Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
Сторінка1/4
Дата11.06.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни “Системи технологій”

для студентів за напрямом 6.030601,

«Менеджмент», заочної форми навчання


Дніпропетровськ НМетАУ 2011УДК 658:378.04(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом 6.030601, «Менеджмент» заочної форми навчання / Укл.: М.А. Мироненко, Ю.П. Синиціна, І.А. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 24 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни ”Системи технологій”, завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Призначена для студентів, які навчаються за напрямом 6.030601, «Менеджмент».


Друкується за авторською редакцією


Укладачі: М.А. Мироненко, канд. техн. наук, доц.

Ю.П. Синиціна, канд. техн. наук, доц.

І.А. Алєксєєнко, асист.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент Г.Г. Шломчак, д-р. техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 28.01.11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,41. Умов. друк. арк. 1,39. Тираж 100 пр. Замовлення №

^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Дані методичні вказівки призначені для студентів напрямку 6.030601 ”Менеджмент і адміністрування” заочної форми навчання.

Цей навчально-методичний матеріал стане у нагоді студентам, які вивчають дисципліну ”Системи технологій” та виконують контрольну роботу з цієї дисципліни. Уважне вивчення вказівок дозволить студентам самостійно опанувати матеріал, який не було викладено під час аудиторних заняттях, а також виконати контрольну роботу.

Вивчення дисципліни ”Системи технологій” і виконання контрольної роботи з неї є важливим елементом освіти майбутніх спеціалістів-менеджерів.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни «Системи технологій» для студентів заочної форми навчання


Назва теми

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні

сам. роб.

1. Технологічні процеси та технологічні системи як економічні об’єкти

12

2

2

6

2. Розвиток поколінь техніки та технологій

10

1

-

9

3. Особливості та пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки

11

2

-

10

4. Особливості технологічних систем у виробничій і невиробничій сферах

12

2

1

10

5. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства

12

1

1

10

6. Технологія і якість продукції

12

2

1

10

7. Стандартизація та метрологія

12

2

1

10

Виконання контрольної роботи

27

-

-

27

Форма контролю

Іспит

Всього

108

12

4

92
  1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ ”СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ”


Тема 1. Технологічні процеси та технологічні системи як економічні об’єкти


1.1. Визначення системи та її властивості; види та головні характеристики систем.

1.2. Технологічний процес як відкрита система.

1.3. Інтегрування технологічних систем у загальну систему і поняття організації.

1.4. Технологічні процеси як економічні об’єкти.

1.5. Чорна металургія як особлива галузь економіки України.

1.6. Виробнича структура металургійного підприємства. Організація виробничого процесу.


Методичні вказівки


При вивченні цієї теми насамперед необхідно визначитися з поняттями системи, технології, виробничого процесу, організації як групи людей.

Система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, при взаємодії яких в межах цілого народжується нова властивість (властивості), яка не була притаманна жодному елементу окремо. Складовими частинами системи виступають не лише її елементи, але й зв’язки між ними. Необхідно вивчити головні характеристики, види систем та принципи їх побудови.

Технологія – це сполучення кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструмента та відповідних технічних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень в матеріалах, інформації чи людях. Технологія є однією з основних внутрішніх складових організації. Технологічні системи функціонують за участю людини, спільно з матеріалами та технікою. Студенти повинні опанувати структуру соціотехнічної системи.

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети. Тобто ”організація – це система свідомої координації діяльності двох чи більше людей”. Необхідно суворо розрізняти формальні та неформальні організації, усвідомити загальні характеристики організацій.

^ Виробничий процес являє собою комплекс взаємопов’язаних трудових, технологічних і природних процесів, в результаті яких вихідні матеріали перетворюються на готову (кінцеву) продукцію. Треба знати класифікацію, принципи та форми організації виробничих процесів.

Також студенти повинні розуміти, що чорна металургія є базовою галуззю господарства України, розвиток якої визначає науково-технічний прогрес у цілому. Чорна металургія є комплексною галуззю промисловості й має власні техніко-економічні особливості.

Далі слід зорієнтуватися в поняттях виробничої структури металургійного підприємства.

Підприємство – це самостійно господарюючий статутний суб’єкт, наділений правами юридичної особи, який здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Основною структурною одиницею кожного підприємства є цех.

Цех – це адміністративно уособлена частина підприємства, яка виконує технологічно однорідну операцію чи однакового призначення роботу. Цех має адміністративно-технічне керівництво, самостійне планове завдання (за обсягами виробництва, якістю продукції, витратами), а також закінчену бухгалтерську звітність. Однак він не є юридичною особою, не має фінансового господарства і розрахункового рахунку в банку. Треба знати види цехів, яку продукцію вони виробляють та які послуги надають.

Також студенти повинні знати структуру виробничого процесу та засоби її структурної перебудови з метою підвищення продуктивності.


Література: [1 – 6, 15].


Тема 2. Розвиток поколінь техніки та технологій


2.1. Поняття науково-технічного прогресу та його роль в народному господарстві.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601 iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи