1. Лінійні електричні кола постійного струму icon

1. Лінійні електричні кола постійного струму
Назва1. Лінійні електричні кола постійного струму
Сторінка1/9
Дата26.06.2012
Розмір2.21 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
РОБОЧА ПРОГРАМА

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”

для студентів напряму 6.050702 - електромеханіка
Наведена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”, література, пояснення до виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.050702 – електромеханіка заочної форми навчання.
^

Укладачи В.І.Нежурин,доц.

М.Є.Бездєнежних, ст.викл.

Зміст

1.Робоча програма дисципліни .............................................. ............................................... 4

2.Характеристика дисципліни ............................................................................................. .. 4

3.Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни...................................................... ..5
Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму ............................................................ .6

Тема 2. Електричні кола однофазного синусоїдного струму .............................................. .6.

Тема3.Чотириполюсники............................................................................................................7 Тема 4. Електричні кола трифазного струму ............................................................................8

Тема 5. Електричні кола з періодичними несинусоїдними напругами і струмами ......... ....8

Тема 6. Перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими параметрами............... .. ..9

Тема 7. Нелінійні кола постійного струму та магнітні кола при постійних магнітних потоках ...................................................................................................................................... .9

Тема 8. Нелінійні кола змінних струму та напруги.................................................................10

Тема 9. Електростатичне поле. Магнітне поле постійного струму. Змінне магнітне поле..............................................................................................................................................10


4.Теми лабораторних робіт........................................................................................................11

5.Теми практичних занять..........................................................................................................11

6.Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань................................................12

Завдання 1....................................................................................................................................13

Завдання 2....................................................................................................................................22

Завдання 3...................................................................................................................................35

Завдання 4....................................................................................................................................45

Завдання 5....................................................................................................................................54

Завдання 6....................................................................................................................................73.

Завдання 7....................................................................................................................................81

Завдання 8....................................................................................................................................87

Література....................................................................................................................................91

^

1.Робоча програма дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”

Розподіл годин за навчальним планом

Всього

Всього годин за навчальним планом

504

у тому числі:

Аудиторні заняття

72

З них:

лекції

48

- лабораторні заняття

16

- практичні заняття

8

Самостійна робота

432

у тому числі:

- опрацювання лекційного матеріалу

-

- підготовка до контрольних робіт

2к.р.

- підготовка до практичних занять

-

Підсумковий контроль

Залік, екзамен

^

2.Характеристика дисципліни:

Навчальна дисципліна "Теоретичні основи електротехніки" є  нормативною і входить до циклу дисциплін  професійної та практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - систематизація знань в області теоретичної електротехніки та полегшення засвоєння електромагнітних явищ в електричних і магнітних колах. 

Вивчення дисципліни передбачає також засвоєння студентами принципів та методів розрахунку схем різних кіл та форм струмів, одержання навичок у випробуванні електромагнітних явищ, електротехнічного устаткування та приладів. 

^

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні закони, процеси  та методи розрахунку електричних та магнітних   кіл;

^

- вплив параметрів електротехнічних пристроїв на їх характеристики та стійкість роботи;

 вміти: 

- застосовувати математичний апарат розв’язання лінійних, нелінійних алгебраїчних та диференційних рівнянь, що описують основні процесі і співвідношення в електричних і магнітних колах; 

^

- використовувати мікрокалькулятори та комп’ютерну техніку для електротехнічних розрахунків та побудови графіків і векторних діаграм; 

аналізувати електричні схеми з метою вибору ефективних  методів розрахунку.

^

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті лабораторних робіт та індивідуальних завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект питань та задач, що входять у варіанти індивідуальних контрольних завдань.

Зв’язок з іншими дисциплінами - вивчення курсу ТОЕ забезпечують таки дисципліни, як фізика (електрика, електростатика, магнетизм, основні закони електричних та магнітних кіл); математика (поняття функцій та їх похідних; диференціювання та інтегрування функцій; комплексні числа; ряди Фур’є; розв’язання диференційних рівнянь; векторний аналіз).

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: електроніка та мікросхемотехніка, основи метрології, електричні машини, електропривод, електропостачання, електроустаткування металургійних заводів.
3.Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни


Пропоновані контрольні завдання охоплюють весь основний матеріал курсу „Теоретичні основи електротехніки” та відповідають робочій програмі з ТОЕ, затвердженої навчально-методичною комісією ВНЗ..

Вивчення курсу ТОЕ складається з:

а)самостійної роботи над підручниками й посібниками, відповідей на контрольні питання;

б)самостійного рішення завдань і прикладів, виконання контрольних робіт;

в) прослуховування лекцій і виконання лабораторних робіт на установочних і екзаменаційних сесіях.

При вивченні курсу й виконанні контрольних завдань рекомендується користуватися підручниками й навчальними посібниками самих останніх років видання, тому що в старих виданнях виклад низки нових питань може взагалі отсутствовать.

При вивченні курсу ТОЕ необхідно становити конспект, у який потрібно виписувати основні закони, визначення й формули. Читати без олівця й паперу - заняття малоефективне. Складений конспект надасть більшу допомогу студентам при виконанні контрольних завдань і підготовці до іспитів.

У якості досить повного переліку питань для самоперевірки можуть служити назви параграфів у підручнику Л. А. Бессонова «Теоретичні основи електротехніки». У тому ж підручнику наведені завдання з розробленими розв'язками за всім курсом ТОЕ. Для кращого засвоєння курсу рекомендується переглянути розв'язки цих завдань, а також наявні там окремо виділені питання для самоперевірки.

Для студентів-заочників відвідування лекцій і вправ офіційно не обов'язково, однак якщо є можливість відвідувати лекції, то нею обов'язково слід скористатися. На лекціях розбираються найбільш важливі й складні питання курсу. Крім того, на лекції можна з'ясувати виникаючі питання.

За курсом ТОЕ передбачені лабораторні роботи із усіх трьом частинам курсу.

До виконання лабораторних робіт допускаються тільки підготовлені студенти, тобто відповідні розділи, що проробили, курсу, що підготували необхідну документацію до роботи, що попередньо пройшли співбесіда з викладачем (колоквіум). Після того як лабораторні роботи виконані, вони повинні бути захищені, після чого по них ставиться залік.
^

Екзамен (залік) приймається після позитивної рецензії на контрольну роботу й захисту студентом лабораторних робіт.
Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму

Вступ. Значення курсу ТОЕ для розв’язання технічних задач. Предмет курсу ТОЕ, його будова, зв’язок з сумісними дисциплінами, місце в загальній системі електротехнічної освіти спеціаліста.

^ Основні визначення та елементи електричних кіл . Електричне коло та його складові. Схема кола. Додатні напрямки струму та напруги

Класифікація та закони електричних кіл. Класифікація елементів електричних кіл, їх параметри. Джерела напруги і струму, їх взаємні перетворювання. Основні закони електричних кіл.

^ Загальна характеристика методів розрахунку розгалужених кіл Задачі аналізу електричних кіл. Основні властивості та перетворення електричних кіл. Алгебраїчні методи розрахунку усталених процесів у колах :застосування рівнянь Кірхгофа. Методи накладення та контурних струмів. Метод вузлових потенціалів. Метод двох вузлів. Метод еквівалентного генератору .

^ Баланс потужностей. Потенціальна діаграма.


Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с.7-44; 3, с.11-105; 5,ч.I с.107-131, 9, с. 4-50; 7, с. 5-68],

^ Питання для самоперевірки:

Основні завдання електротехніки.

Дайте визначення електричного кола

Перелічите основні закони електричних кіл

Як ураховуються напрямі струмів у першому законі Кирхгофа

Основни відомості про джерела ЕРС і джерелах струму

Викладіть суть методу розрахунку кіл за законами Кирхгофа

Викладить суть методу розрахунку кіл по методу контурних струмів

Викладить суть методу розрахунку кіл по методу двох вузлів


Тема 2. Електричні кола однофазного синусоїдного струму

^ Основні поняття та визначення Основні поняття та визначення синусоїдних електричних величин(ЕРС, напруги, струму), амплітуда, частота, період, фаза, початкова фаза, зсув за фазою. Діюче та середнє значення

^ Елементи кіл синусоїдного струму та методи розрахунку складних кіл

Резистивний, індуктивний та ємнісний елементи в колі синусоїдного струму. Усталені процеси в колі синусоїдного струму з послідовним з’єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементів.

Потужність у колі синусоїдного струму. Активна, реактивна та повна потужності. Коефіцієнт потужності та способи його підвищення.

Методи розрахунку складних кіл. Топографічна діаграма. Баланс потужностей.


..
^ Зображення синусоїдних величин обертовими векторами та комплексними величинами

Зображення синусоїдних електричних величин обертовими векторами. Векторні діаграми. Зображення синусоїдних електричних величин комплексними величинами. Комплексна амплітуда та комплексне діюче значення.

^ Резонансні явища в колах синусоїдного струму .Резонанс при послідовному та паралельному з’єднані елементів кола. Коливання енергії при резонансі. Добротність контуру. Частотні характеристики та резонансні криві. Смуга пропускання.

Індуктивно зв’язані електричні кола. Поняття про взаємну індуктивність. Індуктивно зв’язані електричні кола. Розмітка однойменних затискачів. Згідний та зустрічний напрямок. Послідовне та паралельне з’єднання індуктивнозв’язаних елементів. Особливості розрахунку розгалужених кіл з індуктивними зв’язками. Повітряний трансформатор.


^ Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с. 89-161; 3, с.106-201; 5, ч.I с.163-282; 9, с. 50-91;108-121; 7, с. 99-212],


^ Питання для самоперевірки:

Викладить принцип одержання синусоїдного струму

Дайте визначення миттєвого та максимального значення, фази та начальної фази синусоїдного струму

Викладить основні відомості про параметри електричних кіл при змінному струмі

Чому при розрахунку кіл постійного струму враховується тільки їх опір, а при змінному струмі також їх ємність та індуктивність?

Який зсув по фазі між напругою та струмом в колі з активним, індуктивним та ємнісним навантаженням?

Яку потужність в колі змінного струму вимірює ватметр?

Чи можливо зображати на одної векторної діаграмі струми(напругі) різних частот?

Як перейти від комплексної амплітуди до миттєвого значення струму( напруги)?

У чому полягає явище резонансу напруг

Яка властивість резонансу в послідовному колі відіграє основну роль у радіотехніці?

У чому полягає явище резонансу струмів?

Який опір кола при паралельному з'єднанні резистора, котушки й конденсатора?

У чому полягає явище взаємної індуктивності?

Чи можна розрахувати коло зі взаємною індукцією, якщо на схемі не вказані однойменні затискачі котушок?


Тема 3. Чотириполюсники

^ Основні поняття та рівняння чотириполюсників

Основні поняття та класифікація чотириполюсників. Основні рівняння в формі ”А”,”Y”,”Z” ”H”,”G”,”B”. Коефіцієнти чотириполюсника та зв’язок між ними.

^ Методи розрахунку чотириполюсників

Методи визначення коефіцієнтів. Вхідний опір чотириполюсників. Еквівалентні схеми чотириполюсників. Передатні функції та зворотний зв`язок.


^ Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с.154-170; 3, с.213-228; 5, ч.I с.404-431; 9, с.154-162; 7, с. 425-474],


Питання для самоперевірки:

Скількома незалежними параметрами характеризується пасивний чотириполюсник?

З яких досвідів можна визначити параметри чотириполюсника?

Які схеми заміщення відповідають чотириполюснику?

Яке призначення зворотного зв'язку?


Тема 4. Електричні кола трифазного струму

^ Електричні кола трифазного струму. Основні поняття та визначення багатофазних кіл. Елементи трифазних кіл.

Схеми з’єднання фаз та розрахунки трифазних кіл

Схеми з`єднання фаз зіркою та трикутником. Симетричні та несиметричні режими трифазних кіл з різними схемами з`єднання фаз приймачів. Потужність трифазних кіл.

Вимірювання активної та реактивної потужності в трифазних колах.

Метод симетричних складових

Розкладання несиметричної системи векторів на три симетричні.


^ Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с. 185-218; 3, с.256-296; 5, ч.I с.283-298; 9, с.91-108; 7, с.213-229],


Питання для самоперевірки:

Дайте визначення багатофазних систем

При якій умові система трифазних ЕРС буде симетричною?

Приведіть основне співвідношення в трифазній системі при з'єднанні зіркою з нейтральним проведенням і без нього.

Чи залежить робота фаз навантаження друг від друга при з'єднанні трикутником?

У яких випадках можна виміряти потужність трифазної системи методом двох ватметрів?

Викладить основи методу симетричних складових


Тема 5. Електричні кола з періодичними несинусоїдними напругами і струмами

^ Визначення несинусоїдних величин

Умови виникнення несинусоїдних електричних величин в електричних колах. Розкладання несинусоїдних електричних величин у ряд Фур’є. Особливості розкладання у ряд Фур’є симетричних неинусоїдних кривих.

^ Розрахунок усталених процесів

Максимальне, середнє та діюче значення несинусоїдних електричних величин. Коефіцієнти, що характеризують форму кривих несинусоїдних електричних величин. Потужність кіл несинусоїдних струмів, коефіцієнт потужності. Застосування розкладання на гармоніки при розрахунках усталених процесів.

^ Частотні електричні фільтри.


Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с.235-256; 3, с.297-326; 5, ч.I с. 299-315; 9, с.121-133; 7, с.230-254],


^ Питання для самоперевірки:

У чому суть розкладання в ряд Фур'є періодичних несинусоїдних напруг і струмів

Яка особливість ряду Фур'є для періодичних кривих, симетричних щодо осі абсцис?

Приведіть визначення діючого, середньому й середнього по модулі значень несинусоїдних напруг і струмів.

Як визначаються активна й реактивна потужності в несинусоїдних колах

У чому особливості вищих гармонік у трифазних колах


Тема 6. Перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими параметрами.


^ Закони комутації Умови виникнення перехідних процесів. Закони комутації.

Початкові умови Незалежні та залежні початкові умови. Нульови та ненульови початкові умови. Перехідний, вільний та вимушений режими роботи електричного

^ Перехідний процес при увімкненні кіл з R-L, R-C, R-L-C елементами

Перехідний процес при увімкненні кіл з R-L, R-C, R-L-C елементами на постійну та синусоїдну напругу .Постійна часу кола.

^ Загальний випадок розрахунку перехідних процесів у розгалужених колах

Складання диференційних рівнянь і способи їх розв’язання. Розрахунок перехідних процесів у колах з індуктивним та ємнісним елементами.

^ Застосування перетворень Лапласа при розрахунку перехідних процесів

Перетворення Лапласа .Операторній метод. Перехід від функції-оригіналів до їх зображень за Лапласом. Основні закони кіл в операторній формі. Внутрішні ЕРС. Еквівалентні операторні схеми кіл. Знаходження функції-оригіналів за відомими зображеннями. Теорема розкладання.


^ Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с.354-424; 3, с.327-423; 5 ч.I с.319-382; 9, с. 7, с.268-333],


Питання для самоперевірки:

Дайте визначення перехідного процесу. Чи буде відбуватися перехідний процес у ланцюзі із чисто активним навантаженням?

Сформулюйте закони комутації

У чому суть класичного методу розрахунку перехідних процесів

Що характеризує постійна часу?

Опишіть перехідний процес у ланцюзі з активно-індуктивним навантаженням при підключенні на синусоїдальну напругу

Який характер може мати перехідний процес у ланцюзі з R-L-C навантаженням, залежно від співвідношення параметрів?

Яке рівняння називають перетворенням Лапласа?

Що таке оригінал і зображення

Запишіть закони Ома й Кирхгофа в операторної формі

Як здійснюється перехід від зображення до оригіналу


Тема 7. Нелінійні кола постійного струму та магнітні кола при постійних магнітних потоках


^ Нелінійні кола постійного струму. Визначення нелінійного кола і нелінійного елемента. Вольт-амперні характеристики. Графічні розрахунки кіл з послідовним, паралельним та змішаним з'єднанням елементів. Метод двох вузлів.

^ Магнітні кола при постійних магнітних потоках. Характеристики феромагнітних матеріалів. Елементи магнітних кіл. Закони магнітних кіл. Графічні методи розрахунків. Нерозгалужені і розгалужені кола, пряма та зворотна задачі.


^ Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с. 47-89; 3, с.578-618; 5,ч.II с.5-94 ],

Питання для самоперевірки:

Дайте визначення нелінійного елемента

Що розуміють під статичним і диференціальним опорами

У чому суть графічного методу розрахунку нелінійних ланцюгів

Які матеріали називають феромагнітними й неферомагнітними

Сформулюйте закон повного струму

Що називають магнітною напругою

Як побудувати вебер-амперну характеристику магнітного кола


Тема 8. Нелінійні кола змінних струму та напруги


^ Нелінійни елементи в колах змінного струму. Нелінйіни елементи в колах змінного струму. Втрати від гістерезису та вихрових струмів. Статичні, диференційни, динамічні параметри нелінійних кіл. Методи розрахунку нелінійних кіл

^ Резонансні явища в нелінійних колах. Ферорезонанси напруг і струмів. Ферорезонансни стабілізатори.


Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с. 260-284; 3, с.629-663; 5,ч.II с.95-120 ],

^ Питання для самоперевірки:

Які нелінійні елементи є інерційними й безінерційними

Перелічите основні методи розрахунку нелінійних кіл

У чому відмінність явища резонансу напруг у нелінійному колі від резонансу напруг у лінійному колі

Викладить принцип пристрою й дії найпростішого феромагнітного стабілізатора напруги


Тема 9. Електростатичне поле. Магнітне поле постійного струму. Змінне магнітне поле


^ Визначення електростатичного поля. Закон Кулона, напруженість, потенціал

Теорема Гауса. Рівняння Пуассона, граничні умови

Метод дзеркальних зображень. Ємнісні коефіцієнти. Формула Максвела

^ Закони електричних кіл в диференційній формі

Основні величини, які характеризують магнітне поле. Закон повного струму.

Скалярний потенціал, граничні умови. Розрахунок магнітного поля та магнітного опору.

^ Характеристика методу розрахунку магнітних полів. Закон Біо-Савара-Лапласа Визначення магнітного потоку в контурі Механічна сила як похідна енергії магнітного поля.

^ Розрахунок магнітного поля методом дзеркальних зображень

Визначення змінного електромагнітного поля. Рівняння Максвела

Теорема Умова-Пойнтинга. Застосування теореми Умова-Пойнтинга для визначення опору проводніка Розрахунок напруженості магнітного поля та вектора Пойнтинга для плоскої електромагнітної хвилі. Приближені методи розрахунку полів

^ Рівняння Максвела для провідного середовища

Поверхневий ефект в циліндричному дроті. Розрахунок поверхневого ефекту в плоскої шині


Методичні вказівки

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1, с. 529-663; 5,.ч.II c.190-404].

^ Питання для самоперевірки:

Дайте визначення електростатичного поля

Властивості електричного поля в діелектричному середовищі

У чому подібність і розходження між електростатичним полем і електричним полем у діелектрику, що оточує провідник зі струмом?

Властивості електричного поля в провідному середовищі

Викладить порядок розрахунку полів, що задовольняють рівнянню Пуассона

Властивості магнітного поля

Які електромагнітні поля задовольняють рівнянню Лапласа?

Який зміст скалярного потенціалу?

Викладить порядок розрахунку полів по рівняннях Максвелла

Приведіть повну систему рівнянь електромагнітного поля в нерухливих середовищах

Викладить суть теореми Умова-Пойнтинга

Які зі членів правої частини рівняння Умова-Пойнтинга завжди позитивніЯкі величини визначають співвідношення між струмами провідності й зсуву


4.Теми лабораторних робіт

Вступна робота

Дослідження розгалуженого лінійного кола постійного струму

Дослідження розгалуженого лінійного кола змінного струму

Дослідження електричного кола з послідовним з`єднанням елементів. Резонанс напруг

Дослідження пасивного лінійного чотириполюсника

Дослідження кола трифазного струму при з`єднанні приймачів енергії зіркою

Дослідження перехідних процесів в послідовному RC - контурі

Дослідження перехідних процесів в послідовному R, L, C - контурі

Дослідження стабілізатору напруги

Дослідження котушки з магнітопроводом у колі змінного струму

Дослідження ферорезонансу в колі з послідовним з`єднанням котушки з магнітопроводом і конденсатора

Моделювання систем формування магнітного поля чисельним методом


5.Теми практичних занять

Розрахунок електричних кіл постійного струму

Розрахунок електричних кіл методом контурних струмів

Розрахунок електричних кіл методом вузлових потенціалів та методом двох вузлів

Розрахунок складних кіл однофазного синусоїдного струму

Розрахунок резонансних режимів електричних кіл синусоїдного струму

Розрахунок електричних кіл з взаємоіндуктивними зв`язками

Розрахунок пасивних чотириполюсників

Розрахунок електричних кіл з несинусоїдними струмами

Розрахунок перехідних процесів класичним методом

Розрахунок перехідних процесів операторним методом


^ 6.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Одним з основних видів занять за курсом ТОЕ є виконання контрольних завдань. При вивченні курсу студенти здобувають необхідні знання про основні методи розрахунків і фізичних процесах, з якими доводиться зустрічатися в теорії електричних кіл і електромагнітних полів.

До представлених на рецензію контрольних завдань пред'являються наступні вимоги:

1. Основні положення розв'язку повинні мати досить докладні пояснення

2. Малюнки, графіки, схеми, у тому числі й задані умовою завдання, не слід розміщати серед тексту. Вони повинні бути виконані на окремому аркуші паперу, акуратно й в масштабі, що зручно читається.

3. У зошиті слід залишати поля шириною не менш 4 см для зауважень рецензента.

4. Контрольні завдання повинні бути датовані й підписані студентом.

6. Незараховане контрольне завдання необхідно виправити й надіслати на повторну рецензію разом з первісною роботою із зауваженнями рецензента.

Виправлення помилок у відрецензованому тексті не допускаються. Контрольні завдання зачитуються, якщо розв'язку не містять помилок принципового характеру і якщо виконані перераховані вище вимоги. Робота над контрольним завданням допомагає студентам перевірити ступінь засвоєння ними курсу, виробляє в них навичка чітко й коротко викладати свої думки. Для успішного досягнення цієї мети необхідно керуватися наступними правилами:

1. Починаючи розв'язок завдання, указати, які фізичні закони або розрахункові методи передбачається використовувати при розв'язку, привести математичний запис цих законів і методів.

2. Ретельно продумати, які буквені символи передбачається використовувати в розв'язку. Пояснити значення кожного буквеного символу словами або ж відповідним позначенням на схемі.

3. У ході розв'язку завдання не слід змінювати одного разу прийняті напрямки струмів і найменування вузлів, опорів і т.д. Не слід змінювати позначення, задані умовою. При розв'язку однієї й тієї ж завдання різними методами ту саму величину слід позначати тим самим буквеним символом.

4. Розрахунки кожної вихідної величини слід виконати спочатку в загальному виді, а потім в отриману формулу поставити числові значення й привести остаточний результат із вказівкою одиниці виміру. При розв'язку системи рівнянь доцільно скористатися відомими методами спрощення розрахунків визначників (наприклад, винесення за знак визначника загального множника й ін., а ще простіше методом підстановки).

5. Проміжні й кінцевий результати розрахунків повинні бути ясно виділені із загального тексту.

6. Розв'язок завдань не слід перевантажувати приведенням усіх алгебраїчних перетворень і арифметичних розрахунків.

7. Для позначення елементів електричних схем слід користуватися позначеннями, застосовуваними в підручниках по ТОЕ.

8. Кожному етапу розв'язку завдання потрібно давати пояснення.

9. При побудові кривих вибирати такий масштаб, щоб на 1 см осі координат доводилося або одиниць виміру фізичної величини, де п — ціле число. Градировку осей виконати, починаючи з нуля, рівномірно через один або через два сантиметри. Числові значення координат крапок, по яких будуються криві, не приводити. Увесь графік у цілому й окремі криві на ньому повинні мати назви.

Завдання 1

Лінійні кола постійного струму

Для електричної схеми, що відповідає номеру варіанта(табл. 1) і зображеною на мал. 1.1-1.20, виконати наступне:

1. Скласти на підставі законів Кирхгофа систему рівнянь для розрахунку струмів у всіх гілках схеми.

2.Визначити струми у всіх гілках схеми методом контурних струмів.

3.Визначити струми у всіх гілках схеми методом вузлових потенціалів.

4.Результати розрахунку струмів, проведеного двома методами, звести в таблицю й зрівняти між собою.

5.Скласти баланс потужностей у вихідній схемі , обчислити сумарну потужність джерел і сумарну потужність навантажень (опорів).

6.Накреслити потенційну діаграму для будь-якого замкнутого контуру що включає обидві ЕРС


Jк3


R5


R1

R4


R6


Jк3

E1


R5

R3


R2

E2


Jк2

Мал.1.5

Таблиця1Варіант

малю

нок

R1

R2

R3

R4

R5

R6

E1

E2

E3

Jк1

Jк2

Jк3

Ом

В

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1-1

13

5

9

7

10

4

-

10

21

-

-

1

2

1-2

13

5

2

8

11

15

-

12

16

-

-

2

3

3

4

8

6

10

13

10

-

30

9

-

-

1

4

4

20

80

100

35

150

40

-

100

150

-

-

1

5

5

10

18

5

10

8

6

-

20

30

-

-

1

6

6

4

13

9

10

5

6

-

16

8,20,2

7

7

130

40

60

80

110

45

12

13

-

0,3

-

-

8

8

6

5

8

14

7

8

-

20

14

-

-

1

9

9

55

80

100

40

70

120

-

25

10

-

0,05

-

10

10

110

60

45

150

80

50

25

8

-

-

0,1

-

11

11

7

12

4

9

15

8

-

20

8

-

0,5

-

12

12

30

40

22

10

14

50

23

9,5

-

0,25

-

-

13

13

15

12

10

9

8

7

-

13

14

-

0,5

-

14

14

12

35

22

6

10

15

-

20

7,6

-

-

0,2

15

15

4

7

10

12

20

5,5

-

20

10

-

-

1

16

16

4

11

5

12

7

8

-

25

4,5

-

0,5

-

17

17

9

20

16

40

30

22

-

30

10

-

0,5

-

18

18

5

10

12

7

8

15

-

15

13

-

-

1

19

19

5

7

10

4

15

20

-

15

20

-

1

-

20

20

8

10

6

15

21

26

-

25

14

-

1

-

21

1

20

8

12

10

16

6

-

9

45

-

0,8

-

22

2

19

7

3

12

16

22

-

12

30

-

0,8

-

23

3

6

12

9

15

20

15

21

-

22,5

2

-

-

24

4

30

120

150

52,5

225

60

-

90

375

-

0,5

-

25

5

15

27

7,5

15

12

9

-

16,5

52,5

-

0,5

-

26

6

6

20

13

15

7,5

9

16,2

15

-

0,4

-

-

27

7

195

60

90

120

165

67,5

-

10,2

37,5

-

-

0,04

28

8

9

7,5

12

21

10,5

12

15

-

33

2

-

-

29

9

82,5

120

150

60

105

180

-

25,5

22,5

-

0,1

-

30

10

165

90

67,5

225

120

75

-

21

21

-

-

0,1

31

11

10,5

18

6

13,5

22,5

12

12

15

-

1

-

-

32

12

45

60

33

15

21

75

-

16,5

22,5

-

-

0,3

33

13

22,5

18

15

13,5

12

10,5

15

30

-

-

0,2

-

34

14

18

52,5

33

9

15

22,5

-

9

18

-

-

0,4

35

15

6

10,5

15

18

30

8,25

-

9

30

-

-

2

36

16

6

16,5

7,5

18

10,5

12

-

25,5

15

-

-

2

37

17

13,5

30

24

60

45

33

-

15

27

-

-

1

38

18

7,5

15

18

10,5

12

22,5

15

37,5

-

-

0,5

-

39

19

7,5

10,5

15

6

22,5

30

-

15

45

-

1

-

40

20

12

15

9

22,5

31,5

39

-

25,5

30

-

1

-

41

1

5

9

13

10

7

4

-

21

10

-

-

2

42

2

13

5

2

8

11

15

-

12

16

-

-

1

43

3

4

8

6

10

13

10

-

30

9

-

-

2

44

4

20

80

100

35

150

40

-

100

150

-

-

1

45

5

15

22

16

20

8

6

-

30

40

-

-

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

46

6

22,5

18

15

13,5

12

10,5

15

30

-

-

0,2

-

47

7

18

52,5

33

9

15

22,5

-

9

18

-

-

0,4

48

8

6

10,5

15

18

30

8,25

-

9

30

-

-

2

49

9

6

16,5

7,5

18

10,5

12

-

25,5

15

-

-

2

50

10

13,5

30

24

60

45

33

-

15

27

-

-

1  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Лінійні електричні кола постійного струму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
...
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
...
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconЕкспериментальні дослідження І визначення параметрів електроприводу постійного струму з попередньою корекцією сигналів сидоренко В. М., Чорний О. П., Артеменко А. М
Вступ. Серед головних складових електромеханічного оснащення, що мають потребу вирішення задачі підвищення надійності, особливо в...
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "двигуни постійного струму" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Двигуни постійного струму” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання
«Електричні машини» (розділ «Машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050702 «Електромеханіка»
...
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconЕкзаменаційні питання з дисципліни “Електричні машини (постійного струму)” для студентів спеціальності „Електричні машини та апарати”
Побудова механічних характеристик дпс з рівнобіжним збудженням з використанням паспортних даних
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconНелінійні кола постійного струму
Підготовчий етап лабораторної роботи містить вивчення теоретичного матеріалу [1 – с. 404-416, 2 – с. 386-429]
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconНелінійні кола постійного струму
Підготовчий етап лабораторної роботи містить вивчення теоретичного матеріалу [1 – с. 404-416, 2 – с. 386-429]
1. Лінійні електричні кола постійного струму iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Методичний посібник з курсу «Електротехніка та основи електроніки». Розділ «Лінійні кола однофазного синусоїдного струму». Для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи