Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Скачати 218.38 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Дата11.06.2012
Розмір218.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Соціальна екологія»

для студентів напряму 6.040106 – екологія,

охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Соціальна екологія»

для студентів напряму 6.040106 – екологія,

охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 10 від 18.12.09


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК 37.015.2 : 504(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Соціальна екологія» для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: В.П. Бобилєв, В.А. Доморацький, Т.М. Пустоварова, М.В. Сухарева. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 16 с.


Викладена мета та завдання вивчення дисципліни, її зміст, перелік теоретичних питань та типових тестів для самопідготовки до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студента. Наведено варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування заочної форми навчання.


Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

В.А. Доморацький, канд. техн. наук, доц.

Т.М. Пустоварова, канд. біол. наук, доц.

М.В. Сухарева, асистент


Відповідальний за випуск В.А. Доморацький, канд. техн. наук, доц.


Рецензент І.О. Аврахов, канд. філософ. наук, доц.(НМетАУ)


Підписано до друку 28.04.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,94. Умов. друк. арк. 0,93. Тираж 50 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


1. Загальні положення

^

Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів.

З дисципліни «Соціальна екологія» студентам читаються лекції та проводяться практичні заняття, консультації з індивідуальних домашніх завдань та з підготовки до екзаменів. Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і навчальними посібниками у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з соціальної екології студент - еколог набуває в процесі роботи за спеціальністю.


При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань. Конспект є універсальною формою запису накопичених знань, він сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає випрацювати навички змістовного викладення найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й чітко викласти зміст власними словами та швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Конспект може утримувати як вже відомі пояснення із різних джерел, так і власні думки щодо розглянутих питань. Він не повинен бути об’ємним, але повинен бути змістовним; конспектування – це не тиражування джерел, а їх творче осмислення.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання, практичних занять та іспит. Після захисту індивідуальних завдань і практичних робіт студент складає письмово іспит з дисципліни. Кожен екзаменаційний білет має 2 теоретичні питання у відповідності з робочою програмою та 20 тестів (додаток А). Студент отримує до 1 бала за відповідь на кожне теоретичне питання (в залежності від повноти та точності відповіді) і 0,5 бала за правильну відповідь на кожне тестове питання. Оцінка визначається округленням до найближчого цілого, наприклад, «4,5» ? «5»; «3,2» ? «3». При цьому для отримання позитивної оцінки вичерпна відповідь принаймні на одне з теоретичних питань є обов’язковою.

^ 2. Робоча програма дисципліни


2.1. Мета та завдання


Навчальна дисципліна «Соціальна екологія» є нормативною і входить до циклу природно-наукової та професійної підготовки фахівців – екологів. У поєднанні з іншими дисциплінами цього циклу вона забезпечує базову підготовку бакалаврів напряму «Екологія». В ній використовуються знання з географії, історії, філософії, політекономії та інших наук. Набуті знання і вміння використовуються при подальшому вивченні дисциплін «Моніторинг довкілля», «Екологічна експертиза», «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Ландшафтна екологія».

В результаті вивчення дисципліни «Соціальна екологія» студент повинен

Знати:

 • закони соціальної екології;

 • концепцію стійкого розвитку України;

 • рівноважні і нерівноважні системи;

 • питання екологічної культури та етики;

 • енергетичні процеси в екосистемах;

 • екологічне Право;

 • біологічну продуктивність екосистем.

Вміти:

 • давати глибоку оцінку екологічних негативних наслідків на рівні глобальних і регіональних проблем;

 • застосовувати в практичній роботі необхідні знання для реалізації основних напрямків державної політики України з питань охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні іспиту у тестовій формі, а засобом діагностики успішності навчання є комплект тестових завдань щодо складання іспиту.


^ 2.2. Розподіл навчальних годин

Усього


Семестри
Усього годин за навчальним планом

108

108

У тому числі:

Аудиторні заняття


8


8

- лекції

4

4

- лабораторні заняття

-

-

- практичні заняття

4

4

Самостійна робота

100

100

У тому числі при:

- опрацюванні лекційного матеріалу


3


3

- підготовці до практичних занять

2

2

- виконанні індивідуальних завдань

12

12

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

83

93

Підсумковий контроль

іспит

іспит2.3. Зміст


Розділ І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ – «ЛЮДИНА-СУСПІЛЬСТВО-ПРИРОДА»


Тема 1. Об’єкт, методи, етапи і задачі соціальної екології.


Тема 2. Релігійні і класово-економічні причини екологічної кризи.


Тема 3. Сучасна екологічна криза і глобальні екологічні проблеми.


Тема 4. Соціально-природний прогрес та екологічне суспільство.


Тема 5. Відношення до природи в російській культурі і можливості «Зеленої» Росії.

^

Розділ ІІ. ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ. КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУТема 6. Закони соціальної екології і основні екологічні закони.


Тема 7. Концепція стійкого розвитку.


Тема 8. Нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища. Міжнародне право в області охорони навколишнього середовища.

Тема 9. Державна система екологічного моніторингу. Моделювання і прогнозування в екології.

Тема 10. Стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого та природо - ресурсного потенціалу.

^

Розділ ІІІ. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИТема 11. Екологічна етика і екологічний гуманізм.


Тема 12. Екологічне значення науки і техніки.


Тема 13. Принципи взаємодії суспільства та природи.


Тема 14. Екологічний рух «Зелені». Цілі і задачі.


Тема 15. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи, специфіка взаємодії.


Розділ ІV. СТРУКТУРА ЕКОСИСТЕМ І ПРОЦЕСИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В НИХ


Тема 16. Біологічна продуктивність екосистем та екологічні сукцесії.


Тема 17. Структура і функції екосистем і енергетичні процеси в них.


Тема 18. Рівноважні і нерівноважні системи.


Тема 19. Інварайментальна соціологія.


Розділ V. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ


Тема 20. Методи соціальної екології.


Тема 21. Екологічна свідомість як основа вирішення екологічних проблем.

Тема 22. Проблеми оптимізації та гармонізації системи «суспільство-природа».

Тема 23. Природа та соціальне буття людини.

Тема 24. Механізм реалізацій основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.


^ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Об’єкт, методи, етапи і задачі соціальної екології.

 2. Структура і функція екосистеми.

 3. Релігійні і класово-економічні причини екологічної кризи.

 4. Екологічна етика і екологічний гуманізм.

 5. Сучасна екологічна криза і глобальні екологічні проблеми.

 6. Концепція стійкого розвитку.

 7. Моделювання і прогнози.

 8. Соціально-природний прогрес та екологічне суспільство.

 9. Відношення до природи в російській культурі і можливості «Зеленої» Росії.

 10. Закони соціальної екології і основні екологічні закони.

 11. Структура екосистем і енергетичні процеси в них.

 12. Екологічне значення науки і техніки.

 13. Принципи взаємодії суспільства та природи.

 14. Нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища. Міжнародне право в області охорони навколишнього середовища.

 15. Природна рівновага і еволюція екосистем.

 16. Історія взаємовідносин людини з навколишнім середовищем. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище.

 17. Екологічний рух «Зелені». Цілі і задачі.

 18. Біологічна продуктивність екосистем та екологічні сукцесії.

 19. Інварайментальна соціологія.

 20. Механізм реалізацій основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 21. Державна система екологічного моніторингу.

 22. Стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого та природо -ресурсного потенціалу.

 23. Соціально-екологічне виховання.

 24. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи, специфіка взаємодії.

 25. Природа та соціальне буття людини.

 26. Проблеми оптимізації та гармонізації системи «суспільство-природа».

 27. Методи соціальної екології.

 28. Ідеологія і культура.

 29. Екологічне право України.

 30. Проблема виживання у сучасному світі.

 31. Соціальні хвороби як слідство соціальних явищ.

 32. Фактори середовища у розвитку особистості.

 33. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу.

 34. Адаптація людини до природного та соціального середовища.

 35. Розвиток екологічних уявлень людей з найдавніших часів до наших днів.

 36. Взаємовідносини суспільства і природи в історії цивілізації.

 37. Глобальні соціально-екологічні проблеми і шляхи їх вирішення.

 38. Поведінка людини. Рівні регуляції поведінки.

 39. Поведінка людини у критичних та екстремальних ситуаціях.

 40. Екологія життєвого середовища.

 41. Соціально-побутове середовище.

 42. Трудове середовище.

 43. Рекреаційне середовище.

 44. Етичний аспект взаємовідносин людини, суспільства і природи.

 45. Природа як цінність. Антропоцентризм і натуроцентризм.

 46. Елементи екологічної психології.

 47. Екологічна свідомість.

 48. Екологічна освіта та виховання.

 49. Елементи екологічної педагогіки.

 50. Проблема формування екологічної культури.

 51. Суб'єктивне ставлення до природи і його різновиди.

 52. Предмет екологічної психології.


^ 4. ТИПОВІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Закон Коммонера свідчить: 1) все пов'язано з усім; 2) за все треба платити;
  3)
  все треба кудись подіти; 4)?

 2. Згідно із законом внутрішньої динамічної рівноваги, елементи біосфери обмінюються з середовищем: 1) речовиною; 2) енергією; 3) □ ?

 3. Закон Мінімуму (вказати автора): 1) Ліндеман; 2) Шелфорд; 3) Лібіх.

 4. Закон Ліндемана (переходу енергії на трофічні рівні): 1) 0.25%; 2) 10%;
  3) 100%.


 5. Закон вектора розвитку пов'язаний з: 1) законом історичної незворотності;
  2)
  законом послідовності; 3) законом проходження фаз розвитку необхідної різноманітності; 4) законом необмеженості прогресу.

 6. Закон Максимізації енергії: 1) створення накопичувальної енергії;
  2)
  витрати накопичувальної енергії на надходження нової енергії;
  3)
  забезпечення кругообігу речовин; 4) □ ?

 7. Які екосистеми стійкі? 1) з великими втратами енергії, що проходить через них; 2) з малими втратами енергії; 3) з максимальним надходженням енергії.

 8. Суть закону бумеранга?

 9. Правило максимуму енергії?

 10. Принцип збереження упорядкування придатний у відкритих системах, де ентропія: 1) зростає; 2) зменшується; 3) > 0; 4) залишається незмінною.

 11. Вплив рослин на організм - це фактори: 1) мікробіогенні; 2) зоогенні;
  3) фітогенні; 4) мікрогенні фактори; 5) патогенні фактори.

 12. Організми, які споживають органічну речовину - це 1) продуценти;
  2) консументи 2 порядку; 3) консументи 1-го порядку; 4) детрітофаги;
  5) редуценти.

 13. Рослини і тварини, що мають обмежений природними умовами ареал проживання - це 1) евригідричні; 2) геліофіти; 3) евріойкні; 4) стеноойкні;
  5) ацидофіли.

 14. Фотосинтез здатні здійснювати: 1) консументи 1-го порядку; 2) консументи
  2-го порядку; 3) продуценти; 4) детрітофаги; 5) редуценти.

 15. Ринкові процеси характеризуються: 1) визначеністю та стійкістю;
  2) стабільністю; 3) невизначеністю і нестійкістю; 4) не мають характеристики.

 16. Організми, які споживають мертву органічну речовину – це: 1) продуценти; 2) хемотрофи; 3) гетеротрофи; 4) детрітофаги; 5) редуценти.

 17. Людина відноситься до: 1) гетеротрофів 1-го порядку; 2) редуцентів;
  3) продуцентів; 4) гетеротрофів 2-го порядку; 5) детрітофагів.

 18. Яка потреба в повітрі прийнята для базової моделі міста: 1) 10 млн.т;
  2) 20 млн.т; 3) 50 млн.т; 4) 70 млн.т; 5) 100 млн.т.

 19. Закон Вернадського - міграція хімічних елементів на Земній поверхні і в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом: 1) геологічних сил; 2) живої речовини; 3) космічних факторів; 4) сил Земного тяжіння.

 20. В які роки почала складатися державна екологічна політика: 1) в 50-ті;
  2) в 60-ті; 3) в 70-ті; 4) у 80-ті.

 21. Хто прийшов до висновку, що «біосфера - це стійка рівноважна динамічна система, яка встановилася в основних своїх рисах і незмінно діє протягом 1,5-2 мільярдів років»: 1) Васосіевич; 2) Зюсс; 3) Вернадський; 4) Мебіус;
  5) Сукачов.

 22. В атмосфері міститься 78,084%: 1) СО2; 2) N2; 3) О2; 4) Н2; 5) Не.

 23. В атмосфері міститься 20,946%: 1) СО2; 2) N2; 3) О2; 4) Н2; 5) Не.

 24. В атмосфері міститься 0,027%: 1) СО2; 2) N2; 3) О2; 4) Н2; 5) Не.

 25. Перший етап екологічної політики - це 1) кінець 40-х років - перша половина 60-х років; 2) кінець 50-х років - перша половина 70-х років; 3) кінець 60-х років - перша половина 80-х років; 4) кінець 70-х років - перша половина
  90-х років

 26. «Живе - лише від живого, розумне від розумного»- це принцип: 1) Ешбі;
  2) Мебіуса; 3) Зюсса; 4) Реді; 5) Кларка.

 27. Хто ввів поняття «екосистема»? 1) Вернадський; 2) Ле Руа; 3) Сукачов;
  4) Тенслі; 5) Елтон.

 28. Що не характерно для нерівноважних систем? 1) система адаптується до зовнішніх умов, увесь час змінюючи свою структуру; 2) спостерігається один стаціонарний стан; 3) нестійкість нерівноваги; 4) всі системи діють узгоджено.^ 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ИНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


5.1.Загальні вимоги


Індивідуальне завдання має два питання з різних розділів дисципліни, що підлягають проробці, i виконується у формі реферату.

Варіант індивідуального завдання вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають навчальний шифр студента.

До структури індивідуального завдання входять: титульний аркуш та зміст, приклади оформлення яких наведені у додатку Б; змістовні відповіді на питання; перелік використаної літератури, інших джерел інформації. На титульному аркуші слід обов'язково вказати навчальний шифр виконавця; у разі його відсутності завдання повертається рецензентом без перевірки.

Рекомендований обсяг висвітлення кожного питання – 8 - 12 стор. при загальному обсязі виконаного індивідуального завдання 20 - 24 стор. При цьому якісною слід вважати проробку кожного питання на основі аналізу не менше ніж 4 - 6 джерел.

Індивідуальне завдання виконують, як правило, у друкованому вигляді на аркушах формату А-4, пронумерованих i скріплених належним чином. Можливо також виконання завдання чорнилом, чітким i розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися рисунками, схемами, ескізами, графіками.

У кінці індивідуального завдання, після переліку використаної літератури, слід поставити дату виконання і підпис.

Зараховане індивідуальне завдання подається викладачеві під час складання іспиту.


^ 5.2. Варіанти індивідуальних завдань№ вар.

№№ питань

1

2

01

Об’єкт, методи, етапи і задачі соціальної екології.

Предмет екологічної психології.


02

Структура і функція екосистеми.


Суб'єктивне ставлення до природи і його різновиди.
03

Релігійні і класово-економічні причини екологічної кризи.

Проблема формування екологічної культури.

04

Екологічна етика і екологічний гуманізм.


Елементи екологічної педагогіки.


05

Сучасна екологічна криза і глобальні екологічні проблеми.

Екологічна освіта та виховання.


06

Концепція стійкого розвитку.

Екологічна свідомість.

07

Моделювання і прогнози.

Елементи екологічної психології.

08

Соціально-природний прогрес та екологічне суспільство.

Природа як цінність. Антропоцентризм і натуроцентризм.

09

Відношення до природи у російській культурі і можливості «Зеленої» Росії.

Етичний аспект взаємовідносин людини, суспільства і природи.


10

Закони соціальної екології і основні екологічні закони.

Рекреаційне середовище.


11

Структура екосистем і енергетичні процеси у них.

Трудове середовище.


12

Екологічне значення науки і техніки.

Соціально-побутове середовище.


13

Принципи взаємодії суспільства та природи.

Екологія життєвого середовища.


14

Нормативно - правові аспекти охорони навколишнього середовища. Міжнародне право в області охорони навколишнього середовища.

Поведінка людини у критичних та екстремальних ситуаціях.


15

Природна рівновага і еволюція екосистем.

Адаптація людини до природного та соціального середовища.

16

Історія взаємовідносин людини з навколишнім середовищем. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище.

Рівноважні і нерівноважні системи.


17

Екологічний рух «Зелені». Цілі і задачі.

Глобальні соціально-екологічні проблеми і шляхи їх вирішення.


18

Біологічна продуктивність екосистем та екологічні сукцесії.

Взаємовідносини суспільства і природи в історії цивілізації.

19

Інварайментальна соціологія.


Розвиток екологічних уявлень людей з найдавніших часів до наших днів.

20

Механізм реалізацій основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Етичний аспект взаємовідносин людини, суспільства і природи.


21

Державна система екологічного моніторингу.

Адаптація людини до природного та соціального середовища.

22

Стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого та природо- ресурсного потенціалу.

Вчення В.І.Вернадського про ноосферу.


23

Соціально-екологічне виховання.


Фактори середовища у розвитку особистості.

24

Біосфера як область взаємодії суспільства та природи, специфіка взаємодії.

Соціальні хвороби як слідство соціальних явищ.


25

Природа та соціальне буття людини.

Проблема виживання у сучасному світі.

26

Проблеми оптимізації та гармонізації системи «суспільство-природа».

Екологічне право України.


27

Методи соціальної екології.

Ідеологія і культура.

28

Причини виникнення соціальної екології та необхідності розповсюдження соціально-екологічних знань.

Становлення теоретичних основ соціальної екології.

29

Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку.

Формування екологічного світогляду.

30

Концепція стійкого розвитку в Україні.

Міжнародне право в області екології. Механізми охорони навколишнього середовища.


Рекомендована література


 1. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Учеб.пособие.- М.: Академия, 2000.

 2. Сытник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.Н. Биосфера, экология, охрана природы: Справочное пособие. – К.: Наукова думка, 1987.

 3. Экологическая альтернатива/ Под ред. М.Я. Лемешева. - М.: Прогресс, 1990.

 4. Губский Ю.И., Долгосабуров В.Б., Храпак В.В. Химические катастрофы и экология. - К.: Здоровье, 1993.

 5. Философские проблемы глобальной экологии/ Под ред. Е.Т. Фадеева, А.А. Горелова, Л.П. Киященко, В.Н. Лось. – М.: Наука, 1983.

 6. Чернобыльская катастрофа/ Под ред. В.Г. Барьяхтара. - К.: Наукова думка, 1995.

 7. Білявський Г.О., Падун М.М., Фуруй Р.С. Основи загальної екології: Підручник. - К.: Либідь, 1995.

 8. Агаджанян Н. А., Торшин В. И. Экология человека. Избранные лекции. –М., 1994.

 9. Агаджанян Н. А. и др. Интегральная антропология и экология человека: области взаимодействия. - М., Гидрометиоиздат, 1995.

 10. Агесс П. Ключи к экологии. - Л., 1982.

 11. Александрова Р. А., Смолянов А. В. Экология и мораль. - М., 1984.

 12. Баранова В. И. Отношение к природе нравственно- активной личности // Экология, культура, образование. - М., 1989.

 13. Бганба-Церера В. Р. Становление экологической этики: проблемы и перспективы. - М., 1992.

 14. Гирусов Э. В. Основы социальной экологии. - М., 1998.

 15. Глазачев С. Н., Козлова О. Н. Экологическая культура. - М., 1997.

 16. Захаров А. А. Религия и экологический кризис. – М., 1990.

 17. Красилов В. А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. - М., 1992.

 18. Маркович Д. Ж. Социальная экология. - М., 1991.

 19. Моисеев И. И. Устойчивое развитие и экологическое образование// Философские аспекты социальной экологии. - М., 1996.

 20. Прохоров Б.Б. Экология человека: эволюционный аспект Эволюционная и историческая антропоэкология. - М., 1994.

 21. Реймерс И. Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы.-М., 1994.^

ДОДАТКИ

Додаток А

Приклад екзаменаційного білету з дисципліни

«Соціальна екологія»

HАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Спеціальність 6.070800 - екологія Семестр __
Дисципліна Соціальна екологія
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1Теоретичні питання


1. Об’єкт, методи, етапи і задачі соціальної екології.

2. Структура і функція екосистеми.


Тести


 1. Закон Коммонера свідчить: 1) все пов'язано з усім; 2) за все треба платити; 3) все треба кудись подіти; 4)?

 2. Згідно із законом внутрішньої динамічної рівноваги, елементи біосфери обмінюються з середовищем: 1) речовиною; 2) енергією; 3) □ ?

 3. Закон Мінімуму (вказати автора): 1) Ліндеман; 2) Шелфорд; 3) Лібіх.

 4. Закон Ліндемана (переходу енергії на трофічні рівні): 1) 0.25%; 2) 10%;
  3) 100%.


 5. Закон вектора розвитку пов'язаний з: 1) законом історичної незворотності; 2) законом послідовності; 3) законом проходження фаз розвитку необхідної різноманітності; 4) законом необмеженості прогресу.

 6. Закон Максимізації енергії: 1) створення накопичувальної енергії;
  2)
  витрати накопичувальної енергії на надходження нової енергії;
  3)
  забезпечення кругообігу речовин; 4) □ ?

 7. Які екосистеми стійкі? 1) з великими втратами енергії, що проходить через них; 2) з малими втратами енергії; 3) з максимальним надходженням енергії.

 8. Суть закону бумеранга.

 9. Правило максимуму енергії.

 10. Принцип збереження упорядкування придатний у відкритих системах, де ентропія: 1) зростає; 2) зменшується; 3) > 0; 4) залишається незмінною.

 11. Вплив рослин на організм - це фактори: 1) мікробогенні; 2) зоогенні;
  3) фітогенні; 4) мікрогенні фактори; 5) патогенні фактори.

 12. Організми, які споживають органічну речовину - це 1) продуценти;
  2) консументи 2-го порядку; 3) консументи 1-гопорядку; 4) детрітофаги;
  5) редуценти.

 13. Рослини і тварини, що мають обмежений природними умовами ареал проживання - це 1)евригідричні; 2)геліофіти; 3)евріойкні;
  4) стеноойкні; 5) ацидофіли.

 14. Фотосинтез здатні здійснювати: 1) консументи 1-го порядку;
  2) консументи 2-го порядку; 3) продуценти; 4) детрітофаги; 5) редуценти.

 15. Ринкові процеси характеризуються: 1) визначеністю та стійкістю;
  2) стабільністю; 3) невизначеністю і нестійкістю; 4) не мають характеристики.

 16. Організми, які споживають мертву органічну речовину – це:
  1) продуценти; 2) хемотрофи; 3) гетеротрофи; 4) детрітофаги;
  5) редуценти.

 17. Людина відноситься до: 1) гетеротрофів 1-го порядку; 2) редуцентів;
  3) продуцентів; 4) гетеротрофів 2-го порядку; 5) детрітофагів.

 18. Яка потреба в повітрі прийнята для базової моделі міста: 1) 10 млн.т;
  2) 20 млн.т; 3) 50 млн.т; 4) 70 млн.т; 5) 100 млн.т.

 19. Закон Вернадського - міграція хімічних елементів на Земній поверхні і в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом:
  1) геологічних сил; 2) живої речовини; 3) космічних факторів;
  4) сил Земного тяжіння.

 20. В які роки почала складатися державна екологічна політика: 1) в 50-ті;
  2) в 60-ті; 3) в 70-ті; 4) у 80-ті.Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології та охорони праці

^

Протокол № від « » 2010 р.
Зав. кафедрою проф. Бобилєв В.П. Екзаменатор доц. Пустоварова Т.М.


Оцінка: відповідь на кожне теоретичне питання – до 1 бала (у залежності від повноти та точності відповіді); кожен тест – 0,5 бала.


^

Додаток БПриклад оформлення титульного аркуша індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

HАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИКафедра інженерної екології і охорони праці


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


з дисципліни «Соціальна екологія»


за темами

«Концепція стійкого розвитку в Україні» та «Міжнародне право в області екології. Механізми охорони навколишнього середовища»


Виконав студент групи ЕКМ-08з

заочного факультету (шифр 89)

ПЕТРОВ А.В. «__» __________ _____р. _________

Дата Підпис


Перевірив доцент кафедри ІЕ та ОП

ПУСТОВАРОВА Т.М. «__» __________ _____р. _________

Дата Підпис


Оцінка роботи ________________

Зараховано, не зараховано


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи