Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник icon

Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
Скачати 99.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
М.Ф. Степко
Дата30.05.2012
Розмір99.62 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Навчальний посібник

За редакцією В.Г. Кременя

Затверджено Міністерством освіти і науки України
УДК 378.1 ББК 74.4.я73

В 55

Автори:

М.Ф. Степко

Я.Я. Болюбаш

В.Д, Шинкарук

В.В. Грубінко

ІI. Бабин

Рецензента:

чл.-кор. АПН України,

доктор педагогічних наук, професор

Г. В. Терещук

доктор педагогічних наук, професор М.М. Фіцула

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2-1868 від 02. 08.2004р.)

як навчальний посібник для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів

В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384с.

ББК 74.4.Я73 ISBN 966-692-484-6


© Кремень В.Г., Степко М.Ф.,

Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д.,
ISBN 966-692-484-6 ГрубінкоВ.В., Бабин І.І., 2004

© Навчальна книга - Богдан,

макет, художнє оформлення, 2004

ПЕРЕДМОВА

Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, які існують у системі вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких згодом сформулювали і принципи Болонської декларації. Лісабонська угода декларує наявність та вагомість різноманітних освітніх систем і має на меті створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма перевагами і здобутками національних систем освіти і науки, зможе бути мобільними на європейському ринку праці.

Через рік чотири країни -— Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина — підписали т. зв. Сорбонську декларацію, завдання якої спрямовані на створення відкритого європейського простору вищої освіти, який має стати більш конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів — двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ЕСТS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, що надає право продовжувати навчання за програмами магістра відповідно до положень Лісабонської угоди.

Так поступово створювалися умови для інтеграційних процесів у сфері вищої освіти європейських країн. Україна була і є активним учасником цих процесів. Обрані шляхи модернізації вищої освіти України аналогічні загальноєвропейським підходам. Принципи Болонської декларації в повному обсязі мають бути впроваджені у 2010 році, а 2005-й рік визначено як проміжний етап моніторингу досягнутого.

Основним завданням на цей період окреслено реалізацію передбаченої Болонською декларацією системи академічних кредитів, аналогічної ЕСТS (Європейській кредитно-трансферній системі). Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів під час переходу з однієї навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. ЕСТS стане багатоцільовим інструментом визнання та мобільності, засобом реформування навчальних програм, а також сприятиме передачі


кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Важливий момент запровадження акумулюючої кредитної системи — можливість враховувати всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.

Визначення змістових модулів навчання з кожної дисципліни, узгодження кредитних систем оцінювання досягнень студента має стати основою для вирішення ще однієї, задекларованої в Болоньї, мети — створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників теренами Європи.

Обов'язковою вважається також наявність внутрішніх та зовнішніх державних і громадських систем контролю за якістю освіти.

Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб'єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та після-вузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти.

Ці вимоги співзвучні програмі розвитку вищої освіти України. Пропонований навчальний посібник містить інформацію про основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. Посібник рекомендовано для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів. Ним можна скористатись і для проведення науково-методичних семінарів у вищих навчальних закладах, а також серед педагогічної громадськості.

Посібник укладено на основі навчальної програми дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ їм. В. Гнатюка, 2004. -18 с.), затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-715 від 09.04.2004 p.), вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено із пропонованою структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

У підготовці матеріалів для посібника брала участь група працівників «Науково-методичного центру з впровадження кредитно-модульної системи в ТНПУ ім. Володимира Гнатюка»: доц. Гузар О.В., БуякБ.Б., асист. Вергун Л.І., методист Кузьмич В.М. та інженер Яремчук М.П., яким автори щиро вдячні.


^ ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА З

РОЗДІЛ 1. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ.

РОЛЬ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ

З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ 5

1.1. Європейський вибір України - невід'ємна складова

її подальшого розвитку 5

1.2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС -

один із важливих інструментів створення в Україні нової

правової системи та громадянського суспільства 19

І. З .Науково-технічне співробітництво України та ЄС 23

1.4. Входження освіти й науки України в європейське

інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник

економічного, соціального, інтелектуального,

інноваційно-технологічного та культурного розвитку 31

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ТА АМЕРИКИ 40

2.1. Загальні принципи формування систем вищої освіти

європейських країн 40

2.2. Системи вищої освіти деяких країн 43

 1. Вища освіта Великобританії 43

 2. Вища освіта Іспанії 48

 3. Вища освіта Італії 51

 4. Вища освіта Німеччини 55

 5. Вища освіта Польщі 59

 6. Вища освіта Росії 63

 7. Вища освіта Франції 68

 8. Вища освіта США 73

 9. Вища освіта Японії 79
 1. Вища освіта України 82

 2. Порівняльний аналіз систем вищої освіти

в деяких країнах Європи 109

РОЗДІЛ 3. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ І
І ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 129

380

1. Сорбонська декларація

25 травня 1998 року, м. Париж 133

2. Болонська конвенція, спільна заява європейських

міністрів освіти

18-19 червня 1999 року, м. Болонья 136

3. Конференція європейських вищих навчальних закладів

і освітніх організацій

29-30 березня 2001 року, м. Соломинка 140

4. Комюніке зустрічі європейських міністрів, які відповідають

за вищу освіту

18-19 травня 2001 року, м. Прага 143

5. Комюніке конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту

19-20 вересня 2003 року. м. Берлін 147

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 153

 1. Принципи формування змісту кваліфікацій і структур
  ступенів. Компетентнісний підхід 153

 2. Технологія проектування інноваційного навчального
  середовища в системі професійної підготовки фахівців в
  європейських країнах 167

 3. Управління якістю підготовки фахівців у вищих

навчальних закладах 171

4.4. Взаємовизнання дипломів як чинник інтеграції освіти.
Європейський зразок додатка до диплома

(DIPLOMA SUP PLEMENT) 182

РОЗДІЛ 5. ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА

ТА СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ -ECTS 186

 1. Загальна характеристика ECTS 187

 2. Загальні умови користування ECTS 189

 3. Кредити ECTS 189

 4. Присвоєння студентам кредитів ECTS 194

 5. Перезарахування кредитів ECTS 195

 6. Координатори ECTS 197

 7. Інформаційний пакет 198

 8. Опис структури курсу з присвоєння ступенів

(DEGREE COURSE) 209

5.9. Опис навчального плану на ступінь 212

 1. Опис предмета курсу 214

 2. Опис дисципліни курсу 215

 1. Анкета-заява студента і угода про навчання 216

 2. Оцінювання в системі ECTS 219

 3. Досвід використання ECTS у країнах Європи 225

 4. Деякі додаткові переваги та проблеми ECTS 228

РОЗДІЛ 6. ПРИНЦИПИ, ШЛЯХИ І ЗАСОБИ АДАПТАЦІЇ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИЩУ

ОСВІТУ УКРАЇНИ 230

 1. Стратегічні завдання розвитку освіти України 230

 2. Завдання щодо вдосконалення вищої освіти України

у контексті вимог Болонського процесу 234

6.3. Формування інноваційного освітнього середовища

у вищих навчальних закладах у контексті вимог

Болонського процесу 241

 1. Освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні 252

 2. Сприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості

освіти 260

6.6. Підвищення мобільності через подолання перешкод 263

РОЗДІЛ 7. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (КМСОНП)

У ВИЩУ ОСВІТУ УКРАЇНИ 265

7.1. Програма дій з реалізації положень Болонської декларації

в системі вищої освіти і науки України 265

7.2. Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації

в системі вищої освіти і науки України на 2004 -2005 роки 268

7.3. Про проведення педагогічного експерименту

із запровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу 276

7.4. Науково-методичні засади впровадження КМСОНП

у вищу освіту України 279

7.5. Рекомендації науково-практичного семінару «Кредитно-
модульна система організації навчального процесу»
(Тернопільський державний педагогічний університет

ім. Володимира Гнатюка, 02.07.2004р.) 287

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти

України та її інтеграції в європейський освітній простір

(проект) 297

Приклади впровадження КМСОНП у вищих навчальних

закладах України 306

Перелік скорочень 335

382

Глосарій 338

Література

Основна 360

Довідкові електронні ресурси 361

Додаткова 361

Література до розділу 1 361

Література до розділу 2 362

Література до розділу 3 364

Література до розділу 4 364

Література до розділу 5 365

Література до розділу 6 366

Література до розділу 7 366

Анотації 368


Навчальне видання

М.Ф. Степко

Я.Я. Бопюбаш

В.Д. Шинкарук

В.В. Грубінко

І.І. Бабин

^ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Навчальний посібник

За редакцією В.Г. Кременя

Головний редактор Б. Є. Будний

Редактор О. О. Мазур

Обкладинка В.А. Басалига

Комп'ютерна верстка О.В. Гузар


Підписано до друку 03.11.2004. Формат 60x84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Таймс. Умови, друк. арк. 22,32. Умови, фарбо-відб. 22,32.

Видавництво «Навчальна книга — Богдан»

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

ДК №370 від 21.03.2001р.

Навчальна книга - Богдан, а/с 529, м.Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-06-07; 52-05-48; 52-19-66

publishing@budny.le.ua

www.bohdan-books.com

Віддруковано з готових діапозитивів у ВВП «Місіонер»

80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Василіянська, 8.

Зам. 600

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни методика викладаня у вищій школі (з розділом вища освіта україни І болонський процес)
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconКиїв – Тернопіль 2004 удк 378. 1 Ббк 74. 480. 27 О-75 Вища освіта України І Болонський процес
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Методика викладання у вищій школі (з розділом Вища освіта України І болонський процес) (для студентів 6 курсу заочної форми спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом Вища освіта України І болонський процес) (для студентів 6 курсу заочної...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Міністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи