До виконання розрахунково-графічного завдання icon

До виконання розрахунково-графічного завдання
Скачати 403.08 Kb.
НазваДо виконання розрахунково-графічного завдання
Сторінка1/3
Дата26.06.2012
Розмір403.08 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.П. Косяк,

В.Ф. Петрова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ»

(для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти та заочного навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти та заочного навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит»). /Укл.: Косяк А.П., Петрова В.Ф. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 24 с.


Укладачі: А.П.Косяк,

В.Ф.Петрова


Рецензент: д.е.н., проф., Т.В. Момот (ХНАМГ)


Рекомендовано Вченою радою факультету післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 7 від 08.04.2008 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………………………….4

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ……………………………..5

 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ» ЗА ТЕМАМИ ………...6

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку ………………………….......6

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського

обліку……………………………………………………………………....................6

Тема 3. Організація облікового процесу …………………………………………..6

Тема 4. Організація обліку власного капіталу ………………………………….....7

Тема 5. Організація обліку зобов'язань ……………………………………………7

Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів ……………….....8

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів ………………………..8

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів

діяльності підприємства …………………………………………………………….8

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським

обліком, контролем та аналізом ……………………………………………………9

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного

забезпечення обліку, контролю й аналізу ……………………………… .………..9

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку ……..10

^ 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО

ЗАВДАННЯ ……………………………………………………………………10

3.1. Структура і зміст розрахунково-графічного завдання ………………...10

3.2. Технічні вимоги до оформлення розрахунково-графічного завдання.11

4. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РГЗ ………………………..…………………11

4.1. Тематика розрахунково-графічного завдання………………………….11

4.2. Практичні завдання ………….……………………………………………12

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ ………………….18

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………...21

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..23


В С Т У П


Облік виник у процесі розвитку людського суспільства та матеріального виробництва. У 1391 році італійський історик Зербі відзначав наявність подвійного запису, при якому сума кожної господарської операції записується двічі. В науковому трактаті Луки Пачоллі (1445 – 1515 рр.), назва якого «Трактат про рахунки й записи», облік розглядається як універсальна методична наука, в якій дано визначення поняття подвійного запису, рахунку й обліку.

Ефективності господарювання на підприємстві неможливо досягти без належної організації бухгалтерського обліку.

Курс «Організація обліку» є невід’ємною складовою частиною циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів і слухачів 5 курсу ФПО та ЗН за спеціальністю 7.050106 - «Облік і аудит».

Предметом курсу є діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліковими, контрольними й аналітичними процесами.

Метою - засвоєння студентами знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів і практичних навиків з організації обліку на підприємствах, в організаціях і установах України.

^ Основні завдання, які повинен опанувати студент: вивчення організації і техніки обліку, контролю і аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців, поняття документації та документообігу.

Основними формами вивчення дисципліни «Організація обліку» є самостійна робота над темами курсу відповідно до вимог навчальної програми, написання реферату та виконання розрахунково-графічного завдання.

Оцінка за вивчення курсу «Організація обліку» виставляється на підсумковому екзамені.


^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Курс «Організація обліку» базується на вивченні наступних дисциплін: «Економіка підприємства», «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік» та ряду інших. Це дає загальні знання, що надалі будуть використовуватися студентами й слухачами в практичній діяльності на підприємствах, в організаціях та установах. Важливою складовою частиною курсу «Організація обліку» є нормативно-правова база.

Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Організація обліку» до програми включено 11 тем, які вивчаються в 10 семестрі. Основними формами занять є лекції – 12 годин, практичні заняття – 8 годин, самостійні заняття – 124 години, консультації – 5 годин.

Кожну тему курсу рекомендовано вивчати в такій послідовності:

 • ознайомитися з основними питаннями теми;

 • відпрацювати відповідні глави рекомендованої основної та додаткової літератури;

 • скласти конспект з вивченої теми;

 • ведення термінологічного словника;

 • розгляд контрольних питань і прикладів для самоконтролю знань;

 • підготовка до поточного тестування;

 • підготовка до виконання розрахунково-графічного завдання;

 • підготовка контрольних запитань до складання іспиту.

Інформаційне і методичне забезпечення самостійних занять базується на використанні навчальної та методичної літератури, що є наявною у ХНАМГ.


^ 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ» ЗА ТЕМАМИ


ТЕМА 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Сутність організації бухгалтерського обліку. Системний підхід до організації обліку. Поняття організації обліку. Облік у системі управління господарством. Мета організації обліку. Суб’єкти й об’єкти організації обліку. Предмет організації обліку. Процес організації обліку. Завдання організації бухгалтерського обліку. Напрями організації обліку: методичний, техноло-гічний, організаційний. Етапи організації обліку. Моделі організації обліку. Принципи організації обліку. Вибір форми організації обліку. Вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку. Підбір облікового персоналу. Відповідальність за організацію обліку на підприємстві. Організація бухгалтерського обліку в системі економічних знань. Порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера.


^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Організація нормативно-правової бази облікового процесу. Система бухгалтерського обліку. Державна форма управління і регулювання бухгалтерського обліку. Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності. Державне регулювання обліку та фінансової звітності. Мета створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку й фінансової звітності. Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Методологічні й правові аспекти регулювання обліку в Україні. Ієрархія нормативного регулювання обліку в Україні.

Внутрішня регламентація ведення обліку. Розробка внутрішніх документів. Організація облікової політики підприємства. Організація договірної політики підприємства. Організація податкової політики підприємства. Організація бухгалтерського діловодства та документування господарських операцій.


^ ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ


Загальна побудова і зміст облікового процесу. Структурні частини облікового процесу: організаційна, функціональна, технологічна, документальна, інформаційна. Основні етапи організації облікового процесу.

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Журнал-головна форма ведення бухгалтерського обліку. Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку. Форми ведення обліку суб’єктами малого підприємництва: проста форма й спрощена форма бухгалтерського обліку. Комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку.

Облікові регістри, їх призначення, зміст, форми і зовнішній вигляд. Послідовність записів в облікових регістрах. Зв’язок регістрів хронологічного й систематичного, синтетичного та аналітичного обліку. Організація документообігу й документопотоку облікового процесу на різних етапах: первинному, поточному й підсумковому обліку. Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві. Основи розробки облікової політики підприємства. Наказ про облікову політику підприємства, його суттєве призначення і структура.


^ ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ


Сутність організації обліку власного капіталу. Основні завдання організації обліку власного капіталу. Нормативні джерела формування власного капіталу. Формування і функції власного капіталу. Класифікація власного капіталу. Організація обліку й документальне оформлення статутного капіталу. Організація обліку і формування пайового капіталу. Організація обліку і формування додатково вкладеного капіталу. Організація обліку і формування іншого додаткового капіталу. Організація обліку і формування резервного капіталу. Організація обліку і формування неоплаченого капіталу. Організація обліку і формування вилученого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку. Рух нерозподіленого прибутку, списання непокритих збитків. Організація аналітичного обліку власного капіталу.


^ ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань. Довгострокові зобов’язання. Поточні зобов’язання. Забезпечення. Непередбачені зобов’язання. Доходи майбутніх періодів.

Організація обліку довгострокових зобов’язань: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; інші довгострокові зобов’язання.

Організація обліку поточних зобов’язань: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів. Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом та позабюджетних платежів. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці та страхування. Поточна заборгованість за розрахунками з учасниками. Поточна заборгованість з внутрішніх розрахунків. Інші поточні зобов’язання.

Організація обліку праці та її оплати. Організація обліку забезпечення зобов’язань: забезпечення майбутніх витрат і платежів; цільове фінансування і цільові надходження; страхові резерві. Організація проведення інвентаризації зобов’язань підприємства.


^ ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ


Загальні принципи організації обліку довгострокових активів. Організація матеріальних активів: основних засобів; капітальних інвестицій; довгостроко-вих фінансових інвестицій; довгострокової дебіторської заборгованості. Основ-ні положення з організації обліку основних засобів. Організація обліку руху основних засобів. Номенклатура обліку основних засобів. Первинний облік: надходження основних засобів; внутрішнє переміщення і використання основ-них засобів; вибуття довгострокових активів. Поточний облік: надходження основних засобів; внутрішнє переміщення та використання. Підсумковий облік: форми звітності. Документальне оформлення обліку основних засобів. Первинні документи з обліку основних засобів. Організація обліку нематеріаль-них активів. Характеристика типових форм первинних документів основних засобів, нематеріальних активів.


^ ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ


Організаційні засади бухгалтерського обліку й аналізу оборотних активів. Поняття і склад оборотних активів підприємства. Завдання організації обліку оборотних активів. Об’єкти облікової політики оборотних активів. Організація обліку виробничих запасів і їх класифікація. Визначення та оцінка запасів. Організація документування операцій з оборотними активами. Первісна вартість запасів. Оцінка вибуття виробничих запасів. Оцінка запасів на дату балансу. Організація документального оформлення надходження запасів на склад, відпуск зі складу. Організація аналітичного обліку запасів. Організація обліку незавершеного виробництва. Організація обліку готової продукції. Організація обліку товарів. Організація обліку дебіторської заборгованості. Організація обліку фінансових інвестицій. Організація обліку грошових коштів та їх еквівалентів. Документування операцій з грошовими коштами.

Організація обліку витрат майбутніх періодів. Організація проведення інвентаризації оборотних активів підприємства.


^ ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Організація обліку витрат і доходів, фінансових результатів. Елементи «Положення про облікову політику підприємства». Класифікація витрат за видами діяльності. Операційна діяльність: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); адміністративні витрати; витрати на збут; інші опера-тивні витрати. Фінансова діяльність: втрати від участі в капіталі; фінансові витрати. Інша діяльність - інші витрати. Надзвичайна діяльність - надзвичайні витрати. Класифікація доходів за видами діяльності: операційна діяльність; фінансова діяльність; інвестиційна діяльність; надзвичайна діяльність. Органі-зація обліку доходу від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та ін. видів діяльності. Організація обліку інших операційних доходів. Організація обліку доходу від участі в капіталі. Організація обліку інших фінансових доходів. Організація обліку надзвичайних доходів. Організація обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Організація документування операцій з витрат, доходами й фінансовими результатами. Організація аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

^ ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ, ЗАЙНЯТОГО БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ, КОНТРОЛЕМ ТА АНАЛІЗОМ


Організаційна структура бухгалтерії. Організаційні принципи організації праці виконавців облікового процесу. Правильний підбір виконавців облікового процесу. Етапи організації праці персоналу з бухгалтерського обліку. Нормування праці персоналу облікових, контрольних і аналітичних служб. Визначення чисельності облікового, контрольного й аналітичного персоналу. Організація документального оформлення трудових відносин з працівниками. Положення про організацію бухгалтерської служби. Посадова інструкція головного бухгалтера. Посадова інструкція бухгалтера. Посадова інструкція касира. Загальні положення, функції, обов’язки, права, відповідальність. Організація діловодства в бухгалтерії. Самоорганізація працівників зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.


^ ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ТЕХНІЧНОГО ТА ЕРГОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ


Організація інформаційного забезпечення облікового, контрольного процесів і аналізу. Закон України «Про інформацію».

Поняття конфіденційної інформації і комерційної таємниці. Види інформації, передбачені законодавством. Відкрита інформація. Інформація з обмеженим доступом: конфіденційна і таємна. Обліково-економічна інформа-ція. Шляхи втрати інформації. Організація захисту інформації.

Організація технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу. Технічне забезпечення системи обліку, контролю і аналізу передбачає створення комплексу технічних засобів і методів, що забезпечують функціонування й розвиток системи. Технічна основа організації: ПК різних класів; принтер; лазерний принтер; апаратура мережі; реєстратори виробництва тощо. Етапи організації технічного забезпечення: вибір обладнання, периферійної техніки.

Ергономічне забезпечення являє собою сукупність методів, інструкцій, стандартів, нормативів і довідкових документів, за допомогою яких вирішуються проблеми різних аспектів: психологічних, фізіологічних, технічних та ін. Ергономічна вимога, виконання якої забезпечує високий рівень обліку, контролю та аналізу, є оптимізація параметрів середовища: рівень освітлення приміщення; інтелектуальне і зорове навантаження, естетичний рівень світлокольорової композиції в робочій зоні, рівень дисципліни праці та ін. Раціональна організація робочого місця бухгалтера. АРМ.


^ ТЕМА 11. ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Організація планування розвитку бухгалтерського обліку. Річне й поточне планування. Складання зведених планів (вищі рівні управління: міністерство, акціонерне товариство, концерн тощо). Організація проектування розробок та впровадження результатів в практику діяльності підприємств в Україні. Організація методики визначення ефективності розробок впроваджених в практику підприємств і організація перспективного розвитку обліку. Визначення ефективності заходів з вдосконалення обліку. Оцінка якості організації бухгалтерського обліку. Процес ведення бухгалтерського обліку.


^ 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ


3.1. Структура і зміст розрахунково-графічного завдання


Розрахунково-графічного завдання студент (слухач) виконує самостійно і подає до захисту у формі пояснювальної записки (реферату). Загальний обсяг розрахунково-графічного завдання складає 25-30 сторінок друкованого тексту на одній стороні стандартного аркуша.

Зміст розрахунково-графічного завдання:

 • Титульний аркуш (додаток 1);

 • Зміст;

 • Вступ;

 • Теоретична частина;

 • Практичне завдання;

 • Висновок;

 • Список літератури;

 • Додатки.

Титульний аркуш не включають до загальної нумерації сторінок. Зразки першої сторінки наведені в додатку 1.

Варіант розрахунково-графічного завдання визначають за останнюю цифрою номера залікової книжки студента (слухача).

Практична частина розрахунково-графічного завдання складається з шести завдань.


^ 3.2. Технічні вимоги до оформлення розрахунково-графічного завдання


Розрахунково-графічного завдання виконують у текстовому редакторі Microsoft Word на одній сторінці аркуша при форматі А 4 (210 * 297 мм).

При оформлення тексту рекомендується використовувати стандартний машинописний шрифт Times New Roman Cyr 14.

Інтервал – полуторний, поля: з лівої сторони - 30 мм, з правої - 15 мм, знизу - 20 мм, зверху - 20 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам (табуляція 1,27 мм).

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту. Номер проставляють посередині сторінки внизу, починаючи з цифри 2.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

Таблиці й ілюстрації, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

У змісті послідовно пишуть назву розділів.

Розрахунково-графічне завдання підписує викладач, у нижній частині титульного аркуша ставить дату захисту РГЗ.


^ 4. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РГЗ


4.1. Тематика розрахунково-графічного завдання

 1. Основи організації бухгалтерського обліку в системі підприємства.

 2. Організація нормативно-правового забезпечення обліку в Україні.

 3. Організація облікового процесу на підприємстві.

 4. Організація обліку власного капіталу підприємства.

 5. Організація обліку зобов’язань підприємства.

 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів підприємства.

 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів підприємства.

 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства.

 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем і аналізом на підприємстві.

 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення бухгалтерського обліку, контролю й аналізу на підприємстві.

 11. Організація планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві.

^ 4.2. Практичні завдання

Завдання №1

Необхідно скласти наказ про облікову політику підприємства, на якому працює студент (слухач). Нижче приведений зразок.


^ ВАТ «Макс» м. Харків

від 03 січня 2008 р.

Наказ № 1


Про облікову політику підприємства на 2008 рік

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ, в якому визначено правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, і відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(с)БО), реалізуючи право самостій­но визначати облікову політику підприємства, наказую:

 1. Ведення бухгалтерського обліку покласти на обліково-фінансовий відділ підприємства.

 2. Забезпечити протягом 2008 року незмінність відображення гос­подарських операцій і оцінку майна на основі П(с)БО. Для цього організувати й провести інвентаризацію всіх рахунків бухгалтерського обліку.

 3. Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові зві­ти цілком відповідали всім вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і кожному конкретному П(с)БО. За­стосовувати насамперед ті підходи і методи для ведення обліку і подання інформації у фінансових звітах, що передбачені П(с)БО й найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

 4. Згідно з П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» ведення бухгалтерського обліку і складання фі­нансових звітів (крім Звіту про рух коштів) проводити за принципом на­рахування так, щоб результати операцій та ін. подій відображалися в облікових реєстрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство одержує чи сплачує кошти.

 5. Виходячи з цього принципу, доходи в Звіті про фінансові результати відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати – на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансо­вого результату звітного періоду, зіставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для одержання цих доходів.

 6. Згідно з П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» бухгалтерський облік нематеріальних активів вести по групах: права користування природними ресурсами; права ко­ристування майном; права на знаки для товарів і послуг; права на об'єкти промислової власності; авторські і суміжні з ними права; гудвіл; ін. не­матеріальні активи. Первинну вартість нематеріального активу формувати згідно з п. 11 - 17 П(с)БО 8. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом. Термін корисного використання нематеріаль­них активів установити по групах.

 7. Основними засобами визнаються матеріальні активи, що розмі­щуються на підприємстві для використання у виробництві чи для поста­чання товарів і надання послуг, для здачі в оренду іншим особам чи для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, про­тягом більше одного року чи одного операційного циклу. ОЗ класифікувати по групах і нараховувати амортиза­цію по ставках згідно зі ст. ст. 8.2, 8.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР у редакції від 22.05.97 р. (зі змінами і доповненнями). Ліквідаційну вартість ОЗ на підприємстві не приймати. Первинну оцінку об'єкта ОЗ здійснювати за собівартістю згідно з П(с)БО 7 «Основні засоби».

 8. Довгострокові фінансові інвестиції враховувати за методом участі в капіталі.

 9. Відстрочені податкові активи визначати в тому випадку, коли по­даток на прибуток, визначений відповідно до облікової політики підпри­ємства, менше ніж податок на прибуток, визначений за діючим податко­вим законодавством.

 1. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх наймену­вання. Первинну вартість запасів, придбаних за плату, визначати за собі­вартістю запасів згідно з П(с)БО 9 «Запаси». Первинну вартість запасів, що виготов­ляються власними силами підприємства, визначати згідно з П(с)БО 16 «Витрати». Запаси відображати в обліку за найменшою з двох оці­нок: первинною вартістю чи чистою вартістю реалізації згідно з П(с)БО 9. При відпустці запасів у виробництво, продажу та іншому вибуттю їх оцінку здійснювати за методами: середньозваженої собівартості; ціни продажу для роздрібної торгівлі. Запаси, що не приносять підприємству економічних вигод у майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності згідно з П(с)БО 9 не відображати в балансі, а враховувати на забалансовому ра­хунку 07 - «Списані активи».

 2. На вартість малоцінних і швидкозношуваний предметів нараховувати знос і враховувати їх на рахунку 22 до повного зносу і списання, як не придатних для експлуатації. Суму зносу відображати на рахунку 133.

 3. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймо­вірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод і її мож­на вірогідно визначити. У балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартістю, що дорівнює сумі дебі­торської заборгованості за мінусом сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначати на основі аналізу в розмірі 5% дебіторської заборгованості станом на 01.01.2008 р.

 4. Коштами і їхніми еквівалентами у фінансовій звітності згідно з П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» прийняти кошти на розрахунковому рахунку, кошти в касі під­приємства, депозитні сертифікати терміном на 3 місяці.

 5. До «Витрат майбутніх періодів» відносити заздалегідь сплачену орендну плату, суми за підписку періодичних видань, заздалегідь сплачені рекламні послуги і всі інші витрати, що стосуються наступного обліково­го періоду.

 6. Зобов'язання відображати тільки тоді, коли актив отриманий, чи коли підприємство укладає безвідмовну угоду придбати актив.

 7. Відстрочені податкові зобов'язання визнавати тоді, коли податок на при-буток Декларації про прибуток відповідно до податкового законо­давства підпри-ємств менше податку на прибуток, визначеного відповідно до фінансового обліку.

 8. До складу «Доходів майбутніх періодів» включаються суми дохо­дів, нарахованих протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що будуть визначені в наступних звітних періодах.

 9. Доходи і витрати включати до складу Звіту про фінансові ре­зультати на підставі принципів нарахування і відповідності відображати в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.

 10. Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно з П(с)БО 16 «Витра-ти». До виробничої собівартості продукції включати: прямі витрати; накладні витрати (постійні і змінні). Постійні виробничі накладні витрати розпо­діляти на кожну одиницю виробництва на основі нормальної виробничої потужності ви-робничого устаткування. Витрати, не пов'язані з операційною діяльністю, що не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періо-ду. Класифікацію адміністративних витрат і витрат на збут здійснювати згідно з П(с)БО 16.

 11. Затвердити систему оплати праці відповідно до колективного до­говору.

 12. Здійснювати податковий облік відповідно до законодавства України.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  1   2   3

Схожі:

До виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання...
До виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
До виконання розрахунково-графічного завдання iconВ.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу...
До виконання розрахунково-графічного завдання iconВасилевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної...
До виконання розрахунково-графічного завдання iconГосподарства н. І. Кульбашна методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Н.І. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу...
До виконання розрахунково-графічного завдання iconІ. М.Єріна методичні вказівки
Для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи
До виконання розрахунково-графічного завдання iconА. О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Експлуатація інженерних мереж"
Міське будівництво І господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель"
До виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної
«Охорона праці» / Укл.: Кузнецов О. М., Гарбуз А. О.,Харк нац акад міськ госп-ва; – Х.: Хнамг, 2011. с
До виконання розрахунково-графічного завдання iconМіністерство науки І освіти україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічного завдання за модулем „моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі...
До виконання розрахунково-графічного завдання iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та варіанти завдань з мікроекономіки для студентів 2 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи