Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon

Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення "Політологія", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Скачати 130.95 Kb.
НазваПрограма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення "Політологія", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Дата27.06.2012
Розмір130.95 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра політології


ПРОГРАМА


педагогічної практики


студентів філософського факультету

Львівського національного університету

відділення "Політологія",

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем


"магістр"


Затверджено на засіданні

кафедри політології філософського факультету

Протокол № 14 від 23 квітня 2009 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

філософського факультету ___________2009 р.

Протокол №____________


Львів – 2009 1. ^ Загальні положення


Відповідальним етапом у професійному становленні майбутнього спеціаліста-політолога, викладача політології є педагогічна практика. Її мета – формування необхідних педагогічних навичок і умінь, практична підготовка фахівців, здатних працювати як за традиційними так і за новими педагогічними технологіями, творчий розвиток майбутніх спеціалістів-політологів.

Програма педагогічної практики студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр спеціальності політологія складена у відповідності з вимогами навчального плану підготовки бакалаврів на філософському факультеті Львівського національного університету. Ця практика є обов'язковою складовою частиною підготовки бакалаврів і проводиться на базі університету (або коледжів при університеті), протягом 4-х тижнів з відривом від навчання

Керівниками практики призначаються викладачі кафедри політології філософського факультету, які мають значний педагогічний досвід, консулатами -викладачами кафедри педагогіки та психології.

Тривалість практики ________тижні. 1. ^ Мета та зміст практики


Метою практики є:

• На основі засвоєння науково-теоретичних засад методики викладання політологічних дисциплін у вищій школі оволодіти первинними практичними навичками і вміннями проведення різноманітних занять, лекцій, семінарів, виховних заходів та виконання інших видів викладацької роботи;

• Засвоєння основ методики складання та удосконалення навчально-методичної документації;

• Засвоєння основ методики та практики організації навчального процесу у вищому навчальному закладі;

• Набуття досвіду у проведені виховних заходів зі студентами.

Змістом педагогічної практики має бути здійснення наступних заходів:

• Вивчення навчально-методичної документації кафедри політології (програм навчальних курсів, планів семінарських занять, тематики контрольних робіт, контрольних та екзаменаційних питань, контрольно-кваліфікаційних робіт);

• Участь в удосконаленні та актуалізації навчально-методичних документів з дисциплін, які читаються на кафедрі політології (оновлення літератури, джерел, змісту) за вказівкою керівників;

• Ознайомлення зі спеціальною літературою, в тому числі з педагогіко-методичною.

• Участь у методичних семінарах кафедри (за погодженням керівниками практики та завідувачем кафедри)

• Проведення за участю керівників практики 2-х семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри педагогіки.

• Читання пробної лекції (1 год.).


• Асистування викладачам та керівникам у підготовці та проведені семінарських занять, засідань наукових гуртків, керівництві та написанні курсових робіт, перевірці та оцінці письмових контрольних а курсових робіт (для магістрів).

• Відвідування занять інших студентів - практикантів.

• Підготовка текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять з різних навчальних дисциплін.

Студенти-практиканти не можуть використовуватись кафедрою для виконання завдань не пов'язаних з цілями педагогічної практики.


^ III. Організація та проведення практики:


1. Студенти спрямовуються на педагогічну практику наказом ректора (проректора) Львівського національного університету імені Івана Франка.


2. Для організації педагогічної практики кафедра визначає з числа викладачів -професорів та доцентів загального (кафедрального) координатора практики, а також тих професорів та доцентів, які здійснюватимуть безпосереднє індивідуальне керівництво студентами-практикантами.


3. Координатор практики від кафедри зобов'язаний:

- Подати в деканат інформацію про закріплення студентів практикантів за викладачами, які здійснюють індивідуальне керівництво (затверджене рішенням кафедри).

- Подати в деканат календаризований план-графік проведення зі студентами-практикантами контрольно-залікових заходів, затверджених кафедрою.

- Ознайомити студентів-практикантів кафедри з їх правами та обов'язкам під час проходження практики.

- Довести до відома студентів програму практики та ознайомити їх з

графіком проходження.

Проінформувати їх про мету та зміст педагогічної практики.

Консультувати студентів з питань оформлення матеріалів (заповнення

щоденників, складання звіту тощо).

Здійснювати постійний контроль за проходженням студентами практики.


4. Індивідуальний керівник практики зобов'язаний:

Сформувати індивідуальний робочий план проходження практики, складений на основі даної програми та з урахуванням кафедральних умов і особливостей місця практики.

- Здійснювати постійне керівництво виконанням індивідуального робочого плану практики студентів, котрі закріплені за ним, давати їм необхідні вказівки і завдання та перевіряти їх виконання.

- Надавати методичні рекомендації та консультації з питань проходження практики.

Після закінчення практики оцінити виконання відповідних завдань, завірити щоденники практики і скласти характеристику на кожного студента-практиканта.


5. Студент-практикант зобов'язаний:

Перед початком ретельно ознайомитись з програмою практики та із розробленими кафедрою педагогіки докладними методичними рекомендаціями щодо проходження практики, які є на кафедрі. Бути присутнім на усіх організаційно-методичних заходах кафедри, отримати необхідні вказівки і консультації координатора та індивідуального керівника практики. Отримати на кафедрі від керівника індивідуальне робоче завдання.

Пройти інструктаж з безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил

внутрішнього трудового розпорядку за місцем проходження практики.

Вести щоденник.

Повністю виконати програму практики.

Належно і своєчасно оформити усі необхідні документи про

проходження практики.

Своєчасно захистити практику.

6.Кафедра політології на своїх засіданнях періодично обговорює стан і ре >>ультати проведення педагогічної практики.

7. Рада факультету щорічно обговорює питання педагогічної практики.


^ IV. Форми та методи контролю


Робочим документом практики є щоденник, який заповнюється студентом щоденно і ведеться за наступним зразком:

Дата. Зміст роботи. Підпис викладача.

Звітність студента про походження практики здійснюється у формі подання письмового звіту, підписаного та оціненого безпосереднім керівником практики

(________ ст.). До звіту додаються: тексти лекцій та матеріалів семінарських та

практичних завдань, підготовлені студентом, письмовий аналіз відвідуваних студентом занять, письмова психологічна характеристика (завдання).

Звіт перевіряється, рецензується та затверджується індивідуальним керівником практики. Звіт захищається студентом при комісії, яка призначається деканом факультету(з включенням до її складу викладачів кафедри педагогіки).

При оцінці результатів проходження педагогічної практики комісія має виходити з того, що студент має повністю реалізувати цілі та завдання практики, зокрема набути знань, вмінь та навичок, необхідних для самостійного проведення семінарських та практичних занять, перевірки та оцінювання письмових навчальних робіт, організації виховних заходів із студентами.

Результати складання звіту з практики заносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки студента.


 1. Взірці титульних листів, тексту лекцій, плану-конспекту семінарського заняття.

 2. Заліковий лист студента.

 3. Орієнтована схема аналізу лекції рецензентом

 4. Основні критерії оцінювання якості семінарського заняття рецензентом.


ДОДАТКИ:


-1-


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра політології


ПЛАН-КОНСПЕКТ

Семінарського заняття на тему:


__________________________________


Склав студент_________

Групи______________

Перевірили_______________

(вказати прізвище керівників від кафедри політології та педагогіки)


Львів 2010


- 2-


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра політології


^ ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

На тему:____________________________________________________


Склав студент______________

Групи_____________________

Перевірили________________

(вказати прізвище керівників від кафедри політології та педагогіки)


^ ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ЛЕКЦІЙ:


 1. 1. Зміст лекції: науковість, відповідність сучасному рівню розвитку політології. Ідейна спрямованість. Визначення головних ідей, питання методології науки, зіставлення різноманітних концепцій. Висунення проблемних питань, активізація мислення. Наявність завдань для самостійного відпрацювання матеріалу, зв'язок з попередніми лекціями, розділами курсу, внутрішньопредметні зв'язки, між предметні зв'зки, зв'зок з факультетом. 2. Методика читання лекції: чітка структура, логіка викладу, повідомлення

 2. літератури до теми або до всього курсу. Доступність, аргументованість, виокремлення головного в матеріалі та висновках. Повторення, підтвердження підсумків, крисаня схем, таблиць, окремих записів.

 3. Керівництво роботою студентів: допомога у веденні записів (темп), використання цікавих прикладів, риторичних запитань, жартів та ін. Спонукання до запитань з боку студентів.

 4. 4. Особистість лектора: знання предмету. Емоційність, голос, дикція. Якість, чіткість, грамотність мовлення Зовнішній вигляд, вміння триматись перед аудиторією. Уміння відчувати аудиторію, встановлювати контакт.

 5. Результати лекцій: інформаційна цінність лекцій. Виховний вплив, досягнення дидактичний цілей.^ ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕМІНАРСЬКОГО

ЗАНЯТТЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ:

 1. Цілеспрямованість - проблемність, поєднання теоретичного матеріалу з його практичним використанням у майбутній професійній діяльності.

 2. Планування - виокремлення головних питань, наявності новинок у списку літератури.

 3. Організація семінару - вміння починати та підтримувати дискусію, аналіз доповідей студентів, наповненість навчального часу обговоренням проблем, поведінка самого викладача.

 4. Стиль проведення семінару - жвавий, млявий та ін.

 5. Ставлення до студентів - поважне, урівноважене, в міру вимогливе чи байдуже.

 6. Ставлення студентів до викладача - поважне, байдуже, критичне.

 7. Управління групою - швидкість встановлення контакту, впевненість і взаємодія з групою. Наявність зауважень, робота лише з окремими студентами, підвищення тону.

 8. Коментарі та висновки викладачам - кваліфіковані, доказувані, переконливі чи навпаки, неістотні, некваліфіковані. не містять в собі теоретичних зауважень.


Педагогічна практика оцінюється за стобальною системою оцінювання. Зокрема, така максимальна кількість балів виставляється :

 • підготовка лекційного заняття – 10 балів,

 • проведення лекційного заняття – 30 балів,

 • підготовка семінарського заняття – 10 балів,

 • проведення семінарського заняття – 30 балів,

 • взаємовідвідування – 10 балів,

 • звіт – 10 балів.

Остаточну оцінку здійснює керівник від кафедри.


^ ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДПРАКТИКИ


Студент__________курсу ________________факультету___________________________


місце проходження практики __________________________________________________


^ 1. 3АЛІКОВІ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

№ п/п

Дата проведен-ня

Курс (група)

Тема заняття

Оцінка

Хто оцінював

Під-пис

1.2.


^ 2. РОЗРОБКА КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ

№ п/п

Тема лекції

Оцінка

Хто оцінював^ З. РЕЦЕНЗІЯ ВІДВІДАНОГО НАВЧАЛЬНОГОЗАНЯТТЯ

№ пп.

Дата

проведення

Група

Тема заняття

Оцінка

Хто оцінював (прізвище)

Підпис

1.2.

^ 4. ВИКОНАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Тема заняття

Оцінка

Хто оцінював (прізвище)

ПідписКерівником-викладачем від кафедри, факультету на «________» ______________________

(оцінка) (підпис, посада, прізвище та ініціали)


Керівником-викладачем від кафедри педагогіки на «______» ________________________

(оцінка) (підпис, посада, прізвище та ініціали)

Схожі:

Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення "Політологія", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Львівського національного університету. Ця практика є обов'язковою складовою частиною підготовки бакалаврів І проводиться на базі...
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення "Політологія", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
Львівського національного університету. Ця практика є обов'язковою складовою частиною підготовки бакалаврів І проводиться на базі...
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики для студентів філософського факультету
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету. Львів. 2008. 48с
Рекомендовано до дурку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconСеместровий план роботи для студентів іvкурсу філософського факультету, відділення – політологія. Предмет: Порівняльна політологія

Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconВимоги до знань та умінь студентів
Програма складена для вступників спеціальності “Політологія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” у відповідності з навчальним...
Програма педагогічної практики студентів філософського факультету Львівського національного університету відділення \"Політологія\", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма виробничої практики студентів III курсу відділення "Політологія" cпеціальність 040300 Політологія
move to 0-14326881
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи