„затверджую” icon

„затверджую”
Скачати 253.07 Kb.
Назва„затверджую”
Дата28.05.2012
Розмір253.07 Kb.
ТипРішення

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор Одеського державного екологіч-

ного університету

_________________ С.М. Степаненко

„ 08 „ лютого 2011 року


Затверджено на засіданні Приймальної комісії

Одеського державного екологічного універси-

тету 08 лютого 2011 року, протокол № 4


ПОЛОЖЕННЯ


про приймальну комісію Одеського державного екологічного університету


Загальні положення


1. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України (далі – Приймальна комісія) створюється для організації і проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів державного бюджету України.

Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів, Положення про Приймальну комісію університету та річного плану, які затверджуються ректором Одеського державного екологічного університету – Головою приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і відповідальним секретарем приймальної комісії.

Голова Приймальної комісії ОДЕКУ несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію університету завдань і здійснення нею своїх функцій. Встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів, вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до Одеського державного екологічного університету.

2. Склад Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету затверджується наказом ректора Одеського державного екологічного університету, який є головою комісії.

До складу Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету входять:

2.1. За статусом:

 • проректор з навчальної роботи – заступник голови Приймальної комісії;

 • представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, міністерств, державних комітетів, інших урядових органів, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців;

 • директори Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ;

 • директор гідрометеорологічного інституту, декани природоохоронного, еколого-економічного, заочного факультетів, факультетів комп’ютерних наук, магістерської та аспірантської підготовки;

2.2. За наказом ректора:

 • відповідальний секретар Приймальної комісії та, при необхідності, його заступники, які призначаються з числа провідних та найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників університету;

 • голови предметних екзаменаційних комісій та комісій по проведенню співбесіди, які призначаються з числа найбільш досвідчених, методично підготовлених викладачів профільних кафедр;

 • голови фахових атестаційних комісій, порядок призначення яких встановлено у п. 6 цього Положення;

 • голова Апеляційної комісії – проректор з навчально методичної роботи університету;

 • члени Приймальної комісії – з числа найбільш досвідчених, авторитетних зав. кафедрами та професорів університету;

 • представники органів студентського самоврядування університету.

2.3. Кількість членів Приймальної комісії встановлюється виходячи із потреби умов прийому на перший та наступні курси Одеського державного екологічного університету поточного року та затверджується відповідним наказом по ОДЕКУ.

3. Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказом ректора університету створюються функціональні підрозділи та призначаються їх голови. Функціональними підрозділами Приймальної комісії ОДЕКУ є :

 • відбіркові комісії;

 • предметні екзаменаційні комісії;

 • комісії для проведення співбесід;

 • фахові атестаційні комісії;

 • апеляційна комісія.

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані та сумлінні науково-педагогічні працівники університету та його відокремлених структурних підрозділів – Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів.

4. ^ Відбіркові комісії Приймальної комісії ОДЕКУ створюються для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії.

4.1. З урахуванням специфіки організації прийому на перший та наступні курси Одеського державного екологічного університету у складі приймальної комісії університету формуються три відбіркові комісії:

- Одеська відбіркова комісія, яка здійснює організаційні заходи відповідно цього Положення за адресою головного навчального закладу: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15;

- Херсонська відбіркова комісія, яка здійснює організаційні заходи на базі відокремленого структурного підрозділу ОДЕКУ – Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Дзержинського, 11;

- Харківська відбіркова комісія, яка здійснює організаційні заходи на базі відокремленого структурного підрозділу ОДЕКУ – Харківського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ за адресою: 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 10.

При необхідності, за рішенням Приймальної комісії та відповідним наказом її Голови, можуть створюватися виїзні відбіркові комісії Приймальної комісії ОДЕКУ, порядок роботи яких встановлюється керівником Приймальною комісією ОДЕКУ.

Функціональні підрозділи Херсонської та Харківської відбіркових комісій Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету діють відповідно до Статуту ОДЕКУ, Положень про гідрометеорологічні технікуми ОДЕКУ та на підставі щорічних Правил прийому в ОДЕКУ та здійснюють комплекс заходів, який стосується прийому вступників виключно за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” з ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей.

4.2. До складу відбіркових комісій Приймальної комісії ОДЕКУ на посаді голови комісії входять: Одеської комісії – проректор з навчальної роботи університету, Херсонської комісії – директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ, Харківської комісії – директор Харківського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ.

Крім того, до складу відбіркових комісій входять – секретар комісії, директор гідрометеорологічного інституту, декани факультетів, заступники директорів технікумів, завідувачі відділеннями, а також можуть бути включені науково-педагогічні та педагогічні працівники, кількість яких встановлюється щорічним наказом ректора університету, виходячи із потреби.

5. ^ Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесіди створюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на перший курс ОДЕКУ за освітньо-професійними програмами підготовки „молодшого спеціаліста”, бакалавра – при умовах зарахування на підготовку за інтегрованими навчальними планами, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством та Умовами прийому до вищих навчальних закладів України. Допускається включати до складу цих комісій викладачів інших навчальних закладів і працівників науково-дослідних установ, структурних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Державного гідрометеорологічної служби України, Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків катастрофи на Чорнобильської АЕС, Державного комітету України по водному господарству, Міністерства оборони України за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми вступних екзаменів для всіх категорій вступників розробляються і затверджуються Приймальною комісією Одеського державного екологічного університету не пізніше як за чотири місяця до початку прийому документів.

6. ^ Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних вступних випробувань для вступу на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (на старші курси ОДЕКУ).

Фахові атестаційні комісії очолюють декани (директори) відповідних інститутів та факультетів ОДЕКУ, а також проректор з навчальної роботи – для комісії до відбору на навчання за програмою офіцерів запасу. До роботи у складі фахових атестаційних комісій Приймальної комісії також залучаються завідувачі кафедр, відділень, а також найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники Одеського державного екологічного університету. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів України.

Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються Приймальною комісією університету не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення (співбесіда або екзамен) затверджується ректором університету – головою Приймальної комісії ОДЕКУ.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається Правилами прийому в ОДЕКУ у поточному році.

7. ^ Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається проректор з навчально-методичної роботи ОДЕКУ. Враховуючі територіальну відокремленість структурних підрозділів Одеського державного екологічного університету, у складі Херсонської та Харківської відбіркової комісії створюються окремі апеляційні комісії, голови яких – один з заступників директорів гідрометеорологічних технікумів, є заступником голови апеляційної комісії Приймальної комісії університету. Склад апеляційної комісії для розгляду справ вступників, які вступають на підготовку в ОДЕКУ за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра, формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами відбіркових, фахових атестаційних або предметної комісії Приймальної комісії ОДЕКУ, за рекомендаціями управлінь освіти і науки Одеської, Харківської та Херсонської облдержадміністрацій.

Склад апеляційної комісії для розгляду справ вступників, які вступають на підготовку в ОДЕКУ за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра, формується з числа кращих та найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації та науковців наукових установ Одеського регіону.

Порядок роботи апеляційної комісії та її відокремлених підрозділів визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії ОДЕКУ.

Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

8. До роботи в Приймальній комісії ОДЕКУ та в її функціональних підрозділах не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до Одеського державного екологічного університету, Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ у поточному році.

9. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її функціональних підрозділів затверджується наказом ректора ОДЕКУ з числа науково-педагогічних і науково-технічних працівників та навчально-допоміжного персоналу ОДЕКУ та гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ.

10. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Одеського державного екологічного університету не пізніше 31-го грудня, що передує вступній кампанії, а відбіркових, екзаменаційних, атестаційних, апеляційної, інших комісій та технічних працівників – за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до ОДЕКУ.

11. Склад функціональних підрозділів Приймальної комісії ОДЕКУ, а також технічних працівників, за винятком членів, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щорічно поновлювати не менше як на третину.


Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії


12. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету розробляє, відповідно до Умов прийому, Правила прийому до ОДЕКУ, що затверджуються ректором університету не пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету визначає на своєму засіданні та вносить до Правил прийому до університету у поточному році:

12.1. Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, зарахування за формами навчання та джерелами фінансування.

12.2. Предмет (предмети), сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників (вступні випробування), з яких є профілюючими при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність).

Порядок зарахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.

12.3. Порядок проведення конкурсу для зарахування на перший курс на місця, що фінансуються з коштів державного бюджету.

12.4. Порядок проведення конкурсу для зарахування на перший курс на місця, що фінансуються за рахунок довгострокових пільгових кредитів.

12.5. Порядок проведення конкурсу для зарахування на перший курс на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

12.6. Порядок організації прийому на навчання за освітньо-професійними програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр”.

12.7. Порядок зарахування випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (коледжів, технікумів тощо), підготовка яких здійснювалась за інтегрованими навчальними планами, за скороченим терміном підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

12.8. Порядок організації та проведення конкурсу для зарахування студентів денної форми навчання ОДЕКУ та денної форми навчання інших вищих навчальних закладів Одеського вузівського регіону для проходження військової підготовки за програмами офіцерів запасу.

12.9. Кількість місць за окремими напрямами підготовки, що відведено державним замовленням за планами цільової підготовки.

12.10. Кількість та форму проведення вступних випробувань, критерії та систему оцінювання знань. При встановленні багатобальної системи Приймальна комісія своїм рішенням визначає, яка кількість балів відповідає оцінкам за 200-бальною системою (100-200 балів).

12.11. Порядок зарахування осіб, які відповідно до чинного законодавства, користуються правом пільгового зарахування.

12.12. Порядок зарахування осіб, які набрали однакову кількість балів а також осіб, котрі вступають на навчання без відриву від виробництва.

12.13. Перелік посад, характер роботи на яких відповідає профілю напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у Одеському державному екологічному університеті, для яких Правила прийому ОДЕКУ передбачають переваги особам, які мають стаж роботи за відповідним фахом.

12.14. Порядок організації прийому в відокремлених структурних підрозділах ОДЕКУ (технікумах, філіях, навчально-консультаційних пунктах тощо).

12.15. Порядок проведення конкурсу для зарахування на факультет довузівської підготовки ОДЕКУ для громадян України, країн СНД та іноземних громадян.

12.16. Порядок проведення конкурсного відбору та зарахування переможців та призерів олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт тощо.

12.17. Порядок участі в конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі.

12.18. Порядок подання вступниками апеляції та їх розгляду.

13. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету:

13. Функціональні обов’язки Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету:

13.1.Забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ОДЕКУ та його відокремлених структурних підрозділів.

13.2.Організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до вступних випробувань та звільнення від їх складання (згідно з Правилами прийому до ОДЕКУ поточного року), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо.)

Проводить перевірку достовірності поданих вступниками сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

13.3. Координує діяльність усіх навчальних та адміністративних підрозділів університету щодо підготовки до складання вступних випробувань.

13.4. Організовує і проводить передекзаменаційні консультації абітурієнтів та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці абітурієнта.

13.5. При необхідності організовує короткострокові підготовчі курси для вступників до ОДЕКУ.

13.6.Здійснює контроль за роботою предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, комісій для проведення співбесіди, апеляційної комісії, розглядає і затверджує їх рішення та звіти.

13.7.Забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення відповідних умов для формування контингенту студентів.

13.8. Приймає рішення про зарахування до складу студентів університету з урахуванням освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки, форми навчання і джерел фінансування.

14. Усі рішення Приймальної комісії ОДЕКУ приймаються відповідно до чинного законодавства України, Умов Прийому до Одеського державного екологічного факультету поточного року, Статуту ОДЕКУ, Положення про Харківський та Херсонський гідрометеорологічні технікуми ОДЕКУ за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії ОДЕКУ простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

^
Організація роботи Приймальної комісії


15. Прийом заяв і документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому до Одеського державного екологічного університету і реєструється в прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою журналі, в якому записується:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);

 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • домашня адреса;

 • стать;

 • рік народження;

 • документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;

 • номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки (спеціальність);

 • середній бал документа про повну загальну середню освіту;

 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі (допуску до вступних випробувань) та зарахуванні на навчання.

У разі необхідності Приймальна комісія ОДЕКУ може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника. Таке рішення оформлюється відповідним протоколом засідання Приймальної комісії.

15.1. Вступнику видається розписка про прийом його документів з підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленою печаткою (штампом) Одеського державного екологічного університету (печаткою /штампом/ Харківської або Херсонської відбіркових комісій Приймальної комісії ОДЕКУ).

Відмова у прийомі заяви у вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому в ОДЕКУ документів для реєстрації вступника.

15.2. При проведенні реєстрації документів абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня віддрукуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії ОДЕКУ або відповідальними секретарями відповідних відбіркових комісій Приймальної комісії ОДЕКУ, пронумеровується і підшивається в єдиний журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови приймальної комісії та відповідального секретаря і печаткою Одеського державного екологічного університету (для відокремлених структурних підрозділів – підписами голови та секретаря відбіркової комісії і печаткою відповідного гідрометеорологічного технікуму). В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

16. Приймальна комісія університету, не пізніше як в тижневий строк після реєстрації заяв і документів, на своєму засіданні приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій формі (або іншій, встановленою Приймальною комісією) формі про його допуск до участі у конкурсі (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатами Українського центру незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти, співбесіди, за результатами вступних випробувань, що проводить ОДЕКУ відповідно до Умов прийому, зарахування поза конкурсом тощо).

17. Абітурієнтам, які відповідно до затверджених Правил прийому в ОДЕКУ поточного року, допущені до вступних випробувань безпосередньо в університеті, напередодні їх проведення, видається екзаменаційний лист, який разом з паспортом є перепусткою на вступне випробування.

18. При проведені конкурсних випробувань у письмовій формі безпосередньо в університеті екзаменаційні групи формуються по 25-30 осіб виключно в порядку надходження (реєстрації) документів. Інший порядок формування екзаменаційних груп не допускається.

19. Розклад вступних випробувань затверджується головою Приймальної комісії (для відокремлених структурних підрозділів – головами відповідних відбіркових комісій) і письмово оголошується не пізніше як за 7 днів до їх початку. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування, а також час та місце проведення поперед екзаменаційних консультацій.


Організація та проведення вступних випробувань


20. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій щорічно складають і подають на затвердження голові Приймальної комісії ОДЕКУ всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування (в тому числі співбесіда) при прийомі на перший курс за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра, які відповідно до Правил прийому в ОДЕКУ у поточному році проводяться безпосередньо в університеті, проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Затверджені тестові завдання, екзаменаційні білети та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності. Зразки екзаменаційних білетів, тестових завдань тощо після закінчення іспиту зберігаються у справах Приймальної комісії університету.

21. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому на навчання у поточному році.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії, голів відбіркових комісій (для відокремлених структурних підрозділів), відповідального секретаря не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

22. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії по проведенню співбесіди.

Під час співбесіди екзаменатор (секретар комісії) записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та всіма екзаменаторами.

Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

23. Вступні випробування із загальноосвітніх предметів у формі усного іспиту у кожного вступника приймають два екзаменатори, а усного іспиту з фахових предметів – не менше трьох. Опитування одного вступника триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка вступника повинна продовжуватися не більше 1 академічної години.

При підготовці до складання усного випробування вступник веде записи в листку усної відповіді зі штампом Одеського державного екологічного університету, який вступник по закінченню випробування здає секретарю комісії (екзаменатору). Під час опитування екзаменатор у листку відмічає правильність і повноту відповіді на питання білету і додаткові запитання.

Додаткові запитання повинні носити уточнюючий характер за змістом відповіді на питання білету і не виходити за межі програми вступного випробування.

24.Оцінка знань під час усного вступного іспиту оголошується вступникові після опитування і виставляється цифрою та прописом спочатку в екзаменаційну відомість, а потім в екзаменаційний лист. Кожна оцінка на усному екзамені, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується двома (трьома) екзаменаторами.

25. Письмові екзаменаційні (тестові) роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Одеського державного екологічного університету, Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ. На аркушах не допускаються будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.

25.1. Бланки листків співбесіди, усної відповіді, письмової відповіді, а також титульні листки зі штампом ОДЕКУ або гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, або голів відбіркових комісій відокремлених структурних підрозділів університету, які видають їх головам предметних комісій безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі Приймальної комісії).

25.2. Під час проведення вступних випробувань з використанням обчислювальної техніки результати випробування з завданнями та відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

26. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- з мови та літератури : твір 4 години;

переказ 2 години;

диктант 1 година;

- з інших предметів 3 години;

- при тестуванні - згідно з рекомендаціями, вміщеними у пояснювальних записках до тестів.

27. Під час проведення вступних випробувань абітурієнтам забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії університету. В разі користуванні вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

28. Після виконання вступником письмової роботи екзаменатор звіряє з екзаменаційним листком правильність оформлення титульного листка.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення письмового екзамену голова предметної (атестаційної) комісії передає усі письмові роботи відповідальному секретареві або його заступникові. В відокремлених структурних підрозділах ОДЕКУ роботи передаються секретарю відбіркової комісії.

28.1. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря Приймальної комісії університету або голів відбіркових комісій відокремлених структурних підрозділів в межах встановлених строків проведення випробувань.

29. Відповідальний секретар або його заступник (секретар відбіркової комісії) проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім викладача додатково перевіряє голова предметної комісії.

Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря (секретаря відбіркової комісії відокремленого структурного підрозділу) до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

30. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Одеського державного екологічного університету та приміщеннях його відокремлених структурних підрозділів – Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку роботи Приймальної комісії наступного робочого дня.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії (секретар відбіркової комісії відокремленого структурного підрозділу) або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох екзаменаторів.

31. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і систематичний контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменатором за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, більше, ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою Оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж 4 бали, більше, ніж 10 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної (фахової) комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

32. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками і підписами екзаменаторів передаються головою предметної комісії відповідальному секретареві або його заступникові (секретарю відбіркової комісії відокремленого структурного підрозділу), які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

33. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей осіб, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах, а осіб не зарахованих до вищого навчального закладу, знищуються за актом через дванадцять місяців після закінчення вступних випробувань.

34. Перескладання будь яких вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше 124 балів за 100-бальною шкалою – від 100 до 200 балів) (або менше, ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

35. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні в ОДЕКУ або його відокремлених структурних підрозділах, (далі – апеляція), повинна подаватись особисто в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше дня після оголошення оцінки, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

35.1. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації університету (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.


Зарахування до складу студентів


36. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється Приймальною комісією університету відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до Приймальної (відбіркової) комісії ОДЕКУ сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, утрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії університету завірену копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в ОДЕКУ протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

36. Рішення про зарахування в межах визначених Правила прийому до університету обсягів на конкретну освітню програму підготовки приймається Приймальною комісією на підставі:

 • результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень (сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти), які зафіксовані у документах встановленого зразка;

 • результатів вступних випробувань, які зафіксовані у протоколах предметних екзаменаційних комісій або у протоколі Апеляційної комісії;

 • середнього балу атестату про повну середню загальну освіту;

 • результатів співбесід, які зафіксовані у протоколах комісій по проведенню співбесід або у протоколі Апеляційної комісії;

 • результатів фахових вступних випробувань, які зафіксовані у протоколах фахових атестаційних комісій або у протоколі Апеляційної комісії;

 • документів або їх завірених копій, які дають право на встановлені нормативно-правовими актами пільги при вступі на конкретну освітню програму.

36.1. Форма проведення конкурсного відбору для вступу на навчання на конкретну освітню програму підготовки встановлюється правилами прийому до університету поточного року.

36.2. Прохідний бал – сума балів, набраних вступником за результатами незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених відповідним сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, набраних під час складання усіх вступних випробувань, середнього балу атестата, яка надає приймальній комісії право зарахувати його на конкурсній основі на навчання до вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) на місця, що залишилися після цільового та поза конкурсного прийому.

Прохідний бал визначається приймальною комісією Одеського державного екологічного університету після розгляду та перевірки усіх наданих сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, складання усіх вступних випробувань усіма вступниками на напрям підготовки (спеціальність) на підставі рейтингу сум балів, набраних вступниками, які надали відповідні сертифікати та одержали позитивні оцінки на всіх вступних випробуваннях.

36.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів Одеського державного екологічного університету приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та інші).

Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менш ніж 2/3 загальної кількості її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 50% присутніх на засіданні членів Приймальної комісії.

37. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Одеського державного екологічного університету видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

Зарахування студентів до складу студентів Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ здійснюється на підставі відповідного рішення Приймальної комісії та наказу директора відповідного гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ.

38. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до Одеського державного екологічного університету. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення.

39. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною (або за 12-бальною) шкалою оцінювання знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.


40. Робота Приймальної комісії закінчується звітом про результати прийому студентів на навчання за всіма освітніми програмами в поточному році, якій затверджується на засіданні Вченої ради Одеського державного екологічного університету.

41. Втручання в діяльність Приймальної комісії університету з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Заступник голови

Приймальної комісії М.Г. Сербов


Відповідальний секретар

Приймальної комісії Л.А. Вітавецька

Схожі:

„затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

„затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

„затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
„затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
„затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи