Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) icon

Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”)
Скачати 242.82 Kb.
НазваПрактики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”)
Дата21.06.2012
Розмір242.82 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА


практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання

(спеціальність 7.092.202 “Електричний транспорт”,

спеціалізація 7.092.202 “Охорона праці на електричному транспорті”)


Харків – ХНАМГ – 2006


Наскрізна програма практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання спеціальності 7.092.202 - “Електричний транспорт”, спеціалізація 7.092.202 “Охорона праці на електричному транспорті”). Укл. Гарьковець А.М., Дмитрієв С.Л., Івашина М.А., Данова К.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 22 с.


Укладачі: А.М. Гарьковець

С.Л. Дмитрієв

М.А. Івашина

К.В. Данова


Рецензент: В.Д. Губенко


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 12 від 04.05.2006 р.


ЗМІСТ
Стор.

Вступ………………………………………………………………………….

4

1.Загальні вимоги до організації та проведення практики………………..

5

1.1.Планування робіт з практики……….………………………………..…

5

1.2 Вибір баз практики………………………………………………………

5

1.3 Порядок укладання договору з підприємством на проведення

практики

6

1.4 Розробка робочих програм практики, їх узгодження і коригування…

6

1.5 Розподіл студентів за базами практики й призначення її керівників...

7

1.6 Обов’язки керівника практики від навчального закладу……………...

8

1.7 Обов’язки керівника практики від підприємства……………...............

9

1.8 Контроль за проведенням практики……………………………………

9

1.9 Вимоги до оформлення звіту з виробничої практики. ...........................

1.10 Підведення підсумків практики………………………………………

10

10

2.Програми різних видів практики……………………………………

11

2.1 Ознайомлювальна практика…..………………………………................

11

2.1.1 Мета і завдання практики.………..……………………………………

11

2.1.2 Організація практики…………………………………..........................

11

2.1.3 Зміст практики

2.2 Виробнича практика……………………………………………………..

12

14

2.2.1 Мета і завдання практики……………………………………………...

14

2.2.2 Послідовність проведення практики………………………………….

15

2.3 Технологічна і експлуатаційна практики................................................

2.3.1 Мета і завдання практик........................................................................

17

17

2.3.2 Завдання і зміст технологічної практики…………………………....

18

2.3.3 Завдання і зміст експлуатаційної практики………………………….

18

2.4 Переддипломна практика………………………………………………..

20

2.4.1 Мета і завдання практики……...………………………………………

20

2.4.2 Послідовність проведення практики………………………………….

21

3. Індивідуальне завдання

21ВСТУП

Практика на виробництві є важливою складовою частиною навчального процесу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі охорони праці. Сучасний спеціаліст повинен не тільки володіти теоретичними знаннями, але й вміти застосовувати їх на практиці для прийняття організаційно технічних рішень стосовно охорони праці на міському електричному транспорті.

Практика проводиться на передових підприємствах і в організаціях, які розробляють, виготовляють та експлуатують технічні засоби електричного транспорту, а також на оснащених базах навчального закладу.

Основним навчально-методичним документом, що забезпечує комплексний підхід до організації підготовки, системності, безперервності, послідовності навчання студентів, є наскрізна програма практики. Зміст цієї програми, що розроблена кафедрою безпеки життєдіяльності ХНАМГ, відповідає "Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", а також наказам і рішенням Міністерства освіти і науки України, зокрема, практики студентів, навчальному плану спеціальності й кваліфікаційній характеристиці спеціалістів. На основі цього документа розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Згідно з навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціалізацією 7.092.202 "Охорона праці на електричному транспорті" передбачаються наступні види практики:

 • ознайомлювальна (2 семестр);

 • виробнича (4 семестр);

 • технологічна (6 семестр);

 • експлуатаційна (8 семестр);

 • переддипломна (9 семестр).

У наскрізній програмі з кожного виду практики даються рекомендації щодо методів та форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких досягли студенти.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ


З метою якісного забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з охорони праці необхідно застосовувати комплексний підхід, що включає в себе надання теоретичних знань із закріпленням їх практичними навичками в реальних умовах виробництва.

Вміння випускників вирішувати науково-технічні й соціально-економічні питання в реальних виробничих умовах є критерієм якості та ефективності роботи навчального закладу.


^ 1.1 Планування робіт із практики


Для забезпечення якісної організації проведення практики необхідно:

 • на кафедрі розробити й виконати план роботи, де передбачити питання з організації, проведення, методичного забезпечення, керівництва, контролю та звітності з практики;

 • на факультеті підготувати й організувати видачу наказу на проведення того чи іншого виду практики по Академії не пізніше місяця до її початку. У наказі вказують факультет, курс, навчальну групу, прізвища, імена та по батькові студентів, які направляються на конкретне підприємство, строки проведення і знаходження студентів на базі практики від Академії.

Керівник підприємства (бази практики) видає наказ на її проведення на підприємстві, в якому призначає керівників практики, ухвалює порядок організації і проведення практики, заходи для створення необхідних умов студентам-практикантам.


^ 1.2 Вибір баз практики


Практики треба проводити на підприємствах міського електричного транспорту або установах будь-якої форми власності, що відповідають наступним вимогам:

 • мають високий рівень технологічного оснащення;

 • забезпечують можливість проведення більшості видів практики при дотриманні умов послідовності їх робочих програм;

 • дозволяють проводити практику великими групами студентів (не менше 25 студентів по кожному виду практики);

 • мають науково-технічні зв’язки з кафедрою;

 • розташовані у межах Харкова.

Вибору баз практики повинна передувати робота кафедри по вивченню виробничих та економічних можливостей з точки зору їх придатності для проведення практики студентів за спеціальністю, а також підсумків проведення практик за останні роки, що, в свою чергу, повинно сприяти підвищенню якості й ефективності практичної підготовки студентів.

Студенти 4, 5 курсів з дозволу завідувача кафедри можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики. Основою для індивідуального направлення на практику на старших курсах є договір цільової підготовки фахівців.

З визначеними базами практики академія завчасно укладає договір на її проведення. Тривалість дії договору погоджується договірними сторонами.


^ 1.3 Порядок укладання договору з підприємством на проведення практики


Офіційною основою для проведення будь-якого виду практики студентів на підприємстві є договір. Він укладається між академією і підприємством за заявкою кафедри до 1 грудня поточного року на практику, яка буде проводитися у наступному році, за встановленою в "Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" формою.


^ 1.4 Розробка робочих програм практики, їх узгодження і коригування


Робоча програма розробляється відповідальним (відповідальними) за керівництво практикою від кафедри на основі наскрізної програми відповідно до конкретної бази. Вона підписується особами, які її розробляли, завідувачем кафедри і затверджується ректором Академії. За два місяці до початку практики її програма узгоджується з підприємством – базою практики. Узгоджена програма практики є документом, виконання якого обов’язкове для Академії (кафедри), підприємства, викладача, студента-практиканта. Робоча програма повинна оновлюватися кожний рік.

Робоча програма кожного виду практики передбачає виконання таких завдань:

 • одержання вступного інструктажу на базі практики;

 • оформлення і отримання перепустки на підприємство;

 • проведення інструктажу з охорони праці з розписом у журналі реєстрації інструктажів кожного студента-практиканта;

 • проведення навчальних занять і екскурсій у виробничі цехи підприємства-бази практики;

 • виконання індивідуальних завдань керівника практики;

 • оформлення звіту з практики;

 • складання заліку.


^ 1.5 Розподіл студентів за базами практики й призначення її керівників


До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, за яким вона проводиться.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється з урахуванням замовлення на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання. Такий розподіл студентів за базами практики і призначення її керівників юридично узаконюються наказом ректора академії на підставі відповідних заявок кафедри, що подаються в деканат факультету.

Як показує досвід роботи, керівник практики може знаходитися весь час із студентами або виїжджати на базу для надання необхідної допомоги і контролю за роботою студентів на початку чи в кінці практики, тому в наказі ректора точно встановлюється відрізок часу перебування на практиці керівника. Не допускається включення до наказу з керівництва практикою викладачів, які знаходяться у відпустці, а також суміщення відрядження з іншою метою.


^ 1.6 Обов’язки керівника практики від навчального закладу


Керівник практики призначається завідувачем кафедри на початку навчального року і затверджується на засіданні кафедри.

Перед початком практики керівник практики зобов’язаний вирішити цілий ряд організаційних питань, зокрема:

 • перевірити наявність оновленої робочої програми;

 • укладати договір на проведення практики з підприємствами, що визначені як бази практики;

 • за два місяця до початку практики узгодити робочу програму з підприємствами – базами практики;

 • не пізніше місяця до початку практики скласти проект наказу ректора на проведення практики і подати до деканату факультету;

 • організувати підготовку для студентів необхідної документації, а саме: направлення на практику, щоденник, тему індивідуального завдання, теми та завдання на курсове й дипломне проектування, форму допуску на режимні підприємства;

 • за тиждень до початку практики провести інструктаж студентів-практикантів, де повідомити про мету й завдання практики, систему її звітності, що прийнята на кафедрі, з’ясувати календарний графік і порядок проходження практики та забезпечення безпеки в дорозі до бази практики, видати необхідні документи.

Під час проходження практики її керівник у тісному контакті з керівником практики від підприємства стежить за виконанням календарного графіка практики, контролює виконання студентами-практикантами внутрішнього трудового розпорядку.

Після закінчення практики її керівник у складі комісії приймає заліки; бере участь в підготовці й проведенні науково-практичної конференції з проведеної практики; подає завідувачу кафедри звіт із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення якості проведення практики; доповідає на засіданні кафедри про її результати.


^ 1.7 Обов’язки керівника практики від підприємства


Виконуючий загальне керівництво практикою на підприємстві повинен:

 • підбирати досвідчених спеціалістів для проведення практики студентів;

 • спільно з керівником від Академії організувати і контролювати проходження практики студентами відповідно до графіка і програми практики;

 • забезпечити проведення вступного інструктажу з охорони праці;

 • організувати для студентів-практикантів спільно з керівником практики від Академії читання лекцій, проведення семінарів, консультацій, організацію екскурсій.

Виконуючий безпосереднє керівництво практикою повинен:

 • забезпечити виконання індивідуального плану завдання студентами-практикантами;

 • керувати науково-дослідною роботою студентів, що передбачена завданням кафедри;

 • контролювати проходження практики відповідно до графіка;

 • виконувати прийом звітів студентів з практики, дати відгук і висновок з практики та звіту;

 • давати пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів.


^ 1.8 Контроль за проведенням практики


Основною метою контролю за проведенням кожного виду практики є виявлення і усунення недоліків та надання практичної допомоги студентам при виконанні її програми.

Контроль від Академії за якісне проведення кожного виду практики виконують:

 • керівник практики;

 • завідувач кафедри;

 • представник ректора і внутрішньоакадемічної інспекторської групи.

Кожний контролюючий вживає оперативні заходи до усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки контролюючий зобов’язаний доповідати ректору Академії та керівництву підприємства.


^ 1.9 Вимоги до оформлення звіту з виробничої практики


Звіт з практики повинен містити:

 • титульний аркуш з усіма підписами;

 • зміст, де вказаний перелік розділів і тем з позначенням сторінок;

 • вступ – стислу характеристику підприємства, мету і завдання практики;

 • основну частину – звіт про конкретну виконану роботу протягом практики відповідно до програми та індивідуального завдання обсягом 15 – 20 сторінок;

 • висновок та пропозиції з питань охорони праці на підприємстві;

 • список літератури, використаної при підготовці звіту.


^ 1.10 Підведення підсумків практики


Загальною формою звітності студента за практику кожного виду є письмовий звіт згідно з робочою програмою, який оцінює і підписує керівник практики. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів робочої програми практики та індивідуального завдання.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

Підсумки кожного виду практики обговорюються на засіданнях кафедри, нарадах факультету та науково-методичних конференціях.

^ 2. ПРОГРАМИ РІЗНИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ

2.1. ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА

2.1.1 Мета і завдання практики

Метою ознайомлювальної практики є:

 • набуття первинних понять про організаційну структуру підрозділів міського електротранспорту;

 • знайомство з функціонуванням трамвайних і тролейбусних депо;

 • вивчення будови тролейбуса і трамвая на рівні основних вузлів;

 • набуття уявлень про функціональне призначення вузлів механічного та електричного обладнання міського електротранспорту;

 • ознайомлення з деякими робочими місцями в підрозділах підприємств;

 • знайомство з функціональними обов’язками службовців, на посаді яких працюють випускники Академії;

 • вивчення правил охорони праці в підрозділах міського електротранспорту;

 • набуття навичок ведення щоденників з виробничої тематики.

Практика студентів здійснюється на підприємствах міського електротранспорту, в інших його підрозділах і в Харківському метрополітені. Окремі види занять, головним чином теоретичні проводяться в Академії.

Термін практики згідно з навчальним планом складає 144 години. В обсяг часу, відведеного на практику, входять вивчення питань, передбачених «Робочою програмою», відвідання трамвайних і тролейбусних депо, метрополітену, а також оформлення щоденників, вивчення спеціальної літератури і складання заліку.


^ 2.1.2 Організація практики

Практика починається з інструктажу з охорони праці на підприємствах міськелектротранспорту. Заняття проводяться викладачами кафедри безпеки життєдіяльності, а також фахівцями ХКП «Міськелектротранс». Після цих занять студенти повинні поставити свій підпис в «Журналі з охорони праці» про те, що вони ознайомлені із заходами безпеки при перебуванні в трамвайних та тролейбусних депо. Крім того, безпосередньо перед відвідуванням підприємства проводиться додатковий інструктаж із заходів безпеки. Контроль за виконанням студентами правил безпеки покладається на викладача Академії, який керує практикою.

Розклад занять, який пов’язаний з підприємством, узгоджується з керівництвом останнього. Навчальна група повинна додержуватися розпорядку дня підприємства. Суботні дні, коли депо не працюють, використовуються для вивчення технічної літератури, оформлення щоденників та занять в Академії.


^ 2.1.3 Зміст практики

Вступ. Знайомство з програмою практики і розкладом занять. Відомості про місця знаходження трамвайних, тролейбусних депо та інших підприємств, де повинні бути заняття, і способи, якими туди можна добратися.

1. Закон України «Про охорону праці». Загальні положення організації охорони праці на виробництві. Види інструктажів та їх періодичність. Характеристика умов праці на підприємствах міськелектротранспорту. Правила безпеки під час перебування на території депо.

2. Структурні підрозділи «Міськелектротрансу».

Завдання, які вирішує ХКП «Міськелектротранс». Кількість підрозділів та їх функціональне призначення. Технічне оснащення ХКП (рухомий склад у вигляді трамваїв і тролейбусів, спеціальні машини, інша техніка).

3. Характеристика трамвайного депо.

Історія депо. Функціональне призначення депо. Планування депо. Структурні підрозділи депо і їх завдання.

Рухомий склад депо. Особливість маршрутів, яки обслуговує депо. Перелік посад, які займатимуть у депо випускники Академії.

4. Будова трамваю.

Компоновка трамваю (складові частини: візки, вагон, кабіна водія, електродвигуни тощо). Механічне обладнання трамваю: призначення, складові частини та їх місце знаходження, загальний огляд їх будови. Електричне обладнання трамвая: його призначення, розподіл на високо- і низьковольтне, складові частини, їх розташування, функціональне призначення. Система гальмування. Загальні поняття про систему технічного обслуговування.

5. Характеристика тролейбусного депо.

Історія депо. Функціональне призначення депо. Планування депо. Структурні підрозділи депо і їх завдання.

Рухомий склад депо. Особливість маршрутів, які обслуговує депо. Перелік посад, які займатимуть у депо випускники Академії.

6. Устрій тролейбусу.

Компоновка тролейбусу: салон, кабіна водія, дах, струмоприймачі. Механічне обладнання тролейбусу: призначення, складові частини та їх місце знаходження, загальний огляд їх будови. Ходова частина тролейбуса: кінематична схема, передній і задній мости, карданний вал, колеса, рульовий механізм. Гідравлічна й пневматична система. Електричне обладнання трамваю: його призначення, розподіл на високо- і низьковольтне, складові частини, їх розташування, функціональне призначення. Система гальмування. Загальні поняття про систему технічного обслуговування тролейбусів.

7. Метрополітен.

Ознайомлення з ремонтно-виробничою базою метрополітену: склад ділянок, їх призначення, технологічне обладнання і його функціонування.

8. Практичні заняття з ознайомлення з обладнанням тягових підстанцій. Особливості роботи обладнання. Небезпечні фактори при роботі обладнання тягових підстанцій.

ЇЇ призначення. Види підстанцій та їх обладнання.

10. Практичні заняття з вимірювальними інструментами.

Вивчення будови штангенінструментів. Здійснення замірів штангенінструментами. Мікрометричні прилади, здійснення замірів мікрометрами. Індикаторні прилади, здійснення замірів індикаторами.

^ 2.2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

2.2.1 Мета і завдання практики


Мета виробничої практики – всебічне вивчення та ознайомлення студентів з функціонуванням підприємств міського електротранспорту:

 • матеріальною частиною підприємств електричного транспорту;

 • технологічними процесами ремонту та експлуатації рухомого складу;

 • процесами контролювання та діагностики його складових частин та вузлів;

 • електро- та рейковим господарством і допоміжними технологічними засобами;

 • структурою і організацією трамвайних і тролейбусних депо;

 • організацією вирішення питань охорони праці у структурних підрозділах.

Забезпеченню вказаної мети має сприяти розв’язання таких завдань:

 • вивчення конструкторсько-технологічної документації, що стосується обладнання рухомого складу;

 • побудова роботи на практиці у вигляді тематичних занять з конкретних видів обладнання, ознайомлення з їх розташуванням в трамваях, тролейбусах, особливостей конструкції та їхнього функціонування;

 • можливе виконання студентами окремих робіт на робочих місцях з дотриманням необхідних вимог безпеки;

 • систематичне ведення щоденника практики та складання звіту.

Під час проходження студенти повинні оволодіти такими знаннями й навичками:

 • знати розташування у трамваях і тролейбусах головних вузлів електричного, механічного, гідравлічного, пневматичного та іншого обладнання;

 • для перелічених типів обладнання знати їхнє функціональне призначення, підприємство-виготовник, особливості конструкції, орієнтуватися в його взаємозаміщенні;

 • мати уявлення про головні причини виходу з ладу вузлів, а також володіти навичками їхнього контролю та діагностування;

 • оволодіти відомостями з основних технологічних процесів ремонту та експлуатації трамваїв і тролейбусів;

 • знати порядок проведення та програму приймально-здавальних випробувань рухомого складу;

 • засвоїти знання про безпеку праці, охорону середовища;

 • вміти організувати ремонтні роботи з конкретних вузлів на рівні ремонтної бригади.


^ 2.2.2 Послідовність проведення практики


Керівник практики від навчального закладу:

 • перед початком практики контролює готовність баз практики;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед початком практики із студентами: інструктаж про порядок проходження практики та вимог безпеки; надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програма практики, календарний план, індивідуальне завдання), дає методичні рекомендації;

 • повідомляє студентам про систему звітності, прийняту на кафедрі (оформлення звіту);

 • у тісному контакті з керівниками практики від підприємства забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде табель відвідування студентами практики;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці.

Обов’язки керівника практики від підприємства зазначені в окремих розділах відповідних договорів.

Виробнича практика студентів 2 курсу проводиться двома потоками:

1-й потік – вивчення електротехнічного обладнання рухомого складу (строк – 2 тижні);

2-й потік – вивчення механічного, гідравлічного та пневматичного обладнання рухомого складу (строк – 2 тижні).

Згідно з цим призначаються двоє керівників практики, по закінченні двох тижнів потоки міняються керівниками і таким чином всі студенти вивчають повний цикл матеріальної частини рухомого складу.

Проходження практики має відбуватися за календарним планом, складеним заздалегідь, який повинен містити перелік практичних занять за певними темами, а також семінарські заняття, екскурсії тощо.

Перелік тем занять на практиці може бути таким:

 1. видача завдань на практику. Організаційні питання. Загальний огляд обладнання, що підлягає вивченню;

 2. знайомство з підприємством. Інструктаж з охорони праці, структура та організація праці на підприємстві;

 3. технологія проведення технічного обслуговування і ремонту контактної мережі та рейкового господарства міського електротранспорту;

 4. технологія проведення ТО та ремонту рухомого складу на підприємствах МЕТ, його механічного, пневматичного, гідравлічного і кузовного обладнання;

 5. організація проведення ТО та ремонту рухомого складу, фарбування окремих вузлів і агрегатів, розбірно-складальні роботи, миття, дефектація, контролювання і діагностування;

 6. розташування обладнання на трамваях і тролейбусах;

 7. особливості конструкції обладнання окремих видів та їхнього функціонування;

 8. проведення приймально-здавальних випробувань РС.^ 2.3. ТЕХНОЛОГІЧНА І ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПРАКТИКИ

2.3.1 Мета і завдання практик


Метою цих практик є вивчення виробничо-господарської діяльності ремонтно-експлуатаційного депо трамвая і тролейбуса або метрополітену, технологічних процесів при технічному обслуговуванні й ремонті рухомого складу та інших технічних простоїв міського електротранспорту; набуття практичних навичок з виконання обов’язків молодшого інженерного персоналу; закріплення, поглиблення та розширення знань з теоретичних дисциплін; придбання досвіду роботи в колективі.

Завдання практики: вивчення структури і організації ремонтно-експлуатаційного депо, питань економіки, планування, наукової організації праці і управління; ознайомлення з системою морального і матеріального стимулювання, підвищення продуктивності праці; ознайомлення з основними техніко-економічними показниками роботи депо, системою оплати праці й оформлення нарядів; вивчення технологічних процесів при обслуговуванні й ремонті рухомого складу депо; вивчення технічних пошкоджень, методів їх усунення та попередження; вивчення питань організації раціоналізаторської діяльності; збір матеріалів для використання в науково-дослідній роботі студентів, реальному курсовому й дипломному проектуванні; закріплення та поглиблення теоретичних знань з дисципліни, зокрема теорії та розрахунку електрообладнання рухомого складу, експлуатації і ремонту рухомого складу, основам електричної тяги, електропостачання і тяговим мережам, тяговим підстанціям; підготовка до вивчення економіки МЕТ, організації руху і АСУ МЕТ, АСУВ; придбання практичних навичок на посаді майстра (бригадира); закріплення умінь та навичок педагогічної роботи, навчання основам психологічно-виховної діяльності в колективі.

Внаслідок проходження практики студенти повинні:

ЗНАТИ: структуру управління транспортного підприємства, обов’язки керівників структурних підрозділів; виробничу програму конкретної дільниці та засоби її виконання, зв’язок з виробничою програмою підприємства в цілому; посадові інструкції, діючі правила й нормативні документи;

УМІТИ: аналізувати результати роботи конкретної дільниці у взаємозв’язку з результатами діяльності підприємства; оформляти технічну і звітну документацію; організовувати й проводити виробничі збори; оформляти раціоналізаторські пропозиції;

^ НАБУТИ НАВИЧКИ: організації ритмічної роботи дільниці; поточного планування; контролю якості виконаної роботи; організації безпечних умов праці та виховної роботи в колективі.


^ 2.3.2 Завдання і зміст технологічної практики


У процесі проходження практики студенти повинні ознайомитись з:

 • структурою організації служби охорони (ОП) праці в ХКП «Міськелектротранс»;

 • системою керування ОП на підприємстві;

 • порядком розробки інструкцій з ОП, що діють на підприємстві;

 • посадовою інструкцією інженера з ОП на підприємстві та його структурних підрозділів;

 • інструкціями з ОП за професіями на підприємстві;

 • матеріалами з ОП, які входять до складу окремих технологічних карт виробничих процесів;

 • матеріалами статистичної звітності з ОП підприємства;

 • системою пожежної охорони в структурних підрозділах.

У процесі проходження практики студенти повинні вести щоденник практики, скласти звіт про її проходження і захистити його на кафедрі «Безпека життєдіяльності» Академії.


^ 2.3.3 Завдання і зміст експлуатаційної практики


Змістом експлуатаційної практики є ознайомлення:

 • з плануванням і організацією робіт, вивчення технічних процесів, змісту технічного обслуговування і ремонту рухомого складу до ранкового випуску і порядок розстановки його на місцях зберігання;

 • з організацією робіт та технологічними процесами при щоденному обслуговуванні в обсягах ТО-1 і ТО-2; ознайомлення з приладами, засобами технічної діагностики і механізації трудомістких робіт; закріплення знання системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу та його складових частин (колісних пар, тягових двигунів, тягових редукторів, карданних передач, гальмової системи, підвішування кузова і т.п.);

 • зі складом, організацією і структурою управління підприємством, функціями посадових осіб; поточне і перспективне планування виробництва на підприємстві; норми часу на виконання технічних операцій, порядок їх зміни, рівень виконання норм часу на підприємстві; форми планової та звітної документації (наряд, зміна, завдання); порядок оплати праці, розряди робіт і робочих, розцінки і тарифні ставки, оклади; організація праці, погодинно-преміальна оплата праці, комплексні госпрозрахункові бригади; система матеріального і морального стимулювання зростання продуктивності праці й підвищення якості продукції;

 • правилами внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців;

 • досягненнями підприємства, цехів щодо виконання завдань, зростанню продуктивності праці, прибутків, рентабельності, впровадження нових виробів і т.п.;

 • умовами праці на робочих місцях (потенційні небезпечності й шкідливості; безпечність обладнання, транспорту, електробезпека, проти пожежна безпека та її профілактика).^ 2.4. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

2.4.1 Мета і завдання практики


Мета практики – формування у студентів на базі одержаних в академії знань, професійних умінь і навичок для прийняття рішень під час конкретної самостійної роботи на початковій посаді майстра цеха, інженера відділу або служби електротранспортного підприємства, молодшого наукового співробітника, інженера проектного інституту або конструкторського бюро по виготовленню рухомого складу міського електричного транспорту; збирання необхідного матеріалу для дипломного проекту.

Завдання практики: вивчення новітніх досягнень науки і техніки, порядку їх впровадження, ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи, патентоведення й винахідницької діяльності на підприємствах міського електротранспорту; вивчення інженерної психології та організації інженерної роботи на підприємстві; збирання матеріалу для дипломного проекту; узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення знань з теоретичних дисциплін: експлуатація, ремонт, організація руху та економіка рухомого складу міського електротранспорту; комплексний аналіз виробничої діяльності підприємства міського електротранспорту, його технічного рівня, технологічної культури, соціального портрету колективу; здобуття практичних навичок, знань та умінь з професійної, організаторської і виховної роботи на ремонтних заводах, в депо, науково-дослідних організаціях.

Після закінчення практики кожний студент повинен:

ЗНАТИ: новітні досягнення науки і техніки, передовий досвід; перспективи розвитку бази практики; порядок розробки, оформлення і впровадження технічних рішень; організаційно-технічних заходів по забезпеченню безпеки руху, охорони праці і промсанітарії, форми і методи виховної роботи в колективі;

УМІТИ: аналізувати роботу підприємства, виконувати економічні розрахунки, використовувати електронно-обчислювальну техніку при здійсненні технічних, економічних розрахунків в процесі проектування; оформляти документи на раціоналізаторську пропозицію або винахід.


^ 2.4.2 Послідовність проведення практики


За місяць до початку практики кожний студент повинен одержати від керівника практики, яким є керівник дипломного проекту, наступні документи:

 • завдання на дипломне проектування;

 • індивідуальну робочу програму;

 • щоденник практики.

Кожний студент перед початком практики повинен одержати вступний інструктаж на базі практики. Йому від бази практики призначають керівника практики.

Під час проходження практики кожний студент, крім виконання індивідуальної робочої програми, повинен вивчити організацію та технологію виробничих процесів організаційної структури бази практики (цеха, відділення, дільниці), стан охорони праці, прояви ринкової економіки, а також ознайомитись з організацією технічного контролю виробничого процесу, методами боротьби з браком; основними показниками виробничого процесу.


^ 3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


З метою підвищення ефективності технологічної та експлуатаційної практик, а також виконання НДРС і використання результатів НДР в дипломному проекті студенту видається індивідуальне завдання перед кожною з цих практик. Згідно з цим завданням студент вивчає новітні технології, що використовуються на підприємствах МЕТ, з подальшою розробкою питань безпеки та охорони праці в дипломному проекті.


Навчальне видання


Наскрізна програма практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання спеціальності 7.092.202 - “Електричний транспорт”, спеціалізації 7.092.202 “Охорона праці на електричному транспорті”)


Укладачі: Анатолій Михайлович Гарьковець,

Сергій Львович Дмитрієв,

Микола Андрійович Івашина,

Карина Валеріївна Данова


Редактор: М.З. Аляб’євПлан 2006, поз. 320

Підп. до друку. 16.05.06

Папір офісний.

Обл.- вид. арк. 1,5

Формат 60 х 84 1/16

Друк на ризографі

Тираж 100 прим. Зам. №


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12Схожі:

Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconМіського господарства методичні вказівки
Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту". Частина ІІ (для студентів 3,4 курсів денної та заочної форм навчання...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconКонспект лекцій з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу»
«Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 05070203,...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconК. В. Данова навчальна І робоча програма
«Виробнича санітарія» / для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 «Електромеханіка» спеціальності 092202,...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconС. О. Обухов методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплін: Охорона праці на електричному транспорті”, „Охорона праці на транспорті”
Електричний транспорт, 092203, 092203 — Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconМетодичні вказівки
«Електропостачання ет». (для студентів 3 курсів усіх форм навчання спеціальності 092. 200 «Електричний транспорт»)
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconМіністерство освіти І науки україни
Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» для студентів спеціальності...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconМ. Г. Шульженко, С. О. Закурдай методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Динаміка рухомого складу» для студентів спеціальності 092 202 –...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconТранспортні засоби: історія та сучасність
Електричний транспорт”, 092200”Охорона праці та безпека на електричному транспорті”), спеціальностей 100401”Організація регулювання...
Практики для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання (спеціальність 092. 202 “Електричний транспорт”, спеціалізація 092. 202 “Охорона праці на електричному транспорті”) iconЄ. В. Доронін навчальна І робоча програма
«Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». Укл.: Я. О. Сєріков, К. В. Данова, А. М. Гарьковець,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи