Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Скачати 223.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Дата27.06.2012
Розмір223.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання практичних завдань з дисципліни

«Соціальна екологія»

(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”) / Укл.: Лобов О.О., Телюра Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 24 с.


^ Укладачі: О. О. Лобов, Н. О. Телюр


Рецензенти: В. Є. Бєкєтов – доц. кафедри Інженерної екології міст,

Г. П. Євтухова – ст. викладач кафедри Інженерної екології міст.


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................

4

М О Д У Л Ь 1 .............................................................................

7

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ.............................................................................................

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.........................................................................................


11


12

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ............................................................

23^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

В умовах сучасної інтенсифікації, зростання виробництва і одночасного різкого погіршення стану навколишнього середовища проблема взаємодії людського суспільства з ним набуває важливого значення. Від вірного та своєчасного вирішення екологічних проблем залежить не тільки добробут людини, але і умови існування та розвитку людства у найближчому та віддаленому майбутньому.

Антропогенне забруднення біосфери досягло таких масштабів, що його наслідки для людства та біосфери в цілому наприкінці ХХ ст. набули першорядної ваги. За прогнозами деяких провідних екологів світу вже стоїть питання про виживання людини як біологічного виду. В такому аспекті питання зниження антропогенного навантаження на біосферу та захист природного средовища, що оточує людину, потребує бистрого вирішення.

Курс „Соціальна екологія” є базовим загальноосвітнім курсом, який призваний формувати у студентів екологічний світогляд.

^ МЕТА КУРСУ „Соціальна екологія”:

- формування у студентів екологічного світогляду;

- аналіз причин виникнення на планеті глобальної екологічної кризи, яка загрожує майбутньому існуванню людини;

- вивчення загальних закономірностей розвитку та взаємодії системи „людина – виробництво - біосфера”;

- розширення знань в області техногенного впливу на атмосферу, гідросферу й літосферу;

- систематизація і розширення знань в області охорони від забруднення середовища, що окружає людину і раціональне використання природних ресурсів;

- систематизація і розширення знань в області структури біосфери та впливу навколишнього середовища на людину, а зокрема, наслідків забруднення средовища для людського організму та різних екосистем;

- вивчення економічних аспектів охорони навколишнього природного середовища від забруднення;

- ознайомлення з проблемами та напрямками розвитку екології; екологічними тенденціями в області взаємодії компонентів системи „людина – виробництво - природа”;

- аналіз можливих шляхів виходу із екологічної кризи на планеті.

Навчальна програма курсу побудування за принципом єдності теорії та практики, що надає можливість студентам зрозуміти сутність явищ, які вивчаються, навчитися застосовувати отриманні знання у практичній діяльності.

Програма включає перелік тем та питань, які перелічені послідовно залежно від їх вивчення.

Приступаючи до вивчення курсу, студент повинен ознайомитись з його програмою, змістом окремих тем та отримати рекомендовану літературу.

^ ДО ПРОГРАМИ КУРСУ ВХОДЯТЬ:

- лекційне викладення теоретичного матеріалу;

- проведення практичних та семінарських занять;

- підготовка реферату.

У лекціях висвітлюються основні положення курсу, найбільш важливі та принципіальні питання екології, а також проблеми практичного застосування екологічних знань. Конспектування лекційного матеріалу сприяє найкращому засвоєнню знань, спрощує процес підготовки до практичних та семінарських занять.

Лекційний матеріал є основою для інших видів навчального процесу насамперед для самостійної роботи студента. Така робота повинна відбуватись як в ході навчальних занять, так і в позааудиторний час.

Мета семинарських та практичних занять є закріплення отриманих знань та засвоєння студентами основних положень курсу при розгляді конкретних проблем та ситуацій, які зустрічаються в практичної діяльності людини.

Підготовка реферату є самостійною роботою студента. Тему реферату студент визначає за рекомендацією викладача з урахуванням рівня підготовки, кола інтерсів та майбутньої спеціалізації. Підготовка реферату дозволяє виявити ступінь засвоєння курсу, а також вміння застосовувати отриманні знання для вирішення конкретних завдань. Обсяг реферату - 15 – 20 сторінок друкованого тексту. Матеріал реферату рекомендується докласти та обсудити під час семінарських занятть.

^ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

- знати найважливіші проблеми екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

- знати антропогенний вплив на навколишнє середовище;

- знати сучасні методи вирішення цих проблем та вміти застосовувати їх у практичній діяльності;

- знати принципи розміщення промислових об`єктів з урахуванням стану навколишнього середовища;

- вміти управляти якістю навколишнього середовища;

- вміти планувати та розробляти економічно обгрунтовані заходи з охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Програмою курсу передбачено наступні форми контролю знань студентів:

- виступи на семінарських заняттях;

- перевірка рефератів;

- іспит.


М О Д У Л Ь 1


Змістовий модуль 1.1. ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗВ`ЯЗОК З ВИРОБНИЦТВОМ ТА НЕВИРОБНИЧОЮ СФЕРОЮ


^ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Екологія як наука. Предмет вивчення і основні завдання. Поняття екосистеми. Зв`язки організмів у екосистемах. Склад та функціональна структура екосистеми. Підходи у визначенні взаємовідношень людини і природи. Поняття забруднення середовища. Екологія та глобальні проблеми людства.


2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Класифікація природних ресурсів. Роль та завдання екології у забезпеченні раціонального природокоритсування. Загальні інженерні принципи раціонального природокористування. Сучасні екологічні вимоги до діяльності людини.


^ 3. СЕРЕДОВИЩЕ ТА УМОВИ ІСНУВАННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

Екологічні фактори та їх діяльність. Класифікація екологічних факторів. Абіотичні та біотичні фактори (антропогенні фактори). Механізми адаптації живих організмів до екологічних факторів. Вплив екологічних факторів на організм людини. Роль їжі в житті організмів. Основні закони, правила та принципи екології.


^ 4. БІОСФЕРА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА

Біосфера як глобальна екосистема. Жива речовина. Екосистема, види екосистем у біосфері, їх класифікація. Харчові ланцюги. Екологічні піраміди. Кругообіг речовин у біосфері. Біохімічний цикл обміну речовиною та енергією між складовими частинами біосфери. Саморегуляція природних систем. Динаміка та стійкість біосфери.

^ 5. ТЕХНОГЕННІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДНОГО СРЕДОВИЩА

Характеристика різних видів негативного техногенного впливу на екосистеми та біосферу. Технологічні засоби запобігання та ліквідації забруднення природного середовища. Поняття мало- та безвідходні технології. Класифікація відходів. Переробка твердих відходів. Утилізація та ліквідація осадів стічних вод.


Змістовий модуль 1.2 ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА


^ 1. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ОЦІНКА ЙОГО СТАНУ

Механізми взаємодії екосистем різного ієрархічного рівня та людського суспільства. Критерії, що характеризують стан екосистеми. Сучасні екологічні проблеми середи існування людини. Екологічне середовище міста. Демографічна проблема, урбанізація, транспорт, проблема постачання населення питною водою та харчовими ресурсами, утилізація твердих побутових відходів.


^ 2 . ЕНЕРГЕТИКА І БІОСФЕРА

Екологічні порблеми енергетики (джерела енергії, енергетичне забруднення середовища). Вугілля, нафта та атом. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії (енергія сонця, вітру, океанів, термальна, термоядерна біоенергетика тощо). Екологічні проблеми альтернативних та відновлювальних джерел енергії і шляхи їх вирішення. Енергетичний потенціал України.

^ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АТМОСФЕРИ

Глобальне забруднення атмосфери. Захист атмосфери від викидів. Несприятливі атмосферні явища: смоги, кислотні та лужні дощі, озонові дири, парниковий ефект (Кіотський протокол). Причини виникнення та вплив на людину і біосферу. Баланс кисню в атмостфері.


^ 4. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ГІДРОСФЕРИ

Якісні та кількісні зміни водних ресурсів під впливом господарської діяльності людини. Евтофрування. Методи захисту вод від забруднення. Нормування якості води. Проблема забезпечення людства питною водою. Джерела та види забруднення морів та океанів. Сучасний стан забруднення Світового океану. Методи очистки стічних вод. Біоплато.


^ 5. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ СУШІ (ЛІТОСФЕРИ)

Земельні ресурси та проблема їх збереження. Забруднення літосфери. Небезпечні геологічні процеси. Утворення та властивості грунту. Вплив на грунт господарської діяльності людини. Ерозія грунту та її запобігання. Охорона та раціональне використання надр. Комплексне використання мінеральної серивини та захист літосфери від твердих відходів. Категорії та класифікації відходів. Екологічні проблеми обеззераження твердих побутових відходів. Функції лісів, деградація та екологічні наслідки цього процесу.


^ 6. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Поняття екологічної безпеки. Правове регулювання управління екологічною безпекою. Анміністративні інструменти управління екологічною безпекою.


Змістовний модуль 1.3. ЗАКОНОДАВЧІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


^ 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Юридичні аспекти взаємодії суспільства та природи. Законодавство в області захисту навколишнього середовища, норми і правила. Організація служб захисту навколишнього середовища на підприємстві. Міжнародне співробітництво в області охорони навколишнього природного средовища, його необхідність. Основні міжнародні акти в оббласті охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Міжнародні організації та напрямки їх роботи.


^ 2. ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В ОБЛАСТІ ЕКОЛОГІЇ

Екологічні проблеми взаємодії людства та біосфери. Економічні та інженерно-геологічні проблеми. Проблема охорони і раціонального використання грунтів. Пролеми мутогенів та спадковості людини. Створення мало- та безвідходних технологій – один з важливіших засобів зниження забруднення біосфери. Направлення в області екології. Забезпеченність промислового виробництва різними видами ресурсів. Роль екології та екологічної освіти у подальшому розитку системи „суспільство - природа”.


^ 3.ОЦІНКА ВЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Адміністративні інструменти управління екологічною безпекою. Оцінка впливу промислового об`єкта на навколишнє природне середовище. Екологічна експертиза об`єктів. Процедура ОВНС. Контроль вибросів пормислових підприємств та енергетичних установок. Контроль стану навколишнього середовища. Економічні інструменти природокористування та регулювання екологічною безпекою. Екологічний аудит. Екологічний моніторинг, поняття, основні завдання та схема моніторингу.


^ 4. ЗАБРУДНЕННЯ І ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМ. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Глобальний характер вливу антропогенного забруднення на біосферу та окремі екосистеми. Види забруднень навколишнього середовища – хімічне, фізичне, біологічне (механічне, теплове, радіоактивне, електромагнітне, шум, вібрація тощо). Захист від шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку, електромагнітних полей й іонізуючого випромінювання. Використання ядерної енергії та проблема радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Профілактика зараження біосфери, живих та рослинних організмів радіонуклідами, пестицидами та іншими хімічними забрудненнями. Контроль і управління якістю навколишнім середовищем. Стандарти якості природної середи.


^ 5. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Соціально-економічна оцінка наслідків забруднення навколишнього середовища. Поняття збитку навколишньому середовищу, види збитків. Оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища. Оцінка ефективності впровадження природоохоронних заходів, платежі за використання природних ресурсів. Концепції вирішення екологічних проблем. Екологізація екноміки та виробництва. Поняття „стійкий розвиток”.


^ ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


 • Глобальні екологічні проблеми;

 • Системність екології. Структура та функції екосистем;

 • Основні закони і принципи екології;

 • Альтернативні джерела енергії;

 • Забруднення навколишнього середовища стійкими органічними речовинами;

 • Проблеми використання генетично модифікованих організмів (ГМО);

 • Перспективи та проблеми розвитку поливного землеробства;

 • Управління екологічною безпекою;

 • Екологічні проблеми міст.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Наступною формою роботи є підготовка до практичних та семінарських занять. Підготовка починається після опрацювання лекційного та іншого навчального матеріалу.

Семінарські заняття з курсу є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Студент повинен ознайомитися з відповідним розділами в рекомендованій літературі і підготувати відповіді на контрольні питання до семінарського заняття, обміркувати приклади.

Відповідно до навчального плану також проводяться практичні заняття. Підготовка до них також розпочинається після прослуховування відповідного лекційного матеріалу.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ......................

14

МОДУЛЬ 1 ..................................................................................

17

^ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ И

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ……………………………………..


21

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ

ЗАНЯТИЯМ……………………………………………………..


СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ ............................................................22


23^ ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В условиях современной интенсификации и роста промышленного производства и одновременного резкого ухудшения качества природной среды проблема взаимодействия человеческого общества и окружающей человека природной среды приобретает первостепенное значение. От правильного и своевременного решения экологических проблем зависит не только благосостояние человека, но и условия существования и развития человеческого общества в ближайшем и отдаленном будущем.

Антропогенное загрязнение биосферы достигло таких масштабов, что его последствия для человека и биосферы в целом в конце XX ст. приобрели первостепенное значение. По прогнозам некоторых ведущих экологов мира уже стоит вопрос о выживаемости человека как биологического вида. В таком аспекте вопросы снижения антропогенного давления на биосферу и защита окружающей человека природной среды требуют скорейшего решения.

Курс "Социальная экология" является базовым общеобразовательным курсом, призванным сформировать у студентов экологическое мировоззрение.

^ ЦЕЛЬ КУРСА «Социальная экология»:

- формирование у студентов экологического мировоззрения;

- анализ причин возникновения на планете глобального экологического кризиса, который угрожает дальнейшему существованию человека;

- изучение общих закономерностей развития и взаимодействия системы "человек - производство - биосфера;

- расширение знаний в области техногенного воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу;

- систематизация и расширение знаний в области охраны от загрязнения окружающей человека среды и рационального использования природных ресурсов;

- систематизация и расширение знаний в области структуры биосферы и влияния природной среды на человека, в частности, последствий загрязнения среды обитания для человеческого организма и различных экосистем;

- изучение экономических аспектов охраны окружающей природной среды от загрязнения;

- ознакомление с проблемами и направлениями развития эколо­гии; экологическими тенденциями в области взаимодействия компонентов системы " человек - производство - природа";

- анализ возможных путей выхода из экологического кризиса на планете.

Учебная программа курса построена по принципу единства теории и практики, что дает возможность студентам понять сущность изучаемых явлений и научиться применять полученные знания в практической деятельности.

Программа содержит перечень тем и вопросов, расположенных последовательно в порядке их изучения.

Приступая к изучению курса, студент должен ознакомиться с его программой, содержанием отдельных тем и получить рекомендуемую литературу.

^ В ПРОГРАММУ КУРСА ВХОДЯТ:

- лекционное изложение теоретического материала;

- проведение практических и семинарских занятий;

- подготовка реферата.

В лекциях освещаются основные положения курса, наиболее важные и принципиальные вопросы экологии, а также проблемы практического использования экологических знаний. Конспектирование лекционного материала способствует лучшему усвоению знаний, облегчает процесс подготовки к практическим и семинарским занятиям.

Лекционный материал является основой для других видов учебного процесса и прежде всего для самостоятельной работы студента. Такая работа должна осуществляться как в ходе учебных занятий, так и во внеаудиторное время.

Целью семинарских и практических занятий является закрепление полученных знаний и усвоение студентами основных положений курса при рассмотрении конкретных проблем и ситуаций, встречающихся в практической деятельности людей.

^ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

- знать важнейшие проблемы экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- знать антропогенное воздействие на окружающую среду;

- знать современные методы решения этих проблем и уметь применять их в практической деятельности;

- знать принципы размещения промышленных объектов с учетом состояния окружающей среды;

- уметь управлять качеством окружающей человека среды;

- уметь планировать и разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по охране природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Программой курса предусматриваются следующие формы контроля знаний студентов:

- выступления на семинарских занятиях;

- проверка рефератов;

- экзамен.


М О Д У Л Ь 1


Содержательный модуль 1.1 ЭКОЛОГИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРОЙ


^ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Экология как наука. Предмет изучения и основные задачи. Понятие экосистемы. Связи организмов в экосистемах. Состав и функциональная структура экосистемы. Подходы в определении взаимоотношений человека и природы.

Понятие загрязнения среды. Экология и глобальные проблемы человечества.


^ 2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Классификация природных ресурсов. Роль и задачи экологии в обеспечении рационального природопользования. Общие инженерные принципы рационального природопользования. Современные экологические требования к деятельности человека.


^ 3. СРЕДА ОБИТАНИЯ И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

Экологические факторы и их действие. Классификация экологических факторов. Абиотические и биотические факторы (антропогенные факторы). Механизмы адаптации живых организмов к экологическим факторам. Влияние экологических факторов на организм человека. Роль пищи в жизни организмов.

Основные законы, правила и принципы экологии.


^ 4. БИОСФЕРА КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Биосфера как глобальная экосистема. Живое вещество. Экосистема, виды экосистем в биосфере, их классификация. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Круговорот веществ в биосфере. Основные экосистемы биосферы. Биохимический цикл обмена веществом и энергией между составными частями биосферы. Саморегуляция природных систем. Динамика и устойчивость биосферы.


^ 5. ТЕХНОГЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Характеристика разных видов отрицательного техногенного влияния на экосистемы и биосферу. Технологические способы предотвращения и ликвидации загрязнения природной среды. Понятие мало- и безотходной технологии. Состояние, перспективы развития, экономическая целесообразность мало- и безотходной технологии. Классификация отходов. Переработка твердых отходов. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод.


Содержательный модуль 1.2 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


^ 1. ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ОЦЕНКА ЕЕ СОСТОЯНИЯ

Механизмы взаимодействия экосистем различного иерархического уровня и человеческого общества. Критерии, характеризующие состояние экосистем. Современные экологические проблемы среды обитания человека. Экологическая среда города. Демографическая проблема, урбанизация, транспорт, проблема снабжения населения питьевой водой и пищевыми ресурсами, утилизация твердых бытовых отходов.


^ 2. ЭНЕРГЕТИКА И БИОСФЕРА

Экологические проблемы энергетики (источники энергии, эне­ргетическое загрязнение среды). Уголь, нефть и атом. Альтернативные и возобновляемые источники энергии (энергия солнца, ветра, океанов, термальная, термоядерная биоэнергетика и т.д). Экологические проблемы альтернативных и возобновляемых источников энергии и пути их решения. Энергетический потенциал Украины.

^ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ

Глобальное загрязнение атмосферы. Защита атмосферы от выбро­сов. Неблагоприятные атмосферные явления: смоги, кислотные и щелочные дожди, озоновые дыры, парниковый эффект (Киотский протокол). Причины возникновения и влияние на человека и биосферу. Баланс кислорода в атмосфере.


^ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ

Качественные и количественные изменения водных ресурсов под влиянием хозяйственной деятельности человека. Эвтрофицирование. Методы защиты вод от загрязнения. Нормирование качества воды. Проблема обеспечения человечества пресной водой. Источники и виды загрязнения морей и океанов. Современное состояние загрязненности Мирового океана. Методы очистки сточных вод. Биоплато.


^ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ СУШИ (ЛИТОСФЕРЫ)

Земельные ресурсы и проблема их сохранения. Загрязнение литосферы. Опасные геологические процессы. Образование и свойства почвы. Влияние на почву хозяйственной деятельности человека. Эрозия почвы и ее предотвращение. Охрана и рациональное использование недр. Комплексное использование минерального сырья и защита литосферы от твердых отходов. Категории и классификация отходов. Экологические проблемы обеззараживания твердых бытовых отходов.

Функции леса, деградация лесов и экологические последствия этого процесса.


^ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Понятие экологической безопасности. Правовое регулирование управления экологической безопасностью. Административные инструменты управления экологической безопасностью.

Содержательный модуль 1.3. ^ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


1. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Юридические аспекты взаимодействия общества и природы. Зако­нодательство в области защиты ОС, нормы и правила. Организация службы защиты окружающей среды на предприятии. Международное сотрудничество в области охраны окружающей человека природной среды, его необходимость. Основные международные соглашения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Международные организации и направление их работы.


^ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

Экологические проблемы взаимодействия человеческого общества и биосферы» Экономические и инженерно-геологические проблемы. Проблема охраны и рационального использования почв. Проблемы мутагенов и наследственности человека. Создание мало- и безотходных технологий - один из важнейших способов снижения загрязнения биосферы. Направления в области экологии. Обеспеченность промышленного производства различными видами ресурсов. Роль экологии и экологического образования в дальнейшем развитии системы "общество - природа".


^ 3.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Административные инструменты управления экологической безопасностью. Оценка влияния промышленного объекта на окружающую природную среду. Экологическая экспертиза объектов. Процедура ОВОС. Контроль выбросов промышленных предприятий и энергетических установок. Контроль состояния ОС. Экономические инструменты природопользования и регулирования экологической безопасности. Экологический аудит. Экологический мониторинг, понятие, основные задачи и схема мониторинга.


^ 4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Глобальный характер влияния антропогенного загрязнения на биосферу и отдельные экосистемы. Виды загрязнения природной среды - химическое, физическое, биологическое (механическое, тепловое, радиоактивное, электромагнитное, шум, вибрация и т.п). Защита от шума, вибрации, инфра- и ультразвука, электромагнитных полей и ионизирующих излучений. Использование ядерной энергии и проблема радиоактивного загрязнения окружающей природной среды. Профилактика заражения биосферы, живых и растительных организмов радионуклидами, пестицидами и другими химическими загрязнителями. Контроль и управление качеством природной среды. Стандарты качества природной среды.


^ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Социально-экономическая оценка последствий загрязнения ОС. Понятие ущерба природной среде, виды ущерба. Оценка экономического ущерба от загрязнения ОС. Оценка эффективности внедрения природоохранных мероприятий, платежи за выбросы в атмосферу, гидросферу и размещение отходов, платежи за использование природных ресурсов. Концепции решения экологических проблем. Экологизация экономики и производства. Понятие «устойчивое развитие».


^ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

 • Глобальные экологические проблемы;

 • Системность экологии. Структура и функции экосистем;

 • Основные законы и принципы экологии;

 • Альтернативные источники энергии;

 • Загрязнение окружающей природной среды устойчивыми органическими веществами;

 • Проблемы использования генетически модифицированных организмов (ГМО);

 • Перспективы и проблемы развития поливного земледелия;

 • Управление экологической безопасностью;

 • Экологические проблемы городов.


^ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Следующей формой работы является подготовка к практическим и семинарским занятиям. Подготовка начинается после обработки лекционного и другого начального материала.

Семинарские занятия по дисциплине являются обязательным элементом учебной работы, без которого успешное и качественное усвоение учебного материала является невозможным. Студент должен ознакомится с соответствующим разделом в рекомендованной литературе и подготовить ответы на контрольные вопросы к семинарским занятиям, обсудить примеры.

В соответствии с учебным планом также проводятся практические занятия. Подготовка к ним также начинается после прослушивания соответствующего лекционного материала.


^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Воронков Н. А. Экология общая, социальная, прикладная. - М: "Агор", 2000.- 422 с.

 2. Акимова Т. А., Кузьмин А. П., Хаскин В. В. Экология, природа, человек, техника. - М: "Юнити", 2001.- 343 с.

 3. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. В 2-х томах. Пер. с англ. – М: Мир, 1993.- 424 и 413 с.

 4. Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь - справочник – М: Мысль, 1990.-938 с.

 5. Экология города. Учебник / Под ред. Стольберга Ф. В. – К: Либра, 2000.- 464 с.

 6. Маляренко В.А., Варламов Г.Б. Любимчик Г.Н. Энергетические установки и окружающая среда. - Харьков, 2002 г.

 7. Экономика природопользования: Учебник / Под ред. Хенса Л., Мельника Л., Буна Э. – К: Наукова думка, 1998. - 482 с.

 8. Вороновский Г. К. Экологические аспекты энергетики. - Харьков, 2003. - 242 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


^ Укладачі: Олександр Олександрович Лобов,

Наталія Олександрівна Телюра

Редактор: М. З. Аляб`єв


Корректор: З. І. Зайцева


План 2007, (додатково)

Підп. до друку 03.12.07

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл. – вид. арк. 1,5

Ум.-др. арк. 1,0

Тираж 50 прим.

Зам. №
61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСхожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи