М. С. Лисенко методичні вказівки icon

М. С. Лисенко методичні вказівки
НазваМ. С. Лисенко методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата28.06.2012
Розмір426 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


М. С. ЛИСЕНКО


Методичні вказівки

з самостійного вивчення дисципліни,

практичних занять і виконання контрольних робіт

з курсу


«ЕТИКА БІЗНЕСУ»


(для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання

за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «ЕТИКА БІЗНЕСУ» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент») / Укл.: Лисенко М. С. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 44 с.


Укладач: М. С. Лисенко


Рецензент: ас. кафедри Історії і культурології В. В. Жигло


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 9 від 18 березня 2007 р.

Передмова

Спілкування – це процес взаємозв’язку і взаємодії людей. У діловому спілкуванні вони передають один одному різноманітну інформацію, обмінюються думками, знаннями, поглядами, ідеями, результатами своєї діяльності; заявляють свої потреби, інтереси, цілі; засвоюють практичні навички і вміння, моральні принципи і правила етикету, звичаї, обряди, традиції; шукають нові шляхи подолання труднощів і проблем, приймають колективні рішення.

Завдання цього курсу виникають з актуальності проблеми дотримання етики бізнесу. Основні з цих завдань: 1. Дати знання:

 • про етичні і психологічні якості учасників ділового спілкування;

 • про моральні вимоги до стосунків менеджерів;

 • про сучасні технологічні можливості службових нарад, інших форм ділового спілкування;

 • про моральні принципи, норми і правила етикету.

2. Навчити використовувати знання з етики бізнесу на практиці. Вести ділові бесіди, переговори, наради. Готувати і здійснювати публічні виступи, вірно писати ділові листи, розмовляти по телефону. Культурно вести себе як у місцях ділового спілкування, так і в громадських. Вміти створити власний і корпоративний імідж.

Потреба людей в етичних нормах викликана об’єктивною необхідністю їхнього співіснування. «Етика бізнесу» - дисципліна, побудована на технології спілкування. У ній не має аналізу глибинних процесів «чому?», але є рекомендації «як потрібно».

Мета: дати знання про моральні вимоги до стосунків ділових людей, про сучасні технологічні вимоги до основних форм ділового спілкування – бесід і переговорів, службових нарад тощо; про моральні принципи, норми і правила етикету.

Предмет: проблеми етики бізнесу

Календарно-тематичний план

^ МОМГ, МОМС, МБО, МОПЕК


Теми курсу

Денне навчання

^ Заочне навчання

Практичні заняття

Самостійна робота

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Етика бізнесу як навчальна дисципліна

1

-

1

-

2

Сутність і структура процесу ділового спілкування

4


7

1

9

3

Форми ділового спілкування

4

7

2

9

4

Ділові прийоми

3

7

2

9

5

Імідж

3

7

1

9

6

Національні особливості етики бізнесу

3

8

1

10

Разом 54

18

36

8

46


Основними формами вивчення курсу є практичні заняття та самостійна робота. Вони допомагають засвоїти програму предмету, а також поглибити, закріпити і творчо осмислити одержані знання.


^ Програма курсу «Етика бізнесу»

ТЕМА 1: Етика бізнесу як навчальна дисципліна.

Об’єкт та предмет навчальної дисципліни «етика бізнесу», її завдання. Сучасні погляди на місце етики у бізнесі. Професійні етичні кодекси. Етичні вимоги до менеджера. Службова етика.


ТЕМА 2: ^ Сутність і структура процесу ділового спілкування.

Сприйняття та оцінка партнерами один одного. Психологічна характеристика партнера. Обмін інформацією у спілкуванні. Вербальні і невербальні канали зв’язку. Організація взаємодії ділових партнерів.


ТЕМА 3: ^ Форми ділового спілкування.

Критерії культури усної мови. Проведення ділової бесіди та її аналіз. Ділова розмова по телефону. Специфіка роботи через перекладача. Ділове спілкування з журналістами. Особливості публічного виступу по радіо та на телебаченні. Організація та проведення нарад. Виступ на бізнес зборах. Ділова документація.


ТЕМА 4: Ділові прийоми.

Класифікація ділових прийомів, їх організація та проведення. Формальні та неформальні ділові прийоми. Сервіровка столу. Подарунки, сувеніри, квіти у ділових відношеннях. Правила оформлення візитівок.


ТЕМА 5: Імідж.

Поняття імідж та репутація. Іміджелогія, іміджмейкери. Створення позитивного іміджу. Імідж ділового чоловіка: одяг, манери, набуття необхідних якостей. Імідж ділової жінки: необхідні поради. Майстер-план по створенню іміджу корпорації. Основні елементи корпоративного іміджу. Помилки, що можуть призвести до втрати іміджу.


ТЕМА 6: ^ Національні особливості етики бізнесу.

Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. Етикет національного прапора. Національні особливості етики бізнесу в Україні. Етика бізнесу в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія). Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада). Особливості національного етикету в азійських державах (Китай, Японія, арабський світ). Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні.


^ Методичні вказівки по підготовці до практичних занять

Участь у практичних заняттях має бути спрямована не просто на набуття певної суми знань, а головним чином на вироблення уміння і навичок ділового спілкування. За допомогою отриманих знань самостійно розбиратися у складних процесах суспільного розвитку. Одним з ефективних засобів активізації студентів на практичних заняттях є проблемне навчання, що сприяє розвитку творчої думки і процесу пізнання.

Практичні заняття можуть набувати різних організаційних форм: «круглий стіл», ділова гра, диспут, конкурс на кращі знання навчального матеріалу, підготовка доповідей. У їх основі – поглиблення якісної підготовки, підвищення ефективності практики, вироблення вміння відстоювати власні переконання, вести творчу дискусію.

Найбільш поширена форма практики – розгорнута бесіда. Вона вимагає знання фактичного матеріалу, уміння аргументовано викласти свої знання в усній формі. При підготовці до практичного заняття треба керуватися такими рекомендаціями:

 • Докладно ознайомтесь з темою і планом практичного заняття, кожним із винесених на розгляд питань.

 • Замовте у бібліотеці відповідні рекомендовані джерела й літературу, насамперед обов`язкову.

 • Прочитайте джерела й основну літературу до кожного з питань практичного заняття, намагаючись осмислити прочитане.

 • Законспектуйте необхідний матеріал, випишіть цитати.

 • Складіть план і текст свого виступ на практичному занятті з кожного питання. Потренуйте свій виступ.Плани практичних занять

Заняття 1. Етика бізнесу як навчальна дисципліна.

1. Об’єкт і предмет дисципліни «етика бізнесу», її завдання.

2. Сучасні погляди на місце етики у бізнесі.

3. Етичні вимоги до менеджера.

4. Службова етика.

Запитання для самоконтролю.

 • Що є об’єктом і предметом навчальної дисципліни «етика бізнесу»?

 • Прокоментуйте завдання дисципліни «етика бізнесу».

 • Проаналізуйте різні точки зору на місце етики у сучасному бізнесі.

 • Охарактеризуйте етичні вимоги до менеджера.

 • Дайте розгорнуту відповідь про етику службових стосунків.


Заняття 2. Сутність і структура процесу ділового спілкування

1. Сприйняття та оцінка партнерами один одного.

2. Обмін інформацією у спілкуванні.

3. Невербальні канали зв’язку.

4. Організація взаємодії ділових партнерів.

Запитання для самоконтролю.

 • Які складові частини має процес спілкування та за якими правилами їх треба здійснювати?

 • Як сприймається та оцінюється людина людиною і чому так важливо це знати?

 • Чому важливо справити добре перше враження?

 • Яким чином здійснюється обмін інформацією між партнерами та як зробити його більш інтенсивним та ефективним?

 • Дайте розгорнуту відповідь про невербальні засоби комунікації.

 • Як організовується взаємодія ділових людей, щоб вона закінчилась бажанням партнерів активно виконувати прийняті рішення?


Заняття 3. Форми ділового спілкування

1. Ділова бесіда та її аналіз.

2. Ділова розмова по телефону.

3. Специфіка роботи через перекладача.

4. Ділове спілкування з журналістами.

5. Особливості публічного виступу по радіо та на телебаченні.

6. Організація та проведення нарад.

7. Ділова документація.

Запитання для самоконтролю.

 • Які існують форми ділового спілкування?

 • За якими правилами треба вести ділову розмову?

 • Охарактеризуйте різні типи ділових бесід (з журналістами, через перекладача тощо).

 • Як можна ефективно використовувати телефон для розв’язання ділових проблем?

 • Поясніть принципи ділового листування.

Заняття 4. Ділові прийоми

1. Класифікація ділових прийомів, їх організація та проведення.

2. Формальні й неформальні ділові прийоми.

3. Сервіровка столу.

4. Подарунки, сувеніри, квіти у ділових відношеннях.

5. Візитівки

Запитання для самоконтролю.

 • Які типи ділових прийомів існують?

 • Охарактеризуйте формальні й неформальні ділові прийоми.

 • Яких принципів доцільно дотримуватися у сервіровці?

 • Якими є правила оформлення візитівок?

 • Етикет подарунків у діловій сфері.


Заняття 5. Імідж.

1. Поняття імідж, іміджелогія, іміджмейкери: загальна характеристика.

2. Імідж ділового чоловіка.

3. Імідж ділової жінки.

4. Імідж корпорації.


Запитання для самоконтролю.

 • Назвіть спільні та відмінні риси понять імідж та репутація.

 • У чому полягає імідж ділового чоловіка?

 • Охарактеризуйте імідж ділової жінки.

 • Якими є основні елементи корпоративного іміджу?

 • Помилки, що можуть призвести до втрати іміджу


Заняття 6. Національні особливості етики бізнесу.

1. Національні особливості етики бізнесу в Україні.

2. Специфіка етики ділового спілкування в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія).

3. Особливості етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада).

4. Національний бізнес-етикет в азійських державах (Китай, Японія, арабський світ).

Запитання для самоконтролю.

 • Якими є особливості українського ділового етикету?

 • Яких тем варто уникати у розмові з іноземними партнерами?

 • Чому приділяється значна увага специфіці національної етики бізнесу?

 • Обгрунтуйте особливості етики бізнесу в одній із вивчених країн.^ Методичні рекомендації щодо організації

самостійної роботи студентів


Методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

Зміст навчання (викладання та вивчення) предмету «етика бізнесу» визначено її навчальною програмою(варіативна дисципліна). Інформативну частину навчання складають конспект лекцій з навчального курсу, перелік рекомендованої до вивчення літератури, плани практичних занять і методичні вказівки до них, завдання до самостійної роботи і вказівки до її виконання.

Самостійна робота студентів – значна частина учбового процесу, що передбачає:

 • формування навичок роботи з літературою;

 • набування досвіду наукового дослідження;

 • розкриття індивідуальних талантів особистості студента;

 • формування світоглядних задач;

 • набування таких якостей, як наполегливість та системність у навчанні.

Значна роль самостійної роботи у підготовці спеціалістів підтверджується практикою вищої школи. Сьогодні самостійній роботі приділяється значне місце у навчальному процесі. Кількість аудиторних занять скорочується, а обсяг самостійної роботи збільшується. Тому варто розвивати індивідуальні форми учбової роботи. Уміння твердо мислити, орієнтуватися у потоці наукової інформації, самостійно ставити і вирішувати нові завдання – вимога сьогодення. Самостійна робота студента має бути близькою до дослідної.

Форми самостійної роботи студентів

 1. Підготовка докладів;

 2. Виконання практичних завдань;

 3. Написання та захист реферату;

 4. Робота у бібліотеці: вивчення рекомендованої літератури та її конспектування;

 5. Реферування наукових статей та інших друкованих джерел;

 6. Написання конкурсних та дослідницьких робіт;

 7. Підготовка до виступів на практичних заняттях;

 8. Участь у студентських наукових конференціях;

 9. Підготовка до заліку з навчального курсу.


Техніка самостійної роботи студентів у вивченні відповідної дисципліни складається з доцільних прийомів пошуку необхідної література, читання, конспектування, написання докладів та доповідей. Про цю техніку викладач оповідає на консультаціях та практичних заняттях. Особливо важливою є правильна організація пошуку необхідних джерел. Пошук варто починати з роботи у бібліотеці (з каталогами або електронною системною обліку літератури).

Після опрацювання джерел та літератури наступає етап конспектування питань самостійної роботи.

Під час роботи з текстом:

 • не переписуйте цілі речення чи абзаци, краще виписуйте ключові думки, ідеї;

 • затримуйте увагу на наступному реченні кожного абзацу, особливо коли це великі абзаци;

 • звертайте увагу на так звані слова – сигнали – «отже», «таким чином» та інші, які вживаються з метою акцентувати увагу на чомусь важливому;

 • уважно ознайомтесь з виносками автора;

 • після конспектування питань перевірте себе, що ви запам`ятали (для кращого засвоєння послідовності та логічності матеріалу).

Одним із шляхів запам’ятовування та засвоєння учбового матеріалу є

читання записів. Конспектувати необхідно цілеспрямовано, заздалегідь. Конспект не повинен бути суцільним текстом. Його оформлення має бути чітким, наочним, забезпечувати зручність у користуванні ним.

Переписувати дослівно текст джерела, літератури можливо лише тільки при цитуванні. У такому випадку цитоване слід узяти в лапки. У посилці слід вказати автора твору (чи джерела), місце і рік видання, номер сторінки, з якої взято текст цитування. При написанні роботи дозволяється і рекомендується використовувати ілюстративні матеріали:

 • фотокартки й малюнки, які виконані самостійно;

 • листівки й репродукції, які є у відкритому продажу;

 • вирізки з газет та ілюстрованих журналів;

 • матеріали Internet.

Статистичний матеріал, використаний в роботі, рекомендується подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Вони повинні мати заголовки й пояснення. Незалежно від способу оформлення статистичних даних необхідно вказати їхні джерела.

Важливим у самостійній роботі студента є підготовка доповіді (повідомлення), що планується розповісти на практичному занятті. Доповідь має відповідати таким вимогам:

 • логічно і послідовно розкрити зміст обраного питання;

 • показати самостійну роботу над літературою;

 • вміти планувати, а також чітко і зрозуміло формувати основні питання виступу.

Студент доповідач має добре знати учбовий матеріал, володіти собою та аудиторією.

Отже, правильна організація самостійної роботи є важливим чинником підвищення ефективності і якості набуття знань.


Питання до самостійної підготовки

 1. Психологія ділового спілкування.

 2. Соціонічна сумісність ділових партнерів.

 3. Вербальні канали зв’язку.

 4. Історія розвитку ораторського мистецтва.

 5. Організація і проведення нарад.

 6. Ділова документація.

 7. Сервіровка столу на ділових прийомах з розсаджуванням.

 8. Імідж ділового чоловіка.

 9. Імідж ділової жінки.

 10. Імідж корпорації.

 11. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Швейцарія).

 12. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Нідерланди).

 13. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Скандинавські країни).

 14. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Польща).

 15. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Угорщина, Словакія).

 16. Специфіка етики бізнесу у Латинській Америці: загальна характеристика.

 17. Особливості національного етикету в азійських державах: Індія.

 18. Особливості національного етикету в азійських державах: Південна Корея.

 19. Специфіка етики бізнесу в Австралії.

 20. Діловий етикет в Україні.

Вимоги та рекомендації до написання реферату

Реферат – одна із форм самостійного опанування студентом певних знань. Для його підготовки підбирається спеціальна література, робляться виписки, які згодом компонують відповідно до поставлених завдань. кінцевий результат написання реферату – оприлюднення його результатів.

Структура реферату: титульний аркуш, зміст, вступ, 2-3 розділи, висновки, список використаної літератури. Загальний обсяг реферату: до 15-20 сторінок, з них до 2 сторінок – вступ, 15-17 сторінок – основний текст, 1 сторінка – висновки.

Відлік сторінок починається з титульного аркуша. Проте титульний аркуш і аркуш «зміст» не нумерують, а починають з третього аркуша – «ВСТУП» - у верхньому правому куті із цифри «3».

У вступі зазначають актуальність теми, особисте ставлення до обраної проблеми, хронологічні та територіальні рамки дослідження.

Потім дають аналіз використаної літератури, вказуючи внесок кожного автора в розкриття проблеми. І нарешті – визначають мету та завдання роботи.

Кожен розділ, як правило, є розкриттям суті одного із завдань, який завершується висновком.

У висновках до реферату підводять загальні підсумки роботи.

Обов’язковою умовою для написання реферату є текстові посилання на використану літературу. У кінці речення ставлять квадратні дужки, в яких зазначають порядковий номер появи в тексті джерела і сторінку, з якої зроблено пряме цитування тексту чи просто передача суті матеріалу, наприклад [6, с. 80].

Список використаної літератури складають в міру появи посилань у тексті. При цьому зазначають загальну кількість сторінок книги чи статті.

Зразок складення бібліографічного показника:

 1. Книга з зазначенням одного автора:

Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: Посібник.-К.: «Academia», 1997. - 192с.

 1. Книга з зазначенням декількох авторів:

Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. - К.: Вікар, 2002. – 223 с.

 1. Книга без зазначення автора:

Психология и этика делового общения: Учебник/Под ред. В. Н. Лавриненко – М.: Наука, 1997. – 318 с.

«Словарь по этике/Под ред. А. А. Гусейнова. - М.: «Энциклопедия»: 1999 – 32 с.

 1. Стаття часопису:

Чмут Т. К. Культура спілкування як цілісний феномен//Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук праць. - 2000.-№2. - с.80 - 92.

Кількість використаної літератури має бути не менше 10 джерел. При цьому, по можливості, бажано використати найновіші видання.

Висока оцінка за виконання реферату залежить від дотримання усіх вищезазначених вимог та успішного захисту. Виступ (до 10 хв.) має передати основні положення реферату. При цьому особливо враховується вільне володіння матеріалом, вміння аргументовано обстоювати свою думку та зацікавити аудиторію.

  1   2   3

Схожі:

М. С. Лисенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української І зарубіжної культури
Методичні вказівки з української І зарубіжної культури (для студентів 1курсу технічних спеціальностей)/. Укл. Рябченко О. Л., Бєліков...
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки, програма І плани семінарських занять
Етичний кодекс: Методичні вказівки, програма І плани семінарських занять (для студентів I курсу спеціальностей денної І заочної форм...
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Культурологія: Програма та методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 050100...
М. С. Лисенко методичні вказівки icon617 Х 50 Хірургія
Хірургія : [підручник для студ стомат факульт. Вмнз] / Б. П. Лисенко [та ін.]; ред. Б. П. Лисенко, В. Д. Шейко, С. Д. Хіміч. К. Медицина,...
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін "Економіка праці" та "Економіка праці та соціально-трудових відносин"
«Економічна теорія» (для студентів напрямів підготовки 0902 – Інженерна механіка, 0903 – Гірництво) / Уклад. С. М. Лисенко, Н. Ю....
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
М. С. Лисенко методичні вказівки iconХарківська Національна Академія Міського Господарства Лисенко М. С. Програма І робоча програма навчальної дисципліни Етичний кодекс
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етичний кодекс» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом...
М. С. Лисенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи