Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма icon

Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма
НазваДодаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма
Сторінка1/10
Дата28.05.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток № 3

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

від 14.07.2011 № 791

ПРОГРАМА

зовнішнього незалежного оцінювання

з іноземних мов


ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.


^ УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.


^ МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ


ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ


Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).


^ Вимоги

щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності


У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.


^ Форми завдань:

- із вибором правильної відповіді;

- на встановлення відповідності (добір логічних пар);

- на заповнення пропусків у тексті;

- знаходження аргументів та висновків;

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.


Типи текстів

 • Статті із періодичних видань;

 • листи (особисті, ділові тощо);

 • оголошення, реклама;

 • розклади (уроків, руху поїздів тощо);

 • меню, кулінарні рецепти;

 • програми (телевізійні, радіо тощо);

 • особисті нотатки, повідомлення;

 • уривки художніх творів.


Випускники повинні вміти:

 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;

 • надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.


^ ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ


Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.


^ Вимоги

щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом


У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.


^ Форми завдань

 • із вибором однієї правильної відповіді:

Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.

 • заповнення пропусків у тексті:

Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.


Забезпечення

Автентичні тексти невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.


^ Випускники повинні вміти:

 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.


У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.


^ ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ


Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.


^ Вимоги

щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності


У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо­відно до поставлених комунікативних завдань.

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.


^ Форма завдання


Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).


^ Випускники повинні вміти:

 • писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;

 • написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;

 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;

 • висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.


^ СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ


ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ


І. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми

 • Сім'я. Родинні стосунки.

 • Характер людини.

 • Режим дня.

 • Здоровий спосіб життя.

 • Дружба, любов

 • Стосунки з однолітками, в колективі.

 • Світ захоплень.

 • Дозвілля, відпочинок.

 • Особистісні пріоритети.

 • Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

 • Навколишнє середовище.

 • Життя в країні, мова якої вивчається.

 • Подорожі, екскурсії.

 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Засоби масової інформації.

 • Молодь і сучасний світ.

 • Людина і довкілля.

 • Одяг.

 • Покупки.

 • Харчування.

 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

 • Україна у світовій спільноті.

 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

 • Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.

 • Музеї, виставки.

 • Кіно, телебачення.

 • Обов’язки та права людини.

 • Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

 • Освіта, навчання, виховання.

 • Шкільне життя.

 • Улюблені навчальні предмети.

 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Іноземні мови у житті людини.


Додаток 3.1

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ

МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ


Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smth.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.


Синтаксис

 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

Пряма і непряма мова.

 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.


Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

^ ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)


Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).


Додаток 3.2


^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ

МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ


Grammaire

 1. Nom (substantif) : genre, singulier, pluriel.

 2. Articles : dйfini, indйfini, partitif ; de aprиs la nйgation.

 3. Adjectif : place de l’adjectif, comparatif et superlatif (meilleur, pire) ; dйmonstratif (ce, cet, cette, ces), indйfini; possessif ; interrogatif (quel, quelle).

 4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes du temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, lа-bas) ; les adverbes – trиs, assez, beaucoup, peu, trop.

 5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;

rйflйchi

relatif

objet direct et indirect R

place d’objet

dйmonstratif

possessif

indйfini

interrogatif

y, en

6. Verbes :

les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

 • la forme nйgative

 • la forme interrogative

 • tu, vous

 • les verbes impersonnels

 • infinitif aprиs les verbes suivi ou non d’une prйposition

 • prйsent de l’indicatif

 • passй composй

 • imparfait

 • futur proche

 • conditionnel

 • futur simple R

 • plus-que-parfait

 • la voix passive (prйsent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passй composй)

 • impйratif

 • participe prйsent

 • gйrondif

 • conditionnel prйsent

 • subjonctif prйsent

^ 7. Prйpositions, conjonctions. Nombres, quantitй, dates. Depuis avec prйsent de l’indicatif et imparfait.


Grammaire

 1. Nom : genre, singulier, pluriel, noms composйs.

 2. Article : dйfini, indйfini, partitif ; de aprиs la nйgation.

 3. Adjectif : place de l’adjectif, qualicatif; dйmonstratif (ce, cet, cette, ces), indйfini (chaque, quelque) ; possessif ; interrogatif (quel, quelle). comparatif et superlatif (meilleur, pire).

 4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes de temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, lа-bas) ; de quantitй (trиs, assez, beaucoup, peu, trop) ; formation des adverbes.

 5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;

rйflйchi

relatif (qui, que, lequel, duquel, dont)

objet direct et indirect R

place d’objet

conjonction

dйmonstratif (зa, cela, celui)

possessif (le mien, le tien ...)

indйfini (quelqu’un)

interrogatif (qui, que)

y, en

Place de deux pronoms complйments

6. Verbes :

– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

 • la forme nйgative

 • la forme interrogative

 • les verbes impersonnels (il faut)

 • infinitif aprиs les verbes suivi ou non d’une prйposition

 • prйsent de l’indicatif

 • passй composй

 • imparfait

 • passй rйcent

 • passй simple

 • plus-que-parfait

 • futur proche (futur immйdiat)

 • futur simple R

 • futur dans le passй

 • la voix passive (prйsent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passй composй)

 • impйratif

 • participe prйsent

 • gйrondif

 • conditionnel prйsent

 • subjonctif prйsent

 • emploi des temps aprиs un si coditionnel

 • concordance des temps

 • discour direct et indirect

Proposition de condition

Proposition infinitive

Mise en relief

 1. Prйpositions, conjonctions, adjectifs numйraux.Додаток 3.3


^ НІМЕЦЬКА МОВА


ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ

МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ


МОРФОЛОГІЯ


АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль


ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників


ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників


ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconПрограма з математики
Складена у відповідності з вимогами Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та зовнішнього незалежного оцінювання з...
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 біологія програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
move to 0-16768361
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (Додаток №3 до...
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №6 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів І понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №6 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів І понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Додаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма iconДодаток №4 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи