Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» icon

Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Скачати 101.13 Kb.
НазваПереддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Дата28.06.2012
Розмір101.13 Kb.
ТипДиплом

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


Переддипломна практика є одним із завершальних етапів підготовки спеціаліста, магістра в вищій школі і підготуванням до дипломного проектування. Фактично переддипломна практика є початком дипломного проектування.

Термін переддипломної практики визначається навчальним планом і становить вісім тижнів відводиться практика після 9-го семестру.


МЕТОЮ І ЗАДАЧАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Є:


 • поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у вузі, підготування до самостійної, пошукової, дослідницької конструкторської роботи в галузі енергозбереження та енергетичного менеджменту;

 • надання студентам можливості одержання навичок і уміння аналізувати функціональні залежності, що покладені в основу конкретних технологічних процесів, установок, технічних систем, пов'язаних з підвищенням енергетичної економічної ефективності;

 • формування розгорнутого технічного завдання на дипломний проект (дипломну роботу) на основі зібраних і узагальнених у період практики даних;

 • забезпечити функціонування наскрізного курсового та дипломного проектування як основного методичного напрямку роботи кафедри прикладної гідроаеромеханіки (ПГМ).


Зміст та послідовність переддипломної практики визначаються темою ККП зі спеціальності і темою дипломного проекту. В зв'язку з цим кожен студент має свій індивідуальний графік проходження практики.

Практична підготовка студентів здійснюється при взаємодії з підприємствами та організаціями регіону з метою вироблення конкретних рішень і взаємної зацікавленості в частині підготовки фахівців з мінімальним часом - адаптації після закінчення вузу.


^ БАЗИ ПРАКТИКИ


Основою для визначення місця проходження передипломної практики є тема ККП і дипломного проекту (дипломноїЇ роботи).

Базами практики в першу чергу повинні бути промислові підприємства. Переддипломна практика може проводитися в лабораторіях, кафедрах, інших підрозділах вузу, фірмах регіону.

Направлення студентів на практику на підприємства здійснюється відповідно до договорів, укладених університетом з підприємством і оформляється наказом по університету Проходження практики на цих підприємствах пов'язане з господарчо-договірною роботою випускової кафедри або виробничою необхідністю самих підприємств.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ


Організує переддипломну практику керівник практики від вузу. Водночас він є керівником ККП та дипломного проекту студента-практиканта.

Якщо переддипломна іфактика проводиться на підприємстві (установі), то відповідним наказом по підприємству (установі) призначається керівних практики від підприємства (установи).

Загальний контроль за проведенням практики здійснюється завідувачем випускової кафедри.

Розподіл студентів на бази практики, закріплення за керівниками практики проводиться за місяць до початку практики на підставі рішення кафедри ПГМ і оформляєтеся наказом по університету.

За тиждень до початку переддипломної практики проводиться інструктивний збір студентів, на який запрошуються керівники практики від вузу (вони є також керівниками дипломних проектів) і консультанти з окремих розділів дипломного проекту. На цих зборах до відома студентів доводиться розподіл їх на бази практики та закріплені керівники, доводяться вимоги до оформлення відповідних документів для проходження практики. Студентів знайомлять з суттю підготовчої роботи, проходження практики та захистом її результатів.

Кожен студент проходить практику за індивідуальним планом, де визначаються обсяг робіт, графік їх виконання. План затверджується керівним практики від вузу.

Після закінчення практики керівник практики від підприємства дає письмовий відгук та оцінку роботи студента в період практики.

Звіт з практики захищається перед комісією протягом двох тижнів після закінчення переддипломної практики.

Після захисту звіт з практики здається в архів кафедр ПГМ. Якщо звіт містить відомості, необхідні для дипломного проектування, то він видається студенту під розписку на період до захисту дипломного проекту.

Студент, що не виконав вимог до практики, отримав негативний відгук або негативну оцінку, до захисту звіту не допускається


У період практики студенти можуть брати участь у дослідницьких, налагоджувальних і упроваджувальних роботах, якщо вони збігаються з темою дипломного проекту (дипломної роботи). Отримані результати можуть бути використані студентами при розробленні проекту.

У процесі проходження практики студент повинен проаналізувати поставлену перед ним задачу і накреслити можливі шляхи її вирішення. Насамперед варто познайомитися з устаткуванням, технічними системами, виробничими процесами, які стосуються теми дипломного проекту. Познайомитися з їх техніко-економічними показниками та розрахунками при проектуванні, приділяючи особливу увагу питанням енергоефективності, ергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Вивчити особливості досліджувального об'єкта (або аналогічного, подібного), використовувані енергоносії, виготовлювану продукцію тощо.


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


Перед практикою кожному студенту видається індивідуальне завдання, обумовлене темою дипломної роботи (проекту), Індивідуальне завдання передбачає більш детальне вивчення спеціального питання конструкторсько-пошукового, дослідницького та іншого характеру.

Як індивідуальне завдання студентам можуть бути запропоновані реальні розробки, які становлять інтерес для підприємства при подальшому їх упровадженні у виробництво.

Індивідуальне завдання оформляється студентом у вигляді окремого розділу дипломного проекту з докладним викладом експериментальних та інших матеріалів.

Переддипломна практика є значним етапом виробничого навчання і має на меті не тільки закріплення теоретичних знань студента, отриманих нмм на завершальному етапі навчання, але і збір необхідних матеріалів для виконання дипломного проекту абоі дипломної роботи.

З урахуванням стислого терміну проведення переддипломної практики і великого обсягу майбутньої роботи студентом повинно бути чітко організоване використання робочого часу, приділена значна увага самостійній роботі, вивченню спеціального завдання, питань економіки.


^ ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ


Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими кафедрою (технічна, конструкторська, науково-дослідна документація), подаються на рецензію керівнику практики. Звіт має містити рззділи, визначені програмою практики та індивідуальним завданням студента

Звіт з практики зачищається студентом (за диференційною оцінкою) у комісії, призначеній завідувачем кафедри.

Звіти студентів, які приходили практику за науковою тематикою, працювали над створенням й удосконаленням лабораторного обладнання та ін., що становлять наукову та практичну цінність, використовуються для: подальшої роботи в цих напрямках

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначені розміру стипендії.


^ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


Виробнича практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів у вищому навчальному закладі.

Виробнича практика повинна забезпечити закріплення і розширення отриманих студентами в університеті теоретичних, практичних знань з загальнотехнічних і профілюючих дисциплін; набування навичок і умінь роботи з фаху; вивчення структури управління виробництвом і його підрозділами; знайомство з питаннями енергоефективності, енергозбереження, охорони праці; набування навичок виконання наукових досліджень.

Практика проводиться після 6-го семестру протягом п'яти тижнів.


^ ВИБІР БАЗ ПРАКТИКИ


Виробнича практика проводиться на передових промислових підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в різних галузях народного господарства.

Направлення студентів на практику на підприємства здійснюється відповідно до договорів, укладених університетом з підприємствами, установами, організаціями.

Практика студентів може проводитися в лабораторіях профілюючої кафедри.


Для виконання поставлених задач підприємство забезпечує практикантів робочими місцями. Робочі місця можуть бути у відділі головного енергетика (менеджера), в енергетичному цеху; в заготівельних, механоскладальних, транспортних, ремонтних цехах; в операторних та станціях випробування енергосилових установок.

^ До проходження практики студент зобов'язаний:

- забезпечити готовність особистих документів - паспорта, студентського квитка, залікової книжки;

- брати участь у всіх зборах та семінарах, що проводяться керівником практики;

- своєчасно отримати завдання на практику, щоденник та підготувати план виконання індивідуального завдання.

У період практики студент-пракіикант зобов'язаний вести виробничий щоденник, що є основним документом поточного контролю. Його заповнення повинно вестися щоденно після закінчення робочого дня. У щоденник заноситься зміст роботи, яку виконував


^ КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ.

ПРОГРАМА І ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Керівництво виробничою практикою здійснюється викладачем профілюючої кафедри університету разом з призначеним для цього фахівцем від підприємства, установи.

Керівник практики від підприємства відповідає за організацію практики безпосередньо на підприємстві.

Контролювання практики передбачає: контролювання трудової дисципліни, виконання програми практики. Підсумковий контроль проводиться у вигляді захисту звіту з практики.

^ Під час проходження практики студенти знайомляться з:

історією підприємства (установи його місцем розміщення та значенням для регіону); територією підприємства, розміщенням його основних виробничих споруд, будівель, приміщень; структурою підприємства, основними підрозділами; структурою управління підприємства (установи); номенклатурою виготовлюваної продукції; загальною характеристикою підприємства, основними споживачами його продукції; основними цілями і завданнями, які стоять сьогодні перед підприємством (установою); основними технологічними процесами та устаткуванням, звертаючи особливу увагу на прогресивне енергозбережне обладнання, гнучкі автоматизовані лінії; системами енергопостачання (паливо, електроенергія, теплоенергія, водопостачання, газопостачання, холодопостачання, постачання стисненого повітря тощо); системами виробництва енергоносіїв на підприємстві (установі, організації); системами освітлення виробничих приміщень та робочих місць (типи світильників, потужність ламп, схеми їх розміщення і т.ін.).

^ Студенти повинні детальніше ознайомитися з:

роботою відділу головного енергетика (енергоменеджера), функціональними обов'язками його працівників; організацією робіт з енергозбереження на підприємстві (установі, організації); заходами щодо раціонального використання та економічного споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР); енергетичним паспортом підприємства; програмою із енергозбереження, її техніко-економічною ефективністю; матеріалами внутрішнього аналізу діяльності підприємства щодо використання ПЕР; веденням нормативно-технічної документації; інструкціями з експлуатації устаткування, що споживає ПЕР; режимними картами, технологічними інструкціями; методиками з контролю та планування енерговитрат основними підрозділами підприємства.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Програма виробничої практики передбачає обов'язкове виконання кожним студентом індивідуального завдання, яке видається керівником практики від університету.

Як правило, воно полягає в поглибленому вивченні однієї із систем виробництва, розподілу та споживання енергоносіїв на конкретному підприємстві - базі практики. Індивідуальне завдання може стосуватися й інших питань, зокрема: енергетичного обладнання, умов його експлуатації, собівартості вироблюваної продукції, енергетичної ефективності технологічних процесів та устаткування, обґрунтування доцільності впровадження нової техніки та ін.

Тематика рекомендованих індивідуальних завдань на виробничу практику наведена в додатку А.


^ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ


За три дні до закінчення практики студенти подають звіт керівникові практики від підприємства (організації) для перегляду і висновку. Керівник, крім оцінки якості звіту, дає характеристику та оцінку (в щоденнику) про роботу студента на практиці.

Підпис керівника практики засвідчується в відділі технічного навчання підприємства (організації).

Необхідна також позначка відділу кадрів про призначення перепустки.


Додаток А


Перелік рекомендованих індивідуальних завдань на виробничу практику


 1. Енергетичний паспорт підприємства.

 2. Заходи з економії ПЕР на щніриємстві, їх. економічна ефективність.

 3. Системи теплозабезнечення виробничих, адміністративних будівель.

 4. Вивчити методи нормування витрат ПЕР на підприємстві.

 5. Системи виробництва (постачання) стиснутого повітря. Компресорні установки.

 6. Системи постачання технічної і питної води. Насосне устаткування.

 7. Екологічні проблеми при виробництві та споживанні енергії.

 8. Системи освітлення, освітлювальн і прилади.

 9. Використання вторинних ресурсів на підприємстві (організації, установи).

 10. Системи вентиляції та кондиціювання. Вентиляційні установки, типи вентиляторів.

 11. Системи каналізації, каналізаційні споруди та їх обладнання,

 12. Системи і прилади обліку ПЕР.

 13. 1Електроспоживаюче обладнання, основні характеристики, режими. експлуатації.

 14. Паливопостачання на підприємстві, види палива,, системи обліку.

 15. Теплопостачання на підприємстві. Теплотехнічне устаткування, його характеристики.

 16. Енергозабезпечення об'єктів житлово-комушшьної і соціальної сфер; види споживаних енергоносіїв, системи енергопостачання.

Схожі:

Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconПереддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Переддипломна практика є одним із завершальних етапів підготовки спеціаліста, магістра в вищій школі І підготуванням до дипломного...
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconДокументи
1. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/практика виробнича бакалаври.doc
2....

Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення» для студентів 2-го курсу студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconЗ дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент»
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних...
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять переддипломну практику...
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconВимоги до гарантійного листа щодо працевлаштування випускників спеціальності 000008 „Енергетичний менеджмент”
move to 1108-13953
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconВступ Переддипломна практика є завершальним етапом навчання студентів на базі закінченої теоретичної загальноінженерної та спеціальної підготовки.
Для студентів денної форми навчання переддипломна практики проводиться в 10-му семестрі тривалістю 8 тижнів, для студентів заочної...
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconКурси підвищення кваліфікації за напрямом “Енергетичний менеджмент”
Центр підвищення кваліфікації кадрів Інституту післядипломної освіти проводить набір на курси підвищення кваліфікації за напрямом...
Переддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент» iconПерелік питань, які повинні бути висвітлені в розділі «Охорона праці» дипломного проекту зі спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»
move to 1108-13944
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи