В. В. Грабко 2012 р. Програма icon

В. В. Грабко 2012 р. Програма
Скачати 134.36 Kb.
НазваВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Дата28.06.2012
Розмір134.36 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В. В. Грабко

«_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для прийому на 1-й курс навчання за освітньо-професійною програмою “Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за скороченим терміном підготовки


Галузь знань: 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки: 6.050101 - Комп’ютерні науки


Вінниця 2012

ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційними характеристиками «Молодшого спеціаліста» за спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»,  5.05010102 «Обслуговування систем бази даних і знань», 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”.

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» приймається екзаменаційною комісією.

^

МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯМетою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» є визначення рівня фахової підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»,  5.05010102 «Обслуговування систем бази даних і знань», 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Форма проведення фахового вступного випробування - усна.

Необхідні для вичерпної відповіді на питання і розв’язку задачі записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.

Основою програми є основні дисципліни навчальних планів за спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»,  5.05010102 «Обслуговування систем бази даних і знань», 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”, а саме:


 1. Основи програмування та програмне забезпечення.

 2. Технічне обслуговування ЕОМ.

 3. Мікросхемотехніка.

 4. Комп 'ютерні мережі.

Розділи програми відображають:

 • основи алгоритмічного і програмного забезпечення;

 • теоретичні і практичні питання обробки інформації в інтелектуальних системах;

 • особливості процедур технічного обслуговування ЕОМ;

 • основи організації комп’ютерних мереж;

 • основи схемотехнічних рішень складових ЕОМ.


^ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Програмні засоби і вимоги до їх створення. Загальні відомості про мови програмування. Етапи створення програмного продукту. Трансляція програми. Компіляція програм. Препроцесор та його директиви. Числові типи даних і критерій їх вибору. Організація розгалуження. Вибір оператора для реалізації розгалуження. Основні відомості про масиви і їх розміщення в пам'яті ЕОМ. Призначення динамічних масивів і мета їх створення. Відмінність між рядками і масивами символів. Синтаксис оголошення структури. Використання організації структури даних у вигляді таблиці. Способи введення-виведення даних у програмах. Порядок роботи з даними, що зберігаються у файлах. Оператори безумовного та умовного переходу (на обраній мові програмування). Оператори обраної мови програмування. розробка циклічних програм (на обраній мові програмування). Змінні цілого типу (на обраній мові програмування). Типова технологія створення прикладної програми. Тестування програми з метою їх налагодження. Багатовимірні масиви (на обраній мові програмування). Змінні-константи (на обраній мові програмування). Файлова система (поняття, ім’я та розширення, каталоги). Інсталяція програмного забезпечення. Комп’ютерні віруси. Склад та призначення програмного забезпечення комп’ютерів. Прикладне програмне забезпечення. Операційна система Windows, файлові менеджери. Файл сценаріїв. Об’єкти операційної системи Windows, робота з ними. Типи архівів даних. Алгоритми стиснення даних. Типи антивірусних програм. Текстовий редактор Word: форматування тексту, абзаців, сторінок, редагування тексту в текстовому редакторі. Типи графічних редакторів. Програми для створення презентацій. Основні можливості та призначення табличного процесора Excel. Системи керування базами даних.


^ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕОМ

Призначення системи технічного обслуговування і ремонту ЕОМ Види ремонту ЕОМ, їх характеристика, мета і періодичність проведення ремонту. Основні характеристики системи автоматизованого контролю. Основні характеристики ручного контролю. Характеристика основних діагностичних програм. Характеристика взаємозв’язків систем автоматизованого контролю. Програмний контроль. Апаратний контроль. Комбінований контроль. Діагностичні програми загального призначення. Діагностичні програми і спеціального призначення. Види конфліктів при установці обладнання, способи їх усунення. Типові несправності операційної системи та способи їх усунення. Основні методи тестування і пошуку несправностей в ноутбуках і нетбуках. Основні способи тестування мережевого обладнання. Основні несправності системної плати, їх ознаки, причини виникнення і способи усунення.


МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Фізичне представлення інформації в ЕОМ. Способи представлення дискретної інформації. Системи числення, які використовуються в цифровій техніці. Основні поняття алгебри логіки. Логічні елементи ЕОМ. Основні закони алгебри логіки. Застосування булевої алгебри. Форми логічних функцій. Способи переходу ДДНФ-ДКНФ. Мінімізація логічних функцій методом Квайна. Мінімізація логічних функцій за допомогою діаграм Вейча. Комбінаційні вузли ЕОМ. Аналіз та синтез комбінаційних вузлів. Визначення та синтез шифратора. Визначення та синтез дешифратора. Визначення та синтез мультиплексора. Визначення та синтез демультиплексора. Синтез перетворювачів кодів. Визначення та синтез суматора. Класифікація суматорів. Синтез комбінаційного пристрою зсуву. Поняття послідовностної схеми. Визначення тригерів, види тригерів. Регістри та їх класифікація. Лічильники та їх класифікація. Автомати Міллі і Мура та їх синтез. Мікропроцесори. Поняття про архітектуру МП. Операційний пристрій МП. Організація процесу керування в МП. Організація шин в МП. Пам’ять МП. Поняття інтерфейсу. Організація переривань в МП. Основні регістри МП. Структура базової ЕОМ.


^ КОМП 'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Класифікація сучасних комп'ютерних мереж. Топології комп’ютерних мереж, їх характеристика. Стандарти дротових систем. Модель взаємодії відкритих систем OSІ. Метод доступу CSMA\CD. Маркерний метод доступу. Технології родини Ethernet. Продуктивність мережі Ethernet. Технологія Token Ring. Технології FDDI. Фізична та логічна структуризація комп’ютерної мережі. Протоколи та стандарти комп’ютерних мереж. Адресація комп’ютерів у мережі. IP-адресація комп’ютерів у мережі. Основні класи IP-адрес. Використання масок при IP-адресації. Структура локальної комп’ютерної мережі. Функції маршрутизаторів, концентраторів (hub), комутаторів (switch).

Апаратне забезпечення комп’ютерної мережі. Таблиця маршрутизації. Клієнт-серверна технологія в ЛКМ.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление.– М.: Наука. 1980; 1988.

 2. Гурский Е. И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. – М.: Высш. шк., 1971.

 3. Жалдак М. И., Квитко А. Н. Теория вероятностей с элементами информатики. Практикум. – К.: Вища школа, 1989.

 4. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996.

 5. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т1. Механика. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1986.- 432 с.

 6. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т.2.Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М.: Наука, 1988.- 496 с.

 7. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 8. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных = программы, М., “ Мир”, 1985.

 9. Власюк В. Х., Круподьорова Л. М. Програмування мовою Сі, Вінниця, ВДТУ, 2001, 67 с.

 10. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М: Мир, 1981.

 11. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1. Основные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.

 12. Климова Л. М. С++. Практическое программирование, МГТУ, Москва, 2001.

 13. Власюк В. Х. Основи програмування алгоритмічними мовами. Ч.1. Елементи програмування. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2004.

 14. Прикладная теория цифровых автоматов/ К.Г.Самофалов и др.– К.: Вища шк., 1987. – 375 с.

 15. Пєтух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 77 с.

 16. Непман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.-М.Энергоиздат , 2003.

 17. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., и др. Основы теории цепей.-М., ВШ, 1975.

 18. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. Схемотехніка ЕОМ. Навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 1999.

 19. Схемотехника ЭВМ: Учебник для студентов вузов спец. ЭВМ/ Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высш. шк., 1985.

 20. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб. пособие для спец. ЭВМ вузов. - М.: Высш. шк., 1987.

 21. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник.– Вінниця: ВНТУ, 2001.
^

Підготовка до відповідіНа підготовку до відповіді на питання і розв’язок задачі, що містяться в білеті, відводиться чотири години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів.

Вимоги до відповідей на питання:

1) наявність потрібних визначень;

2) наявність всіх основних результатів, формул, що визначають всі залежності, необхідні при аналізі основного питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень стосовно питання;

3) мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити кількісним характеристикам, залежностям;

4) наявність алгоритмів розв’язування задач;

5) оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язування даної задачі, область застосування, обмеження застосування.

За час, який студент залишає на її розв’язання, студент повинен продемонструвати:

1) творчий підхід до розв’язку задач з неповною постановкою;

2) здатність розробляти ефективні алгоритми;

3) можливість ефективно працювати в жорстких часових і просторових обмеженнях.

Для задач, розв’язок яких, на думку абітурієнта, поза його можливостей, потрібно дати проект, гіпотетичні підходи і намітити подальші кроки розв’язання.

Результати фахового вступного випробування подаються у вигляді:
^
ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N п.п. Характеристики та критерії оцінювання Оцінка

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Повнота відповіді:

1 питання

2 питання

3 питання

2. Виконання практичного завдання (Задача):

3. Повнота відповіді на додаткові питання:

1 питання

2 питання

………….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
^

Середня оцінка
Список довідкової літератури для складання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»,  5.05010102 «Обслуговування систем бази даних і знань», 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”
 1. ^

  Гусак А.А. Элементы методов вычислений. – 2-е изд., Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – Київ: Либідь, 2001. – 256 с.


 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СП: Питер, 2001. – 672 с.

 3. Хоггер К. Введение в логическое программирование. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 275 с.

 4. Бабак В.П. та інші. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика. Підручник для студентів ВНЗ. – К.:”Техніка”, 2004. – 288 с.

 5. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. За ред. Ю.С. Ковтанюка. – Київ: Видавництво “Юніор”, 2005. – 2005. – 400 с.

 6. Петух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник. – В: ВДТУ, 2001. – 124 с.
^
Критерії оцінювання знань абітурієнтів


під час складання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»,  5.05010102 «Обслуговування систем бази даних і знань», 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”


Критерії оцінювання знань при складанні фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за напрямом 6.050101 «Компютерні науки» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.05010101  «Обслуговування програмних систем і комплексів»,  5.05010102 «Обслуговування систем бази даних і знань», 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” базуються на загальних критеріях оцінювання знань студентів на іспитах, які прийняті у ВНТУ в рамках кваліфікаційної характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”.

Абітурієнт повинен виявити глибину знань, навички у таких напрямках:

- комп’ютерні мережі та інформаційні технології дротових мереж;

- технології мов програмування;

- системи обробки текстової та графічної інформації;

- програмні засоби обчислювальних комплексів і мереж;

- обслуговування систем і мереж.

Після встановлення ступеня повноти відповіді на основні i додаткові питання та правильності виконання практичного завдання, іспит оцінюється. Оцінка знань на фаховому вступному випробуванні на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» повинна відповідати глибині проробки та засвоєння програмного матеріалу фахової підготовки, а також відображувати вміння використовувати знання на практиці, мати уявлення про проблеми, що необхідно вирішити при проектуванні інтелектуальних систем і мереж.

Оцінку “відмінно з плюсом” абітурієнт отримує, якщо він глибоко засвоїв матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдаровання і нахили, вміє самостійно здобувати знання, вільно розв’язує задачі в нестандартних ситуаціях, тісно зв’язує теорію з практикою.

Оцінку “відмінно” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні факти; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, демонструє розширені поза програмою знання

Оцінку “відмінно з мінусом” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач.

Оцінку “добре з плюсом” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущенні помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.

Оцінку “добре” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт вміє співставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосувати її на практиці, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача.

Оцінку “добре з мінусом” абітурієнт отримує, якщо він володіє програмним матеріалом в повному обсязі, грамотно й по суті його викладає. У відповідях на питання абітурієнт допускає непринципові помилки, що сам здатен виправити під керівництвом викладача, вміє застосовувати вивчений матеріал для рішення стандартних задач, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень.

Оцінку “задовільно з плюсом” абітурієнт отримує, якщо він володіє лише основним програмним матеріалом та не засвоїв деталей (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу), виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, проводити порівняльний аналіз та робити висновки, при цьому допускає у відповідях помилки, які здатен виправити за допомогою викладача, недостатньо вірно формулює теоретичні відомості та зазнає незначних складностей при розв’язанні стандартних практичних задач.

Оцінку “задовільно” абітурієнт отримує якщо він володіє лише основним програмним матеріалом та не засвоїв деталей (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу), здатен за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину, зазнає складностей при розв’язанні практичних задач.

Оцінку “задовільно з мінусом” абітурієнт отримує, якщо він володіє основним програмним матеріалом (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу) на початковому рівні, значну частину матеріалу викладає без пояснень, за фактом; зазнає значних складностей при розв’язанні практичних задач.

Оцінку “незадовільно” абітурієнт отримує, якщо він володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що у сукупності становлять менш 2/3 об’єму програмного матеріалу, визначення основних понять дисципліни дає формально, без розуміння змісту, викладає їх уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку лише на елементарному рівні.. Практичні задачі виконати не може.


Заступник голови приймальної комісії _________ Романюк О.Н.


Голова фахової атестаційної комісії _________ _________


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради ВНТУ

(Протокол № 7 від « 23 » _02_________ 2012 р.);


Приймальної комісії ВНТУ

(Протокол № 6 від « 20 » ____02_____ 2012 р.)

Схожі:

В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 0-16188820
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 0-16188821
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 0-16188820
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 107-13387
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
move to 0-3614230
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
move to 0-3614191
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
Основним етапом перевірки рівня теоретичної підготовки майбутніх екологів за спеціальністю 04010601 “Екологія та охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи