Затверджую   Ректор В. В. Грабко icon

Затверджую   Ректор В. В. Грабко
Скачати 155.46 Kb.
НазваЗатверджую   Ректор В. В. Грабко
Дата28.06.2012
Розмір155.46 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор ____________В. В. Грабко

 «_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою «Cпеціаліст»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Спеціальність: 7.05010104 «Cистеми штучного інтелекту»


Вінниця 2012

ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» (7.05010104) спеціальності «Cистеми штучного інтелекту» приймається екзаменаційною комісією.

^

МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯМетою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст» (7.05010104) спеціальності «Cистеми штучного інтелекту» є визначення рівня фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050101 з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Форма проведення фахового вступного випробування - усна.

Необхідні для вичерпної відповіді на питання і розв’язку задачі записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.

Основою програми є основні дисципліни навчального плану за напрямом підготовки 6.050101 з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій», а саме:

 1. Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах.

 2. Програмне забезпечення інтелектуальних систем.

 3. Організація баз даних та знань.

 4. Теорія прийняття рішень.

 5. Математичні методи дослідження операцій.

 6. Мови об’єктно-орієнтованого програмування.

 7. ЕОМ і мікропроцесорні системи.

 8. Основи проектування систем штучного інтелекту.

Розділи програми відображають:

 • ймовірнісні процеси в обчислювальних системах;

 • основи алгоритмічного і програмного забезпечення інтелектуальних систем;

 • теоретичні і практичні питання обробки інформації в інтелектуальних системах;

 • алгоритми і процедури прийняття рішень, що використовуються в інтелектуальних системах;

 • основи організації даних і знань в системах штучного інтелекту;

 • основи організації систем штучного інтелекту.
^

ЙмовірнІсні процеси і математична статистика в автоматизованих системах


Поняття випадкових процесів. Оцінки параметрів нормального закону розподілу. Технічна постановка задачі невипадкового перетворення випадкових величин. Характеристичні функції випадкових величин. Опис випадкових процесів в різноманітних просторах. Поняття пуасонівського, вінеровського процесу і процесу Коші. Класифікація методів теорії випадкових процесів. Означення математичного сподівання, дисперсії та кореляційної функції випадкового процесу. Доведення властивостей кореляційної функції. Ергодичні випадкові процеси. Стаціонарні процеси. Статичні властивості оцінок характеристик випадкових процесів. Достатні умови ергодичності процесів. Спектральне представлення стаціонарних випадкових процесів. Дискретні випадкові процеси, їх числові характеристики. Алгоритм швидкого перетворення Фур’є. Реалізація швидкого перетворення на ЕОМ. Поняття ланцюга Маркова і матриці перехідних ймовірностей. Марківські процеси. Процеси чистого розмноження і загибелі. Поняття функцій правдоподібності та відношення правдоподібності. Статистична задача прийняття рішень. Розв’язання задач прийняття статистичних рішень за критерієм Неймана-Пірсона. Побудова правил прийняття рішень.

^

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ


Предмет та задачі розробки мультиагентних систем. Методи взаємодії агентів у мультиагентній системи. Критерії побудови інтелектуальних агентів. Автономні властивості мультиагентних систем. Характеристики взаємодії агентів у локальній комп’ютерній мережі. Гетерогенні комп’ютерні мережі. Векторно-матрічні моделі гетерогенних систем. Часові характеристики роботи агентів мультиагентної системи. Поняття аплет. Відмінності прикладних програм і аплет. Поняття про формат JAR. Методи роботи з об’єктами. Поняття про інтерфейси. Програмний спосіб генерації мультиагентної системи. Програмне середовище FIPA-OS. Методи роботи з програмним середовищем MicroFIPA-OS. Створення та компіляція інтелектуального агента.

^

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ


Визначення і класифікація інформаційних систем. Автоматизовані банки даних. Трьохрівнева архітектура моделювання даних. Аналіз предметної області як перший етап проектування баз даних. Інфологічна модель даних. Принципи відображення концептуальної схеми предметної області при проектуванні бази даних. ER-модель та ER-діаграма предметної області. Характеристика зв’язків між основними категоріями предметної області. Моделі даних. Реалізація зв'язків між об'єктами за допомогою моделей даних. Загальна характеристика ієрархічних (деревовидних) моделей даних, вимоги до них, переваги та недоліки, типові оператори маніпулювання деревоподібними структурами. Мови управління ієрархічноорганізованими даними. Загальна характеристика мережевого принципу подання інформації, вимоги до них, переваги та недоліки, типові оператори маніпулювання мережевоорганізованими даними. Реалізація зв’язків між основними категоріями у мережевих моделях даних. Мова управління мережево організованими даними. Базові поняття теорії реляційних баз даних. Фундаментальні властивості відношень. Основні типи ключів. Основні операції реляційної алгебри: проекція, об’єднання, з’єднання, різниця, селекція, декартовий добуток, перетин, частка відношень. Спеціальні реляційні операції. Нормалізація баз даних. Мови реляційних баз даних. Об’єктно-орієнтовані моделі даних. Мови програмування об’єктно-орієнтованих баз даних. Фізична організація баз даних. Загальні відомості про цілісність БД, обмеження цілісності бази даних та їх класифікаційні ознаки. Загальні відомості про захист баз даних. Механізми забезпечення захисту даних у сучасних СУБД. Загальні відомості про розподілені системи баз даних та їх архітектури. Загальні відомості про паралельні системи баз даних та їх архітектури. Об’єктно-орієнтована модель даних OOM ODMG. Мова опису об’єктів ODL ODMG. Об’єктна мова запитів OQL. Призначення систем штучного інтелекту. Поняття знання. Класифікація знань. Моделі подання знань. Подання знань з використанням логіки предикатів. Продукційні системи Поста. Класифікація семантичних мереж. Загальні визначення фреймових моделей знань. Перспективні напрями розвитку систем організації та управління даними і знаннями.

^

ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ


Поняття теорії прийняття рішень. Класифікація задач прийняття рішень за різними ознаками. Класифікація факторів і обмежень в задачах прийняття рішень. Прийняття рішень в умовах ризику. Разові та багаторазові реалізації рішень. Прийняття в умовах невизначеності: вибір оціночної функції. Критерії азартного гравця: критерій Вальда, Гурвіца, Байєса-Лапласа, Севіджа. Поняття корисності та функції корисності. Лотереї, відношення пере важності та байдужості. Раціональна поведінка. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень. Підходи до векторної оптимізації. Метод “вартість – ефективність”. Підхід аналітичної ієрархії (АНР). Методи ранжування багатокритеріальних альтернатів. Задачі когнітивної психології. Особливості процесів переробки інформації людиною. Типи пам’яті, чанки, основні фактори психічної діяльності, які пов’язані з прийняттям рішень. Вплив індивідуальних -факторів на прийняття рішень.

^

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ


Етапи дослідження операцій: розділи та класи задач дослідження операцій. Теоретичні основи лінійного програмування (ЗЛП). Загальна, канонічна та стандартна форми запису та правила переходу між ними. Базисний розв’язок ЗЛП. Графічне розв’язування ЗЛП з двома змінними. Симплекс – метод. Знаходження початкового опорного плану та оптимального. Метод штучного базису. Поняття про подвійність в ЗЛП. Модель пари двоїстих задач у загальній формі. Основи теореми двоїстості у ЗЛП. Задачі транспортного типу. Розв’язання класичної транспортної задачі. Відкрита і закрита транспортна задача. Математична структура Т-задачі. Розв’язання Т-задач методом потенціалів. Оптимальне призначення: алгоритм угорського методу. Потокові задачі: алгоритм розташування позначок. Задачі цілочислового лінійного програмування. Оптимізація методами виключення інтервалів: методом розподілу інтервалу надвоє, методом золотого перерізу. Методи розв’язування ігор: алгебраїчний, графічний, матричний.

^

МОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.


Виникнення технології об’єктно-орієнтованого програмування. Умови забезпечення достовірності роботи систем. Проблеми проектування складних систем. Структура складних систем. Два типи ієрархії складних систем. Канонічна форма систем. Об’єктний підхід. Алгоритмічна декомпозиція. Об’єктна декомпозиція. Абстракція і ієрархія. Поняття об’єкта. Еволюція мов програмування. Класи та об’єкти. Стан, поведінка та індивідуальність об’єктів. Відношення об’єктів. Наслідування, поліморфізм та інкапсуляція в ООП. Методологія ООП. Евристичні методи в моделюванні. Об’єктні розширення мов ЛИСП та ПРОЛОГ. Мови сценаріїв – інтеграція з JAWA.

^ ЕОМ І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ

Основні напрямки розвитку високоефективних ВІС, що призначені для побудови ЕОМ та МпС. Особливості проектування архітектури мікропроцесорів. Основні складові структур ЕОМ та МпС та їх призначення. Використання магістрально-модульного принципу в ЕОМ та МпС. Архітектури МпС. Критерії вибору архітектури МпС. Загальні відомості про організацію зовнішніх обмінів інформацією у МпС. Пристрої управління на програмованих логічних матрицях. Методика синтезу автоматів управління МпС. Загальні відомості про організацію пам’яті ЕОМ та МПС. Особливості побудови ЕОМ на Мп ВІС. Організація запамятовувальних пристроїв МпС. Системи динамічної пам'яті. Класифікація інтерфейсів. Магістральні інтерфейси. Перспективи розвитку ЕОМ та МпС.


^ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Основні поняття та визначення штучного інтелекту. Комп’ютерне представлення у вирішення задач. Метод редукції задачі. Використання формальної логіки в представлення задач. Структури даних для опису станів. Двійкові дерева. Інфіксна та префіксна форми представлення алгебраїчних виразів. Формалізація операторів перетворення станів. Особливості опису цільових ситуацій. Недетерміновані задачі. Використання недетермінованих алгоритмів при розв’язуванні задач. Ейлерові шляхи. Загальна схема алгоритму Харта, Нельсона, Рафаеля. Система продукцій. Продукційні правила. Стратегії управління системами продукцій. Незворотній режим управління. Метод “підйому вгору”. Вибір глобальної функції управління. Градієнтний метод. Матроїди. Алгоритми Пріма і Крускаля. Стратегії і процедури пошуку у системах продукцій штучного інтелекту. Пошук на ігрових деревах: мінімаксний підхід, альфа-бета процедура. Основні поняття теорії нейронних мереж. Архітектура нейронних мереж: одношарові, багатошарові, моделі с прямою передачею сигналів. Класифікація образів та функція вибору рішення. Основні принципи навчання.

ЛІТЕРАТУРА1. Гусак А.А. Элементы методов вычислений. – 2-е изд., Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – Київ: Либідь, 2001. – 256 с.

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СП: Питер, 2001. – 672 с.

3. Хоггер К. Введение в логическое программирование. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 275 с.

4. Бабак В.П. та інші. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика. Підручник для студентів ВНЗ. – К.:”Техніка”, 2004. – 288 с.

5. О.М. Роїк, Т.О. Савчук, О.М. Ткаченко. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 111 с.

6. Месюра В.І., Ваховська Л.М. Основи проектування систем штучного інтелекту. Навчальний посібник. – В.:ВДТУ, 2000.

7. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. За ред. Ю.С. Ковтанюка. – Київ: Видавництво “Юніор”, 2005. – 2005. – 400 с.

8. Сілагін О.В. Мови об’єктно-орієнтованого програмування. Навчальний посібник. – Вінниця: “Універсум”, ВНТУ. – 2004.

9. Зайченко Ю.П. Исследование операций. – К.: Издательство Дом “Слово”, 2003. – 688 с.

10. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВHV, - 2007. – 544 с.

11. О. Романюк, Т. Савчук. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 123 с.

12. Петух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник. – В: ВДТУ, 2001. – 124 с.

13. Колодний В.В. Основи теорії прийняття рішень. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 70 с.
^

Підготовка до відповідіНа підготовку до відповіді на питання і розв’язок задачі, що містяться в білеті, відводиться чотири години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів.

Вимоги до відповідей на питання:

1) наявність потрібних визначень;

2) наявність всіх основних результатів, формул, що визначають всі залежності, необхідні при аналізі основного питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень стосовно питання;

3) мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити кількісним характеристикам, залежностям;

4) наявність алгоритмів розв’язування задач;

5) оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язування даної задачі, область застосування, обмеження застосування.


По суті задачі:

Потрібно знайти алгоритмічний розв'язок задачі. Якщо є інший, наприклад, геометричними методами, потрібно порівняти результати. За час, який студент залишає на її розв’язання, студент повинен продемонструвати:

1) творчий підхід до розв’язку задач з неповною постановкою;

2) здатність розробляти ефективні алгоритми;

3) можливість ефективно працювати в жорстких часових і просторових обмеженнях.

Для задач, розв’язок яких, на думку абітурієнта, поза його можливостей, потрібно дати проект, гіпотетичні підходи і намітити подальші кроки розв’язання.


Список


довідкової літератури для складання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» зі спеціальності

7.05010104 «Cистеми штучного інтелекту»


 1. Воеводин В.В.,Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. Справочное пособие.-«Наука»1984 г.

 2. Функциональный анализ (сер. «Справочная математическая библиотека» )

 3. Ред. С. Г. Крейна «Наука» 1972 г.

 4. Справочник по теории вероятности и математической статистике. Под ред. В.С. Королюка «Наука» 1978 г.

 5. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятности «Наука» 1973 г.

 6. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. - М., Наука, 1989 г.^

Критерії оцінювання знань абітурієнтів


під час складання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст» зі спеціальності 7.05010104 «Cистеми штучного інтелекту»


Абітурієнт цієї спеціальності повинен виявити глибину знань, навички у таких напрямках:

- операційні системи;

- методи і технологія програмування систем управління базами даних і ефективне використання найбільш поширених систем, створення складних програмних середовищ;

- системи обробки графічної інформації;

- програмні засоби обчислювальних комплексів і мереж.


"Відмінно" - знання абітурієнта можуть бути оцінені на "відмінно", якщо студент довів ґрунтовне знання (теоретичне та практичне) в сфері операційних систем, обчислювальних алгоритмів і процесів, методах та технологіях програмування систем управління базами даних, в найбільш ефективному використанні розповсюджених систем, створенні складних програмних середовищ; програмних засобах обчислювальних комплексів, систем та мереж.

"Добре" - оцінки "добре" заслуговує абітурієнт, що показує достатньо глибокі знання як теорії, так і практики, але його оцінка можливих варіантів вирішення завдання недостатньо вичерпна.

"Задовільно" - так оцінюється відповідь абітурієнта, якій орієнтується в теоретичних і практичних питаннях, але його відповідь та виконання практичних завдань потребують значних доробок.


^

ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N п.п. Характеристики та критерії оцінювання Оцінка

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Повнота відповіді:

1 питання

2 питання

3 питання

2. Виконання практичного завдання (Задача):

3. Повнота відповіді на додаткові питання:

1 питання

2 питання

………….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
^

Середня оцінкаКожна відповідь може бути одразу оцінена за п’ятибальною системою і потім не потрібно уточнювати середню оцінку за наступними критеріями.


Система оцінювання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» зі спеціальності 7.05010104 на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Після встановлення ступеня повноти відповіді на основні i додаткові питання та правильності виконання практичного завдання, іспит оцінюється. Оцінка знань на фаховому вступному випробуванні на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» повинна відповідати глибині проробки та засвоєння програмного матеріалу фахової підготовки, а також відображувати вміння використовувати знання на практиці, мати уявлення про проблеми, що необхідно вирішити для створення інтелектуальних засобів.

Оцінку “відмінно з плюсом” абітурієнт отримує, якщо він глибоко засвоїв матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдаровання і нахили, вміє самостійно здобувати знання, вільно розв’язує задачі в нестандартних ситуаціях, тісно зв’язує теорію з практикою.

Оцінку “відмінно” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні факти; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, демонструє розширені поза програмою знання

Оцінку “відмінно з мінусом” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач.

Оцінку “добре з плюсом” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущенні помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.

Оцінку “добре” абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт вміє співставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосувати її на практиці, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача.

Оцінку “добре з мінусом” абітурієнт отримує, якщо він володіє програмним матеріалом в повному обсязі, грамотно й по суті його викладає. У відповідях на питання абітурієнт допускає непринципові помилки, що сам здатен виправити під керівництвом викладача, вміє застосовувати вивчений матеріал для рішення стандартних задач, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень.

Оцінку “задовільно з плюсом” абітурієнт отримує, якщо він володіє лише основним програмним матеріалом та не засвоїв деталей (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу), виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, проводити порівняльний аналіз та робити висновки, при цьому допускає у відповідях помилки, які здатен виправити за допомогою викладача, недостатньо вірно формулює теоретичні відомості та зазнає незначних складностей при розв’язанні стандартних практичних задач.

Оцінку “задовільно” абітурієнт отримує якщо він володіє лише основним програмним матеріалом та не засвоїв деталей (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу), здатен за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину, зазнає складностей при розв’язанні практичних задач.

Оцінку “задовільно з мінусом” абітурієнт отримує, якщо він володіє основним програмним матеріалом (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу) на початковому рівні, значну частину матеріалу викладає без пояснень, за фактом; зазнає значних складностей при розв’язанні практичних задач.

Оцінку “незадовільно” абітурієнт отримує, якщо він володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що у сукупності становлять менш 2/3 об’єму програмного матеріалу, визначення основних понять дисципліни дає формально, без розуміння змісту, викладає їх уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку лише на елементарному рівні. Практичні задачі виконати не може.


Заступник голови приймальної комісії _________ Романюк О.Н.


Голова фахової атестаційної комісії _________ _________


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради ВНТУ

(Протокол № 7 від « 23 » _02_________ 2012 р.);


Приймальної комісії ВНТУ

(Протокол № 6 від « 20 » ____02_____ 2012 р.)

Схожі:

Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188822
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconЗатверджую   Ректор В. В. Грабко
move to 0-16188823
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188824
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
move to 0-3614230
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13507
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13506
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-16188842
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Затверджую   Ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614227
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи