Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Скачати 226.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Дата28.06.2012
Розмір226.79 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор__________ В. В. Грабко


«____» _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для осіб, які вступають на 1-й курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” за скороченим терміном підготовки


Галузь знань:0501 – Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки: 6.050103 – Програмна інженерія


Вінниця 2012


ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра-програміста за напрямом 6.050103 – Програмна інженерія.

Вступні випробування проводяться для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра відповідно до інтегрованих навчальних планів.

Вступний іспит приймається екзаменаційною комісією.

Основою програми є дисципліни навчального плану підготовки бакалавра з напряму 6.050103 – Програмна інженерія, що перезараховані повністю або частково.

 1. Вища математика

 2. Фізика

 3. Інженерна графіка

 4. Основи програмування і алгоритмічні мови

 5. Основи електротехніки і електроніки

 6. Схемотехніка ЕОМ

 7. ЕОМ і мікропроцесорні системи

 8. Системне програмування і операційні системи

 9. Комп’ютерні мережі

 10. Організація і функціонування ЕОМ та систем

 11. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

 12. Прикладна теорія цифрових автоматів

 13. Економіка і організація виробництва

 14. Менеджмент

 15. Основи охорони праці

 16. Основи екології

 17. Безпека життєдіяльності

Розділи програми відображають:

 • фізико-математичну підготовку;

 • принципи організації і функціонування ЕОМ та систем;

 • математичні та схемотехнічні основи цифрових автоматів;

 • основи програмування та системного програмування,

 • організацію комп’ютерних мереж;

 • економічну підготовку, менеджмент;

 • питання безпеки життєдіяльності, охорони праці, екології.^

МЕТА ІСПИТУМетою проведення вступного іспиту є визначення рівня фундамен­тальної та професійної підготовки абітурієнтів з урахуванням кредитів, зарахованих відповідно до програми та змісту підготовки молодшого спеціаліста.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


Іспит усний. Необхідні для вичерпної відповіді на питання записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох боків. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.


^ 1. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА


Основні поняття лінійної та векторної алгебри і аналі­тичної геометрії: матриці та дії з ними, визначники та їх властивості, системи лінійних рівнянь, вектори і дії над ними, канонічні рівняння прямої і площини, рівняння кривих і поверхонь другого порядку.

Основні поняття диференціального і інтегрального числень: функції, похідної, диференціалу, невизначеного інтегралу, визначе­ного інте­гралу, подвійного та потрійного інтегралів, криволінійних та поверх­невих інтегралів.

Основні поняття теорії звичайних диференціальних рівнянь: диферент­ціального рівняння, системи диференціальних рівнянь (канонічної, нормальної, автономної), розв’язку диференціального рівняння і системи, задачі Коші.

Основні поняття теорії рядів: суми ряду, збіжності ряду, інтервалу збіжності степеневого ряду, ряду Фур’є.

Основні поняття теорії функцій комплексної змінної: аналітич­ної функції, інтегралу функції комплексної змінної, конформного від­ображення, ізольованої особливої точки, лишку функції.

Предмет і моделі фізики. Методи фізичного дослідження. Розмірності фізичних величин. Основні одиниці. Фізичні основи механіки.

Елементи кінематики. Поступальний рух. Радіус-вектор, траєкторія, шлях, переміщення. Швидкість. Прискорення. Нормальне і тангенціальне прискорення. Рівномірний, рівнозмінний рух. Обертальний рух. Кутова швидкість. Кутове прискорення. Зв'язок між кутовими і лінійними швидкос­тями і прискореннями.

Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Сили в механіці (гравітаційні, пружні, сили тертя). Імпульс. Закони збереження імпульсу. Центр мас. Робота і потужність. Енергія (кінетична, потенціальна, повна). Закон збереження енергії в механіці.

Динаміка обертального руху. Кінетична енергія обертального руху. Момент Інерції. Теорема Штейнера. Основне рівняння обертального руху. Момент сили. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Принцип відносності. Елементи релятивістської динаміки.

Механічний принцип відносності. Перетворення Галілея. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Відносність довжини і часу. Реляти­вістський закон перетворення. Елементи релятивістської динаміки.

Електростатика. Електростатичне поле. Заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Напруженість поля. Напруженість поля точкового заряду. Потік вектора електричного зміщення. Теорема Гауса. Електричне поле рівномірно зарядженої площини. Поле двох площин. Поле рівномірно зарядженої сфери, циліндра і кулі. Робота сил поля. Циркуляція вектора напруженості. Потенціал. Різниця потенціалів. Потенціал точкового заряду, системи зарядів. Зв'язок потенціалу з напруженістю поля. Речовина в електричному полі. Поляризація діелектриків. Поляризованість. Діелектрична сприйнятливість. Напруженість поля в діелектрику. Діелектрична проникність. Умови на межі двох діелектриків. П'єзоелектричний ефект. Сегнетоелектрики.

Провідник в електричному полі. Розподіл заряду. Електричне поле біля поверхні провідника. Електроємність ізольованого провідника. Конденсатори. Електроємність конденсаторів (плоского, сферичного, циліндричного). Система конденсаторів. Енергія системи зарядів, провідника, конденсатора. Енергія електричного поля. Об'ємна густина енергії.

Електричний струм. Сталий струм та його характеристики (сила струму, густина струму). Сторонні сили, е.р.с., напруга, різниця потенціалів. Закони Ома в інтегральній та диференціальній формі. Опір і його залежність від температури. Закони Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формі. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа.

Термоелектрона емісія. Струм у вакуумі. Електровакуумні прилади. Електричний струм в газах. Несамостійні і самостійні газові розряди.

Електромагнетизм. Магнітне поле у вакуумі. Магнітне поле. Магнітна індук­ція. Закон Ампера. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції. Магнітне поле прямолінійного і колового струмів. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля. Магнітний потік. Теорема Гауса. Дія магнітного поля на провідник із струмом і електричний заряд. Робота переміщення провідника і контуру із струмом в магнітному полі. Контур із струмом в магнітному полі. Магнітний момент колового струму. Сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Ефект Холла.

Явище електромагнітної індукції. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Електронний механізм явища електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Індуктивність соленоїда. Взаємо ін­дукція. Трансформатор.

Енергія провідника із струмом. Енергія магнітного поля. Об'ємна густина енергії. Магнітне поле в речовині. Намагніченість. Магнітна сприйнятливість. Магнітне поле в магнетику. Діамагнетизм. Парамагнетизм. Феромагнетики, їх властивості. Умови на межі двох магнетиків.

Рівняння Максвелла. Струм зміщення. Рівняння Максвелла в інтегральній формі.

Елементи квантової теорії електропровідності металів. Контакт двох провідників. Термоелектричні явища. Надпровідність. Електронні властивості напівпровідників. Власна провідність напівпровідників. Домішкова провідність напівпровідників. Контакти двох напівпровідників з різним типом провідності. Напівпровідникові діоди. Тунельні діоди. Подвійний р-п перехід. Транзистори. Фотоелектричні явища в напівпровідниках. Фоторезистори. Фотоелементи.

Основи інженерної графіки. Прямокутні проекції елементарних геомет­ричних фігур. Методи перетворення комплексного креслення. Криві лінії і поверхні. Визначення. Класифікація. Способи завдання. Ортогональні проекціі. Алгоритми розв’язування позиційних та метричних задач.

Системи та типи конструкторської документації. Основні правила оформлен­ня креслень. Креслення електричних схем. Електричні принципові схеми. Перелік елементів. Схеми алгоритмів і програм.


^ 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ ТА СИСТЕМ


Архітектурні особливості сучасних цифрових ЕОМ. Еволюція і тенденції розвитку архітектури ЕОМ. Особливості структурної організації ЕОМ.

Формати даних та команд. Принципи формування й кодування наборiв команд, RISK та CISK архiтектури.

Класифікація запам’ятовувальних пристроїв. Пам'ять з довільним доступом. Структури адресних запам'ятовуючих пристроїв. Структурна організація оперативної пам'яті. Постійні запам'ятовуючі пристрої. Стекова пам'ять. Асоціативна пам'ять. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої. Кеш-пам'ять. Сторінкова організація пам'яті. Організація віртуальної пам'яті. Сегментація пам'яті. Організація Кеш-пам'ятi. Принципи організації сучасних мікросхем ПЗП та ОЗП. Зовнішня пам'ять. Накопичувачі на гнучких, жорстких та оптичних дисках.

Призначення, класифікація, склад і основні характеристики арифметико – логічних пристроїв. Структурна організація операційних пристроїв. Опера­ційний та керуючий автомати. Функція операційного автомату (ОА). Поняття про мікрооперацію. Типи та способи опису мікрооперацій. Сумісність мікрооперацій. Принципи побудови ОА, що реалізують кілька мікропрограм. Структурна організація ОА. Синтез канонічної структури ОА. Властивості канонічних структур. Різновиди операційних автоматів. Структури і алгоритми блоків додавання, віднімання, множення і ділення чисел з фіксованою комою. Операції над числами з плаваючою комою. Пристрої для виконання логічних операцій. Методи і засоби контролю роботи АЛП.

Пристрої керування з жорсткою та програмованою логікою. Організація процесорів. Організація введення-виведення в ЕОМ. Основні режими введення-виведення: програмний, за перериванням, прямий доступ до пам'яті. Інтерфейси ЕОМ, методи передачі інформації, режими обміну. Організація шин інтерфейсу. Зовнішні інтерфейси сучасних ЕОМ. Паралельні обчислювальні системи та мікропроцесорні системи.


^ 3. МАТЕМАТИЧНІ ТА СХЕМОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ


Інформаційні основи цифрових автоматів. Системи числення. Переве­дення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу.

Форми зображення чисел: натуральна, з фіксованою та плаваючою комою. Поняття прямого, оберненого та доповняльного кодів. Модифікований код. Похибки зображення чисел.

Формальні правила двійкової арифметики. Двійкові суматори та напів­суматори. Додавання та віднімання чисел з фіксованою комою на двійкових суматорах. Переповнення розрядної сітки. Методи та алгоритми множення і ділення чисел з фіксованою комою. Виконання арифметичних операцій над числами з плаваючою комою. Виконання арифметичних операцій над двійково-десятковими числами. Основні методи контролю передачі інформації та виконання арифметичних операцій.

Основні поняття алгебри логіки. Аналітичний та табличний способи зображення логічних функцій. Різновиди логічних функцій однієї та двох змінних. Аксіоми алгебри логіки. Закони алгебри логіки. Диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми логічних функцій. Досконалі диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми. Методи мінімізації логічних функцій. Функціонально повні логічні базиси.

Основні поняття теорії автоматів. Автомати Мілі і Мура. С-автомат. Аналітичний, табличний і графічний способи задавання автомата. Граф-схеми алгоритмів. Канонічний метод структурного синтезу цифрових автоматів.

Основні закони та параметри електричних кіл. Електричні кола постійного та змінного струму. Методи розрахунку електричних кіл. Резонансні явища в електричних колах. Чотириполюсники. Несинусоїдні струми та напруги в електричних колах. Перехідні процеси в електричних колах. Кола із взаємною індукцією. Електричні кола з розподіленими параметрами.

Стаціонарне електричне поле. Методи розрахунку стаціонарних електричних полів. Електричне поле в провідному середовищі. Методи розрахунку полів в провідному середовищі. Стаціонарне магнітне поле.

Напівпровідникові прилади: діоди, транзистори, тиристори, прилади оптоелектроніки. Електронні підсилювачі, випрямлячі.

Характеристики електричних сигналів. Способи електричного відобра­ження двiйкових цифр i чисел. Характеристики i електричні параметри елементiв та схем ЕОМ.

Принципи проектування. Аналіз та синтез логічних схем. Ризики збою в комбінаційних схемах. Сучасні програмні засоби для моделювання схем цифрової та аналогової техніки.

Характеристики i параметри інтегральних систем елементiв. Система умовних позначень інтегрованих мікросхем. Базові логічні елементи.

Характер­ристики i класифікація тригерів. Асинхронні тригери: RS, D, JK, T. Синхронні тригери зі статичним керуванням занесення інформації. Синхронні тригери по структурі MS. JK-тригер. Тригери з динамічним керуванням занесення інформації.

Загальні відомості про вузли (операційні елементи) ЕОМ. Різновиди і основні параметри базових вузлів. Дешифратори. Мультиплексори. Демуль­типлексори. Кодоперетворювачi. Цифрові компара­тори. Суматори. Програ­мовані логічні матриці. Регістри. Мікрооперації установки нульового стану, занесення і видачі коду. Зсувні регістри. Кільцеві регістри. Лічильник Джонсона. Двiйковi лічильники. Накопичувальні суматори. Відображення закону функціонування регістрів, лічильників та суматорів на мові мікрооперацій. Умовні позначення цифрових вузлів.

Схеми затримування сигналів. Формувачі. Транслятори. Генератори імпульсних сигналiв. Аналогові інтегровані схеми. Операційні, логарифмічні підсилювачі. Блоки множення та ділення. Аналоговi компаратори. Аналого-цифровi та цифро-аналоговi перетворювачі.

Характеристики, класифікація, функціональні схеми джерел живлення.

Основне поняття метрології – фізична величина (ФВ). Визначення фі­зичної величини і її значення. Системи фізичних величин: основні і похідні. Розмірність ФВ.

Класифікація вимірювань. Прямі і непрямі вимірювання. Статичні та динамічні вимірюван­ня. Алгоритм виконання вимірювальної процедури.

Класифікація засобів вимірювання і вимірювальних пристроїв. Основ­ні компоненти вимірювального експерименту: умови вимірювання, засоби вимі­рювальної техніки, методи вимірювання.

Класифікація похибок вимірювання. Поняття істинного та дійсного значення, абсолютної та відносної похибок, поправки та точності, надмірної по­хибки та промаху.

Методи метрологічної атестації та перевірки засобів вимірювання

Законодавча метрологія. Структура метрологічної служби України.

Основні поняття в області стандартизації. Стандартизація, об'єкти стандартизації, стандарт, технічні умови, показники стандартів.

Міжнародне співробітництво в області стандартизації. Міжнародні організації із стандартизації: ІSО, МЕК.

Основні поняття в області сертифікації продукції. Сертифікат відпо­відності. Національний знак відповідності. Організація і порядок проведення робіт з акредитації.


^ 4. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ


Алгоритми та основні стадії розробки програм; властивості та еквівалентність алгоритмів; оцінка складності алгоритму; комбінаторні алгоритми; породження елементарних комбінаторних співвідношень. Елементи мови Паскаль: типи даних, масиви, множини, файли, структури; типізовані константи; покажчики.

Програмування мовою Паскаль. Оператори мови Паскаль; процедури в мові Паскаль. Засоби графіки в мові Паскаль.. Стандартні процедури і функції керування виглядом екрану. Концепція стека. Вкладені оператори. Застосування стека. Черги та операції над ними. Список як динамічна структура даних. Зв’язані списки та операції над ними. Циклічні списки та двонаправлені списки.

Елементи мови С. Перерахування, масиви, об’єднання, структури даних в С. Покажчики та операції над ними. Файлові типи даних. Динамічний розподіл пам’яті. Функції та макроси в мові С. Робота з символьними даними. Функцїї роботи над рядками. Засоби мови С для графічного виведення інформації. Дерево як структура даних:

Класифікація алгоритмів сортування. Порівняльний аналіз алгоритмів. Сортування прямим вибором. Бульбашкове сортування. Сортування Шелла. Аналіз алгоритму. Вирази для приростів. Порівняння з алгоритмічними методами. Варіант сортування Шелла з обчислювальними приростами. Сортування за допомогою дерева. Способи представлення дерева. Пірамідальне сортування. Спосіб Флойда побудови піраміди. Метод Вільямса. Алгоритми пошуку. Пошук в таблиці. Дерево бінарного пошуку. Пошук в рядку. Алгоритм Кнута, Моріса і Пратта. Предтрансляція. Алгоритм Боуера і Мура пошуку в рядку. Перебір підмножин кінцевих множин. Aлгоритм гілок і границь. Рекурсивне рішення задачі про ферзі. Рекурсивний варіант бектрекінгу в задачі вичерпного пошуку. Задача оптимального вибору. Розширена задача про суму. Рекурсивний розв’язок з двома вторинними викликами. Метод гілок і границь для задачі комівояжера.

Aлгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Доведення правильності загаль­ного варіанту алгоритма Дейкстри. Модифікація алгоритму. Алгоритм Форда-Белмана. Предісторія динамічного програмування. Відпрацювання назад.

Компоненти системного програмного забезпечення. Програмування на Асемблері. Модель мікропроцесора для програміста. Сегментація пам'яті. Формування фізичної адреси. Оператори та директиви асемблера. Система команд. Структура програм. Складання програми лінійної структури. Регістрова, безпосередня та пряма адресація. Команди передачі даних. Команди арифметичних операцій. Команди для роботи із стеком. Організація виводу інформації. Складання програм із розгалужуванням. Команди умовних переходів. Непряма регістрова адресація. Організація вводу інформації. Складання програм для обробки масивів. Команди керування циклами. Пряма та непряма адресація з базуванням та індексуванням. Огляд макрозасобів Асемблера та мови високого рівня. Структура макропроцесора. Складання програм із застосуванням макрозасобів мови асемблера. Макровизначення. Складання власної макробібліотеки. Особливості зв'язку багатомодульних програм, написаних мовою Асемблера. Функції компоновщика та завантажувача. Зв'язування різномовних програм. Розбиття програми на зовнішні процедури. Карта завантаження; Порівняльна характеристика модулів типу .СОМ та .ЕХЕ в системі MSDOS.

Визначення операційної системи (ОС). Класифікація і покоління операційних систем. Склад та структура ОС. Основні режими ОС. Одно програмні ОС. Характеристика складу операційної системи MS DOS. Послідовність завантаження операційної системи в оперативну пам'ять. Внутрішні і зовнішні команди MS DOS. Командні файли. Файл AUTOEXEC.BAT. Файл конфігурації CONFIG.SYS в операційній системі MS DOS. Модель пам’яті ОС MS DOS. Програмні та апаратні переривання для мікропроцесорів фірми Intel. Переривання BIOS і DOS в операційній системі MS DOS. Процес обробки переривань в MS DOS. Таблиця векторів переривань. Керування виведенням даних на екран дисплею в текстовому і графічному режимах в операційній системі MS DOS. Керування клавіатурою в MS DOS. Файлова система FAT16. Керування зовнішньою пам’яттю в MS DOS. Призначення драйверів та їх структура. Типи драйверів в операційній системі MS DOS. Багатопрограмні ОС. Керування пам’яттю, процесами, процесорами та зовнішньою пам’яттю в багатопрограмних ОС. Архітектура ОС Windows 9x. Порядок завантаження Windows 9x. Керування оперативною пам’яттю в Windows 9x. Багатозадачність в Windows 9x. Файлова система FAT32. Керування пристроями в Windows 9x. Драйвери Windows 9x. Програмування в Windows 9x. Створення найпростішого консольного і графічного додатку в Windows 9x в середовищі Visual C++ 6.0.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ


Основи мереж передачі даних. Вимоги до комп’ютерних мереж, модель ISO/OSI, Cтек протоколів ТСР/ІР.

Мережне апаратне забезпечення. Технології фізичного рівня. Лінії зв’язку та їх характеристики.

Локальні мережі. Базові технології локальних мереж. Технології Ethernet, Token Ring і FDDI.

Складені мережі. Адресація в ІР-мережах. Маршрутизація. Основні алгоритми маршрутизації. Технологія NAT.

Глобальні комп’ютерні мережі. Засоби аналізу і керування мережами. Моніторинг та аналіз локальних мереж.


^ 6. ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА, МЕНЕДЖМЕНТ


Поняття економіки як науки. Актуальні проблеми розвитку економіки України на сучасному етапі.

Підприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Основи обліку активів і пасивів підприємства. Капітал та виробничі фонди підприємства. Кадри на підприємстві. Промислово-виробничий персонал підприємства.

Продуктивність, нормування, мотивація та оплата в сучасних умовах господарювання. Сукупні витрати й ціна на продукцію в ринкових умовах. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Особливості обліку фінансових результатів.

Організація виробництва. Методи та суспільні форми організації. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Інвестиційні ресурси підприємства. Особливості інноваційних процесів на виробництві. Ефектив­ність виробництва. Антикризова система господарювання.

Значення менеджменту для підприємства в умовах ринкової економіки. Сутність та задачі управління підприємством. Технічне управління. Організаційне управління.

Менеджмент на підприємстві. Цілі менеджменту на підприємстві. Види менеджменту на підприємстві.

Підприємство, суть, задачі, мета створення. Створення та реєстрація підприємства. Документи які необхідні для створення підприємства. Статут підприємства. Форми власності підприємств. Форми об’єднань підприємств на території України. Ліквідація підприємства. Методи управління, їх сутність та мета.

Класифікація методів управління підприємством. Економічні методи управління: сутність, мета. Типи економічних методів. Адміністративно-правові методи управління. Форми впливу на трудові колективи на підприємстві. Соціально-психологічні методи управління. Види соціологічних методів управління. Моделі функціонування системи управління. Методи обґрунтування рішень. Основні елементи організаційних структур управління.

Органи державного управління промисловим виробництвом. Ієрархічна основа побудови організаційної структури. Основні вимоги до організаційної структури. Схеми організаційних структур управління підприємства. Методи проектування та раціоналізації організаційних структур. Метод проектування сутність та задачі. Система принципів формування організаційних структур управління. Методи проектування. Екстраполяційні, аналітичні, структуризація цілей, математичного моделювання. Самостійний структурний підрозділ. Визначення параметрів організаційної структури.

Економічні служби підприємства. Показники економічної ефективності управління виробництвом. Система показників планування економічної ефективності виробництва та управління. Основні групи показників. Методи визначення економічної ефективності вдосконалення управління. Запаси: сутність, мета створення. Призначення запасів. Типи запасів. Основні системи управління запасами. Правила для визначення моменту розміщення запасу для поповнення запасів. Гарантований запас. Визначення величини гарантованого запасу. Система управління запасами при попиті, що змінюється.


^ 7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ,

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


Небезпеки та ризики. Система "людина-життєве середовище". Навколишнє природне середовище, методи та засоби його захисту. Надзвичайні ситуації, дії людини в умовах надзвичайних ситуацій.

Загальні та правові питання охорони праці. Виробнича санітарія та гігієна. Техніка безпеки. Основи пожежної безпеки.

Концепція екосистеми. Системний підхід в екології. Екологічні методи та моделі. Основні екологічні змінні та лімітуючі фактори. Перетворення енергії та інформації в екосистемах. Зв'язки екосистем з довкіллям та еколо­гічні кругообіги. Основні типи природних екосистем біосфери. Популяція як компонент екосистеми. Вид та особина в екосистемі. Поведінка екосистем у часі та просторі. Глобальні проблеми екології. Принципи та моделі управління біоресурсами. Структура та функції агроекосистем. Вплив промисловості на екосистеми. Екосистеми урбанізованих територій. Принципи, системи та технології утилізації відходів. Загальні проблеми екології людини. Екологічний менеджмент та маркетинг. Стратегія раціонального природокористування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.– М.: Наука. 1980; 1981; 1988.

 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление.– М.: Наука. 1980; 1988.

 3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного.– М.: 1981; 1985.

 4. Волков Ю.І., Найко Д.А. Лінійна алгебра й аналітична геометрія з елементами програмування мовою Паскаль:Навч. посібн. –К.: УМК ВО, 1990. –144 с.

 5. Гурский Е. И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. – М.: Высш. шк., 1971.

 6. Жалдак М. И., Квитко А. Н. Теория вероятностей с элементами информатики. Практикум. – К.: Вища школа, 1989.

 7. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. – М.: Наука: 1981.

 8. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. – М.: Наука, 1989.

 9. Овчинников П. Ф., Яремчук Ф. П., Михайленко В.М. Высшая математика, – К.: Вища школа, 1987.

 10. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996.

 11. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т1. Механика. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1986.- 432 с.

 12. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т.2.Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М.: Наука, 1988.- 496 с.

 13. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 14. Александров К.К. и др. Электротехнические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат -1996 г.-234 с.

 15. Михайленко В.Є. та інш. Нарисна геометрія. К.: Вища школа – 2004 р.-265 с.

 16. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа -1993 г. -250 с.

 17. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных = программы, М., “ Мир”, 1985.

 18. Власюк В. Х., Круподьорова Л. М. Програмування мовою Сі, Вінниця, ВДТУ, 2001, 67 с.

 19. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М: Мир, 1981.

 20. Проценко В.С., Чаленко П. Й., Ставровський А. Б. Техніка програмування мовою СІ. – Київ: “Либідь”, 1993.

 21. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1. Основные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.

 22. Глушаков С. В., Коваль А. В., Смирнов С. В., Язык программирования С++. – Харьков: “Фолио”, 2002.

 23. Климова Л. М. С++. Практическое программирование, МГТУ, Москва, 2001.

 24. Немнюгин С.А.Турбо-Паскаль, Практикум, ”Питер”, 2002.

 25. Ставровський А. Б. Програмування на Турбо-Паскалі: Навч. посібник.-К.: Либідь, 1999

 26. Фаронов В.В. Основы Турбо-Паскаля. – М. Изд.. МВТУ, 1992.-285с.

 27. Власюк В. Х. Основи програмування алгоритмічними мовами. Ч.1. Елементи програмування. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2004.

 28. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. Для вузов по спец. ЭВМ. – М.: Высш. шк., 1987.– 272 с.

 29. Прикладная теория цифровых автоматов/ К.Г.Самофалов и др.– К.: Вища шк., 1987. – 375 с.

 30. Пєтух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 77 с.

 31. Непман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.-М.Энергоиздат , 2003.

 32. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., и др. Основы теории цепей.-М., ВШ, 1975.

 33. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. Схемотехніка ЕОМ. Навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 1999.

 34. Схемотехника ЭВМ: Учебник для студентов вузов спец. ЭВМ/ Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высш. шк., 1985.

 35. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб. пособие для спец. ЭВМ вузов. - М.: Высш. шк., 1987.

 36. Самофалов К.Г. и др. Цифровые электронные вычислительные машины. - Киев: Вища школа, 1983.

 37. Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров.-М.: Энергоатомиздат, 1987.

 38. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC XT и AT. - M.: Финансы и статистика, 1992.

 39. Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования. - М.: Высшая школа, 1992.

 40. Ирвин Кип. Язык ассемблера для процессоров Intel: Пер. с англ. – М. : «Вильямс», 2002. – 616 с.: ил.

 41. Черносвитов А. Visual C++ 6 и MFC. – СПб: Питер, 2000.

 42. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995.-368 с.

 43. Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорони навколишнього середовища.-Львів:Афіша, 2000.-272 с.

 44. Лук’янова Л.Б. Основи екології.-К.: Вища школа, 2000.-327 с.

 45. Желібо Е.П.,Заверуха Н.М.,Зацарний В.В., БЖД, Київ, Каравела, 2001.

 46. Щедрій Я. І. „Безпека життєдіяльності", Львів 1997.

 47. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.

 48. Бондаренко Є.А.,Якубович В.П.Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.1.

 49. Дрончак В.О.,Терещенко О.П., Штефан Б.П Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Вінниця, ВДТУ,2001 ч.2.

 50. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник.– Вінниця: ВНТУ, 2001.

 51. C.А.Майоров, Г.И.Новиков. Структура электронных вычислительных машин.-Л.: Машиностроение, 1979. - 384 с.

 52. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.-М.:Энергоатомиздат, 1985, -552 с.

 53. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы.-М.:"Нолидж",1999. -320 с.: ил.

 54. Економіка підприємства: підручник / за гл. Редакцією С. Ф. Покропивного – вид. 2-ге, перер. та доп.-К.:КНЕУ, 200, -528с.

 55. Бойчик І. М., Хаів П. С., Економіка підприємства.- Львів:в-во “Спалом” – 2000-212с.

 56. Вихрущак В. П., Тирпак І. В., Економіка нових форм господарювання. – Тернопіль: Збруч, 1998.-120с.

 57. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. – 447 с.

 58. Олійник С.У. Менеджмент: навчальний посібник – Х.: Друк ЛТД, К.: Проза, 1997. – 176 с.

 59. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351 с.

 60. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знание», КОО, 1998. – 512 с.

 61. Підприємницька діяльність: Посібник /під ред. В.О.Козловського. – Вінниця: 1997. – 304 с.

 62. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501 с.

 63. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.- 296 с.

 64. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.

 65. Орнатський П.П. Вступ до методології – науки про вимірювання. –К.:ІСДО, 1994.-160с.

 66. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994.-68с.

 67. ДСТУ 3215-95. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. -К.: Держстандарт України, 1994. -12с.

 68. ДСТУ 2682-94. Метрологічне забезпечення. Основні положення. К.:Держстандарт України, 1994. -16с.

 69. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи.-Київ, 1998.

 70. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с.

 71. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге видання. Львів, 2002. – 584 с.

 72. Спортак М, Паппас Ф. Компьютерные сети и сетевые технологи. К. ООО «ТИТ «ДС», 2002. – 736 с.

 73. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер Сетевые операционные системы. СПб.: Питер, 2001. – 544с.

 74. Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet.: Пер с англ. – М. Изд. Дом “Вильямс”, 2002. – 640 с.^

ПІДГОТОВКА ДО ВІДПОВІДІНа підготовку до відповіді на чотири питання, що містяться в білеті, відводиться дві години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів. Для повноти відповіді на одне питання достатньо одного аркуша.

По суті питання мають бути підготовлені:

1) всі потрібні визначення;

2) надані всі основні результати, формули, що дають всі залежності, необхідні при аналізі основного об’єкта питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень, стосовних питання;

3) мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити кількісним характеристикам, залежностям;

4) алгоритми з їх характеристиками;

5) оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язання даної задачі, область застосування, обмеження застосування;

6) приклади, по можливості характерні, мінімальні за обсягом, що дозволяють показати попередні результати;

7) мінімальний опис об’єкта, в рамках визначення, більше уваги кількісним характеристикам, залежностям;

8) аналіз параметрів;

9) порівняльні характеристики.


СПИСОК


довідкової літератури


1. Воеводин В.В.,Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. Справочное пособие.-«Наука»1984 г.

2. Функциональный анализ (сер. «Справочная математическая библиотека»). Ред. С. Г. Крейна: «Наука» 1972 г.

3. Справочник по теории вероятности и математической статистике. Под ред. В.С. Королюка «Наука» 1978 г.

4. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятности «Наука» 1973 г.

5. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. - М., Наука, 1989 г.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № 7 від 23.02.2012 р.)


Приймальної комісії

(протокол № 6 від 20.02.2012 р.)


програму підписують:


Голова фахової атестаційної комісії: ___________ Азаров О.Д.


Заступник голови приймальної комісії __________ Романюк О. Н.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-20437178
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188827
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188832
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188833
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи