Окр „Молодший спеціаліст” icon

Окр „Молодший спеціаліст”
Скачати 178.6 Kb.
НазваОкр „Молодший спеціаліст”
Дата28.06.2012
Розмір178.6 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


ПРОГРАМА

6.050102 – Комп’ютерна інженерія,1-й курс за скороченим терміном навчання

за ОПП підготовки бакалавра на основі ОКР „Молодший спеціаліст”


Вінниця 2012

ВСТУП

Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» приймається екзаменаційною комісією.

^ МЕТА ІСПИТУ

Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» є визначення рівня фахової підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки за напрямом підготовки 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Форма проведення фахового вступного випробування - усна.

Необхідні для вичерпної відповіді на питання і розв’язку задачі записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.

Основою програми є основні дисципліни навчального плану за напрямом підготовки 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», а саме:

 1. Програмне забезпечення.

 2. Системне програмування.

 3. Технічне обслуговування ЕОМ.

 4. Мікросхемотехніка.

 5. Основи програмування та програмне забезпечення.

 6. Архітектура комп’ютерів.

 7. Комп’ютерні мережі.

Розділи програми відображають:

 • принципи організації і функціонування ЕОМ та систем;

 • архітектура та технічне обслуговування ЕОМ;

 • мікросхемотехніка;

 • комп 'ютерні мережі;

 • основи програмування та системного програмування.^ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ ТА СИСТЕМ

Архітектурні особливості сучасних цифрових ЕОМ. Еволюція і тенденції розвитку архітектури ЕОМ. Особливості структурної організації ЕОМ. Формати даних та команд. Принципи формування й кодування наборів команд, RISK та CISK архітектури.

Класифікація запам’ятовувальних пристроїв. Пам'ять з довільним доступом. Структури адресних запам'ятовуючих пристроїв. Структурна організація оперативної пам'яті. Постійні запам'ятовуючі пристрої. Стекова пам'ять. Асоціативна пам'ять. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої. Кеш-пам'ять. Сторінкова організація пам'яті. Організація віртуальної пам'яті. Сегментація пам'яті. Організація Кеш-пам'яті. Принципи організації сучасних мікросхем ПЗП та ОЗП. Зовнішня пам'ять. Накопичувачі на гнучких, жорстких та оптичних дисках.

Призначення, класифікація, склад і основні характеристики арифметико - логічних пристроїв. Структурна організація операційних пристроїв. Операційний та керуючий автомати. Функція операційного автомату (ОА). Пристрої керування з жорсткою та програмованою логікою. Організація процесорів. Організація введення-виведення в ЕОМ. Основні режими введення- виведення: програмний, за перериванням, прямий доступ до пам'яті. Інтерфейси ЕОМ, методи передачі інформації, режими обміну. Організація шин інтерфейсу. Зовнішні інтерфейси сучасних ЕОМ. Паралельні обчислювальні системи та мікропроцесорні системи.


^ АРХІТЕКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕОМ

Призначення системи технічного обслуговування і ремонту ЕОМ. Періодичність робіт по ТО ЕОМ. Види ТО, їх характеристика. Заходи ТО-Заходи ТО-2. Методи ТО (ремонту) ЕОМ. Види ремонту ЕОМ, їх характеристика. Мета і періодичність проведення середнього ремонту ЕОМ. Мета і періодичність проведення капітального ремонту. Основні характеристики системи автоматизованого контролю. Основні характеристики ручного контролю. Характеристика основних діагностичних програм. Характеристика взаємозв’язків систем автоматизованого контролю. Програмний контроль. Апаратний контроль. Комбінований контроль. Діагностичні програми загального призначення. Діагностичні програми і спеціального призначення. Види конфліктів при установці обладнання, способи їх усунення. Системні ресурси. Методи запобігання виникненню конфліктів, які виникають при використанні ресурсів. Види несправностей, основні види помилок і принципи їх виявлення. Принцип роботи однофазної схеми живлення процесора. Принцип роботи багатофазної схеми живлення процесора. Основні несправності схеми живлення процесора. Сучасні НЖМД, основні несправності апаратної частини та способи їх усунення. Несправності файлової системи НЖМД. Основні типові несправності операційної системи, та способи їх усунення. Накопичувач на оптичних дисках, основні несправності та способи їх усунення. Відеоадаптер, принцип його роботи, типові несправності і способи їх усунення. ОЗП, типові несправності і способи їх усунення. Флеш-накопичувач, діагностика і ремонт. Основні методи тестування і пошуку несправностей в ноутбуках і нетбуках. Основні способи тестування мережевого обладнання. Ресурсо- і енергозберігаючі технології ЕОМ. Принцип роботи блоків живлення БЖ ПК. Основні несправності системної плати, їх ознаки, причини виникнення і способи усунення.


МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Фізичне представлення інформації в ЕОМ. Способи представлення дискретної інформації. Системи числення, які використовують в цифровій техніці. Кодування від’ємних чисел в ЕОМ. Коди Грея. Основні поняття алгебри-логіки. Логічні елементи ЕОМ. Основні закони та наслідки алгебри - логіки. Застосування булевої алгебри. Форми логічних функцій. Способи переходу від ЦДНФ до ЦКНФ та навпаки. Мінімізація функцій методом Квайна. Мінімізація логічних функцій за допомогою діаграм Вейча. Базис І-НІ. Базис АБО-НІ. Поняття КС. Синтез КС з багатьма виходами. Аналіз та синтез КС. Визначення та синтез шифратора. Визначення та синтез дешифратора Визначення та синтез мультиплексора. Визначення та синтез демультиплексора. Синтез перетворювачів кодів. Визначення та синтез суматора. Визначення та синтез напівсуматора. Класифікація суматорів. Синтез комбінаційного пристрою зсуву. Поняття послідовної схеми. Визначення тригерів, види тригерів. К8-тригери на ІМС, синхронні та асинхронні. Б- тригери на ІМС. Аналіз роботи Т-тригера та ЛС-тригера. Регістри та їх класифікація. Паралельні регістри. Послідовні регістри. Лічильники та їх класифікація. Лічильники на додавання.

Реверсивні лічильники. Лічильники на віднімання. Автомат Міллі і Мура. Синтез автоматів. Мікропроцесори. Основні поняття. Поняття про архітектуру МП. Операційний пристрій МП. Організація процесу керування в МП.

Пристрій керування МП з полем наступної адреси. Пристрій керування МП з інкриментним лічильником. Пристрій керування МП зі стековою пам’яттю. Організація шин в МП. Пам’ять МП. Поняття інтерфейсу. Організація переривань в МП. Поняття про мову Асемблер. Оператори для записування алгоритмів лінійних процесів мовою Асемблер. Класифікація команд МП. Види адресації. Практичне використання МП. Програмування МП. Основні регістри МП. Структура базової ЕОМ.


^ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Класифікація сучасних комп'ютерних мереж. Топології комп’ютерних мереж, їх характеристика. Стандарти дротових систем. Основи мереж передачі даних. Вимоги до комп’ютерних мереж, модель ISO/OSI, Стек протоколів TCP/IP. Мережне апаратне забезпечення. Технології фізичного рівня. Лінії зв’язку та їх характеристики. Локальні мережі. Базові технології локальних мереж. Технології Ethernet, Token Ring і FDDI. Складені мережі. Адресація в ІР- мережах. Маршрутизація. Основні алгоритми маршрутизації. Технологія NAT. Глобальні комп’ютерні мережі. Засоби аналізу і керування мережами. Моніторинг та аналіз локальних мереж.


^ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Алгоритми та основні стадії розробки програм; властивості та еквівалентність алгоритмів; оцінка складності алгоритму; комбінаторні алгоритми; породження елементарних комбінаторних співвідношень. Елементи мови Паскаль: типи даних, масиви, множини, файли, структури; типізовані константи; покажчики.

Програмування мовою Паскаль. Оператори мови Паскаль; процедури в мові Паскаль. Засоби графіки в мові Паскаль.. Стандартні процедури і функції керування виглядом екрану. Концепція стека. Вкладені оператори. Застосування стека. Черги та операції над ними. Список як динамічна структура даних. Зв’язані списки та операції над ними. Циклічні списки та двонаправлені списки.

Елементи мови С. Перерахування, масиви, об’єднання, структури даних в С. Покажчики та операції над ними. Файлові типи даних. Динамічний розподіл пам’яті. Функції та макроси в мові С. Робота з символьними даними. Функції роботи над рядками. Засоби мови С для графічного виведення інформації. Дерево як структура даних:

Класифікація алгоритмів сортування. Порівняльний аналіз алгоритмів. Сортування прямим вибором. Бульбашкове сортування. Сортування Шелла. Аналіз алгоритму. Рекурсивне рішення задачі про ферзі. Рекурсивний варіант бектрекінгу в задачі вичерпного пошуку. Задача оптимального вибору. Розширена задача про суму. Рекурсивний розв’язок з двома вторинними викликами. Метод гілок і границь для задачі комівояжера.

Компоненти системного програмного забезпечення. Програмування на Асемблері. Модель мікропроцесора для програміста. Сегментація пам'яті. Формування фізичної адреси. Оператори та директиви асемблера. Система команд. Структура програм. Складання програми лінійної структури.

Регістрова, безпосередня та пряма адресація. Команди передачі даних. Команди арифметичних операцій. Команди для роботи із стеком. Організація виводу інформації. Складання програм Із розгалужуванням. Команди умовних переходів. Непряма регістрова адресація. Організація вводу інформації. Складання програм для обробки масивів. Команди керування циклами. Пряма та непряма адресація з базуванням та індексуванням. Огляд макрозасобів Асемблера та мови високого рівня. Структура макропроцесора. Складання програм із застосуванням макрозасобів мови асемблера. Макровизначення. Складання власної макробібліотеки. Особливості зв'язку багатомодульних програм, написаних мовою Асемблера. Функції компоновщика та завантажувача. Зв’язування різномовних програм. Розбиття програми на зовнішні процедури. Карта завантаження; Порівняльна характеристика модулів типу .СОМ та .EXE в системі MSDOS.

Визначення операційної системи (ОС). Класифікація і покоління операційних систем. Склад та структура ОС. Основні режими ОС. Одно програмні ОС. Характеристика складу операційної системи MS DOS. Послідовність завантаження операційної системи в оперативну пам'ять. Внутрішні і зовнішні команди MS DOS. Командні файли. Файл AUTOEXEC.BAT. Файл конфігурації CONFIG.SYS в операційній системі MS DOS. Модель пам’яті ОС MS DOS. Програмні та апаратні переривання для мікропроцесорів фірми Intel. Переривання BIOS і DOS в операційній системі MS DOS. Процес обробки переривань в MS DOS. Таблиця векторів переривань. Керування виведенням даних на екран дисплею в текстовому і графічному режимах в операційній системі MS DOS. Керування клавіатурою в MS DOS. Файлова система FAT 16. Керування зовнішньою пам’яттю в MS DOS. Призначення драйверів та їх структура. Типи драйверів в операційній системі MS DOS. Багатопрограмні ОС. Керування пам’яттю, процесами, процесорами та зовнішньою пам’яттю в багатопрограмних ОС. Архітектура ОС Windows 9х. Порядок завантаження Windows 9х. Керування оперативною пам’яттю в Windows 9х. Багатозадачність в Windows 9х. Файлова система FAT32. Керування пристроями в Windows 9х. Драйвери Windows 9х. Програмування в Windows 9х. Створення найпростішого консольного і графічного додатку в Windows 9х в середовищі Visual C++ 6.0.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Під час складання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». .

Критерії оцінювання знань базуються на загальних критеріях оцінювання знань студентів на іспитах, що прийняті у ВНТУ в рамках кваліфікаційної характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Абітурієнт повинен виявити глибину знань, навички у таких напрямках:

 1. комп’ютерні мережі та інформаційні технології дротових мереж;

 2. технології мов програмування;

 3. системи обробки текстової та графічної інформації;

 4. програмні засоби обчислювальних комплексів і мереж;

 5. архітектурі комп’ютерів;

 6. обслуговування систем і мереж.

Після встановлення ступеня повноти відповіді на основні і додаткові питання та правильності виконання практичного завдання, іспит оцінюється. Оцінка знань на фаховому вступному випробуванні на навчання за освітньо- професійною програмою «Бакалавр» 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» повинна відповідати глибині проробки та засвоєння програмного матеріалу фахової підготовки, а також відображувати вміння використовувати знання на практиці, мати уявлення про проблеми, що необхідно вирішити при проектуванні інтелектуальних систем і мереж.

Оцінку «відмінно з плюсом» абітурієнт отримує, якщо він глибоко засвоїв матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдаровання і нахили, вміє самостійно здобувати знання, вільно розв’язує задачі в нестандартних ситуаціях, тісно зв’язує теорію з практикою.

Оцінку «відмінно» абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні факти; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, демонструє розширені поза програмою знання

Оцінку «відмінно з мінусом» абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач.

Оцінку «добре з плюсом» абітурієнт отримує, якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущенні помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.

Оцінку «добре» абітурієнт отримує якщо він твердо засвоїв програмний матеріал, грамотно й по суті його викладає. При цьому абітурієнт вміє співставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом

викладача, в цілому самостійно застосувати її на практиці, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача.

Оцінку «добре з мінусом» абітурієнт отримує, якщо він володіє програмним матеріалом в повному обсязі, грамотно й по суті його викладає. У відповідях на питання абітурієнт допускає непринципові помилки, що сам здатен виправити під керівництвом викладача, вміє застосовувати вивчений матеріал для рішення стандартних задач, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень.

Оцінку «задовільно з плюсом» абітурієнт отримує, якщо він володіє лише основним програмним матеріалом та не засвоїв деталей (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу), виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, проводити порівняльний аналіз та робити висновки, при цьому допускає у відповідях помилки, які здатен виправити за допомогою викладача, недостатньо вірно формулює теоретичні відомості та зазнає незначних складностей при розв’язанні стандартних практичних задач.

Оцінку «задовільно» абітурієнт отримує якщо він володіє лише основним програмним матеріалом та не засвоїв деталей (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу), здатен за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину, зазнає складностей при розв’язанні практичних задач.

Оцінку «задовільно з мінусом» абітурієнт отримує, якщо він володіє основним програмним матеріалом (але не менше як 2/3 всього обсягу програмного матеріалу) на початковому рівні, значну частину матеріалу викладає без пояснень, за фактом; зазнає значних складностей при розв’язанні практичних задач.

Оцінку «незадовільно» абітурієнт отримує, якщо він володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що у сукупності становлять менш 2/3 об’єму програмного матеріалу, визначення основних понять дисципліни дає формально, без розуміння змісту, викладає їх уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку лише на елементарному рівні.. Практичні задачі виконати не може.


^ ПІДГОТОВКА ДО ВІДПОВІДІ

На підготовку до відповіді на питання і розв’язок задачі, що містяться в білеті, відводиться дві години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів.

Вимоги до відповідей на питання:

 1. наявність потрібних визначень;

 2. наявність всіх основних результатів, формул, що визначають всі залежності, необхідні при аналізі основного питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень стосовно питання;

 3. мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити Кількісним характеристикам, залежностям;

 4. наявність алгоритмів розв’язування задач; -

 5. оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язування даної задачі, область застосування, обмеження застосування.

За час, який студент залишає на її розв’язання, студент повинен продемонструвати:

 • творчий підхід до розв’язку задач з неповною постановкою;

 • здатність розробляти ефективні алгоритми;

 • можливість ефективно працювати в жорстких часових і просторових обмеженнях.

Для задач розв’язок яких, на думку абітурієнта, поза його можливостей, потрібно дати проект, гіпотетичні підходи і намітити подальші кроки розв’язання.

Результати фахового вступного випробування подаються у вигляді:


^ ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

N п.п. Характеристики та критерії оцінювання оцінка

 1. Повнота відповіді:

 2. питання

 3. питання

 4. питання

 5. питання

 6. Виконання практичного завдання (Задача):

 7. Повнота відповіді на додаткові питання:

 8. питання

 9. питання

Середня оцінка


^ СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Воєводин В.В.,Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. Справочное пособие.- «Наука» 1984 г.

 2. Функциональный анализ (сер. «Справочная математическая библиотека»). Ред. С. Г. Крейна: «Наука» 1972 г.

 3. Справочник по теории вероятности и математической статистике. Под ред. B.C. Королюка «Наука» 1978 г.

 4. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятности «Наука» 1973 г.

 5. Самарский A.A., Гулин A.B. Численные методы. - М., Наука, 1989 г.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и

 2. аналитической геометрии-М.: Наука. 1980; 1981; 1988.

 3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное

 4. исчисление-М.: Наука. 1980; 1988.

 5. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного-М.: 1981; 1985.

 6. Волков Ю.І., Найко Д.А. Лінійна алгебра й аналітична геометрія з

 7. елементами програмування мовою Паскаль:Навч. посібн. -К.: УМК ВО, 1990.-144 с.

 8. Гурский Е. И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. - М.: Высш. шк., 1971. .

 9. Жалдак М. И., Квитко А. Н. Теория вероятностей с элементами

 10. информатики. Практикум. - К.: Вища школа, 1989.

 11. Краснов М. JL, Киселев А. И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. — М.: Наука: 1981.

 12. Кудрявцев JI. Д. Краткий курс математического анализа. - М.: Наука, 1989.

 13. Овчинников П. Ф., Яремчук Ф. П., Михайленко В.М. Высшая математика, — К.: Вища школа, 1987.

 14. Пак В. В., Носенко Ю. JI Вища математика. - К.: Либідь, 1996.

 15. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т1. Механика. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1986.- 432 с.

 16. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т.2.Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М.: Наука, 1988,- 496 с.

 17. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003,- 172 с.

 18. Александров К.К. и др. Электротехнические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат -1996 Г.-234 с.

 19. Михайленко B.C. та інш. Нарисна геометрія. K.: Вища школа — 2004 p.-265 с.

 20. Чекмарев A.A. Инженерная графика. М.: Высшая школа -1993 г. -250 с.

 21. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных = программы, М., “ Мир”, 1985.

 22. Власюк В. X., Круподьорова JI. М. Програмування мовою Сі, Вінниця, ВДТУ, 2001, 67 с.

 23. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. — М: Мир, 1981.

 24. Проценко B.C., Чаленко П. Й., Ставровський А. Б. Техніка програмування мовою CI. - Київ: “Либідь”, 1993.

 25. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1. Основные алгоритмы. - М.: Мир, 1976.

 26. Глушаков С. В., Коваль А. В., Смирнов С. В., Язык программирования C++. -Харьков: “Фолио”, 2002.

 27. Климова Л. М. C++. Практическое программирование, МГТУ, Москва, 2001.

 28. Немнюгин С.А.Турбо-Паскаль, Практикум, ’’Питер”, 2002.

 29. Ставровський А. Б. Програмування на Турбо-Паскалі: Навч. посібник.-К.: Либідь, 1999

 30. Фаронов В.В. Основы Турбо-Паскаля. - М. Изд.. МВТУ, 1992.-285с.

 31. Власюк В. X. Основи програмування алгоритмічними мовами. 4.1. Елементи програмування. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2004.

 32. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. Для вузов по спец. ЭВМ. - М.: Высш. шк, 1987,- 272 с.

 33. Прикладная теория цифровых автоматов/ К.Г.Самофалов и др.- К.: Вища шк., 1987.-375 с.

 34. Петух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. - Вінниця, ВДТУ, 2001. - 77 с.

 35. Непман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.- М.Энергоиздат, 2003. .

 36. 3евеке Г.В., Ионкин П.А., и др. Основы теории цепей.-М., ВШ, 1975.

 37. Петух А.М., Обідник Д.Т. Схемотехніка ЕОМ. Навчальний посібник,- Вінниця: ВДТУ, 1999.

 38. Схемотехника ЭВМ: Учебник для студентов вузов спец. ЭВМ/ Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высш. шк., 1985.

 39. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб. пособие для спец. ЭВМ вузов. - М.: Высш. шк., 1987.

 40. Самофалов К.Г. и др. Цифровые электронные вычислительные машины. - Киев: Вища школа, 1983.

 41. Григорьев B.J1. Программирование однокристальных микропроцессоров.-М.: Энергоатомиздат, 1987.

 42. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC XT и AT. - М.: Финансы и статистика, 1992.

 43. Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования. - М.: Высшая школа, 1992.

 44. Ирвин Кип. Язык ассемблера для процессоров Intel: Пер. с англ. - М. : «Вильямс», 2002. - 616 с.: ил.

 45. Черносвитов A. Visual C++ 6 и MFC. - СПб: Питер, 2000.

 46. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй P.C. Основи загальної екології.- K.: Либідь, 1995.-368 с.

 47. Джигирей B.C. та ін. Основи екології та охорони навколишнього середовища.-Львів:Афіша, 2000.-272 с.

 48. Лук’янова Л.Б. Основи екології.-К.: Вища школа, 2000.-327 с.

 49. Желібо Е.П.,Заверуха Н.М.,Зацарний В.В., БЖД, Київ, Каравела, 2001.

 50. Щедрій Я. І. «Безпека життєдіяльності», Львів 1997.

 51. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.

 52. Бондаренко С.А.,Якубович В.П.Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.І.

 53. Дрончак В.О.,Терещенко О.П., Штефан Б.П Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Вінниця, ВДТУ,2001 ч.2.

 54. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник-Вінниця: ВНТУ, 2001.

 55. С.А.Майоров, Г.И.Новиков. Структура электронных вычислительных машин.-Л.: Машиностроение, 1979. - 384 с.

 56. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.- М.:Энергоатомиздат, 1985, -552 с.

 57. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы.-М.:"Нолидж",1999. - 320 с.: ил.

 58. Економіка підприємства: підручник / за гл. Редакцією С. Ф. Покропивного - вид. 2-ге, перер. та доп.-К.:КНЕУ, 200, -528с.

 59. Бойчик I. М., Хаів П. С., Економіка підприємства.- Львів:в-во “Спалом” - 2000-212С.

 60. Вихрущак В. П., Тирпак І. В., Економіка нових форм господарювання. Тернопіль: Збруч, 1998.-120с.

 61. Фатхутдинов P.A. Производственный менеджмент. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997.-447 с.

 62. Олійник С.У. Менеджмент: навчальний посібник - X.: Друк ЛТД К • Проза 1997.- 176 с. "

 63. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - K.: Вища шк., 1995. - 351 с.

 64. Шегда A.B. Основы менеджмента: Учебное пособие. — K.: Товариство «Знание», КОО, 1998. - 512 с.

 65. Підприємницька діяльність: Посібник /під ред. В.О.Козловського. — Вінниця- 1997.-304 с.

 66. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.

 67. Андрушків Б.М., Кузьмін O.E. Основи менеджменту. - Львів: Світ,1995 - 296 с.

 68. Фатхутдинов P.A. Организация производства. Учебник. - М.: ИНФРА-М 672 с.

 69. Орнатський П.П. Вступ до методології — науки про вимірювання. —К.:1СДО, 1994.-160с.

 70. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. - K.: Держстандарт України, 1994.-68с.

 71. ДСТУ 3215-95. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. -K.: Держстандарт України, 1994. -12с.

 72. ДСТУ 2682-94. Метрологічне забезпечення. Основні положення. К. Держстандарт України, 1994. -16с.

 73. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи.-Київ, 1998. 70.0лифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,

 74. протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 864 с.

 75. Буров С. Комп’ютерні мережі. 2-ге видання. Львів, 2002. - 584 с.

 76. Спортак М, Паппас Ф. Компьютерные сети и сетевые технологи. К ООО «ТИТ «ДС», 2002. - 736 с.

 77. Олифер, Н. А. Олифер Сетевые операционные системы. СПб.: Питер-544с.

 78. Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet.: Пер с англ. - М. Изд. Дом “Вильямс”, 2002. - 640 с.Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № 7 від 23.02.2012 р.


Приймальної комісії

(протокол № 6 від 20.02.2012 р.

Схожі:

Окр „Молодший спеціаліст” icon«Міжнародні відносини». Запрошуємо осіб, що здобули окр «молодший спеціаліст»
Запрошуємо осіб, що здобули окр «молодший спеціаліст» зі спеціальностей таких галузей знань: журналістика та інформація, право, економіка...
Окр „Молодший спеціаліст” iconРозклад фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на заочну форму навчання Чернігівського національного педагогічного університету, на основі окр «Молодший спеціаліст»
Чернігівського національного педагогічного університету, на основі окр «Молодший спеціаліст»
Окр „Молодший спеціаліст” iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Окр „Молодший спеціаліст” iconОкр „Молодший спеціаліст”
move to 0-16188829
Окр „Молодший спеціаліст” iconОкр „Молодший спеціаліст”
move to 0-16188829
Окр „Молодший спеціаліст” iconОкр „Молодший спеціаліст”
move to 0-16188830
Окр „Молодший спеціаліст” iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Окр „Молодший спеціаліст” iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на базі неповної вищої освіти окр «молодший спеціаліст»
Програма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступникув на базі неповної вищої освіти (окр «молодший...
Окр „Молодший спеціаліст” iconРозклад вступних випробувань І консультацій на здобуття О. К. Р. «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» 2012/2013 н р

Окр „Молодший спеціаліст” iconРейтинговий список абітурієнтів, що вступають поза конкурсом на навчання за окр "молодший спеціаліст" на спеціальність "правознавство"

Окр „Молодший спеціаліст” iconРезультат тестування з біології для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи