Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
Скачати 150.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
Дата28.06.2012
Розмір150.41 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


ПРОГРАМА

8.05010201 – Комп’ютерні системи та мережі, ОПП підготовки магістра на основі ОКР „Бакалавр”


Вінниця 2012

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


Основою програми є дисципліни навчального плану спеціальності 8.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі":


 1. Прикладна теорія цифрових автоматів

 2. Комп’ютерна електроніка

 3. Програмування та системне програмування

 4. Архітектура обчислювальних машин та периферійні пристрої

 5. Мережі ЕОМ

 6. Проектування мікропроцесорних системРозділи програми відображають:

 • основні схемотехнологічні особливості схем та перспективи розвитку елементної бази цифрових пристроїв;

 • різні електронні пристрої в електронних схемах, параметри електронних пристроїв в залежності від їх використання;

 • принципи організації обчислювальної системи і функції процесора, основні типи архітектур сучасних обчислювальних систем;

 • основні сучасні методи програмування, теоретичні та практичні питання, пов’язані з розробкою прикладних програм і їх експлуатацію;

 • принципи організації та функціонування комп’ютерів, концепції утворення операційних систем;

 • основи теорії інформації, кодування та організації зв’язку між окремими пристроями ЕОМ та системами;

 • інформацію про структури даних, операції над ними, методи організації та управління базами даних;

 • методи добування, обробки та використання знань, принципи організації та функціонування систем, які основані на навчанні /експертні системи, системи прийняття рішень.^ ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


 1. ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

  1. Форми представлення чисел в ЦОМ.

  2. Методи переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу.

  3. Кодування від’ємних чисел, прямий, обернений та доповняльний коди.

  4. Особливості додавання і віднімання чисел з фіксованою комою.

  5. Особливості додавання і віднімання чисел з плаваючою комою.

  6. Способи множення чисел з фіксованою комою.

  7. Методи прискорення операції множення.

  8. Способи ділення чисел з фіксованою комою.

  9. Особливості множення та ділення чисел з плаваючою комою.

  10. Способи кодування двійково-десяткових чисел.

  11. Особливості додавання, віднімання, множення і ділення двійково-десяткових чисел.

  12. Особливості зображення чисел в системах з ірраціональними основами.

  13. Особливості додавання, віднімання, множення і діленння чисел в системах з ірраціональними основами.

  14. Особливості виконання модульних операцій в системі залишкових класів.

  15. Особливості додавання, віднімання, множення і ділення чисел з кратною точністю.

  16. Синтез автоматів з пам’яттю.

  17. Особливості побудови надійних арифметичних пристроїв.

  18. Особливості організації контролю передавання інфоромації.

  19. Використання інтеративних кодів для надійного зберігання інформації.

  20. Методи контролю арифметичних операцій.

  21. Апаратний контроль зберігання інформації в ОЗП.

  22. Способи контролю ЕОМ.

  23. Організація відмовостійких ОЗП.

  24. Методи пошуку несправності ЕОМ.

  25. Способи кодування команд в керуючих автоматах з програмованою логі-

кою.

  1. Побудова керуючих автоматів з програмною логікою.

  2. Синтез структури операційного автомату.

  3. Порівняльна характеристика керуючих автоматів з програмною і жорсткою логікою.

  4. Концепція операційних і керуючих автоматів.

  5. Протигонкове кодування внутрішнього стану автоматів з памяттю.

  6. Етапи аналізу і синтезу комбінаціних систем.

  7. Автомати Мілі.

  8. Автомати Мура.

  9. Способи мінімізації функцій алгебри логіки.

  10. Побудова керуючих автоматів з жорсткою логікою.
 1. ^ КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА.
  1. Пасивні електронні компоненти. Загальні відомості про електронні прилади. Класифікація приладів і компонентів, їх загальні характеристики і параметри. Параметри пасивних компонентів електронних пристроїв: резисторів, конденсаторів.

  2. Напівпровідники і діоди. Принцип роботи діода. Вольтамперні характеристики (ВАХ) р-п переходу. Модель Еберса-Молла.

  3. Стабілізатори: призначення, різновиди, основні параметри.

  4. Індикатори: різновиди, їх властивості і області використання.

  5. Біполярні транзистори і транзисторні каскади. Основні схеми включення. Режими роботи. Аналіз характеристик схем підсилювачів із загальним емітером, загальним колектором та загальною базою. Моделі Еберса-Молла, Гумеля-Пуна.

  6. Польові транзистори. Типи МОН транзисторів. Основні схеми включення. В-А характеристики.

  7. Підсилювальні каскади. Підсилювальні каскади на біполярному транзисторі по схемі з загальним емітером, загальною базою, загальним колектором.

  8. Цифрові ключі. Транзисторний ключ та його основні характеристи-ки. Насичений та ненасичений ключі. Статичні та динамічні характерис-тики ключів. Польовий транзистор як аналоговий комутатор і ключ.

  9. Принцип дії, часові співвідношення в тригері Шмідта, одновібратори, мультівібратори.

  10. Фільтри. Загальна характеристика і призначення фільтрів: низьких і високих частот. АЧХ, ФЧХ і перехідні характеристики пасивних фільтрів першого порядку.

  11. Логічні елементи цифрових пристроїв. Транзисторно-транзисторні логічні елементи(ТТЛ), на транзисторах Шоткі(ТТЛШ) та їх різновиди. Транзисторні логічні елементи на перемикачах струму (ЕЗЛ) та їх модифікації. Логічні схеми на МОН і КМОН транзисторах. Елементи інтегральної інжекційної логіки.

  12. Тригерні елементи цифрових пристроїв. Загальні характеристики. Асинхронні RS, JK, T, D – тригери. Синхронні RS, JK, T, D, DV – тригери. Класифікація, різновиди тригерних схем. Синхронні тригери зі статичним керуванням запису інформації. Синхронні тригери за структурою MS : RS, JK, D тригери та їх модифікації. Тригери з динамічним керуванням записом за схемою трьох тригерів: D, JK, RS тригери та їх різновиди. Зв’язок між тригерними пристроями. Часові діаграми.

  13. Конструктивно-технологічні характеристики мікросхем. Мікромініатюри-зація. Інтегральні схеми. Базові матричні кристали (БМК) . Програимовані логічні інтегральні схеми(ПЛІС).

  14. Джерела живлення. Призначення і загальна характеристика джерел живлення. Випрямлячі в джерелах живлення: однонапівперіодний, двонапівперіодний, мостовий. Параметричні та комплексаційні стабілізатори напруги на транзисторах.

  15. Перспективи та тенденції розвитку сучасної комп’ютерної електроніки.
 1. ^ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  1. Поняття класу та об’єкту у мові С++.

  2. Змінні та функції члени класу у мові С++.

  3. Конструктори та деструктори у мові С++.

  4. Успадкування в мові С++.

  5. Множинне успадкування в мові С++ та проблеми, з ним пов’язані.

  6. Поняття про обмеження доступу в об’єктно-орієнтованому програмуванні. Модифікатори доступу.

  7. Дати характеристику основних переваг об’єктного підходу.

  8. Введення та виведення інформації в файли в різних мовах програмування.

  9. Дати характеристику основних етапів розвитку мов програмування.

  10. Дати характеристику основних принципів об’єктно-орієнтованого підходу.

  11. Дати характеристику основних етапів створення програми мовою Асемблер.

  12. Організація циклів в програмах на Асемблері. Які інструкції та регістри при цьому використовуються. Приклади.

  13. Дати загальну характеристику регістрів мікропроцесора i80x86.

  14. Організація умовних переходів в програмах на Асемблері. Приклади.

  15. Режими адресації в програмах на Асемблері. Приклади використання.

  16. Дати загальну характеристику арифметичних інструкцій в програмах на Асемблері.

  17. Сегментна організація пам’яті мікропроцесора i80x86. Як утворюється фізична адреса пам’яті?

  18. Поняття про переривання. Основні види переривань. Механізм обробки переривань. Пріоритети переривань.

  19. Фізична структура диска. Дати характеристику сектора, треку, циліндра, головки.

  20. Логічна структура диска. Дати характеристику завантажувального сектора, таблиці розташування файлів, кореневого каталогу.

  21. Необхідність переходу до паралельної обробки даних.

  22. Створення нових потоків в мові C#. Стани потоків.

  23. Реалізація паралелізму за допомогою технології одночасної багато потоковості Hyper Threаding.

  24. Синхронізація паралельних процесів за допомогою семафорів.

  25. Поясність основні принципи візуального програмування. Дайте визначення компонента (елемента керування) з позицій візуального програмування.

  26. Розкажіть про основні технології для роботи з базами даними у Visual Basic.

  27. Як програмується мовою C# робота з полями введення, списками, комбінованими списками ?

  28. Яке призначення делегатів в мові C# ? Використання делегатів для зворотного виклику методів.

  29. Розкажіть про нові можливості бібліотеки класів WPF.

  30. Дайте характеристику складу операційних систем Windows.

  31. Дайте характеристику складу операційної системи Linux.

  32. Розкажіть про реалізацію стандарту Plug and Play в операційних системах Windows.

  33. Як відбувається обробка повідомлень в операційних системах Windows?

  34. Як розподіляється основна пам’ять в операційній системі MS-DOS та операційних системах Windows?

  35. Дайте основні характеристики процесу і потоку в операційних системах Windows 95/98/XP.
 1. Архітектура обчислювальних машин

та периферійні пристрої


 1. Принципи організації оперативної та кеш-пам’яті. Асоціативна пам'ять.

 2. Поняття архітектури ЕОМ. Архітектура фон-Неймана.

 3. Порівняльна характеристика RISC та СISC архітектури.

 4. Архітектури сучасних комп’ютерів.

 5. Матрична архітектура комп’ютерів.

 6. Побудувати функціональну схему цифрової клавіатури. Пояснити через які системні особливості в ПК можна користуватись будь-якою мовою світу. . Розглянути протокол обміну Клавіатура - Хост по інтерфейсу PS/2.

 7. Навести особливості модемів, що підтримують технологію хDSL.

 8. Принцип організації відеоадаптерів. Технологія формування зображення для моніторів, що побудовані на різних фізичних принципах.

 9. Надати визначення та структурну схему аналого-цифрового інтерфейсу.

 10. Надати типову структуру цифрового каналу передачі даних, пояснити призначення основних складових.

 11. Проаналізувати існуючі конструкції та принцип дії рідинно- кристалічних індикаторів.

 12. Побудувати узагальнену структуру пристрою друкування.

 13. Визначити поняття роздільної здатності сканера. Вибір сканера. Пояснити принцип роботи сканера.

 14. Проаналізувати основні складові відео системи ПК та їх функціональні зв’язки.

 15. Проаналізувати локальні та системні шини, що обслуговують периферійні пристрої ЕОМ.

 16. Надати формати подання кодів та рівні сигналів, що застосовуються в інтерфейсах RS-232C та його швидкісних версіях.

 17. Надати характеристику можливих форм – факторів шин AGP, PCI Express.

 18. Розглянути принципи будови та дії оптичних CD-дисків.

 19. Розглянути принципи побудови та дії лазерного принтера.


^ 5. МЕРЕЖІ ЕОМ


 1. Основні поняття моделі взаємодії відкритих систем (OSI).

 2. Сучасні моделі опису комп’ютерних мереж (моделі OSI та TCP/IP), їх порівняльний аналіз.

 3. Активне обладнання для з’єднання комп’ютерних мереж, порівняльна характеристика.

 4. Методи адресації комп’ютерів в мережах, їх призначення та взаємозв’язок

 5. Методи комутації, що використовуються в комп’ютерних мережах. Порівняльна характеристика.

 6. Методи частотного та часового ущільнення даних для передавання через моноканал.

 7. Основні характеристики середовища передавання даних на основі металевого дроту.

 8. Методи фізичного кодування даних в комп’ютерних мережах.

 9. Різновиди та принцип передавання даних через оптичні лінії зв’язку

 10. Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах, загальна характеристика.

 11. Використання електромагнітних хвиль для побудови бездротових мереж, особливості використання різних частотних діапазонів.

 12. Детерміновані методи доступу до середовища в комп’ютерних мережах.

 13. Метод доступу до середовища CDMA.

 14. Метод доступу до середовища CSMA/CD

 15. Особливості технології FastEthernet та Gigabit Ethernet

 16. Структура кадру технології Ethernet.

 17. Структурна реалізація комутаторів.

 18. Кабельні середовища сучасних мереж.

 19. ІР-адресація із застосуванням масок, принципи накладання маски.

 20. Основи статичної маршрутизації, основні поля таблиці маршрутизації.


^ 6. ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ


 1. Передача сигналів у цифрових та мікропроцесорних пристроях. Сигнальні лінії підвищеної якості.

 2. Архітектура мікропроцесорної системи. Структура та функціонування мікропроцесорної системи.

 3. Адресний простір мікропроцесорної системи. Механізм адресації. Керування пам’яттю та зовнішніми пристроями.

 4. Режими роботи мікропроцесорної системи.

 5. Оперативні запам’ятовуючі пристрої статичного та змінного типу

 6. Постійні запам’ятовуючі пристрої. Flash – пам'ять.

 7. Принципи організації кеш – пам’яті.

 8. Архітектура мікропроцесорної системи AVR.

 9. Програмна модель мікропроцесорної системи AVR.

 10. Виконавчі пристрої мікропроцесорної системи.

 11. Елементи індикації мікропроцесорної системи.

 12. Кнопки та датчики.

 13. Пристрої формування звукових сигналів. Пристрої керування двигунами постійного струму.

 14. Організація обміну даних в мікропроцесорної системи по інтерфейсу І2С.

 15. Організація обміну даних в мікропроцесорної системи по інтерфейсу 1 – ware.

 16. Організація обміну даних в мікропроцесорної системи по інтерфейсу vart.Критерії

оцінювання знань студентів під час складання фахового вступного випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” зі спеціальності: 8.05010201– Комп’ютерні системи та мережі


Критерії оцінювання знань студентів при складанні фахових вступних випробувань за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності: 8.05010201– Комп’ютерні системи та мережі базуються на загальних “критеріях” оцінювання знань студентів на іспитах, які прийняті у ВНТУ в рамках кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямком підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та даної програми.

Оцінка “5+, відмінно” відображує найвищу якість знань, вміння та навичок студента і отримуються ним в разі ґрунтовного і всебічного викладення теоретичного матеріалу із всіх питань комплексного завдання та розв’язання практичних задач.

При цьому студент має пояснювати фізичну суть процесів і явищ, залучаючи оригінальні приклади та порівняння, вільно володіти методикою формального доведення теорії, ілюструвати відповіді аналітичними залежностями і характеристиками процесів. Розв’язуючи задачі, студент ефективно використовує методики синтезу схем, алгоритмів, застосовуючи методи оптимізації. Використовуючи для розв’язання задач комп’ютер і його програмне забезпечення. Під час відповіді студент проявляє ерудицію, ґрунтовне знайомство з різними літературними джерелами, бездоганно відповідає на будь-які запитання з основних дисциплін спеціальності і фундаментальної підготовки. (97-100 балів).

Оцінка “5, відмінно” відображує високу якість знань, вміння та навичок і отримується в разі ґрунтовного викладення теоретичного матеріалу та розв’язання практичних задач. При цьому студент має розуміти фізичну суть процесів і явищ, наводити приклади та порівняння, володіти методикою формального доведення теоретичних положень, ілюструвати відповіді аналітичними залежностями і характеристиками процесів. Під час розв’язання практичних задач студент використовує методики аналізу і синтезу, застосовуючи комп’ютер. Під час відповіді студент проявляє ерудицію, чітко відповідає на будь-які запитання з основних дисциплін спеціальності і фундаментальної підготовки. (94-97 балів).

Оцінка “5-, відмінно” відображає достатність знань, вміння та навичок і отримується в разі досить повного викладення теоретичного матеріалу та розв’язання практичних задач. При цьому студент розуміє сутність процесів і явищ, володіє теоретичним матеріалом, ілюструє відповіді аналітичними залежностями. Для розв’язання практичних задач студент використовує методики аналізу і синтезу, застосовуючи комп’ютер і його програмне забезпечення. Під час відповіді студент проявляє ерудицію, досить легко орієнтується під час будь-яких запитань з основних дисциплін спеціальності і фундаментальної підготовки. (90-94 бали).

Оцінка “4+, добре” відображує знання, вміння та навички студента і отримується в разі викладення основ теорії з відповідного питання та розв’язання практичних задач. При цьому студент розуміє сутність процесів і явищ, ілюструє відповіді аналітичними залежностями і графіками. Досить швидко і легко ліквідує незначні помилки після відповідних зауважень членів ДЕК або самотужки під час відповіді. Для практичних задач студент може віднайти шляхи їх розв’язання і отримати відповіді, застосовуючи при цьому комп’ютер. Під час відповіді ілюструє добру обізнаність з теоретичних і практичних питань з основних дисциплін спеціальності фундаментальної підготовки, при цьому чітко відповідає на більшість додаткових питань. (85-90 балів).

Оцінка “4, добре” відображує знання, вміння та навички студента і отримується в разі викладення основ теоретичних питань та розв’язання практичних задач. Легко ліквідує помилки після зауважень членів ДЕК. Під час відповіді ілюструє обізнаність в теоретичних і практичних питаннях з основних дисциплін спеціальності, при цьому відповідає на більшість додаткових питань. (80-85 балів).

Оцінка “4-, добре” відображує знання, вміння та навички студента і отримується в разі викладення основ теоретичних питань та розв’язання практичних задач. Може ліквідувати помилки, вказані членами ДЕК. Під час відповіді студент в цілому ілюструє обізнаність в теорії і практики, при цьому дає задовільні відповіді на більшість додаткових питань. (75-80 балів).

Оцінка “3+, задовільно” позитивно характеризує знання, вміння та навички студента і отримується в разі розуміння і викладення ним основ теоретичних питань та розв’язання практичних задач або отримання правильних шляхів їх розв’язання. При цьому студент може ліквідувати помилки у відповідях за певною допомогою членів ДЕК. Відповідає досить впевнено на прості додаткові питання з теорії курсів основних дисциплін. (71-75 балів)

Оцінка “3, задовільно” характеризує поверхове розуміння теоретичних положень та практичних задач, здатність формулювати власні висновки за допомогою викладача з найпростіших питань дисципліни, знайомство з основними методами розв’язанням задач. (68-70 балів).

Оцінка “3-, задовільно” характеризує поверхневе відображення основних положень теорії, наявність поняття про фізичну суть явищ та об’єк­тів, математичних методів проблемної області, шляхи розв’язання задач. (65-67 балів).

Оцінка “не задовільно” характеризує знання окремих фрагментів навчального матеріалу, відсутність розу­міння основних теоретичних положень, фізичної суті явищ та об’єк­тів, математичних методів даної проблемної області, неможливість впоратись з рішенням практичних задач. (28-40 балів).


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Алексенко А.Г., Шагурин В.И. Микросхемотехника. –М: радио и связь, 1982.

 2. Бек Л. Введение в системное программирование: Пер. с англ. –М.: Мир, 1988.

 3. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – М.: Наука, 1988.

 4. Дейтел В.М. Введение в операционные системы. В 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987.

 5. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. – М.: Энергоиздат, 1991.

 6. Коуги П.М. Архитектура конвейерных ЭВМ: пер. с англ.: Радио и связь, 1985.

 7. Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: в 2-х кн.-М.: Мир, 1985.

 8. МячевА.А. Организация ввода-вывода. –М.: Энергия, 1983.

 9. Преснухин Н.Л., Нестеров П.В. Цифровые вычислительные машины: Учебное пособие для вузов. –Высшая школа, 1981.

 10. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов.: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1987.

 11. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые електронные вычислительные машины: Учебное пособие для вузов. – Киев: Вища школа, 1989.

 12. Скэнлон Л.Д. Персональные ЭВМ IBM РС и ХТ. Программирование на языке ассемблера: Пер. с англ. –М.: Радио и связь, 1989.

 13. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем. –М.: Наука, 1990.

 14. Смолов В.Б., Барашенко В.В., Байков В.Д. Специализированные ЭВМ: учебник для вузов /Под ред В. Б.Смолова. –М.: Высшая школа, 1981.

 15. Справочник по цифровой вычислительной технике /электронные вычислительные машины и системы/ Б.Н.Малиновский, В.Я.Александров, В.П.Бокин и др. Под редакцией Б.Малиновского. –К.: «Техника», 1980.

 16. Соловьев Г.Н., Никитин В.Д. Операционные системы ЭВМ: Учебное пособие для вузов. –М.: Высшая школа, 1989.

 17. Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ. М.: Высшая школа, 1987.

 18. Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах. –М: Мир, 1984.

 19. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учебное пособие для вузов. –М.: Высшая школа, 1987.

 20. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих: Пер. с англ. –М.: Мир, 1988.

 21. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Єнергия.

 22. Горбашов В.М. Основы дискретной математики.-М.: Высшая школа, 1986-311с.

 23. Кондратенко Н.Р. Дискретна математика. Мінімізація логічних функцій у класі ДНФ. ВДТУ, 1997.

 24. Бахвалов Н.С. Численные методы. – М.: Наука, 1973. – 632с.

 25. Ляшенко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. – К.: Либідь, 1999 – 288с.

 26. Волков Е.А. Численные методы: Учебное пособие. – М: Наука, 1987 – 248с.

 27. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1977.-474с.

 28. Коммаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика. – М. Высшая школа. 1991. –396с.

 29. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Учебное пособие для вузов. –М.: Наука, 1978. –224с.Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № 7 від 23.02.2012 р.


Приймальної комісії

(протокол № 6 від 20.02.2012 р.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188833
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188832
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-20437178
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188827
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
Комп’ютерні системи та мережі, опп підготовки спеціаліста на основі окр „Бакалавр”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи