Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб icon

Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб
Скачати 274.54 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб
Дата28.06.2012
Розмір274.54 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук


„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З НЕРВОВИХ ТА ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ

на 2009/2010 навчальний рік


Факультет – бакалаврів з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

Спеціальність – лабораторна діагностика

Освітньо-кваліфікаційний рівень – лаборант – бакалавр медицини

^ Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М. Савенка

Курс – четвертий

Семестр – сьомий

Лекції – 18 годин

Практичні заняття – 16 години

Самостійна робота – 45 годин

Підсумковий контроль – диференційований залік – 2 години

Всього – 54 години

^
Чернівці – 2009


Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб для студентів 4 курсу за спеціальністю „лабораторна діагностика” складена у відповідності до “Освітньо–кваліфікаційної характеристики бакалавра медицини”, програми з нервових хвороб, психіатрії та медичної психології для студентів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти, клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Психіатрія” (наказ МОЗ України № 59 від 05.02.2007 р.) та Закону України „Про вищу освіту” (2002 р.), розділ ІІ, статті 6, 7, 8, 9.


Відповідальна за курс психіатрії

доцент Н.С.Карвацька


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка ^ 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін ^ 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Р О З Д І Л І

^ 1. ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Важливу роль в наданні допомоги неврологічним і психічно хворим та відновлення їх психічного здоров’я відіграють медичні працівники середньої ланки. Лаборанти, виконуючи свою функцію, спілкуються з хворим на нервові та психічні розлади. Вони повинні знати основні симптоми нервових і психічних хвороб. Метою даного курсу є засвоєння студентами основних ознак нервових і психічних хвороб, особливостей їх поведінки, спостереження, догляду та надання долікарської допомоги при невідкладних станах.

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення другого рівня підготовки.


^ 1.2. ЗАВДАННЯ ПО ВИВЧЕННЮ НЕРВОВИХ І ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ

Головне завдання викладання нервових і психічних хвороб полягає у методологічній спрямованості лекцій і практичних занять, що повинно формувати у студентів діалектико-матеріалістичний світогляд на природу і сутність неврологічних та психічних розладів з позицій вчення про вищу нервову діяльність, яке є природничо-науковою основою наук про функції мозку.

Особлива увага звертається на особливості спостереження, догляду за неврологічними і психічно хворими, надання допомоги при невідкладних станах.

У лекціях і на практичних заняттях підкреслюється значення виховання вищих почуттів у майбутнього фахівця (обов’язку, такту, милосердя, гуманізму тощо) і їх роль у практичній діяльності лаборанта - бакалавра.


При вивченні нервових і психічних хвороб студенти повинні:

 1. Ознайомитися з історією та сучасним станом світової і вітчизняної неврології та психіатрії і організацією психіатричної та неврологічної допомоги в Україні.

 2. Вивчити основні причини, клінічні прояви та профілактику основних неврологічних захворювань та психічних розладів.

 3. Оволодіти навичками спостереження за хворими неврологічними та психічними розладами.

 4. Вміти організувати догляд і нагляд, утримування і транспортування психічно хворого, а при необхідності надати невідкладну допомогу.

 5. Вміти виконати лікарські призначення діагностичного змісту.

 6. Оволодіти питаннями деонтології, психології, психогігієни і психопрофілактики основних неврологічних та психічних хвороб.

Особлива увага у навчальній програмі надається розкриттю питань етіології, клініки, діагностики основних симптомів неврологічних і психічних розладів. Підкреслюється матеріалістичний принцип причинності. Розглядаються методи спостереження, догляду і нагляду за пацієнтами. Висвітлюються взаємовідношення між медичними працівниками та неврологічними і психічно хворими, що складаються на основі розвитку навичок та умінь медичного працівника по налагодженню психологічного контакту з хворим, розглядаються питання гуманізму, моралі, основи раціональної психотерапії. Звертається увага на особливості тактики медичного працівника при невідкладних станах.


^ 1.3. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ, ЯКІ ПОВИННІ ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТИ ПРИ ВИВЧЕННІ НЕРВОВИХ І ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ

1. Предмет і завдання психіатрії. Психіатрія в системі клінічної медицини.

2. Загальна психопатологія:

а) патологія відчуттів та сприймання;

б) патологія пам’яті та уваги;

в) патологія мислення та інтелекту;

г) патологія емоцій та волі;

д) патологія свідомості.

3. Соматогенні порушення психіки.

4. Функціональні розлади психіки

5. Ендогенні психози.

6. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях.

7. Основи наркології.

8. Психічні розлади у людей похилого віку.

9. Діагностика основних психопатологічних симптомів і синдромів.

10. Долікарська невідкладна допомога при психічних розладах.

11. Поняття про психопатологію, психогігієну і психопрофілактику.

12. Невідкладні стани в психіатрії та неврології.

13. Профілактика психічних захворювань.

^

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,

ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НЕРВОВИХ І ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ СТУДЕНТАМИ 4-ГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ БАКАЛАВРІВ З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА”
^

Назва дисципліни


Зміст дисципліни, який необхідний для вивчення медсестринства в психіатрії

Анатомія людини

Будова головного мозку.

Загальна психологія

Психічні функції здорової людини.

Свідомість і самосвідомість.

Структура особистості.

Нормальна фізіологія

Фізіологія вищої нервової діяльності

Медична психологія

Психологія хворої людини.

Особистість хворого.

Деонтологія в діяльності медичного працівника.Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. НАЗВА ТЕМ ЛЕКЦІЙ, ЇХ ЗМІСТ


2.1.1. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Поняття про психічний розлад. Організація психіатричної та наркологічної допомоги в Україні. Патологія відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, інтелекту, почуттів, волі та уваги. Розлади свідомості.

Визначення психіатрії як клінічної дисципліни, її завдання. Визначення психічного розладу. Причини, що приводять до психічних розладів. Основні етапи розвитку вітчизняної і світової психіатрії. Основні принципи організації стаціонарної і позалікарняної (амбулаторної) психіатричної допомоги. Законодавчі аспекти надання допомоги психічнохворим (Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22 лютого 2000 року).

Патологія відчуттів, сприймання. Об’єктивні ознаки галюцинацій. Основні симптоми розладів пам’яті. Кількісні та якісні порушення мислення. Хворобливі ідеї. Патологія інтелекту: природжене слабоумство (олігофренія), набуте слабоумство – деменції. Основні симптоми і синдроми розладів емоцій і волі.

Синдроми виключення свідомості, потьмарення, звуження поля свідомості.


2.1.2. Ендогенні психози. Шизофренія. Маніакально-депресивний психоз. Психічні розлади при епілепсії. Клініка, лікування, профілактика. Особливості спостереження і догляду за хворими.

Історія вчення про шизофренію, сутність шизофренії, як ендогенного психозу. Висвітлюється клініка, форми, типи перебігу шизофренії. Поняття про шизофренічний дефект. Роль медичної сестри при інсулінотерапії, електроконвульсивній терапії. Значення психотерапії в комплексному лікуванні психічно хворих.

Основні клінічні симптоми маніакально-депресивного психозу. Особливості спостереження і догляду за хворими при маніакальному і депресивному синдромі.

Причини виникнення епілепсії, клінічні прояви (постійні і пароксизмальні ознаки), особливості спостереження, догляду і нагляду за хворими. Судомні стани в дитячому віці (спазмофілія, гіпертермія).

Невідкладна допомога при шизофренії, маніакально-депресивному психозі, епілепсії.


2.1.3. Психічні розлади, спричинені вживанням психоактивних речовин (алкоголю, наркотиків та інших токсичних речовин). Інтоксикаційні психози. Методи спостереження, догляду і нагляду за хворими.

Причини вживання і поширення психоактивних речовин. Визначення понять: алкоголізм, наркоманія, токсикоманія.. Клініка алкоголізму і наркоманій. Алкогольні психози, класифікація, клініка. Основні симптоми гострого отруєння алкоголем, невідкладна допомога. Профілактика алкоголізму і наркоманій.


2.1.4. Психогенні захворювання: неврози і реактивні психози. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатії). Основи психотерапії та психокорекції..

Визначення неврозів, їх класифікація: неврастенія, істерія, невроз нав’язливих станів. Етіологія і патогенез психогенних захворювань. Класифікація реактивних психозів: афективно – шокові реакції, затяжні та істеричні форми. Клініка і динаміка гострих та затяжних форм реактивних психозів. Особливості спостереження, догляду, лікування і профілактики.

Визначення психопатій. Значення типу ВНД і соціального середовища у формуванні психопатій. Класифікація психопатій. Клініка психопатій. Медико-психологічні і педагогічні заходи щодо пацієнтів з розладами емоцій і поведінки. Особливості догляду.


^ 2.2. НАЗВА ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЇХ ЗМІСТ


2.2.1. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Організація психіатричної допомоги в Україні. Структура психіатричної лікарні і психоневрологічного диспансеру. Організація роботи середнього медперсоналу при обслуговуванні психічнохворих. Основні методи обстеження психічнохворих: клініко - психопатологічний, клініко - катамнестичний, параклінічні.

Визначення психіатрії як клінічної дисципліни, її завдання. Визначення психічного розладу. Організація психіатричної допомоги в Україні. Структура психіатричної лікарні та психоневрологічного диспансеру. Особливості організації роботи при обслуговуванні хворих із психічними розладами. Основні методи обстеження психічнохворих: клініко – психопатологічний, клініко – катамнестичний. Значення параклінічних досліджень у психіатрії. Госпіталізація психічно хворого в стані психомоторного збудження.

Симптоми порушення відчуттів, сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, інтелекту, афективно-вольової сфери. Синдроми з потьмаренням (сплутаністю) свідомості (деліріозний, аментивний, онейроїдний, хореатичний; синдроми із звуженням поля свідомості (присмерковий стан свідомості, амбулаторний автоматизм, патологічний афект). Методи обстеження психічнохворих. Особливості спостереження і догляду за хворими з розладами окремих психічних процесів.


2.2.2. Шизофренія, Біполярний афективний розлад (МДП) та інші психічні розлади.

Етіологія, ядерні форми шизофренії. Клініка, перебіг, лікування та реабілітація хворих. Головні ознаки шизофренії. Клінічні форми: проста, гебефренічна, кататонічна, параноїдна. Форми перебігу шизофренії. Соматичні розлади при шизофренії. Особливості спостереження, догляду за хворими. Невідкладна допомога при психомоторному збудженні.

Основні психопатологічні прояви, вегетативні і соматичні ознаки маніакального та депресивного станів. Особливості догляду і нагляду за хворими у стані депресії та манії. Лікування та реабілітація хворих на афективні психози. Методи невідкладної долікарської допомоги при маніакальному збудженні і ажитованій депресії.


2.2.3. Психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням психоактивних речовин (алкоголю, наркотиків та інших токсичних речовин).

Алкоголізм. Симптоматика алкоголізму, стадії розвитку. Алкогольні психози. Класифікація, клінічні прояви алкогольних психозів. Клініка і діагностика простого алкогольного сп’яніння.

Методи надання невідкладної допомоги при важкому ступені алкогольного сп’яніння, та при гострих алкогольних психозах.

Наркоманії і токсикоманії. Основні симптоми захворювань в залежності від наркотичного засобу (седативні, стимулюючі, психоделічні речовини). Вплив нікотину на організм людини. Особливості догляду і нагляду за наркологічними хворими. Особливості спостереження, догляду і нагляду за хворими.

Профілактика наркоманій і токсикоманій.


^ 2.2.4 Психогенні захворювання. Неврози та реактивні психози. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих. Психосоматичні захворювання.

Неврози. Класифікація. Основні клінічні ознаки неврастенії, істерії, неврозу нав’язливих станів. Особливості догляду за хворими, методи профілактики.

Реактивні психози: визначення, причини виникнення, основні клінічні симптоми. Профілактичні заходи для попередження психогенних захворювань. Особливості догляду, спостереження та лікування хворих. Невідкладна допомога при афективно – шокових реакціях, що виникли внаслідок екстремальних ситуацій.

Систематика психопатій, основні клінічні ознаки. Компенсація і декомпенсація. Особливості формування психопатичних рис особистості у порівняльно – віковому плані. Особливості догляду і нагляду за хворими. Реабілітаційні заходи з метою адаптації психопатичних осіб у соціальному середовищі.


^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з нервових і психічних хвороб

для студентів 4курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік


№ пп
Тема лекцій

К-ть год.

Приміт-

ка

1.

Предмет і завдання психіатрії та наркології. Організація психіатричної допомоги в Україні. Структура психіатричної лікарні і психоневрологічного диспансеру. Організація роботи середнього медперсоналу при обслуговуванні психічнохворих. Основні методи обстеження психічно хворих: клініко - психопатологічний, клініко – катамнес-тичний, параклінічні. Основні психопатологічні симптоми і синдроми, їх діагностичне значення.

2
2.

Ендогенні психози. Шизофренія, МДП, психічні розлади при епілепсії. Клініка, лікування, профілактика. Особливості спостереження і догляду за хворими.

2
3.

Психічні розлади та розлади поведінки, спричинені вживанням психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних та токсичних речовин). Інтоксикаційні психози. Методи лікування, спостереження, догляду і нагляду за хворими.

2
4.

Психогенні захворювання: неврози і реактивні психози. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатії). Методи спостереження і догляду

2^ Всього годин

8


Тематичний план лекцій схвалений на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський
^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з нервових і психічних хвороб для студентів 4 курсу факультету бакалаврів


з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рікп/п

Тема занять

К-ть


год.

При-мітка


1.

Предмет і завдання психіатрії та наркології. Організація психіатрич-ної допомоги в Україні. Структура психіатричної лікарні і психонев-рологічного диспансеру. Організація роботи середнього медперсона-лу при обслуговуванні психічно хворих. Основні методи обстеження психічно-хворих: клінічний, клініко – катамнестичний, параклінічні.

Патологія відчуттів та сприйняття, пам’яті та уваги, мислення, інтелекту, афективно – вольової сфери і потягів. Патологія свідомості і самосвідомості, Методи виявлення.

2
2.

Шизофренія. Етіологія, ядерні форми шизофренії. Клініка, перебіг, лікування та реабілітація хворих. Біполярний афективний розлад (маніакально – депресивний психоз). МДП та інші психічні розлади. Особливості спостереження, догляду за хворими. Невідкладна допомога при психомоторному збудженні.

2
3.

Психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням психоак-тивних речовин (алкоголізм, наркоманії і токсикоманії). Методи надання невідкладної допомоги при важкому ступені алкогольного та наркотичного сп’яніння, при гострих алкогольних психозах. Особливості спостереження, догляду і нагляду за хворими.

2
4.

Психогенні захворювання. Неврози. Класифікація. Основні клінічні ознаки. Реактивні психози: визначення, причини виникнення, основні клінічні симптоми. Профілактичні заходи для попередження психогенних захворювань. Особливості догляду та лікування хворих. Невідкладна допомога при афективно-шокових реакціях. Психо-соматичні розлади: класифікація, особливості догляду за хворими.

Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатії). Систематика психопатій, основні клінічні ознаки. Компенсація і декомпенсація. Особливості догляду і нагляду за хворими. Реабілітаційні заходи з метою адаптації психопатичних осіб у соціальному середовищі.

2


^

В с ь о г о г о д и н


8

Тематичний план практичних занять схвалений на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ^ 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з нервових і психічних хвороб

для студентів 4 курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік


№№ п/п
^

Тема самостійної роботи


К-ть годин

Примітка

1

2

3

4

1.

Дослідження біологічних рідин у психічно хворих. Діагностичне значення відхилень.

2
2.

Особливості клініки нейросифілісу. Лабораторні дослідження крові і ліквору у хворих на нейросифіліс. Реакція Ланге.

2
3.

Імунологічні дослідження у психічно хворих та їх діагностичне значення.

2
4.

Стан спинномозкової рідини при різних неврологічних і психічних розладах.

2
5.

Закон України про „Психіатричну допомогу”.

1


^

В с ь о г о г о д и н


9


Тематичний план самостійної роботи з нервових і психічних хвороб схвалений на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


з нервових і психічних хвороб у студентів 4 курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік


У зв’язку з тим, що нервові і психічні хвороби вивчаються студентами вперше, початковий рівень знань з цієї дисципліни оцінити неможливо. Разом з тим на першому занятті в процесі опитування виявляється рівень знань із дисциплін, які мають значення для розуміння неврологічних та психічних розладів: анатомія людини, загальна психологія, нормальна фізіологія, медична психологія.


^ Поточний рівень знань проводиться шляхом опитування та оцінки роботи студентів з хворими: уміння виявити основні симптоми неврологічних і психічних розладів, знання особливостей догляду, спостереження за хворими на неврологічні і психічні розлади, надання долікарняної (першої) невідкладної допомоги.


^ Проміжний рівень знань та вмінь контролюється шляхом оцінки самостійної роботи студента - обстеження хвориих, виявлення основних симптомів, надання долікарської допомоги при невідкладних станах в психіатрії.


^ Підсумковий контроль – диференційований залік, який проводиться шляхом співбесіди екзаменатора із студентом за білетною програмою, яка затверджується на методичній нараді кафедри та предметною методичною комісією з терапевтичних дисциплін.

Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

з нервових і психічних хвороб для студентів 4курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік


 1. Визначення стану свідомості.

 2. Виявлення клінічних проявів основних психічних захворювань (згідно з програмою).

 3. Особливості спілкування з психічно хворими, налагодження психічного контакту.

 4. Невідкладна долікарська допомога при психомоторному збудженні.

 5. Утримування збудженого психічно хворого при заборі крові для лабораторного дослідження.

 6. Підготовка хворого і робочого місця по проведенню забору матеріалу для лабораторних досліджень.
Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

з нервових і психічних хвороб для студентів 4 курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік


 1. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Місце психіатрії в системі медичної допомоги. Принципи організації психіатричної та наркологічної допомоги населенню.

 2. Робота середнього медичного персоналу в психіатричній лікарні та психоневрологічному диспансері. Види нагляду за хворими.

 3. Основні методи обстеження психічнохворих.

 4. Основи раціональної психотерапії, психогігієни та психопрофілактики.

 5. Розлади відчуттів, сприйняття.

 6. Розлади пам’яті та уваги.

 7. Розлади мислення, інтелекту.

 8. Розлади афективно-вольової сфери та потягів.

 9. Психопатологія свідомості та самосвідомості. Психопатологічні синдроми.

 10. Шизофренія. Клініка, перебіг, лікування та реабілітація хворих.

 11. Особливості спостереження, догляду та нагляду за хворими на шизофренію.

 12. Невідкладна допомога при психомоторному збудженні.

 13. Маніакально-депресивний психоз: основні клінічні прояви.

 14. Особливості догляду і нагляду за хворими в маніакальному і депресивному станах.

 15. Методи невідкладної долікарської допомоги при маніакальному збудженні і ажитованій депресії.

 16. Епілептична хвороба, клінічні прояви.

 17. Надання невідкладної допомоги при судомному нападі.

 18. Невідкладна допомога при епілептичному статусі і психічних розладах у хворих на епілепсію.

 19. Психічні розлади при соматичних захворюваннях, клінічні прояви.

 20. Особливості догляду і нагляду за хворими з психічними розладами у соматичному стаціонарі.

 21. Алкоголь, його вплив на центральну нервову систему. Ступені алкогольного сп’яніння.

 22. Алкоголізм, стадії, основні принципи лікування.

 23. Невідкладна допомога при важкому ступені алкогольного сп’яніння, алкогольному делірії, абстинентному синдромі.
 1. Наркоманії. Основні клінічні ознаки абстиненції при вживанні психоактивних речовин. Особливості догляду і нагляду за хворими.

 2. Токсикоманії. Основні ознаки інтоксикації ароматичними вуглеводами та органічними розчинниками.

 3. Судинні захворювання головного мозку. Особливості догляду і нагляду за хворими.

 4. Психічні розлади при атрофічних процесах в головному мозку. Особливості догляду і нагляду за хворими, що страждають на деменцію.

 5. Екзогенні психози: етіологія, класифікація.

 6. Загальні ознаки інфекційних і травматичних психозів. Особливості догляду і нагляду за хворими.

 7. Психопатологія СНІДу, сифілітичних психозів та прогресивного паралічу. Особливості спостереження, догляду та нагляду за хворими.

 8. Неврози: класифікація, основні клінічні прояви, особливості лікування, догляду за хворими.

 9. Реактивні психози. Клінічні форми, особливості лікування, догляду та нагляду за хворими. Невідкладна допомога при афективно-шокових реакціях, що виникли внаслідок екстремальних ситуацій.

 10. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (психопатії). Особливості формування, основні клінічні прояви. Лікування, профілактика, догляд і нагляд за пацієнтами.

 11. Психічна (нервова) анорексія. Особливості догляду за хворими.

 12. Основні психофармакотропні засоби: групи, особливості введення.

Побічна дія психотропних препаратів. Тактика медичного працівника.


Білетна програма диференційованого заліку з нервових і психічних хвороб схвалена на методичній нараді кафедри 30 березня 2009 року, протокол № 7.


^ Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Білетна програма диференційованого заліку схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін ^ 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

з нервових і психічних хвороб у студентів 4 курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік


Диференційований залік з „з нервових і психічних хвороб” проводиться згідно наказу Міністерства освіти України за №161 від 2 червня 1993 року „Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкції МОЗ України „Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України” після виконання студентами навчальної програми.

До диференційованого заліку допускаються студенти, які відвідували лекції, виконали програму практичних занять, опанували основами знань, вмінь з нервових та психічних хвороб, впевнено володіють практичними навичками обстеження, спостереження, догляду і нагляду за психічно хворими.

Диференційований залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із студентами за білетною програмою. Кожний білет включає три питання, в яких відображені організаційні питання психіатричної і наркологічної служби в Україні, питання загальної психопатології, основні психічні захворювання і невідкладна допомога в психіатрії.


Методика проведення диференційованого заліку з з нервових і психічних хвороб у студентів 4 курсу за спеціальністю “лабораторна діагностика” схвалена на засіданні кафедри 30 березня 2009 року, протокол № 7.


^ Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення диференційованого заліку з нервових і психічних хвороб схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук
^

К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань і вмінь студентів 4 курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика” з нервових і

психічних хвороб у 2009/2010 навчальному році

Оцінка ВІДМІННО виставляється студенту, який глибоко і змістовно оволодів матеріалом програми, вичерпно, грамотно і логічно викладає питання етіології, основних клінічних проявів, лікування, профілактики психічних захворювань, особливостей догляду та нагляду за психічно хворими. Він вільно застосовує набуті знання та уміння при обстеженні хворих. Досконало володіє навичками та прийомами обстеження, спостереження, догляду та нагляду за психічно хворими. Правильно обґрунтовує свої рішення. Кваліфіковано і в повному об’ємі може надати долікарську невідкладну допомогу.

Оцінка ДОБРЕ виставляється студенту, який добре оволодів матеріалом програми, послідовно і грамотно відповідає на питання, не допускає суттєвих неточностей. Правильно користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних питань. Добре володіє необхідними навичками та прийомами обстеження, спостереження, догляду та нагляду за психічно хворими, в повному об'ємі надає долікарську невідкладну допомогу.

Оцінка ЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який поверхово знає лише основний матеріал, що розглядався на лекціях та практичних заняттях. Допускає неточності у висвітленні основних ознак психічного захворювання. Неточно дає формулювання і визначення понять. Непослідовно висвітлює матеріал програми. Виникають труднощі при виконанні практичних завдань, може надати невідкладну долікарську допомогу в екстремальних ситуаціях..

Оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який не оволодів значною частиною програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні того чи іншого психічного захворювання, не оволодів практичними навичками обстеження, спостереження, догляду та нагляду за психічно хворими. Не знає основних медикаментів, які застосовуються для лікування психічнохворих, не може надати невідкладну долікарську допомогу.


Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка ^ 30 березня 2007 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін ^ 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ,

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ЗАСОБИ,

які використовуються у навчальному процесі

при вивченні нервових і психічних хвороб

студентами 4 курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік

Навчально – методичні посібники:

 1. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих (Клінічний посібник).- Харків, 2000.

 2. Сонник Г.Т., Дищук І.П., Синиця В.Г., Танаскова І.П. Короткий тлумачний словник психіатричних термінів. - Полтава – Чернівці, 1993.

 3. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія. - Чернівці, 1996.

 4. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. та інші. Невідкладна допомога в психіатрії. - Чернівці, 2002.

 5. Дищук І.П., Грушко О.І., Баранецький І.Ф., Самсонюк В.О. Виявлення ранніх ознак наркоманій та токсикоманій у неповнолітніх (методичні рекомендації для педагогів, медпрацівників, батьків). – Чернівці, 2001.


Технічні та інші навчально – наочні засоби:

 1. Навчальні таблиці – 129

 2. Діапозитиви, слайди – 140

 3. Навчальні тематичні стенди - 26

 4. Галерея портретів вітчизняних і зарубіжних

вчених психіатрів з анотацією їх наукового

внеску в розвиток психіатрії - 30

5. Діафільми - 13

6. Навчальні фільми - 2

7. Кіноапарат - 1

8. Діапроектор “Лектор – 600” - 1

9. Електрофони - 4

10.Навчальні платівки із записом мови психічнохворих - 10

11. Електроенцефалографи - 2

12. Поліграф - 1

13. Реограф - 1

14. Атласи для експериментального исследования

отклонений в психической деятельности человека - 20

15. Клінічні задачі для тестового контролю - 100


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З НЕРВОВИХ І ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ

для студентів 4 курсу факультету бакалаврів

з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю „лабораторна діагностика”

на 2009/2010 навчальний рік

Основна:

 1. Медсестринство в психіатрії / О.С. Чабан, В.В. Дегтяр, С.В. Білоус, Я.М. Несторович, В.Т. Ящук / За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 264 с.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ, 1993.

 3. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія. – Чернівці, 1996.

 4. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Невідкладна допомога в психіатрії. Навчальний посібник. – Чернівці, 2002. – 63 с.

 5. Закон України “Про психіатричну допомогу” (22 лютого 2000).

 6. Коркина М.В., Цивильно М.А., Марилов В.В., Карева М.А. Практикум по психиатрии. – М., 1986.

 7. Менделевич В.Д. Психиатрическая проведевтика: Практическое руководство. – М.: ТОО Техлит; Медицина, 1997. – 496 с.

 8. Психіатрія /за ред. проф. О.К. Напрєєнка. – Київ: Здоров’я 2001. – 582 с.Додаткова:


 1. Абрамович Г.Б., Харитонов Р.А. Эпилептические психозы у детей и подростков. – М., 1979.

 2. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психически больных: Руководство для врачей. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Медицина, 1988.

 3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М., 1993.

 4. Алкоголизм: Руководство для врачей // Под ред. Г.В.Морозова. – М., 1988.

 5. Башина В.М. Ранняя детская шизофрения. – 2 изд. – М., 1989.

 6. Вальдман А.В., Александровский Ю.А. Психофармакотерапия невротических расстройств. – М., 1987.

 7. Гурьева В.А., Гиндикин В.Я. Юношеские психопатии и алкоголизм. – М., 1980.

 8. Дворкина М.И. Инфекционные психозы. – М., 1975.

 9. Добржанская А.К. Психические и нейрофизиологические нарушения при эндокринных заболеваниях. – М., 1973.

 10. Залеский Х.С. История олигофренопедагогики. – М., 1974.

 11. Исаев Д.И. Психическое недоразвитие у детей. – Л., 1982.

 12. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. – Л., 1985.

 13. Калинер С.С. Психические нарушения при отдаленных последствиях черепно-мозговой травмы. – Л., 1974.

 14. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2т. Т.1. Пер. с англ. – М.: Медицина, 1994.

 15. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2т. Т.2. Пер. с англ. – М.: Медицина, 1994.

 16. Кожлей И.Я., Сидоров П.И. Профилактика алкоголизма. – М., 1986.

 17. Коркина М.В., Цивильно М.А., Мерилов В.В. Нервная анорексия. – М., 1986.

 18. Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология познавательной деятельности при шизофрении: мотивация, общение, познание. – М., 1991.

 19. Лакуста В.М. Методы лечения алкоголизма. – Кишенев, 1987.

 20. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1981.

 21. Лисицин Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм. – М., 1990.

 22. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Л.: Медицина, 1983.

 23. Невзорова Т.А. Лекции по психиатрии. – М., 1976.

 24. Нервно-психические расстройства экзогенно-органической природы. – М., 1975.

 25. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – М., 1987.

 26. Нуллер Ю.Л., Михайленко М.Н. Аффективные психозы.

 27. Подкорытов В.С., Чайка Ю.Ю. Депрессии. Современная терапия: руководство для врачей. – Харьков: Торнадо, 2003. – 352 с.

 28. Психогении в экстремальных условиях // Ю.А.Александровский и др. – М., 1987.

 29. Пятницкая И.Н. Клиническая наркология. – М., 1975.

 30. Пятницкая И.Н. Наркомании. – М., 1994.

 31. Рыбальский М.И. Иллюзии и галлюцинации. – Баку, 1983.

 32. Сонник Г.Т., Дищук І.П., Синиця В.Г., Танаскова І.П. Короткий тлумачний словник психіатричних термінів. Полтава-Чернівці, 1993.

 33. Сосин М.К., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л. Немедикаментозные методы лечения алкоголизма. – К., 1986.

 34. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. – М., 1986.Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconРобоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб
Факультет – бакалаврів з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 року робоча навчальна програма з інфекційних хвороб
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconБілетна програма диференційованого заліку з нервових І психічних хвороб
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Місце психіатрії в системі медичної допомоги. Принципи організації психіатричної та...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconБілетна програма диференційованого заліку з нервових І психічних хвороб
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Місце психіатрії в системі медичної допомоги. Принципи організації психіатричної та...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з нервових І психічних хвороб
Медсестринство в психіатрії / О. С. Чабан, В. В. Дегтяр, С. В. Білоус, Я. М. Несторович, В. Т. Ящук / За ред. О. С. Чабана. – Тернопіль:...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з нервових І психічних хвороб
Медсестринство в психіатрії / О. С. Чабан, В. В. Дегтяр, С. В. Білоус, Я. М. Несторович, В. Т. Ящук / За ред. О. С. Чабана. – Тернопіль:...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2006 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2006 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconПротокол № від р навчальна програма фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи для студентів галузі знань
Формування у студентів адекватних наукових уявлень про види захворювань нервової системи, виховання навичок аналізу нервових розладів,...
Робоча навчальна програма з нервових та психічних хвороб iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи