1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" icon

1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Назва1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Дата28.06.2012
Розмір60 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри

проф. Л.И. Дмитриченко

1.10.2010 рік

__________________


ПОЛОЖЕННЯ

про студентське наукове товариство

кафедри "Економічна теорія"


1. Загальні положення

1.1. Пложення про Студентське наукове товариство відповідно до Статуту Донецького Національного Університету і СНТ факультету. 

1.2. Студентське наукове товариство Донецького національного університету є добровільним об'єднанням студентів, що цікавляться проблемами економічної науки і що ведуть науково-дослідну роботу у вільне від навчання або спеціально наданий час.

1.3. СНТ є структурним підрозділом факультету, що входить в Науково-дослідний сектор.

1.4. Наукова робота студентів проводиться в тісному зв'язку із| освітнім процесом і науковою роботою внз.

1.5. Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюється головою СНТ, спільно з керівником Науково-дослідного сектора ДонНУ, завідуючими кафедрами, і провідними викладачами університету.

1.6. Членом СНТ може стати будь-який студент ДонНУ, охочий залучитися до роботи різних наукових гуртків, індивідуальної наукової роботи.


^ 2. Цілі та задачі

2.1. . Основною метою діяльності СНТ є створення сприятливих умов для участі студентів в науково-дослідній і госпдоговірній роботі, вироблення у студентів професійних навичок рішення|вирішення| практичних задач за профілем своєї майбутньої спеціальності.

Інші цілі діяльності СНТ :

 • вироблення у студентів умінь і|та| навичок|навиків| самостійної дослідницької діяльності, стійкої мотивації до самоосвіти і|та| саморозвитку;

 • забезпечення придбання|надбання| студентами досвіду|досліду| наукової і|та| творчої роботи;

 • розвиток уміння працювати в творчому колективі, обміну думками і|та| досвідом|дослідом|;

 • формування навичок|навиків| та| умінь планування|планерування| і|та| організації наукової і|та| громадської|суспільної| діяльності;

 • забезпечення єдності науково-освітнього простору внз|вузу|;

 • сприяння у впровадженні результатів наукових досліджень в практичну діяльність;

 • організація і|та| взаємодія молодих учених з|із| органами державної і|та| муніципальної влади.

2.2. Для досягнення поставлених цілей товариство| висуває наступні|такі| задачі:

 • навчання методиці і|та| способам самостійного мислення при рішенні|вирішенні| науково-дослідних задач;

 • залучення|притягнення| студентів і|та| молодих учених до розробки і|та| громадської|суспільної| експертизи соціально-значущих|значимих| проектів, розвиток співпраці|співробітництва| з|із| іншими об'єднаннями молодих учених, громадськими організаціями, молодіжними дорадчими структурами при органах державної і|та| муніципальної влади;

 • освітлення і|та| інформаційна підтримка діяльності СНТ в засобах масової інформації і|та| мережі|сіті| Internet;

 • сприяння підвищенню рівня самостійності при рішенні|вирішенні| поставлених наукових завдань|задач|;

 • сприяння глибокому вивченню і|та| освоєнню студентами дисциплін учбового плану;

 • забезпечення умов для виявлення, розкриття і|та| розвитку здібностей і|та| талантів студентів;

 • розвиток навичок|навиків| роботи з|із| науковою літературою, умінь проводити різного роду дослідження, обробляти отримані результати;

 • складання наукових звітів і|та| публікацій, захист в доповідях і|та| повідомленнях|сполученнях| отриманих результатів і|та| повідомлень|сполучень|;

 • організація планомірної колективної дослідницької діяльності студентів по розробці актуальних проблем економічної науки;

 • здійснення координації керівництва функціонуванням системи наукових дослідницьких робіт студентів;

 • стимулювання розвитку різноманітних|всіляких| форм науково-пізнавальної діяльності студентів.

 • Розвиток інтересу у студентів університету до досліджень як основи для створення|створіння| нових знань.

 • Поширення|розповсюдження| серед студентів Університету різних форм наукової творчості відповідно до принципів єдності науки і|та| практики

 • Сприяння підвищенню іміджу кафедри, факультету, Університету._

3. Функції

Для реалізації своїх цілей і|та| завдань|задач| СНТ кафедри :

3.1 Бере участь в плануванні і організації науково-дослідній, координаційній, науково-проектній, впроваджувальній і іншій діяльності студентів Університету.

3.2 Розробляє інформаційно-методичну, нормативну та організаційно-розпорядливу документацію і рекомендації по здійсненню науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної діяльності студентів Університету, проводити методичну і консультаційну роботу із студентами Університету.

3.3 Проводить студентські наукові заходи (конференції, «круглі столи», семинари, конкурси студентських наукових робіт, олімпіади, дискусійні клубиы та інше).

3.4 Забезпечує науково-організаційний супровід та підтримку студентських наукових проектів і робіт, що виконуються студентами в самостійному науковому пошуку.

3.5 Налагоджує зв'язки із СНТ кафедр, факультетів інших вищих учбових закладів, вивчає їх досвід організації з метою реалізації спільних проектів і провадження нових форм і методів в роботу СНТ ДонНУ.

3.6 Розробляє та реалізує прогами, мета яких - підвищення наукового потенціалу студентів Університету.

3.7 Підтримує наукові проекти студентів, срямовані на дослідження проблем внутрішнього розвитку ДонНУ, і пропозиції по їх впровадженню в практику учбово-виховної і організаційної роботи підрозділів Університету.

^ 3.8Привлекает студентів до науково-організаційної, науково-дослідної, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної діяльності.

3.9 Рекомендує найбільш перспективних студентів, що активно займаються науково-дослідною та науково-організаційною роботою, для продовження освіти в магістратурі та аспірантурі.

3.10 Веде постійне оновлення баз даних про конкурси наукових робіт студентів, студентських наукових конференціях, семінарах та інших наукових заходах, а також організаціях, що підтримують роботу внз в області НДРС.

3.11 Координує роботу постійно діючих студентських семінарів, гуртків, секцій з актуальних проблем економічної науки.


4. Основні н|направлення|апрями діяльності СНТ :

 • задоволення інтелектуальних запитів і|та| духовних потреб студентів в області управління різними напрямами|направленнями| діяльності, аналітичної і|та| економічної роботи, використання інформаційних технологій для вирішення завдань|задач| планування|планерування|, аналізу і|та| обліку|урахування|;

 • підвищення професійної майстерності;

 • організація спільної|сумісної| науково - дослідницькій діяльності з|із| фахівцями|спеціалістами| різного рівня в області економічної теорії;

 • надання можливості|спроможності| участі в конкурсах студентських робіт різних рівнів.

 • здійснення координації науково-дослідної діяльності між студентами, кафедрами і|та| науково-дослідним відділом Університету, а так само зовнішніми науковими і|та| освітніми установами, проблемами молодіжної науки, що займаються;

 • участь в плануванні|планеруванні|, підготовці і|та| проведенні студентських науково-дослідних проектів внутрішньовнз|вузів| і|та| заходів;

 • інформування студентів про науково-дослідні заходи внз|вузу|, що проводяться, міста, різних країн і|та| надання|виявлення| допомоги в оформленні документів і|та| наукових матеріалів для участі в них.

 • організація гідного представлення студентської науки університету на зовнішніх науково-дослідних заходах.

Схожі:

1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" icon1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Положення про Студентське наукове товариство складено відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І положення про...
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconОбговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Мета та завдання снт
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconПоложення про внутрівузівські студентські науково-практичні конференції
Організатором Конференцій є Запорізький національний університет та Наукове студентське товариство зну
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconПоложення про Раду студентського наукового товариства обліково-фінансового факультету
Студентське наукове товариство (далі снт) студентська організація, яка діє на базі Обліково-фінансового факультету Донецького національного...
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconЗавідувачу кафедри
Ректорат, Рада Молодих вчених та Студентське наукове товариство запрошують Вас, молодих вчених та студентів-гуртківців Вашої кафедри...
1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна теорія\" iconCols=2 gutter=59> Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство Соціально-правовий факультет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи