Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності icon

Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Скачати 118.03 Kb.
НазваПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Дата28.06.2012
Розмір118.03 Kb.
ТипДокументи
Додаток 1 до наказу


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

30.03.2010 р. № 277


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності


1. Державній атестації підлягають вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації (далі - ВНЗ) Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), що здійснюють наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та «Про інноваційну діяльність».

2. Державна атестація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ визначених в п. 1 цього Положення здійснюється один раз на п'ять років.

3. Організаційно-методичне забезпечення проведення державної атестації покладається на відділ планування та координації наукових досліджень вищих навчальних закладів та наукових установ департаменту науково-технологічного розвитку МОН.

4. Предметом державної атестації є визначення рівня наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у ВНЗ за такими розділами:

- кадровий науковий, науково-технічний потенціал;

- фінансування фундаментальних, прикладних досліджень та розробок;

- результативність наукової, науково-технічної та інноваційної

діяльності.

5. Кількісним показником, що узагальнює рівень наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ, є загальна інтегральна оцінка або рейтинг, яка у комплексі характеризує:

- науковий та науково-технічний потенціал ВНЗ;

- ефективність та результативність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

Визначення рейтингу проводиться на підставі «Методики рейтингового оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ МОН», яка затверджується наказом МОН. Загальна інтегрована оцінка (рейтинг) визначається сумою нормованих індикаторів за основними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ , яка в свою чергу приведена до 100-бальної шкали, в межах вибраної фахової групи ВНЗ. До фахової групи відносяться ВНЗ, які мають споріднену направленість науково-педагогічної, наукової та науково-технічної діяльності (класичні університети, педагогічні, технічні інші). Розподіл ВНЗ за фаховими групами визначається нормативно-правовими документами МОН, що діють на момент проведення атестації.

6. Усі ВНЗ, які відповідно до цього Положення надали документи та пройшли атестацію, вважаються атестованими і в залежності від отриманого рейтингу за ознаками ефективного використання наукового та науково - технічного потенціалу та ефективної, результативної наукової, науково – технічної та інноваційної діяльності розподіляються на декілька категорій груп. Поділ ВНЗ на відповідні категорії базується на кількості балів, яку набрав ВНЗ під час атестації, і визначається рішенням атестаційної комісії для кожної фахової групи ВНЗ окремо.

Наприклад:

- до категорії А відносять ВНЗ, які отримали кількість балів від 100 до 75;

- до категорії Б відносять ВНЗ, які отримали кількість балів від 74 до 50;

- до категорії В відносять ВНЗ, які отримали балів від 49 та менше.

У процесі поділу ВНЗ на категорії повинні бути використані як головна сумарна ознака рейтингу, так і допоміжні критеріальні ознаки та мотиваційні підстави, що містяться в атестаційних матеріалах.

7. Державна атестація ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації проводиться атестаційною комісією, до складу якої можуть входити члени колегії МОН, фахівці Наукової Ради МОН, представники Ради проректорів з наукової роботи, керівники підрозділів МОН, повноважні представники всеукраїнських громадських організацій, які здійснюють свою діяльність в сфері освіти та науки, здійснення громадського контролю за суб’єктами владних повноважень.

8. Атестаційну комісію очолює голова, який має заступника та секретаря. Склад атестаційної комісії затверджується наказом МОН. Безпосереднє керівництво атестаційної комісії здійснює голова, а у разі його відсутності – його заступник.

9. Засідання комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні більш ніж 50 % членів комісії.

10. Із числа членів атестаційної комісії створюється експертна група, керівника та склад якої призначає голова атестаційної комісії. У разі необхідності до складу експертної групи можуть залучатись фахівці ВНЗ, наукових установ, підпорядкованих МОН.

11. До атестаційної комісії керівництвом ВНЗ, який підлягає атестації відповідно до ст. 1 цього Положення подаються:

- лист-заявка щодо проведення атестації закладу в частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- дані про наукову та науково-технічну діяльність, наведені відповідно до щорічної форми звітності МОН з наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 5 останніх років;

- у разі потреби - інші матеріали, що можуть сприяти більш повній та якісній оцінці наукової та науково-технічної діяльності закладу.

12. Подані до атестаційної комісії матеріали ВНЗ розглядаються в термін, що не перевищує двох місяців від дня їх подання.

13. Експертна група атестаційної комісії опрацьовує атестаційні матеріали та за результатами цього опрацювання не пізніше, ніж у місячний термін від дня їх отримання, надає висновок, в якому визначає кількість балів отриманих ВНЗ та пропозиції щодо віднесення ВНЗ до певної категорії (А,Б,В) за результатами розрахунку, і подає матеріали на розгляд атестаційної комісії.

14. Атестаційна комісія розглядає матеріали ВНЗ, висновок експертної групи та приймає рішення про затвердження кількості балів отриманих ВНЗ за результатами розрахунку загальної інтегрованої оцінки та віднесення його до однієї з категорії (А, Б, В) у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на підставі висновку експертної групи, оцінки показників відповідно до наведеного в п. 6 цього Положення, а також розгляду інших додаткових матеріалів.

Рішення комісії приймається за підтримки не менш ніж 2/3 голосів учасників засідання. Рішення та висновки атестаційної комісії фіксуються у протоколі засідання атестаційної комісії.

15. За результатами державної атестації видається наказ МОН, що містить у додатку витяг із протоколу засідання атестаційної комісії з відповідним висновком.


Директор департаменту

науково-технологічно розвитку В.О. Свіженко


Додаток 2 до наказу


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

30.03.2010 р. № 277

МЕТОДИКА


рейтингового оцінювання
наукової, науково-технічної та інноваційної


діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

^ Міністерства освіти і науки України


  1. Загальні положення


Мета: комплексна кількісна оцінка наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації МОН (далі – ВНЗ), що забезпечує можливість ефективного керування на всіх рівнях: співробітник, кафедра, факультет, ВНЗ.

Методика визначає систему показників наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ, процедуру їх формування, методику формування загальної інтегральної оцінки (рейтинг) та систему контролю. Рейтинг може визначатись як серед фахових груп ВНЗ, об'єднаних по спеціалізації, так і для всіх ВНЗ одночасно.


  1. ^ Перелік показників, за якими здійснюється

оцінка наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ


Перелік показників, за якими здійснюється оцінка наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, повинен досить повно відбивати різні сторони активності ВНЗ, але не має бути перевантаженим зайвими подробицями.

Усі показники розділяються на такі, що характеризують потенціал (ресурси) ВНЗ – , та показники результативності – .

Загальна інтегральна рейтингова оцінка ВНЗ обчислюється за наступними етапами:
  1. ВНЗ у термін, що визначений щорічним наказом МОН щодо підсумків наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ за звітний рік, надають до МОН інформацію по показниках потенціалу та результативності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Перелік цих показників наведено в додатку 1 до методики.


  2. На підставі цієї інформації обчислюються рейтингові індикатори (питомі показники результативності) :

(1)

(2)


i={11,12}; (3)


i={ 5, 9, 10,}; (4)


i={3, 8 }; (5)


i={4, 6, 7}; (6)

(7)


Таблицю формул розрахунку рейтингових індикаторів ki наведено у додатку 2 до методики.

Числові коефіцієнти при рейтингових індикаторах у чисельнику (10,100,1000) введені для зменшення незначущих розрядів після нуля при приведенні даних значень.

  1. По рейтинговим індикаторам проводиться контроль достовірності та коректності даних. Для кожного показника обчислюється середнє значення по групі ВНЗ. Значні відхилення від середнього (встановлюється МОН) потребують додаткового підтвердження відповідними ВНЗ. У разі відсутності підтвердження дані вважаються не достовірними та не враховуються при подальших розрахунках (дорівнюють «0»).

4. Рейтингові індикатори нормуються:

(8)

5. Загальна інтегральна оцінка для j – того ВНЗ обчислюється як адитивна

нелінійна згортка нормованих рейтингових індикаторів .

(9)

де - вагові коефіцієнти (коефіцієнти пріоритетності), які визначають відносну значущість і-го показника. Вагові коефіцієнти визначаються на основі коректно проведених експертних оцінок та характеризують найбільш важливі напрямки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ.

6. Для врахування масштабу ВНЗ за величиною чисельності НПП та НДЧ

значення кожного j-того ВНЗ перемножується на j-тий ваговий коефіцієнт чисельності j = 1…N, (10), де - частка чисельності НПП та НДЧ j-того ВНЗ у загальній сумі чисельності НПП та НДЧ по групі ВНЗ, N – кількість ВНЗ у групі .

7. Отримані значення нормуються за 100-бальною шкалою.

(11)


Місця у рейтингу серед загальної кількості ВНЗ розподіляються у відповідних фахових групах у порядку зменшення загальної інтегральної оцінки .


Директор департаменту

науково-технологічного розвитку В.О. Свіженко


Додаток 1 до Методики

рейтингового оцінювання


^ Перелік основних показників, за якими здійснюється

оцінка наукового потенціалу та результативність


  1. Потенціал


П1. Чисельність штатних науково-педагогічних працівників (НПП) ), що працюють на повну ставку, та кількість повних ставок, які займають сумісники

П2. Чисельність докторів наук та професорів у складі НПП

П3. Чисельність кандидатів наук та доцентів у складі НПП

П4. Чисельність штатних наукових працівників науково-дослідних частин (НДЧ), секторів та інших науко-дослідних підрозділів

П5. Чисельність аспірантів та здобувачів

П6. Чисельність докторантів

П7. Чисельність докторів у складі НДЧ тощо

П8. Чисельність кандидатів наук у складі НДЧ тощо

П9. Обсяг фінансування із загального фонду держбюджету


2. Результативність


Р1. Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ (ННП та

НДЧ)

Р2. Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ (ННП та

НДЧ)

Р3. Чисельність науковців ВНЗ, що отримують гранти Президента України для молодих учених

Р4. Обсяги надходжень до спеціального фонду державного бюджету, в тому числі інноваційних проектів.

Р5. Обсяги фінансування з міжнародних фондів

Р6. Кількість робіт, відзначених Державною премією України

Р7. Кількість проданих ліцензій

Р8. Кількість отриманих охоронних документів

Р9. Опубліковано монографій відповідно до вимог ВАК, кількість

Р10. Опубліковано підручників та навчальних посібників з грифом МОН, кількість

Р11. Кількість публікацій у фахових наукових виданнях України та в зарубіжних наукових виданнях

Р12. Кількість публікацій у наукометричній базі даних Scopus


Додаток 2 до Методики

рейтингового оцінювання


^ Таблиця формул розрахунку рейтингових індикаторів ki

(питомі показники результативності)


^ Рейтин-гові індика-тори

Пояснення

Формула розрахунку

k1

Кількість захищених кандидатських дисертацій на 10 науково-педагогічних працівників (НПП +НДЧ), що не захистилися;
k2

Кількість захищених докторських дисертацій на 100 (НПП+НДЧ), що не захистилися;k3

Чисельність науковців ВНЗ, що отримуютть гранти Президента України для молодих учених на 100 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);
k4

Обсяг надходжень до спец. фонд державного бюджету (тис.грн) на 10 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k5

Обсяг фінансування з міжнародних фондів (тис.грн) на 10 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k6

Кількість робіт, відзначених Державною премією України на 1000 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k7

Кількість проданих ліцензій на 1000 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k8

Кількість отриманих охоронних документів на 100 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k9

Кількість опублікованих монографій відповідно до вимог ВАК на 10 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k10

Кількість опублікованих підручників і навчальних посібників з грифом МОН на 10 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k11

Кількість публікацій у фахових наукових виданнях України та у зарубіжних наукових виданнях на 1 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k12

Кількість публікацій у наукометричній базі даних Scopus на 1 (НПП+НДЧ+аспіранти+докторанти);k13

Відношення обсягів надходжень до спеціального фонду державного бюджету до

обсягів фінансування із загального фонду держбюджету, тис.грн./тис. грн

^ Значення вагових коефіцієнтіва1

а2

а3

а4

а5

а6

а7

а8

а9

а10

а11

а12

а13

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

0,1

0,1

0,1

0,15

0,05Схожі:

Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconНаказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р
Внз пройшли державну атестацію у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconЩодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову І науково-технічну
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи