Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 271.25 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата28.06.2012
Розмір271.25 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Н. Ю.Колеснік

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

З ОСНОВАМИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ


(для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

спеціальності: 6.092600 – «Водопостачання, водовідведення і очищення вод)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії  (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності: 6.092600 – «Водопостачання, водовідведенню і очищення вод»). Укл.: Н.Ю. Колеснік. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 16 с.


Укладач: Н. Ю.Колеснік


Рецензент: доц. С.Ю. Нікулін


Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод, протокол №1 від 30.08.2008 р.

ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ...............................................................................................4

ТЕМА 1. Основні поняття щодо теплотехніки. Історія виникнення та розвитку термодинаміки. Матерія і енергія …........................................................................6

ТЕМА 2. Теоретичні основи технічної термодинаміки....................................….6

ТЕМА 3. Закони ідеальних газів................................................................................7

ТЕМА 4. Перший закон термодинаміки....................................................................7

ТЕМА 5. Термодинамічні процеси газу.....................................................…...........7

ТЕМА 6. Другий закон термодинаміки.....................................................................7

ТЕМА 7. Цикли теплових двигунів....................…...................................................8

ТЕМА 8. Цикли теплових двигунів...........................................................................9

ТЕМА 9. Компресори................................…..............................................................9

ТЕМА 10. Водяна пара ...............................................................................................9

ТЕМА 11. Цикли паросилових пристроїв...............................................................10

ТЕМА 12. Основи теорії теплообміну.............................…....................................10

ТЕМА 13. Теплопроводність ……………………...................................................11

ТЕМА 14. Конвективний теплообмін …………………………….........................11

ТЕМА 15. Теплообмінні апарати та методика їх розрахунку..………………….12

ТЕМА 16. Практичне використання законів термодинаміки та

теплопередачі під час розрахунку та проектування систем

водопостачання та водовідведення..........................................................................12

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...........................................................................................14

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Навчальна дисципліна “Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії” належить до циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом “Водні ресурси” із спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та водовідведення”.

Предметом вивчення дисципліни є основи теорій газових та теплових двигунів, а також парових і газових турбін, процеси ідеальних та реальних газів, процеси теплообміну і розрахунок теплообмінних пристроїв, що зустрічаються у спорудах водопідготовки.

Вивчення дисципліни  Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії  засновано на знаннях, одержаних студентами під час вивчення курсів “Основи водопостачання, водовідведення та екології”, “Вища математика”, “Фізика”, “Технічна механіка рідин і газів”, Гідравліка, Хімія, Масопередача та інших загальнотехнічних дисциплін.


Студентам належить вивчити курс відповідно до програми і тем, наведених у цих методичних вказівках. Для більш грунтовного вивчення курсу кожна тема супроводжується запитаннями для самоперевірки, які треба ретельно опрацювати.

Підручники та посібники, необхідні для вивчення курсу, наведені у списку літератури.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняної і закордонної науки й техніки в галузі термодинаміки та теплопередачі з основами фізхімії, використовуючи для цієї мети, крім рекомендованої літератури, матеріали періодичної преси.

Для поглиблення теоретичних знань та використання їх під час вирішення практичних завдань програмою передбачено проведення практичних занять з окремих тем.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:


ЗНАТИ:

 • основні параметри стану газу та закони ідеальних газів, газові суміші;

 • фізичну суть теплоємності, кількості теплоти та внутрішньої енергії тіла;

 • фізичну суть роботи розширення та стискання тіла, також змінення тиску, їх зв’язок між собою, фізичну суть ентальпії;

 • сутність та формулювання першого та другого закону термодинаміки;

 • процеси зміни стану ідеальних газів, а також процеси реальних газів, таких, як водяна пара та вологе повітря;

 • цикли теплових двигунів та охолоджуючих машин;

 • основи теорії теплообміну, конвективний теплообмін та теплообмін випромінюванням;

 • конструкції та методику розрахунку теплообмінних апаратів.

ВМІТИ:

 • визначати теплоємність газів, кількість підведеної та відведеної від газів теплоти, зміни внутрішньої енергії під час охолодження газу чи підведенння до нього теплоти;

 • визначати кінцевий об’єм та одержувану роботу під час ізотермічного, адіабатного та політропного розширення чи стискання газу;

 • визначати термічного ККД теплового двигуна, який працює за циклом Карно;

 • користуватися номограмами визначення питомих об’ємів, ентальпії та ентропії пари за відомим тиском та паровмістом (I-S та I-d діаграми) ;

 • визначати тепловой потік крізь плоску чи циліндричну одно - та багатошарову стінку;

 • визначати коефіцієнт тепловіддачі та кількість теплоти, яка передана при течії води у трубах;

 • особливості процесів теплообміну з водяним та випарним охолодженням;

 • виконувати тепловий розрахунок теплообмінного апарата.


ТЕМА 1. Основні поняття щодо теплотехніки. Історія виникнення та розвитку термодинаміки. Матерія та енергія


Теплотехніка як одна з галузей науки і техніки. Термодинаміка як наука про властивості теплової й механічної енергій та законах їх взаємоперетворювань. Історія виникнення та розвитку термодинаміки.

Енергетичне та технологічне використання теплоти. Теплопередача як наука, що вивчає закономірність теплообміну між тілами.

Поняття щодо матерії. Форми руху матерії. Енергія як характеристика роботоспроможності тіла.


Запитання для самоперевірки


 1. Що вивчає теплотехніка? Що вивчає термодинаміка та теплопередача?

 2. На чому засновано енергетичне та технологічне використання теплоти?

 3. Як називають пристрої для енергетичного використання теплоти? Як називають пристрої для технологічного використання теплоти?

 4. З чим пов’язано виникнення термодинаміки?Хто був її засновником та яких видатних вчених в цієї галузі ви знаєте?

 5. Що називають матерією та які відомі форми її руху? Які відомі види енергії?ТЕМА 2. Теоретичні основи технічної термодинаміки

Фізичний стан речовини. Фазова діаграма. Поняття щодо робочого тіла. Основні параметри стану речовини.


Запитання для самоперевірки


 1. У яких фазах може бути речовина и чим вони відрізняються?

 2. Які процеси зображені на фазовій діаграмі? Які прикордонні лінії зображені на фазовій діаграмі? На які зони вони поділяють фазову діаграму?

 3. Що називають тиском,яким він буває?

 4. Що розуміють під температурою та за якими шкалами її вимірюють?


ТЕМА 3. Закони ідеальних газів

Рівняння становища ідеальних газів. Рівняння Менделеєва-Клайперона. Теплоємкість, кількість теплоти. Поняття щодо термодинамічних процесів. Внутрішня енергія робочого тіла.


Запитання для самоперевірки

 1. Між якими параметрами стану ідеальних газів встановлюють залежність закони Бойля-Маріотта, Гей- Люссака та Шарля?

 2. На підставі законів Бойля-Маріотта, Гей- Люссака та Шарля виведіть рівняння Менделеєва-Клайперона.

 3. Що називають теплоємкістю, кількісттю теплоти? Що називають середньою і істинною теплоємкістттю, як встановити кількість теплоти за допомогою середньої теплоємкісті?

 4. Якими способами можна підводити до газоподібного тіла теплоту?

 5. Яка з теплоємкостей більша, ізохорна чи ізобарна та на яку величину?

 6. Які з факторов є признаками протікання рівновагового процесу?

 7. Які процеси називають такими, що обертаються та необертаються? Які з факторів є умовами для протікання процесів, що обертаються та необертаються?

 8. Що називають внутрішньою енергією робочого тіла? Як визначити кількість наданої робочому тілу теплоти в изохорному процесі за допомогою теплоємкості та температури тіла?^ ТЕМА 4. Перший закон термодинаміки

Формуліровки першого закону термодинаміки. Аналітичне відбиття першого закону термодинаміки. Внутрішня енергія. Закон Джоуля. P-V діаграма. Робота зміни об‘єму. Робота зміни тиску. Ентальпія.


Запитання для самоперевірки

 1. Як визначити роботу розширення робочого тіла за допомогою тиску та зміни питомого об’єму тіла?

 2. Напишіть перший закон термодинаміки в диференціальному виді крізь внутрішню енергію та роботу.

 3. Напишіть перший закон термодинаміки в дифференциальному виді крізь ентальпію, питомий об’єм та тиск.

 4. Напишіть, як визначити ентальпію в изобарному процесі.

ТЕМА 5. Термодинамічні процеси газа.

Загальні поняття про основні термодинамічні процеси.Ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний та політропний процеси.


Запитання для самоперевірки


 1. Що називають ізохорним, ізобарним, ізотермічним, адіабатним та політропним процесами?

 2. Напишіть рівняння для визначення кількості теплоти, підведеного до тіла у цих процесах, виконану роботу та залежність між параметрами у цих процесах.ТЕМА 6. Другий закон термодинаміки

Сутність та формулювання другого закону термодинаміки. Поняття про кругові процеси.


Запитання для самоперевірки 1. Як звучать найбільш відомі формуліровки другого закону термодинаміки Томпсона та Клазіуса?

 2. Виразити математично другий закон термодинаміки.

 3. Що називається круговим процесом?

 4. Відобразить цикл у p-v кординатах та опишіть його.

 5. Як визначити кількість теплоти,витраченої у циклі?

 6. Як визначити термічний ККД прямого циклу?

 7. Як визначити холодильний коефіцієнт зворотнього цикла?ТЕМА 7. Цикли теплових двигунів

Цикл Карно теплового двигуна та холодильної машини. Теорема Карно. Ентропія газа та Т-S діаграма.


Запитання для самоперевірки


 1. Як визначити термічний ККД циклу Карно?

 2. Як визначити холодильний коефіцієнт циклу Карно?

 3. Згідно за теоремою Карно від чого залежить термодинамічна температура тепловіддатчика та теплоприймача?

 4. Що є собою ентропія?

 5. Як визначити зміну (прирост) ентропії в процесі крізь ізохорну теплоємкість, відношення температур тіла в кінцевому та начальному стані і газову постійну?

 6. Як визначити зміну (прирост) ентропії в процесі крізь ізохорну та ізобарну теплоємкісті, відношення тиску та питомого об’єму тіла в кінцевому та начальному стані?

 7. Відобразить цикл Карно на Т-S діаграмі.


ТЕМА 8. Компресори

Призначення компресорів. Схема устрою поршневого одноступінчатого компресора та особливості його роботи.


Запитання для самоперевірки


 1. З якою метою використовують компресори?

 2. Як працює одноступінчатий компресор?

 3. Чим обумовлена наявність у компресорі шкідливого простору?

 4. Що трапляється зі стиснутим газом у шкідливому просторі одноступінчатого компресора?

 5. Як визначити ступінь підвищення тиска одноступінчатого компресора?

 6. Як визначити роботу 1 кг пари чи газу в одноступінчатому компресорі для ізотермічного, адіабатного та політропного стиснення?

 7. Як визначити потужність на валу одноступінчатого компресора?


ТЕМА 9. Водяна пара


Рівняння стану для реальних газів. Процес пароутворення у Р-V кординатах. I-s -діаграма водяної пари.


Запитання для самоперевірки

 1. Напишіть рівняння Ван-дер-Ваальса для реальних газів.

 2. Відобразить процес пароутворення у p-v кординатах та опишіть його.

 3. Яка пара називається вологою насиченою?

 4. Яка пара називається сухою насиченою та перегрітою?

 5. Що називають ступінню сухості?

 6. Як за допомогою I-s -діаграми водяної пари визначити за відомими значеннями ступіні сухості, тиску та температури ентропію та ентальпію водяної пари?


ТЕМА 10. Вологе повітря

Тиск вологого повітря. Насичене вологе повітря. Конденсація водяної пари. Гігрометри. Психрометри. I-d -діаграма вологого повітря.


Запитання для самоперевірки


 1. Що називають вологим повітрям?

 2. Що називають вологим насиченим повітрям?

 3. Що називають температурою точки роси?

 4. Що вимірюють за допомогою гігрометра?

 5. Що називають температурою “мокрого” та “сухого” термометра?

 6. Який прилад називають психрометром?

 7. Як визначити вологовміст повітря?

 8. Як за допомогою Id –діаграми визначити кількість теплоти, необхідної для нагріва 1 кг повітря в калоріфері при постійному вологовмісті за відомими температурами та відносною вологістю повітря в початковому та кінцевому стані?^ ТЕМА 11. Цикли паросилових пристроїв

Принципова схема паросилових пристроїв. Їх цикли на Р-V та Т-S діаграмах.Цикл Ренкіна.Теплові елекростанції. Порівняння конденсаційного та теплофікаційного циклов паросилового пристрою.


Запитання для самоперевірки


 1. З яких основних елементів складається паровий котел?

 2. Які процеси відбуваються у паровому котлі?

 3. З яких основних процесов складається цикл Ренкіна?

 4. Які бувають теплові електростанції та в чому полягає їх різниця?

 5. Зобразить конденсаційний та теплофікаційний цикли паросилового пристрою та порівняйте їх.

 6. Як визначити коефіцієнт використання тепла палива?


ТЕМА 12. Основи теорії теплообміну

Види передавання теплоти. Температурний стан тіла, температурне поле.


Запитання для самоперевірки


 1. Що називають теплообміном?

 2. Як відбувається процес теплопровідністі та в яких тілах?

 3. Яким чином відбувається конвекція та чим вона супроводжується?

 4. Що називають природньою та змушеною конвекцією?

 5. Яким чином відбувається теплове випромінювання?

 6. Що називають щільністю теплового потоку?

 7. Що називають температурним полем та яким воно буває?ТЕМА 13. Теплопроводність

Стаціонарна теплопроводність. Закон Фур’є. Теплопровідність плоскої та циліндричної стінок.


Запитання для самоперевірки


 1. Напишіть закон Фурье.

 2. Як визначити поверхневу щільність теплового потока, яка передається за допомогою теплопровідності крізь однородну плоску стінку?

 3. Як визначити поверхневу щільність теплового потока, яка передається за допомогою теплопровідності крізь багатошарову плоску стінку?

 4. Як визначити тепловий потік, який передається за допомогою теплопровідності крізь однорідну циліндрічну стінку?

 5. Як визначити питому поверхневу щільність теплового потока, яка передається за допомогою теплопровідності крізь багатошарову циліндрічну стінку?^ ТЕМА 14. Конвективний теплообмін

Загальні поняття. Подібність процесів теплообміну. Числа подібності. Тепловіддача під час кипіння рідини та конденсації пари. Складний теплообмін та теплопередача.


Запитання для самоперевірки


 1. Що називають конвективним теплообміном?

 2. Напишіть рівняння Ньютона-Рихмана.

 3. Як рухається рідина під час ламінарної течії та як відбувається передача при цьому теплоти?

 4. Як рухається рідина під час турбулентної течії та як відбувається передача при цьому теплоти?

 5. Що називають коефіцієнтом тепловіддачі?

 6. Які фактори впливають на коефіцієнт тепловіддачі?

 7. Яким чином встановлюють коефіцієнт тепловіддачі?

 8. Що називають критеріями подібності?

 9. Що потрібно для перенесення результатів дослідження процесів конвективного теплообміну з моделі на промислові пристрої?

 10. Як визначити критерій Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля?

 11. Напишіть узагальнене рівняння конвективного теплообміну.

 12. Що називають теплопередачею та з яких процесів вона складається?

 13. Як визначити поверхневу щільність теплового потока, яка передається за допомогою теплопередачі крізь однородну плоску стінку?

 14. Що називають коефіцієнтом теплопередачі?

 15. Як визначити тепловий потік, який передається за допомогою теплопередачі крізь однорідну циліндрічну стінку?

 16. Напишіть основне рівняння теплопередачі.ТЕМА 15. Теплообмінні апарати та методика їх розрахунку

Основні типи теплообмінних апаратів. Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів.


Запитання для самоперевірки


1. Що називають теплообмінними пристроями?

2. Як вони розподіляються за принципом дії?

3. Як відбувається теплопередача в рекуперативних теплообмінниках?

4. Як розподіляються рекуперативні теплообмінники за напрямком руху теплоносіїв?

5. Як відбувається теплопередача в регенеративних теплобмінниках?

6. Як відбувається теплопередача в контактних теплобмінниках?

 1. Які види теплових розрахунків теплообмінних пристроїв ви знаєте?

 2. Як визначити площу робочої поверхні теплообмінного пристрою при проектному розрахунку?

 1. Як визначити середній температурний напір?

10. Яке рівняння використовується при повірковому розрахунку?


ТЕМА 16. Практичне використання законів термодинаміки та теплопередачі під час розрахунку та проектування систем водопостачання та водовідведення

Процеси теплообміна при охолодженні води у системах водопостачання. Схема руху теплового потоку при наявності відкладень на трубах та обладнанні. Системи водяного охолодження, їх розрахунок. Системи випарного охолодження, основи їх розрахунку

Запитання для самоперевірки


 1. Як визначити теплове напруження з водяним та випарним охолодженням крізь стінку деталі?

 2. Як визначити сумарний коефіцієнт теплопередачі?

 3. Як на термічний опір теплопередачі впливає накип?

 4. Яким чином можливо запобігти випадінню накипу на деталях, що охолоджують?

 5. Яке критеріальне рівняння використовують для визначення коефіцієта тепловіддачі при охолодженні водою трубчастих деталей теплообмінника?

 6. Які потоки води циркулюють усередині полих деталей теплообмінника та яке критеріальне рівняння використовують для визначення коефіцієта тепловіддачі у цьому випадку?

 7. Як визначають коефіцієнт тепловіддачі при кипінні при використанні випарного охолодження?

 8. За якими схемами здійснюють водяне охолодження та які основні елементи цих схем?

 9. Які недоліки має система водяного охолодження?

 10. В чому полягає сутність випарного охолодження?

 11. За якими схемами здійснюють випарне охолодження та які основні елементи цих схем?

 12. Які переваги випарного охолодження перед водяним?

 13. У чому полягає мета розрахунку теплообмінника з водяною системою охолодження? Які основні розрахункові формули при цьому використовують?

 14. Які передумови спрощенного розрахунку системи випарного охолодження?

 15. Яке основне рівняння використовують для розрахунку випарної системи охолодження?

 16. Як визначити втрати тиску в опускних та під’ємних трубах ціркуляційного контура випарної системи охолодження?

 17. За якими формалами визначають циркуляційну витрату пароводяної суміші у контурі випарної системи охолодження?^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика. - М.: Энергия, 1986.

 2. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. - М.:Энергия, 1973.

 3. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1991.

 4. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. –М.:Высшая школа, 1983.

 5. Рабинович О.М. Сборник задач по техической термодинамике. - М.:Машиностроение, 1973.

 6. Андоньев С.М., Филипьев О.В. и др. Испарительное охлаждение мартеновских печей. - Харьков: Металлургиздат, 1957.Додаток

Завданням на контрольну роботу передбачається складання відповідей на запитання, номери яких вказані в цих вказівках.


Номери тем

Номери варіантів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

4

1

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

2

3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
1

7

6

5

4

3

8

2

9

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

4

3

2

1

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

-

-

12

-

-

-

6

-

5

-

-

4

-

-

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

-

-

-

-

-

4

5

14

4

10

8

9

8

7

6

5

4

3

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

1

3

2

4

-

-

-

-

-

-

5

-

6

7

8

9

-

-

10

-

-

-

-

-

-

16

6

-

5

-

-

-

-

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійного вивчення курса Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії  (для студентів 2 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальностей: 6.092600 – «Водопостачання, водовідведенню і очищення вод»).


Укладач: Наталія Юріївна Колеснік


Редактор: З.І.Зайцева


Верстка: І.В.Волосожарова


План 2008, поз. 325М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 11.09.08 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.–друк. арк. 0,9 Обл.–вид. арк. 1,2.

Зам. № Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи