\"основи наукових досліджень\" icon

"основи наукових досліджень"
Скачати 238.05 Kb.
Назва"основи наукових досліджень"
Дата28.07.2012
Розмір238.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України


Харківська НАЦІОНАЛЬНА академія міського господарства


О.В. Саприка, О.Г. Гриб, В.О. Саприка


Методичні рекомендації

для виконання практичних робіт


з дисципліни


"ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання») / Укл.: Саприка О.В., Гриб О.Г., Саприка В.О. - Харків. ХНАМГ, 2008 – 16 с.


Укладачі: О.В. Саприка, О.Г. Гриб, В.О. Саприка


Рецензент: к.т.н., доц. О.М. Довгалюк


Рекомендовано кафедрою електропостачання міст,

протокол №11 від 02.07.2008 р.

1. ВСТУП


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни є комплексом рекомендацій і роз'яснень, що дозволяють студенту оптимальним чином організувати процес вивчення даної дисципліни.

У ході вивчення курсу студенту треба:

- звернути особливу увагу на понятійний апарат дисципліни. Для цього слід використовувати знання, одержані|отримані| при вивченні курсів філософії, соціології, політології, теорії управління. Доцільно постійно звертатися|обертатися| до словників і енциклопедій і навіть скласти свій власний глосарій з дисципліни. Важливо|поважно| уявляти, що без понятійного мислення неможливо розібратися в більшості даних проблем;

- регулярно читати рекомендовані викладачем навчальні посібники, монографічні видання і статті в наукових журналах|часописах|. Це допоможе заглибитися в дискусійні проблеми, які типові для дисципліни;

Особливу увагу слід приділити підготовці до семінарських занять, які припускають|передбачають| творчий підхід і активну участь студентів в обговоренні питань. Важливо|поважно| пам'ятати, що саме слово «семінар» перекладається з латинського як «розсадник». Мається на увазі, що семінар – це, перш за все|передусім|, своєрідний «розсадник думок|гадок|». Процес підготовки і участі в семінарському занятті включає такі етапи:

- вивчити відповідний теоретичний матеріал, використовуючи конспекти лекцій і вказану літературу;

- здійснити самоконтроль і самооцінку виконаної|проробленої| роботи, пройти|минути,спливти| тестування, виконати практичні завдання|задавання|, дані для самостійного вирішення.

Робота в ході самого семінару включає:

- перевірку підготовленості студентів до заняття, яка може здійснюватися в різних формах: усний або письмовий опит|опитування|, робота групами або парами і т.д.

- виконання творчих завдань|задавань|, запропонованих викладачем;

- виконання самостійної перевірочної роботи (15-20 хв.), за допомогою якої здійснюється оцінка рівня засвоєння студентами матеріалу, що вивчається.

Після практичного заняття, студентами самостійно виконаються різні завдання|задавання| (контрольні роботи і т.д.) Їх мета|ціль| - закріплення і систематизація вивченого матеріалу, формування у|в,біля| майбутнього управлінця професійних знань і умінь.

Особливу увагу слід приділити самостійній роботі. Завдання|задавання| для самостійної роботи передбачають:

- вивчення літератури за темою;

- визначення основних понять (для цього слід використовувати навчальні посібники і словники);

- відповідь на запитання, що передбачає вирішення якої-небудь проблеми, пов'язаної з майбутньою професійною діяльністю. Розв'язання проблеми доцільно викласти письмово.

Процес навчання|вчення| слід супроводжувати використанням комп'ютерних навчальних програм, консультаційних комп'ютерних програмах, а також інформаційного Internet.

Ці методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання" і мають своєю метою завдання допомоги студентам денної і заочної форм навчання при вивченні курсу й виконанні контрольної роботи.

^ 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Методы исследований и организация эксперимента. / под ред. К.П. Власова. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2002. – 255с.

 2. Основы научных исследований. /Под ред. В.И. Крутова., В.В.Попова.- М.: Высшая школа, 1989.- 400 с.

 3. . Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований.- Харьков: Вища школа, 1983.- 224 с.

4. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 214 с.

5. Белуха Н.Т. Методологія наукових досліджень. Підручник. - К.: АБУ, 2002. – 480 с.

 1. Чяпяле Ю.М. Методы поиска изобретательной идеи. Л.: Машиностроение. 1990. – 91с.

 2. Кузин Ф.А. Методика написания, правила оформления и порядок защиты кандидатской диссертации. - М.: Ось-89, 2003. – 224с.^ 3. РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ КУРСУ


3.1. Вступ. Визначення науки. Мета і задачі дисципліни. Зміст курсу і зв'язок з іншими дисциплінами. Значення курсу для формування творчої активності фахівця. Навчальна література.

Література [1,2,3].


^ 3.2. Класифікація наук

Методологічні принципи побудови класифікаційної схеми: принцип субординації; принцип об'єктивності; принцип розвитку. Базисні науки і надбудови. Інтеграція і диференціація наук. Елементи науки. Знання і пізнання. Почуттєве і раціональне пізнання. Поняття. Визначення понять. Судження. Умовивід. Мислення. Наукова ідея. Гіпотеза. Закон. Парадокс. Теорія. Аксіома (постулат). Методологія.

Література [1,3,4,5].


^ Методичні вказівки

Вивчення матеріалу варто починати з розгляду класифікації наук. На конкретних прикладах студенти повинні усвідомити основні методологічні принципи побудови класифікаційної схеми: принцип субординації; принцип об'єктивності; принцип розвитку, базисні науки і надбудови.

Вивчаючи елементи науки особливу увагу звернути на такі поняття як: судження, умовивід, мислення, наукова ідея, гіпотеза, закон, парадокс, теорія, аксіома (постулат) та методологія. Проблема класифікації наук - це проблема структури всього наукового знання. Щоб правильно показати її сучасний стан, а тим більше тенденції її перспективного розвитку, необхідно розглянути її з історичної точки зору.


^ 3.3. Методи дослідження. Метод і методика

Загальні, загальнонаукові і спеціальні методи. Спостереження, порівняння, рахунок, вимір, експеримент, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання, ідеалізація, ранжирування. Аксіоматичний, гіпотетичний, історичний і системний методи. Рівні наукового пізнання: емпіричний; експериментально-теоретичний; теоретичний; метатеоретичний. Наукове дослідження. Мета наукового дослідження. Об'єкт і предмет дослідження. Класифікація наукових досліджень. Наукове направлення. Комплексна проблема, проблема, тема, наукові питання ( завдання). Оцінка доцільності проведення дослідження. Етапи науково-дослідної роботи. Елементи методології технічної творчості. Творчий процес. Творчий акт. Інсайт. Інтуїція. Уява. Мотивація. Психологічна інерція мислення. Протиріччя (зовнішнє і внутрішнє).

Рівні творчості. Відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція. Характеристики творчої особистості.

Література [2,3,4].


^ Методичні вказівки

Вивчення матеріалу варто починати з огляду загальних, загальнонаукових і спеціальних методів. Далі необхідно ознайомитися з рівнями наукового пізнання: емпіричним; експериментально-теоретичним; теоретичним; метатеоретичним. При цьому особливу увагу варто приділити меті наукового дослідження, об'єкту і предмету дослідження. Під час вивчення цих питань варто користуватись відповідними розділами книг (2) і (3).

Під час вивчення етапів науково-дослідної роботи необхідно засвоїти: елементи методології технічної творчості це: творчий процес, творчий акт, інсайт, інтуїція и т.д. Під час вивчення необхідно звернути особливу увагу на рівні творчості.


^ 3.4. Технологія технічної творчості

Робота з літературними джерелами. Переформулювання вихідного завдання. Науковий реферат. Стратегії пошуку рішень. Упорядкований пошук, вартісний аналіз. Технологія "відкритого сейфа", технологія збільшень. Тактика пошуку рішень.

Формування ідей. Методи генерування ідей: інверсії, аналогії, асоціації, фокальних об'єктів, гірлянд випадків, аналіз і синтез. Методи морфологічного й функціонального аналізу. Ліквідація тупикових ситуацій. Алгоритм рішення винахідницьких задач (АРВЗ). Методи колективного генерування ідей.

Література [5,6,7].

^ Методичні вказівки

Бібліографічні видання містять упорядковану сукупність бібліографічних описів, що сповіщають про те, що видано з цікавлячого його питання. Бібліографічний опис тут виконує дві функції. З одного боку, він сповіщає про появу документу (сигнальна функція), а з другого повідомляє необхідні вдомості для його відшукання (адресна функція). З бібліографічних описів складають бібліографічні показчики й бібліографічні списки. Реферати повинні містити концентровану оглядову інформацію з актуальних питань науки та техніки, отриману в результаті аналізу й оцінки змісту великої кількості публікацій з кожного питання.

Далі варто перейти до вивчення методів генерування ідей: інверсії, аналогії, асоціації, фокальних об'єктів, гірлянд випадків, аналіз і синтез. На конкретних приладах проаналізуйте переваги й недоліки кожної з них.

На закінчення необхідно розглянути методи колективного генерування ідей.


^ 3.5. Модель і моделювання в науковому дослідженні

Теорії аналогії, подоби і розмірностей. Теореми подоби. Критерії подоби. Визначення моделі і моделювання. Класифікація моделей.

Імітаційне моделювання. Визначення імітаційної моделі. Математична структура імітаційної моделі. Параметри і перемінні. Цільові функції. Алгоритм побудови імітаційної моделі.

Завдання і методи теоретичного дослідження. Структура теорії. Завдання дослідження. Методи розчленовування й об'єднання елементів системи. Загальна теорія систем (ЗТС). Три постулати ЗТС. Етапи теоретичного дослідження. Умови й вимоги.

Методологія математичного моделювання. Математична модель. Визначення об'єкта і мети дослідження. Вибір класу математичної моделі. Класифікаційна діаграма. Математичний апарат для моделювання. Лінійність, динамічність, стохастичність, детермінізм.

Вибір типу математичної моделі. Схеми взаємодії системи із середовищем. Принцип суперпозиції. Методи складання диференціальних рівнянь. Умови однозначності: фізичні властивості; початкові умови; граничні умови. Кореляція. Ентропія й відносна організація системи.

Вибір структури математичної моделі. Вид і ступінь полінома. Вид і порядок диференціальних рівнянь. Ідентифікація параметрів. Попередній контроль моделі: контроль розмірностей, контроль порядків, контроль характеру залежностей, контроль екстремальних ситуацій, контроль граничних умов, контроль математичної замкнутості, контроль фізичного змісту, контроль стійкості моделі.

Література [2,5,6,7].


^ Методичні вказівки

Під час вивчення даної теми необхідно засвоїти критерії подоби, визначення моделі і моделювання, а також класифікацію моделей.

Далі необхідно ознайомитися зі структурою математичної моделі та . схемою взаємодії системи із середовищем. Особливу увагу приділити попередньому контролю моделі. Під час вивчення варто звернути увагу на характерні особливості контролю розмірностей, контроль порядків, контроль характеру залежностей, контроль екстремальних ситуацій, контроль граничних умов, контроль математичної замкнутості, контроль фізичного змісту, контроль стійкості.


^ 3.6. Експериментальні дослідження

Класифікація й структура експерименту. Планування експерименту. Багатофакторне планування. Засоби вимірів. Погрішності вимірів. Оформлення результатів дослідження.

Література [1,2,5,6].

^ Методичні вказівки

Вивчення теми варто починати з ознайомлення з класифікацією та структурою експерименту.

При цьому необхідно значну увагу треба приділити плануванню експерименту. В процесі роботи з вивчення данної теми необхідно детально розглянути питання пов’язані з засобами вимірів та відзначенню погрішності вимірів
^

Контрольні завдання


Номер варіанту контрольного завдання|задавання| вибирають з табл|.А1 на перетині рядка, що відповідае останній цифрі номера залікової книжки і стовпця, відповідного передостанній цифрі номера. За вибраним варіантом у табл|. А2 визначають номери питань і завдання|задачі|, що входять у контрольну роботу. Числові дані для завдань|задач| приведені в таблицях, розміщених після|потім| умови кожного завдання|задачі|.

^ Методичні вказівки - рекомендації щодо виконання контрольних робіт

Контрольні роботи повинні відповідати наступним|слідуючим| вимогам:

 1. На обкладинці зошита контрольної роботи повинні бути вказані: прізвище, ім'я та по батькові студента, курс, група, спеціальність, шифр і домашня|хатня| адреса.

 2. Перед виконанням контрольних робіт необхідно ознайомитися з|із| вимогами, викладеними в розділі "Загальні|спільні| методичні вказівки рекомендації щодо виконання контрольних робіт ".

 3. Для зауважень рецензента на кожній сторінці необхідно залишити поля не менше 2 см.

4. Використані позначки, фізичні величини, умовні позначення і одиниці фізичних величин повинні відповідати ДСП, ЕСКД| і СІ.

 1. Забороняється використовувати скорочення при відповідях на питання різного роду.

 2. У випадках, коли в умові завдання|задачі| не вказані конкретні величини параметрів, їх значення слід шукати в рекомендованій літературі.

 3. У кінці|у кінці,наприкінці| контрольного завдання|задавання| слід привести оформлений відповідним чином список використаної літератури.

 4. Якщо під час виконання контрольної роботи виникне питання – необхідно звертатися на кафедру для консультації.
^

Контрольні запитання


 1. Дайте визначення науці.

 2. Мета і завдання дисципліни.

 3. Зміст курсу і зв'язок з іншими дисциплінами.

 4. Класифікація наук.

 5. Троїстий характер структури наукового знання.

 6. Два аспекти в розвитку природи: в елементах (дискретні види матерії); в цілому.

 7. Методологічні принципи побудови класифікаційної схеми: принцип субординації; принцип об'єктивності; принцип розвитку.

 8. Базисні науки й надбудови. Інтеграція і диференціація наук.

 9. Елементи науки.

 10. Знання й пізнання.

 11. Почуттєве і раціональне пізнання.

 12. Судження.

 13. Умовивід.

 14. Мислення.

 15. Наукова ідея.

 16. Гіпотеза.

 17. Закон.

 18. Парадокс.

 19. Теорія.

 20. Аксіома (постулат).

 21. Методологія.

 22. Методи дослідження.

 23. Метод і методика.

 24. Загальні, загальнонаукові й спеціальні методи.

 25. Спостереження, порівняння, рахунок, вимір, експеримент, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання, ідеалізація, ранжирування.

 26. Аксіоматичний, гіпотетичний, історичний і системний методи.

 27. Рівні наукового пізнання: емпіричний; експериментально-теоретичний; теоретичний; метатеоретичний.

 28. Наукове дослідження.

 29. Мета наукового дослідження.

 30. Об'єкт і предмет дослідження.

 31. Класифікація наукових досліджень.

32. Наукове направлення.

33. Комплексна проблема, проблема, тема, наукові питання ( завдання).

34. Оцінка доцільності проведення дослідження.

35. Етапи науково-дослідної роботи.

36. Елементи методології технічної творчості.

 1. Творчий процес.

 2. Творчий акт.

 3. Інсайт.

 4. Інтуїція.

 5. Уява.

 6. Мотивація.

 7. Рівні творчості.

 8. Характеристики творчої особистості.

 9. Технологія технічної творчості.

 10. Робота з літературними джерелами.

 11. Переформулювання вихідного завдання.

 12. Науковий реферат.

 13. Стратегії пошуку рішень.

 14. Упорядкований пошук, вартісної аналіз.

 15. Технологія "відкритого сейфа".

 16. Технологія збільшень.

 17. Тактика пошуку рішень.

 18. Формування ідей.

 19. Методи генерування ідей: інверсії, аналогії, асоціації, фокальних об'єктів, гірлянд випадків, аналіз і синтез.

 20. Методи колективного генерування ідей.

 21. Модель і моделювання в науковому дослідженні.

 22. Теорії аналогії, подоби і розмірностей.

 23. Теореми подоби.

 24. Критерії подоби.

 25. Визначення моделі і моделювання.

 26. Класифікація моделей.

 27. Імітаційне моделювання. Визначення імітаційної моделі.

 28. Математична структура імітаційної моделі. Параметри і перемінні.

 29. Завдання і методи теоретичного дослідження.

 30. Методи розчленовування й об'єднання елементів системи.

 31. Загальна теорія систем (ЗТС). Три постулати ЗТС.

 32. Етапи теоретичного дослідження. Умови й вимоги.

 33. Методологія математичного моделювання.

 34. Математична модель. Визначення об'єкта і мети дослідження.

 35. Вибір класу математичної моделі.

 36. Вибір типу математичної моделі.

 37. Схеми взаємодії системи із середовищем.

 38. Принцип суперпозиції.

 39. Вибір структури математичної моделі.

 40. Попередній контроль моделі.

 41. Експериментальні дослідження.

 42. Класифікація й структура експерименту.

 43. Визначення й терміни інженерного експерименту.

 44. Планування експерименту.

 45. Багатофакторне планування.

 46. Як оцінити погрішність при непрямих вимірюваннях?

 47. Наведіть рівняння регресії, вихід якого залежить від двох факторів?

 48. Оформлення результатів дослідження.

Додаток А

Таблиця А.1

Остання цифра шифру

Передостання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

1

2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

2

3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

3

4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

4

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

5

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

6

7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

7

8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

8

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Таблиця А.2

Номер варіанта

Номер варіанта контрольного завдання

1

2

3

4

5

1; 51

1

25

49

73

2; 52

2

26

50

74

3; 53

3

27

51

75

4; 54

4

28

52

76

5; 55

5

29

53

77

6; 56

6

30

54

78

7; 57

7

31

55

79

8; 58

8

32

56

80

9; 59

9

33

57

81

10; 60

10

34

58

82

11; 61

11

35

59

72

12; 62

12

36

60

74

13; 63

13

37

61

76

14; 64

14

38

62

78

15; 65

15

39

63

80

16; 66

16

40

64

82

17; 67

17

41

65

73

18; 68

18

42

66

75

19; 69

19

43

67

77


Продовж. табл.А.2


1

2

3

4

5

20; 70

20

44

68

79

21; 71

21

45

69

81

22; 72

22

46

70

80

23; 73

23

47

71

78

24; 74

24

48

72

76

25; 75

2

25

50

74

26; 76

4

27

52

81

27; 77

6

29

54

79

28; 78

8

31

56

77

29; 79

10

33

58

75

30; 80

12

35

60

73

31; 81

14

37

62

82

32; 82

16

39

64

81

33; 83

18

41

66

80

34; 84

20

43

68

79

35; 85

22

45

70

78

36; 86

24

47

72

77

37; 87

1

26

49

76

38; 88

3

28

51

75

39; 89

5

30

53

74

40; 90

7

32

55

73

41; 91

9

34

57

74

42; 92

11

36

59

76

43; 93

13

38

61

78

44; 94

15

40

63

80

45; 95

17

42

65

82

46; 96

19

44

67

81

47; 97

21

46

69

79

48; 98

23

48

71

77

49; 99

22

47

50

75

50; 100

20

46

52

73^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання).


Укладачі: Олександр Вікторович Саприка,

Олег Герасимович Гриб,

Василь Олександрович Саприка.


Редактор М.З.Аляб’єв


План 2008 , поз. 10М


Підп. до друку 28.07.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк арк.0,8 Обл.-вид.арк 1,3

Тираж 300 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

\"основи наукових досліджень\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
\"основи наукових досліджень\" iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
\"основи наукових досліджень\" iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
\"основи наукових досліджень\" iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
\"основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
\"основи наукових досліджень\" iconНавчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень»
«Основи наукових досліджень» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
\"основи наукових досліджень\" iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
\"основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
\"основи наукових досліджень\" iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
\"основи наукових досліджень\" iconОснови наукових досліджень (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є вивчання методології І методів наукових досліджень, а також засоби їх організації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи