Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 244.83 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата29.06.2012
Розмір244.83 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Вища школа України

на шляху трансформації у європейський освітній простір


(Рекомендаційний список)


Суми, 2008


016

В55


Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список.- Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2008.- 20 с.


Укладач: І.Є.Булига


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


@ Сумський державний університет, 2008


Державна програма розвитку освіти на 2006 – 2010 роки спрямована на розширення охоплення населення освітою та інтеграцію України в європейський освітній простір. Метою програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної вищої освіти, удосконалення механізму управління та фінансування, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, прискорення розвитку вищої освіти як визначального чинника інноваційного розвитку суспільства в цілому.

Пропонуємо вашій увазі рекомендаційний список, який висвітлює актуальні питання освіти. З книгами, представленими в ньому, ви можете ознайомитись в бібліотеці СумДУ.


^ Нормативна база з питань вищої освіти


1.

37 У45

Україна. Закони

Про освіту: Закон України, 8 грудня 2006 року.- К.: Парламентське видавництво.- С. 1 - 39.

2.

378 У45

Україна. Закони

Про вищу освіту: Закон України, 17.01.2002 р., № 2984-ІІІ.- К.: Парламентське вид-во, 2006.- 64 с.

3.

007 У45

Україна. Закони

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року

№ 537-V// Відомості Верховної Ради України.- 2007.- № 12.-

С. 511 - 522.

4.


37:004(477)(063) М 34

Матеріали виїзного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України: "Про хід виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці" на 2006-2010 роки".- К.: СофтПрес, 2007.- 208 с.- Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

5.

378.1(094.9) Н 83

Нормативно-правові документи з питань вищої освіти/ За ред. Я. Я. Болюбаша.- К., 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 4 (ДБВі - 1, НауЗ - 1, Схов - 2)

6.

37.014(477) О-72

Освіта в Україні. Нормативна база/ Роїна О.М.- 2-е вид., виправл. та доп.- К.: КНТ, 2006.- 484 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)Болонський процес і нові підходи до

реформування освіти


7.

37.014(063) А 43

Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб'єктів освітнього процесу: Програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Х.:

Вид-во НУА, 2004.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

8.

378(075.8) А 48

Алексюк А.М. Педагогiка вищої освiти України. Iсторiя. Теорiя.: Пiдручник.- К.: Либiдь, 1998.- 560 с.- (Трансформацiя гуманiтарної освiти в Українi)

Кільк. прим.: 4 (УчбЗ - 2, Схов - 1, Абон - 1)

9.

378(07) А66

Андрусенко С.І. Домніч В.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України.- К.: КУЕТТ, 2003.- 172 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, НауЗ - 1)

10.

378.001.76(477:100) Б79

Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Монографія/ За ред. В.М. Бебика.- К.: МАУП, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, Схов - 1)

11.

378.1.001.76(477:100)(05) Б79

Болонський процес в Україні. Ч.1. Проблеми освіти: Вип.45. - К., 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

12.

378.1.001.76(477:100)(05) Б79

Болонський процес в Україні. Ч.2. Проблеми освіти: Вип.46. - К., 2005.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13.

378(477)(075) В55

Вища освіта в Україні. Навчальний посібник/ За ред.

Кремня В.Г., Ніколаєнка С.М.- К.: Знання, 2005.- 327 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 11 (Абон - 9, НауЗ - 1, МетК - 1)

14.

378:009:1(063) Г94

Гуманізація вищої освіти: філософські виміри/ За ред.

А.Ф. Слівінської.- Суми-Бердянськ, 2004.- 276 с.

Кільк. прим.: 2 (КФіл - 1, Схов - 1)

15.

37.014.3 Д12

Дабагян А.В. Некоторые проблемы реформирования системы образования/ А.В.Дабагян, А.М.Михайличенко; Под ред. Л.Л.Товажнянского.- Х.: ФОРТ, 2001.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

16.

37.014 Д 92

Д'юї Д. Демократія і освіта.- Львів: Літопис, 2003.- 294 с.- ("Освіта")

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

17.

37.009.18(470+476+477)(063) Е34

Единое образовательное пространство славянских государств в ХХІ веке: проблемы и перспективы: Материалы

ІІ Международной научно-практической конференции 5-6 апреля 2006 года, г. Брянск/ Под ред. В.И. Аверченкова.- Брянск: БГТУ, 2006.- 419 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

18.

371.014.5(477)(063) И73

Интеграционные процессы в системе образования Украины: проблемы теории и практики/ Редкол. В.И. Астахова и др.-

Х.: НУА, 2007.- 140 с.- (День науки в НУА)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

19.

378:004(063) І-74

Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів

VI Міжнародної науково-методичної конференції 13 - 15 жовтня 2004 року/ Лазарєв М.О., Карпуша В.Д.- Суми: СумДУ, 2004.-

317 с.

^ Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

20.

378:62(063) К30

Качество инженерного образования: Материалы 2-й международной научно - методической конференции 17 - 18 марта 2005 г./ Под ред. О.А. Горленко, В.И. Попкова.- Брянск: БГТУ, 2005.- 236 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

21.

371.1 К56

Ковальський Т.Д. Проблемні ситуації в керуванні освітою.- Львів: Літопис, 2003.- 252 с.- (Освіта)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

22.

37.014.5 К63

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи/ Під заг. ред. О.В. Овчарук.- К.: К.І.С., 2004.- 112 с.- (Бібліотека з освітньої політики)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

23.

378(075.8) К89

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.- К.: Знання, 2005.- 486 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

24.

378 Л68

Лобов В.Г. Предпринимательская деятельность высшего учебного заведения.- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004.- 106 с.- (Академическая серия)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

25.

378.001.76(477:100) М74

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес/ Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков.- К.: Освіта України, 2004.- 60 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 2)

26.

37.014.3 М74

Модернізація освіти в Україні. Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004р./ Під заг. ред. О.Овчарук, О.Локшиної.- К.: К.І.С., 2004.- 32 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

27.

37.012 М77

Моніторинг стандартів освіти/ За ред. А.Тайджнмана.- Львів: Літопис, 2003.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28.

371 М77

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/ Під заг. ред. О.І. Локшиної.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

29.

371 М77

Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомедації з освітньої політики/ Під заг. ред. О.І. Локшиної.-

160 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

30.

378.833 М48

Мороз І.В. Менеджмент і маркетинг в освіті: навчально-методичний посібник.- К.: Освіта України, 2006.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

31.

378 Н 15

Навроцкий А.И. Высшая школа: теория и практика модернизации.- Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007.- 196 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

32.

37(477) Н63

Ніколаєнко С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства.- К.: Знання, 2006.- 207 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

33.

37.014(477)"20" Н63

Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: Початок ХХІ століття.- К.: Знання, 2006.- 253 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

34.

37(477) О 72

Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події/ За заг. ред. В. Г. Кременя.- К.: Вища школа, 2001.- 159 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

35.

378(063) О-75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали.Травень - грудень 2004 р. Ч.2/ Упоряд.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.- К.-Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

36.

378(075.8) П24

Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник/ З.Н.Курлянд.- 3-є вид., перероб., доп.- К.: Знання, 2007.- 495 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

37.

378.1(477:100)(075) П37

Плавич В.П. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу: Навчальний посібник.- Одеса: Астропринт, 2005.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

38.

378.1(477:100) П37

Плавич В.П. Становлення нової освітньої парадигми

ХХІ ст.: Монографія.- Одеса: Астропринт, 2005.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

39.

378 П48

Покликання університету: Збірник наукових праць/ Відп. ред. О. Гомілко.- К.: Янко; Веселка, 2005.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

40.

371(063) П76

Приоритетные направления развития современного образования: Программа и материалы ХІІІ научно-практической конференции учителей 8 апреля 2006 г./ Редкол. В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.- Харьков: Изд-во НУА, 2006.- 134 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

378.03:316.344.42(477)(063) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць/ За ред.

Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського.- Вип. 15-16 (19-20).- Х.: НТУ "ХПІ", 2007.- 388 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

42.


37.014(100) Р18

Раймерз Ф. Компетентний діялог: використання досліджень для формування світової освітньої політики/ Ф.Раймерз, Н.Мак-Гінн.- Львів: Літопис, 2004.- 219 с.- ("Освіта")

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

43.

37.014(73) С20

Сарасон С. Політичне провідництво і можливі невдачі в реформуванні освіти.- Львів: Літопис, 2004.- 176 с.- ("Освіта")

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

44.

378.014.24(477)(063) С40

Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы/ Редкол. В.И. Астахова и др.- Х.: НУА, 2007.- 138 с.- (День науки в НУА)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

45.

37.014.5 С83

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики/ Під заг. ред. В. Андрущенка.- К.: К.І.С., 2003.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

46.

378(477) С91

Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес/ За ред. В.Д. Базилевича.- К.: Знання, 2006.- 326 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

47.

378 С91

Сучасні системи вищої освіти: Порівняння для України/ За заг. ред. В. Зубка.- К., 1997.- 290 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

48.

378.014.1(072) Т35

Терно В.В. Ліцензування акредитація у сфері вищої освіти: формування справ: Методичний посібник.- К.: МАУП, 2006.-

200 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, МетК - 1)

49.

378(035) Т41

Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: Словник-довідник основних термінів і понять з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах/ З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006.- 58 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

50.

37.014.54 Т41

Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки: Монография.- Х.: НУА, 2005.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

51.

371.001.73(073) Т11

Тімар Т.Б. Як домогтися досконалості в освіті/ Т.Б.Тімар, Д.Л.Кірп.- Львів: Літипис, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

52.

378(477)(06) Ф59

Фініков Т.В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження/ Т.В.Фініков, О.І.Шаров.- К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2003.- 68 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

53.

378(075.8) Ф66

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, переробл., доп.- К.: Академвидав, 2006.- 560 с.

+ Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, УчбЗ - 1)

54.

37.014(100) Ф94

Фуллан М. Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ.- Львів: Літопис, 2000.- 270 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

55.

37.014(100) Ф94

Фуллан М. Сили змін: Продовження.- Львів: Літопис, 2001.- 161 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

Структурні зміни в вищій освіті


56.

37(477) А 43

Актуальні проблеми приватної освіти в Україні/ Медведчук С., Романчук Я., Ханик Я., Якимів І.- Львів: Академічний Експрес, 1997.- 135 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

57.

378.147.018.432:62 А47

Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям: Монография.- Сумы: Университетская книга, 2006.- 333 с.

Кільк. прим.: 130 (Шост - 15, ІКон - 15, КПГМ - 30, КТМВ - 31, Абон - 8, КПМТ - 29, НауЗ - 1, ДБВі - 1)

58.

378 Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. Вип. 4./ Ред. кол.: Андрущенко В.П., Гнідан О.Д., Кіраль С.С., Лузік Е.В. та ін.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.- 195 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

59.

378(477.63)(063) К 47

Класичні університети - центри освіти , науки і культури: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003.- 236 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

60.

371.315.7(075)+004.85(075) К 95

Кухаренко В.М. Дистанцiйне навчання: Умови застосування. Дистанцiйний курс. Навч. посiбник/ В.М.Кухаренко, О.В.Рибалко, Н.Г.Сиротенко; Под ред. В.М. Кухаренко.- 3-вид.- Х: НТУ "ХПI","Торсiнг", 2002.- 320 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, НауЗ - 1)

61.

373.57(075) Л 65

Ліцейська освіта: педагогічний менеджмент і технології навчання: Навчально-методичний посібник/ Ред.: Мішуков О.- К.: Педагогічна преса, 2007.- 288 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ - 2)

62.

378.046(477)(066) Н12

На шляху до безперервної освіти: Із досвіду розробки авторських інтегрованих навчальних програм у науково-навчальному комплексі "Народна українська академія"/ За заг. ред. В.І. Астахової.- Харків: Вид-во НУА, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

63.

378.1(477:100) Н53

Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине: Монография/ Под общ. ред. В.И. Астаховой.- Харьков: Изд-во НУА, 2006.- 300 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

64.

378.058(477) П75

Приватна вища школа України на шляху інновацій: Монографія/ В.П.Андрущенко, Б.І.Корольов.- Х.: Видавництво НУА, 2005.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

Управління сучасним вищим навчальним закладом


65.

378.08(477) А91

Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития: Монография.- Харьков: Изд-во НУА, 2006.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

66.

378.11:004 Б44

Бєляєв Ю.І. Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом "Університет": Прикладний аспект/ Ю.І.Бєляєв, О.В.Співаковський, Д.Є.Щедролосьєв.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.- 132 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

67.

13.00.01 Б61

Білий Л.Г. Організаційно-педагогічні основи управління вищим навчальним закладом недержавної форми власності: Автореферат... к. пед. наук спец.: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.- К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2007.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

68.

378.11 Б74

Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія.- Переяслав-Хмельницький: Знання, 2004.- 204 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, Схов - 1)

69.

378:658(075.8) В19

Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: Учебник/ Ю.С.Васильев, В.В.Глухов, М.П.Федоров.-

3-е изд., исправл. и доп.- СПб.: Лань, 2004.- 608 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература)

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, МетК - 1)

70.

08.06.01 В11

Вінюков-Прощенко А.С. Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами: Автореферат...к.техн. наук. спец.:08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами.- К.: МЩН Укр. Нац. авіаційний ун-т, 2006.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

71.

378.113(063) М 34

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика" (м. Полтава, 26-27 квітня 2007р.).- Полтава: Астрая, 2007.- 304 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

72.

08.03.02 М74

Мокіна Ю.В. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів: Автореферат... к. економ. наук. спец.: 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.- Київ: Київський нац. економ. ун-т ім.В.Гетьмана, 2006.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

73.


05.13.06 Р18

Райко Г.О. Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу: Автореферат... к. тех. наук спец.: 05.13.06 - інформаційні технології.- Херсон: Херсонський нац. тех. ун-т, 2007.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

74.

05.13.06 Т66

Трегубенко І.Б. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти: Автореферат... к. тех. наук спец.: 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.- Черкаси: Черкаський держ. технологічний ун-т, 2007.- 24 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

75.

378.11:005.591.6 У 67

Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник.- Херсон: Айлант, 2006.- 356 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

378.11(063) У67

Управління сучасним вищим навчальним закладом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Х.: Народна укр. академія, 2002.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

77.

378.11(075.8) Х93

Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 365 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)Методи та засоби навчання


78.

378(075.8) А86

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін.- К.: Кондор, 2008.- 272 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (КПСт - 1, УчбЗ - 1)

79.

378.147(072.8) Б25

Барнс Л.Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература)/ Л.Б.Барнс, К.Р.Кристенсен, Э.Д.Хансен.- М.: Гардарики, 2000.- 501 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

80.

371.13(076) Б77

Бойц Р. Поради викладачам - початківцям.- К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005.- 448 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, Абон - 1)

81.

13.00.04 Б90

Бужиков Р.П. Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов студентів вищих економічних навчальних закладів: Автореферат.- К.: Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук Укр., 2006.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

82.

378.141.2 В14

Вакарчук І.О. Система тестувань для вступників до Львівського національного інституту імені Івана Франка.- Львів: Місіонер, 2002.- 120 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

83.

387(076.5) В54

Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.- К.: ЦНЛ, 2005.- 396 с.

+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

84.

378.147(075.8) В67

Волков Н.И. Тестовый контроль знаний: Учебное пособие/ Н.И.Волков, А.Н.Алексеев, Н.А.Алексеев.- Сумы: Университетская книга, 2004.- 109 с.

Кільк. прим.: 134 (Абон - 122, ДБВі - 1, ІКон - 5, УчбЗ - 3, Мед. - 2, Мед. - 1)

85.

378.874 Д41

Джеджула О.М. Актуальні проблеми графічної підготовки студентів вищих навчальних закладів.- Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2005.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

86.

378(100)(03) Д58

Довідник для студентів: Основні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах.(у питаннях і відповідях)/ В.Ф.Москаленко, О.П.Яворський, О.П.Волосовець, Л.І.Остапюк, Б.В.Михайличенко.- К.: Книга плюс, 2005.- 24 с.

Кільк. прим.: 48 (Мед. - 46, ДБВі - 1, Мед. - 1)

87.

37:004.738.5 З-36

Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Збірник наукових праць/ За ред. В.Ю. Бикова,

Ю.О. Жука.- К.: Атіка, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 5 (Схов - 5)

88.

004:37(075.8) З-38

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, УчбЗ - 1)

89.

371.3:004 І-74

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія/

В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.О. Жук та ін.- К.: Атіка, 2005.-

252 с.

Кільк. прим.: 3 (МетК - 1, Схов - 2)

90.

371.3:004 І-74

Інформаційні технології і засоби навчання: Збірник наукових праць/ За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука.- К.: Атіка, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 3 (МетК - 1, Схов - 2)

91.

37.041 К17

Калашник Н.Г., Вертегел В.Л. Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання.- Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2005.- 326 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

92.

378.8:37(075.8) К88

Кудренко А.І. Вступ до спеціальності. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.І.Кудренко, О.В.Перетятько.- Суми: СумПДУ

ім. А.С.Макаренка, 2007.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

93.

37.03(06) Л33

Лебедик М.П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процесу: Монографія.- Полтава: РВВ Пуску, 2003.- 305 с.

Кільк. прим.: 4 (Схов - 2, КПСт - 2)

94.

05.13.06 Л54

Лещенко І.Є. Моделі та інформаційні технології ком'пютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж: Автореферат...к. техн. наук спец.: 05.13.06 - автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології.- Херсон: Херсонський нац. техн. ун-т, 2007.- 19 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

95.

05.13.06 М54

Метешкін К.О. Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з використанням інтелектуальних інформаційних технологій: Автореферат.- Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2006.- 33 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

96.

378(035) М48

Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: довідник для студентів.- К.: Освіта України, 2005.- 91 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

97.

378.833 М80

Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія.- К.: Освіта України, 2005.- 278 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 2)

98.

378.8(075.8) Н16

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.-

232 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

99.

378 О-64

Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Вип. 1/ Редкол.; Від. за вип. В.І. Дзюба.- К., 2004.- 365 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

100.

378.1(066) О 64

Організація навчально-виховного процесу: З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Вип. ІІ. Ч.1.- К., 2004.- 293 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

101.

378.1(066) О 64

Організація навчально-виховного процесу: Досвід роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Вип.ІІ. Ч.2/ Редкол.: Хоменко М. П., Дудник Т. П., Дзюба В. І. та ін.- К., 2004.- 201 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

102.

37.02 О-72

Освітні технології: Навч.-метод. посібник/ О.М. Пєхота,

А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.- К.: АСК, 2003.- 255 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

103.

378(083.74) О-72

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - "Економіка і підприємство"/ Під керівн. А.Ф. Павленка.- К.: МОН Укр., 2006.- 124 с.- (Галузевий стандарт вищої освіти)

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

104.

378(075) О-93

Оцінювання студентської успішності: Практичний посібник.- Перше укр. вид.- К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

105.

378.85:62 П29

Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін: Монографія.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- 292 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

106.

378.8(075) С41

Ситуаційна методика навчання: теорія і практика/ Упорядн. О. Сидоренко, В. Чуба.- К.: Центр інновацій та розвитку, 2001.-

256 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

107.

378.1(4)(075.8) С35

Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб.- К.: Європейський ун-т, 2004.- 127 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (МетК - 2)

108.

004:37 С91

Сухомлин В.А. ИТ-образование: концепция, образовательные стандарты, процесс стандартизации.- М.: Горячая линия-Телеком, 2005.- 175 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

109.

37.015.3 Ф95

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: Монографія.- Тернопіль: Астон, 2007.- 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

Виховна система вищого навчального закладу


110.

378(477.54) Б 43

Бєлова Л.О. Виховна система ВНЗ: Питання теорії та практики.- Х.: Вид-во НУА, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

111.

378(075.8) В94

Виховна робота зі студентською молоддю: Навч. посібник/ За заг. ред. Т.Ю. Осипової.- Одеса: Фенікс, 2006.- 288 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

112.

13.00.07 Д79

Дубич К.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу: Автореферат... к. пед. наук спец.: 13.00.07 - теорія і методика виховання.- Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2007.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

113.

378(075.8) Л72

Лозбинев В.П. Воспитательная работа преподавателя вуза: Учебное пособие/ Под ред. В.И. Попкова.- Брянск: БГТУ, 2006.-

87 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

114.

378(477.54) М54

Метаморфозы воспитания/ В.И.Астахова.- Х.: Изд-во НУА, 2004.- 276 с

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

115.

37.01:37.046(063) М 54

Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования: Материалы Международной научно-практической конференции.- Х.: НУА, 2005.- 292 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

116.

378.1 С 83

Стратегия гуманизма (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ "ХПИ" - ХГУ "НУА"/ Под общей ред.

В. И. Астаховой, Л. Л. Товажнянского.- Х.: Изд-во НУА, 2004.-

211 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

117.

378.111 С88

Студентське самоврядування для "чайників": Посібник.- К.: Молодий Рух, 2006.- 122 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)

118.

378.017.92 Ф79

Формування духовного світу студента: Монографія.- Суми: Університетська книга, 2007.- 263 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)
Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи