Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Скачати 107.75 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Дата29.06.2012
Розмір107.75 Kb.
ТипДокументи


Сумський державний університет.

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті.

33-10-39, 33-21-34 http://sumdu.edu.ua

e -mail: library@sumdu.edu.ua


Організаційно-методичні аспекти доказової медицини


Рекомендаційний список


м. Суми, 2007 рік


61

О-64


Організаційно-методичні аспекти доказової медицини: рекомендаційний список. - Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2007. – 12 с.


Виняткова увага, що приділяється доказовій медицині в усьому світі, обумовлена насамперед тим, що в медичну практику швидко впроваджуються все складніші та все точніші методи діагностики. Безупинно збільшується потік інформації, кількість наукових публікацій.

Рекомендаційний список включає статті з періодичних видань, книги за 2004-2007 роки. З виданнями Ви зможете ознайомитися в бібліотеці СумДУ.


Укладачі: О.В. Крицька, О.О. Самодай,

Я.В. Галицька


Відповідальний за випуск: Т.В. Слабко


@ Сумський державний університет

Медичний інститут, 2007


Передмова


Поняття «доказова медицина» (evidence-based medicine) з’явилося відносно недавно. Термін запропонований в 1990 році групою канадських учених з університету Макмайстри в Торонто.


Доказова медицина – медична практика або проведення медичних втручань, які ґрунтуються на суворих наукових результатах, що підтримують або спростовують застосування тих або інших медичних втручань.


У вузькому розумінні «доказова медицина» - спосіб медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено в доброякісних дослідженнях.


Цінність доказової медицини, що ґрунтується на новій технології збору, аналізу, узагальнення й інтерпретації наукової інформації, і полягає в забезпеченні і поєднанні індивідуального клінічного досвіду з оптимальними доказами, отриманими шляхом систематизованих досліджень.


^ Організаційно – методичні аспекти доказової медицини


«Має змінитися світогляд лікаря, з’явитися новий лікарський кодекс використання діагностичних і лікувальних даних, заснованих на доказах, що й визначає доказову медицину як один із стратегічних шляхів розвитку медицини.»


^ О. Мінцер

(д.м.н., професор Київської медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика) 1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу (есенціальну артеріальну гіпертензію) I-II стадії // Українська медична газета. - 2007. - № 1. - С. 23.
 1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу (есенціальну артеріальну гіпертензію) III стадії) // Українська медична газета. - 2007. - № 1 . - С. 23.
 1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легенів і I стадії // Українська медична газета. - 2007.- № 1 . - С. 21.
 1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легенів II стадії // Українська медична газета.- 2007. - № 1 . - С. 21.
 1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легенів III стадії // Українська медична газета. - 2007.- № 2 . - С. 11.
 1. В.В.Крылов, В.Г.Дашьян, А.Л.Парфенов, С.В.Ефременко. Рекомендательный протокол по ведению больных с гипертензивными внутримозговыми гематомами // Вопросы нейрохирургии. - 2007. - № 2. - С. 3-9.
 1. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія": Наказ МОЗ від 3 липня 2006 р. № 433 // Новости медицины и фармации. - 2007. - № 3 . - С. 4-5.
 1. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Токсикологія": Наказ МОЗ від 3 липня 2006 р. № 435 // Новости медицины и фармации. - 2007.- № 1. - С. 1-15.
 1. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Токсикологія": Наказ МОЗ від 30 липня 2006 р. № 435 // Новости медицины и фармации. - 2007.- № 3 . - С. 1.
 1. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю " Токсикологія" // Новости медицины и фармации. - 2007. - № 1. - С. 1-8.* * * 1. Бакшеев В.И., Коломоец Н.М. Медицина, основанная на доказательствах: реалии и перспективы // Терапевтический архив. – 2006. - № 4. – С. 83-87.
 1. Бєлашова І.Г. Інформаційне забезпечення та організаційно-методичні аспекти доказової медицини // Медична освіта. – 2005. - № 2. – С.50-55.
 1. Воробьев К.П. Проблемы вхождения технологий доказательной медицины в украинском здравоохранении: Ч.1. Место технологий доказательной медицины в клиническом решении врача // Український медичний часопис. – 2006. - № 3. – С. 11-20.
 1. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 240 с.
 1. Мінцер О. Доказова медицина // Ваше здоров’я. – 2005. – 7-13 січня. - С. 10.Основи доказової медицини

у навчальний процес ВНЗ


«Впровадження основ доказової медицини у навчальний процес сприятиме покращанню підготовки випускників медичних вищих навчальних закладів, згідно із сучасними світовими стандартами лікування, що вкрай необхідно для зміцнення міжнародного рейтингу вітчизняного медичного диплома.»


^ М.П. Скакун

(д.м.н., професор Тернопільської державної медичної академії

ім. І.Я. Горбачевського) 1. Аляутдин Р.Н. Доказательная медицина и опыт ее преподавания на фармацевтическом факультете ГОУ ВПО московской медицинской академии им. И.М.Сеченова // Российский медицинский журнал.– 2006. - № 2. – С. 5-9.
 1. Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на до дипломному рівні – вимога часу // Медична освіта. – 2005. - № 4. – С. 23-26.
 1. Гиріна О.М. Досвід викладання основ доказової медицини на додипломному етапі підготовки сімейних лікарів// Сімейна медицина. - 2006. - № 4.- С.15.
 1. Доказова медицина в навчальному процесі на етапі післядипломної освіти лікарів-хірургів // Освіта України. – 2005. - № 4. - С. 27-29.
 1. Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії // Медична освіта. – 2005. - № 4. – С. 31-33.
 1. Медична освіта на шляху до доказової медицини: постановка проблеми та шляхи її вирішення // Освіта України. – 2005. - № 4. – С. 12-14.
 1. Методи впровадження основ доказової медицини у навчальний процес курсу дерматології // Медична освіта. – 2005. - № 4. – С. 29-30.
 1. Скакун М.П. Доказова медицина: що, де і як викладати у медичних ВНЗ // Медична освіта. – 2005. - № 1. – С.4-9.
 1. Скакун М.П. Основи доказової медицини – у навчальний процес ВНЗ // Медична освіта. – 2004. - №2. – С. 10-12.
 1. Стародуб Є.М. Впровадження принципів доказової медицини на факультеті післядипломної освіти // Медична освіта. – 2006. - № 1. – С. 64-66.
 1. Ткач Ю.И. Применение принципов доказательной медицины в работе кафедры клинической лабораторной диагностики // Проблеми медичної науки та освіти. – 2005. - № 4. – С. 8-10.Клінічна практика у світі доказової медицини


«Під поняттям «доказова медицина» слід розуміти сучасні технології пошуку, аналізу й узагальнення найновіших і достовірних наукових даних щодо ефективних, безпечних та економічних підходів до лікування, на підставі яких можна приймати оптимальні рішення в клінічній медицині.»


^ О. Мінцер

(д.м.н., професор Київської медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика) 1. Антиатерогенные эффекты ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента с точки зрения доказательной медицины. Ч. II / Д.В.Преображенский и др. // Кардиология. - 2007. - № 5. - С. 73-86.
 1. Бочков Н.П. Клеточная терапия в свете доказательной медицины // Клиническая медицина. - 2006. - № 10. - С. 4-10.
 1. Бут Г. Переваги застосування раміприлу з позицій доказової медицини // Новости медицины и фармации.- 2007. - № 3. - февраль.- С. 6.
 1. Визир В.А. Изолированная систолическая артериальная гипертензия. Концепция разумной достаточности или стратегия лечения, основанная на доказательствах // Український медичний часопис. – 2005. - № 1. – С. 77-87.
 1. Возможность индивидуального прогноза оптического результата при пневматической дислокации субмакулярных кровоизлияний // Офтальмологический журнал. – 2005. - № 3. – С. 32-35.
 1. Впровадження методів доказової фізіотерапії в клінічну практику лікарів-фізіотерапевтів // Медична освіта.- 2005. - № 4. – С.17-18.
 1. Вырва Е.Е. Доказательная фармация: урогинетальный хламидиоз // Українська медична газета. - 2007. - № 2. - февраль.- С. 16-17.
 1. Гиляревский С.Р. Практические подходы к выбору B-адреноблокатора для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: новые данные, основанные на доказательствах // Кардиология.- 2006. - № 11. - С. 79-85.
 1. Гиляревский С.Р. "Три жизни" каптоприла в эпоху доказательной кардиологии // Кардиология.- 2007. - №1. - С. 82-90.
 1. Головач І.Ю. Сучасні підходи до лікування остеоартрозу з позицій доказової медицини: роль глюкозаміну сульфату // Здоров'я України. - 2006.- № 23-24. - грудень.- С. 76-77.
 1. Долженко М.Н. Применение амлодипина у больных с ИБС: современные результаты исследований с позиции доказательной медицины // Новости медицины и фармации. - 2006.- № 16.- С. 19-20.
 1. Драгомирецкая Е.И. Изменения остроты зрения в октавах – важнейший клинический отклик в доказательной офтальмологии // Офтальмологический журнал. – 2005. - № 5. – С. 81-83.
 1. Информация о рекомендациях Европейской антиревматической лиги (EULAR) 2003 г.: доказательный подход к лечению пациентов с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. - № 2. – С. 111-124.
 1. Коваль Е.А. Доказательная кардиология: новые приоритеты // Здоров’я України. – 2006. - № 10. – С. 31-32.
 1. Коваленко В.Н.Нестероидные противовоспалительные препараты: роль и место в современной ревматологической практике на основе данных доказательной медицины // Український ревматологічний журнал. - 2006. - № 1. - С. 17-29.
 1. Косарев В.В. Доказательная фармакотерапия в пульмонологии: пути достижения качества // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - № 9. - С. 3-8.
 1. Лечение боли в спине по принципам доказательной медицины // Здоров’я України. – 2006. - № 9. – С. 22-23.
 1. Лікування артеріальної гіпертензії і профілактика її ускладнень в терапевтичній практиці: дані доказової медицини: Методичні рекомендації. - К.: МОЗ України АМН України, 2006. - 20 с.
 1. Минцер Ю.П. Современная клиническая практика в свете доказательной медицины // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2005. - № 2. – С. 95-104.
 1. Мирошниченко Н.В. Проблема диагностики соматоформных расстройств с позиций доказательной медицины // Проблеми медичної науки та освіти. – 2005. - № 3. – С. 43-45.
 1. Могилевкина И.А. Перинатальные инфекции (научно-доказательные подходы к оказанию помощи) // Здоровье женщины. - 2007. - № 2. - С. 31-45.
 1. Могілевкіна І.О., Петренко Т.Г. Нові підходи в навчанні спеціалістів: медицина, яка базується на доказах при виборі тактики надання допомоги в акушерській практиці // Вісник соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України. – 2006. - № 2. – С. 40-45.
 1. Молчанов Д. Как улучшить состояние костной и хрящевой ткани при ревматических заболеваниях? // Здоров'я України. - 2006. - № 20. - С. 48-49.
 1. Молчанов Д. Роль и место фармакологической церебропротекции в профилактике и коррекции когнитивной недостаточности: гипотезы и доказательства // Здоров'я України. - 2007. - № 3. - лютий. - С. 29-31.
 1. Натуропатия в контексте доказательной медицины // Здоров'я України. – 2005. - № 9. - С. 34.
 1. Островая Т.В. Церебропротекция в аспекте доказательной медицины // Медицина неотложных состояний. - 2007. - № 2.- С. 48-52.
 1. Пасечников В.Д. Доказательства Н.pуlori- ассоциированного желудочного канцерогенеза и разработка стратегий профилактики рака желудка // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2006. - № 5. - С. 82-89.
 1. Побочные эффекты фармакотерапии ревматических заболеваний с точки зрения доказательной медицины // Здоров’я України. – 2005. - № 23-24. – С. 34-35.
 1. Применение макролидов при инфекциях органов дыхания с точки зрения доказательной медицины // Здоров’я України. – 2006. - № 6. – С. 22-24.
 1. Профилактика инсульта с позиции доказательной медицины: АВС // Здоров’я України. – 2006. - №13-14 (липень). – С. 20-21.
 1. Пугач М.Н. Антипіретична терапія з огляду доказової медицини // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. - № 1. – С. 50-54.
 1. Распространение Кокрановских доказательств. Каталог ресурсов, использующих Кокрановские обзоры. Часть 1 // Український медичний часопис. – 2005. - № 4. – С. 5-18.
 1. Рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR): доказательный подход к лечению при остеоартрозе суставов кисти: "Отчет специальной комиссии постоянного комитета по международным клиническим: исследованиям включая терапевтические (ESCISIT) // Український ревматологічний журнал. - 2007. - № 2.- С. 18-33.
 1. Селезнев Е. Фармакокинетика как основа доказательной фармакотерапии // Врач. – 2006. - № 4. – С. 59-61.
 1. Сиренко Ю.Н. Амлодипин – по прежнему первая позиция в классе антагонистов кальция по критериям доказательной медицины // Здоров’я України. – 2005. - № 8 (117). – С. 16-18.
 1. Соколова Л.К. Доказательные рекомендации по лечению пациентов с нарушениями углеводного обмена и заболеваниями сердечно-сосудистой системы // Український медичний часопис. - 2007. - № 2. - С. 14-19.
 1. Ткаченко Р.А. Современные алгоритмы диагностики и интенсивной терапии тромбоэмболии легочной артерии в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины // Репродуктивное здоровье женщины. – 2006. - № 2. – С. 21.
 1. Фармакотерапия, основанная на доказательствах // Врач. – 2006. - № 4. - С. 3-5.
 1. Федченко Ю.Г Оцінка якості лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і двадцятипалої кишки на первинному рівні надання медичної допомоги на фоні вимог доказової медицини // Проблеми медичної науки та освіти. – 2005. - № 3. - С. 35-38.
 1. Царенко С.В. Доказательная медицина и критические состояния // Медицина неотложных состояний. - 2007. - № 1. - С. 29-32.
 1. Черкасский Б.Л. Клиническая эпидемиология и доказательная медицина // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2006. - № 3. – С. 5-8.
 1. Шварц Ю.Г., Наумова Е.А. Приверженность пациентов к лечению с позиций доказательной медицины // Международный медицинский журнал. – 2005. - № 3. – С. 120-125.
 1. Шуба И.М. Рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR) 2003г.: доказательный поход к лечению пациентов с остеоартрозом коленнях суставов // Здоров’я України. – 2005. - № 4. – С.17-21.
 1. Шухов В.С. Доказательства очевидности в самолечении: обезболивание // Новости медицины и фармации. - 2007. - № 15. - сентябрь. - С. 8-9.ЗМІСТ 1. Передмова…………………………………………..2

 2. Організаційно-методичні аспекти доказової медицини……………………………………………3

 3. Основи доказової медицини у навчальний процес ВНЗ………………………………………….6

 4. Клінічна практика у світі доказової

медицини…………………………………………....8


Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Методи ендоскопічної діагностики І лікування: рекомендаційний покажчик. – Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному...
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Павлов Іван Петрович: рекомендаційний покажчик. Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2010. – 23 с
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Подорож у минуле: Рідкісні книги з медицини (1848–1925 рр.): рекомендаційний список. – Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки...
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconБібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Павлов Іван Петрович: рекомендаційний покажчик. Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2010. – 23 с
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Актуальные подходы к профилактике акушерских кровотечений у пациенток с преэклампсией / О. В. Грищенко, И. В. Лахно, В. Л. Дудко,...
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Березин, А. Е. Диастолическая сердечная недостаточность: фенотипическая особенность или новое кардиоваскулярное заболевание? // Український...
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Гайсин, И. Р. Артериальная гипертония у беременных новый кардиоренальный континуум / И. Р. Гайсин // Терапевтический архив. – 2012....
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Гайсин, И. Р. Артериальная гипертония у беременных новый кардиоренальный континуум / И. Р. Гайсин // Терапевтический архив. – 2012....
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Аполихина, И. А. Современные возможности в лечении остроконечных кондилом / И. А. Аполихина // Акушерство и гинекология. – 2011....
Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Калюта, А. О. Сучасні аспекти папіломавірусної інфекції геніталій / А. О. Калюта // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи