Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» icon

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Скачати 45.72 Kb.
НазваВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Дата29.06.2012
Розмір45.72 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ,
що направляються у журнал


«ВІСНИК СумДУ. Серія ЕКОНОМІКА»


ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ І СТРУКТУРИ СТАТЕЙ


Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила і затвердила правила-вимоги до змісту і оформлення матеріалів, що представляються для публікації. Вказані вимоги обов'язкові для дотримання всіма авторами.

Журнал "Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" публікує статті вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, здобувачів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати, написані трьома мовами (українською, російською та англійською).

При цьому перевага надається статтям, написаним англійською мовою.

Статті приймаються обсягом:

а) оглядово-узагальнюючого характеру - 12 сторінок;

б) проблемного характеру - 10 сторінок;

в) про розв'язання конкретної наукової задачі - 5 сторінок;

г) короткого повідомлення про досягнутий результат - 3 сторінки.


До публікації приймаються статті докторів наук, спільні з докторами наук та всі інші за рекомендацією доктора економічних наук.

До статті обов’язково додаються:

  • рукопис, надрукований на аркушах формату А4;

  • відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса організації, номер телефону;

  • рекомендація доктора економічних наук (у разі, коли стаття подається не доктором наук, або без його співавторства);

  • авторська угода;

  • назва статті, резюме, ключові слова подаються на окремому аркуші трьома мовами - українською, російською, англійською.


Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Редколегія журнала «^ Вісник СумДУ. Серія Економіка» просить авторів дотримувати правила оформлення статі, що подається до журналу.

Рукописи, які не відповідають встановленим правилам, розглядаються не будуть.

Термін розгляду статті – 2-3 місяці. Термін публікації матеріалів складає 3-4 місяці з моменту подачі їх в редакцію (за наявності позитивної рецензії члена редакційної колегії «Вісника»). Листування з авторами щодо термінів публікації статті не ведеться.

Статті приймаються електронною поштою і безпосередньо за адресою редакції. У назві файлу статті повинні бути прізвище першого автора і дата написання (наприклад, Ivanov02.06.2011.doc), всі додаткові файли (з малюнками, схемами і т.д.) також повинні містити прізвище автора і дату (наприклад, lvanovRis1.jpg). Після отримання редакцією статті на електронну адресу, з якого було надіслано листа, відсилається повідомлення про її прийом до публікації або відмові у разі невідповідності оформлення статті вимогам.


^ Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу "Вісник СумДУ".

Тел. (0542) 64-06-57

E-mail: nataliya_sumy@mail.ru,

vestnik@nis.sumdu.edu.ua

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (див. п.3 рішення президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1).


Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче - ініціали, прізвище та вчене звання автора (авторів), місце роботи.

Стаття має містити в собі логічно-пов'язані розділи.

Анотація - це стисле, але точно сформульоване поставлення задачі і основні результати.

^ Ключові слова.

Вступ

У вступі наводяться:

- поставлення проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

^ Поставлення завдання

Формулюється мета статті. Результати дослідження

У цьому розділі викладаються основні матеріали дослідження а повним обґрунтування отриманих наукових результатів.

Висновки

Розділ містить нові відомості, отримані авторами статті, їх теоретичне та практичне значення, перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

SUMMARY

Це точний переклад на англійську мову анотації. Містить у собі назву статті, прізвище та ініціали авторів, назву, адресу організації й електронну адресу.

^ Список літератури

Перелік літературних джерел подається у квадратних дужках загальним списком у кінці рукопису. Складається за чергою посилань у тексті (а не алфавітним порядком) мовою оригіналу згідно з діючим ДСТУ 7.1:2006 та вимогами ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. - №3. – С. 8-13). Посилання на неопубліковані праці не допускаються.


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи мають бути виконані виключно за допомогою шаблону, розміщеному на сайті www.visnyk.sumdu.edu.ua

При невідповідності оформлення статті, описаним нижче правилам, редакція залишає за собою право запитати виправлений варіант статті або відмовити в її публікації, в інших випадках редакція залишає за собою право корекції статті.

^ Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє - 25 мм, нижнє - 52 мм, ліве і праве - по 40 мм, інтервал - одинарний, перший рядок абзацу - відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт - School Book. Всі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Equation.

Стиль формул: текст, функція, змінна, матриця-вектор -School Book; малі грецькі, великі грецькі, символ - Symbol; малі грецькі, змінна -курсив; матриця-вектор - напівжирний. Розмір: звичайний - 10 пт.; великий індекс -7 пт.; дрібний індекс - 6 пт.; великий символ - 18 пт.; дрібний символ - 12 пт.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.

Схожі:

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина»
Сумського державного університету. Серія Медицина” публікує статті, які містять нові наукові результати з клінічної та теоретичної...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» icon"Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка"
У науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка" приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка і регіон»
Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги до оформлення статей
Науковий журнал “Вісник Національного університету” друкує оригінальні наукові статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconШапочка М. К., Костюченко Н. М. Етичний розвиток суспільства як чинник дієвості інституційного механізму сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. №2, том 2, 213 с., с. 36-40

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconАвторських рукописів, які подаються
Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки,...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка» iconВимоги Видавництва до оформлення рукописів
До видавництва подають електронну версію І один роздрук на папері. Електронна І паперова версії повинні бути ідентичними
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи