Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» icon

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина»
Скачати 51.52 Kb.
НазваВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина»
Дата29.06.2012
Розмір51.52 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ,
що направляються у журнал


«ВІСНИК СумДУ. Серія МЕДИЦИНА»


Журнал “Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина” публікує статті, які містять нові наукові результати з клінічної та теоретичної медицини, написані однією з трьох мов (українською, російською та англійською). Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи описані в інших виданнях.


При направленні статті до редакції необхідно керуватися такими правилами:

1 Обсяг статті:

огляд літератури – до 15 сторінок; оригінальна робота – до 9 сторінок;

замітки з практики – до 3 сторінок; рецензії та хроніки – до 3 сторінок.


^ 2. Статтю викладати за такою схемою:

УДК.

Назва статті.

Ініціали, прізвище автора (авторів).

Назва установи, де виконана робота (місто, де знаходиться установа).

Резюме. Подається мовою тексту статті обсягом не менше ніж 5 рядків.

Ключові слова.

Вступ.

Мета дослідження.

Матеріал та методи дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення.

Висновки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Summary.

Список літератури.

На окремому аркуші подаються назва статті, ініціали, прізвище автора (авторів), резюме, ключові слова трьома мовами - українською, російською, англійською.


2.1. У вступі наводять:

- поставлення проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор.

2.2. У розділі «^ Матеріал та методи» повинна бути чітко описана методика проведення дослідження (дизайн). Зазначається варіант дослідження, одномоментне (поперечне), поздовжнє (проспективне або ретроспективне дослідження випадок-контроль). Повинні бути описані критерії включення у дослідження і виключення з нього (а не тільки названий діагноз). Обов'язково зазна­чити наявність чи відсутність рандомізації (із указанням методики) під час розподілу пацієнтів за групами, а також наявність чи відсутність маскування ("осліплення") при використанні плацебо і лікарського препарату у клінічних дослідженнях. До уваги авторів: усі  медичні препарати, названі у тексті, повинні  мати не комерційну, а фармакопейну назву.

Необхідно детально описати ви­користану апаратуру і діагностичну техніку із зазначенням її виробника, а також назву наборів для імунологічного, гормонального і біохімічного дослідження із зазначенням їх виробника. Якщо у статті йдеться про описання обстеження на людині, необхідно вка­зати, чи відповідала процедура стандартам етичного комітету, що несе відповідальність за цей фраг­мент роботи, або перегляду Гельсинкської декларації (1975) від 1983 року. В експериментальних працях необхідно зазначити вид і кількість використаних тварин, а також зазначити, які застосовувалися методи знеболення та умертвіння тварин відповідно до "Правил проведення робіт з використанням експе­риментальних тварин".

2.3. При поданні статистичного аналізу у кожному конкретному випадку зазначається фактична величина допустимого рівня значущості "р" для використаного статистичного критерію, а не просто "р<0,05" або
"р >0,05". Необхідно дати визначення усім використаним статистичним термінам, скороченням і символічним позначенням. Наприклад: М - вибіркове середнє; m - похибка середнього; STD - вибіркове стандартне відхилення; р - досягнутий рівень значущості. При використанні виразів на зразок М± m необхідно вказати зна­чення кожного із символів, а також обсяг вибірки (п). Середні величини не слід наводити точніше, ніж на один десятинний знак порівняно з вихідними даними, середньоквадратичне відхилення та похибку середнього - ще на один знак точніше. Якщо аналіз даних проводиться з використанням статистичного пакета програм, то необхідно зазначити назву цього пакета і його версію.

2.4. ^ Результати дослідження та їх обговорення. У цьому розділі викладаються основні матеріали дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускають­ся. Не потрібно використовувати скорочення (абревіатури) у назві статті, висновках і резюме.

2.5. Висновки. Розділ містить нові відомості, отримані авторами статті, їх теоретичне та практичне значення.

2.6. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

2.7. Summary. Це точний переклад на англійську мову анотації. Містить у собі назву статті, прізвище та ініціали авторів, назву, адресу організації й електронну адресу.

2.8. Список літератури. Перелік літературних джерел подається у квадратних дужках загальним списком у кінці рукопису. Складається за чергою посилань у тексті (а не алфавітним порядком) мовою оригіналу згідно з діючим ДСТУ 7.1:2006 та вимогами ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. - №3. – С. 8-13). До списку літератури включаються роботи вітчизняних та зарубіжних авторів за останні 7-10 років. Посилання на неопубліковані праці не допускаються.


^ 3. Правила оформлення та подання рукописів

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє - 25 мм, нижнє - 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал - одинарний, перший рядок абзацу - відступ
5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт - School Book. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Equation.

Обсяг графічного матеріалу має бути мінімальним. Ілюстрації дозволяється розміщувати у статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах. Вони не повинні відтворювати дані таблиць.

Таблиці повинні бути компактними, мати номер, якщо таблиць 2 і більше, та назву. Скорочення у назві таблиць не дозволяються.

Стаття подається до редакції в електронному вигляді на електронних носіях (дискета формату 3,5”, СD-R, CD-RW, Flash-карта) або електронною поштою.


До статті на електронному носії додаються:

  • рукопис у двох примірниках, надрукованих на аркушах формату А4;

  • відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса організації, номер телефону);

  • експертний висновок;

  • авторська угода;

  • назва статті, резюме, ключові слова подаються на окремому аркуші трьома мовами - українською, російською, англійською.Редакція залишає за собою право відхиляти статті, оформлені неналежним чином, редагувати статті, а також змінювати стиль оформлення, що не впливає на зміст. Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу після анонімного рецензування. За результатами рецензування стаття може бути рекомендована до друку, повернута на доопрацювання або відхилена. Не прийняті до публікації матеріали повертаються на вимо­гу авторів.


Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Вісник СумДУ”. Тел. (8-0542) 64-06-57.

E-mail: vestnik@nis.sumdu.edu.ua.Вісник СумДУ. Серія “Медицина”

Схожі:

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconСписок опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
Мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська,...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconВимоги до оформлення статей
Науковий журнал “Вісник Національного університету” друкує оригінальні наукові статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» icon"Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка"
У науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка" приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconСписок опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
move to 0-17021630
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconАвторських рукописів, які подаються
Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки,...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconВимоги Видавництва до оформлення рукописів
До видавництва подають електронну версію І один роздрук на папері. Електронна І паперова версії повинні бути ідентичними
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconВимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету "Львівська політехніка", серія "Філософські науки". І. Вимоги до змісту
Файлу привласнюєте назву прізвище автора із номером, що відповідає року випуску Вісника (наприклад: Куйбіда – 2010)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
...
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія медицина» iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи