1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи icon

1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Скачати 380.84 Kb.
Назва1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Сторінка1/4
Дата29.06.2012
Розмір380.84 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
(ОБОВЯЗКОВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ) 5

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
“ЛОКАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ” 9

3 ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ( ПЕРШОГО ОДЗ). ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 10

4 ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ( ДРУГОГО ОДЗ). 13

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14


ВСТУП

У сучасних умовах глобалізації та інформатизації суспільства роль інформації в усіх сферах життєдіяльності людини постійно зростає. Перехід розвинених країн світу до постіндустріальної економіки та інформаційного суспільства став помітним явищем сучасної історії. Комп’ютерні і телекомунікаційні технології глибоко проникли в науку, культуру, освіту, економіку та політику. Вони формують сьогодні нову сферу інформаційної взаємодії. В економіці значення інформації як одного з центральних ресурсів не викликає сумнівів.

Процес управління підприємством передбачає процеси одержання, збереження, обробки і поширення інформації, які здійснюються за допомогою комп’ютерних мереж. Глобальна комп’ютерна мережа Internet є неперевершеним засобом для проведення маркетингу, підвищення рівня обслуговування клієнтів, найпотужнішим інструментом управління підприємством. Маркетинг у мережі Internet забезпечує отримання та аналіз реакції споживачів на будь-які дії компанії через відстеження поведінки відвідувачів корпоративного Web-сайту — вузла в Internet, що містить інформацію про компанію, її товари і послуги. В Internet практикуються цільові розсилання електронних повідомлень реальним і потенційним клієнтам компанії та розміщення реклами на часто відвідуваних тематичних сайтах. Створення компанією власної електронної крамниці для прямих продажів через Internet сприяє значному підвищенню їх обсягу за рахунок необмеженого розширення ринку покупців — користувачів мережі Internet, яка не має географічних кордонів. Прямі продажі через Internet дають змогу підвищувати рівень “індивідуалізації” обслуговування певного клієнта, враховувати його особисті побажання і смаки.

Глобальна комп’ютерна мережа Internet вміщує великі обсяги правових, економічних і наукових відомостей, які слугують інформаційною базою для ведення бізнесу. Доступ співробітників філій великої компанії до централізованих корпоративних баз даних через Internet спрощує керованість такою установою через підвищення рівня інформативності. Складне управлінське завдання з налагодження спільної роботи багатьох структурних підрозділів установи під час оброблення інформації вирішується шляхом створення і реалізації Internet — локальної комп’ютерної мережі підприємства, яка працює на основі Internet-технологій.

Таким чином, сьогодні підготовка фахівців з управління неможлива без всебічного вивчення технологій комп’ютерних мереж. Метою курсу “Локальні обчислювальні мережі” є надання знань сучасних концепцій інформаційних мережевих технологій і їх ролі в технічних системах, уявлення про розвиток корпоративних інформаційних систем, формування навичок аналітичної роботи в середовищі мережевих інформаційних технологій відповідно до потреб сучасної промисловості.

^

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
(ОБОВЯЗКОВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ)Курс “Локальні обчислювальні мережі” входить до складу дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності “Системи управління та автоматики”. Для студентів заочної та очної форм навчання пропонується до вивчення п‘ять тем, які складені таким чином, що охоплюють всі базові питання використання комп‘ютерних мереж і комунікацій у сфері автоматики.

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання повинні виконати письмову контрольну роботу (для студентів очної форми навчання два обов’язкових домашніх завдання). Виконана контрольна робота (два ОДЗ – для студентів очної форми навчання) є свідченням вміння студента підбирати та використовувати необхідний тематичний матеріал, повною мірою висвітлювати поставлені питання. В цілому контрольна робота (ОДЗ) є звітом про роботу, проведену студентом за навчальний період.

Сутність першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ) полягає у наданні відповідей на 3 (4 – для очної форми навчання ) теоретичних питання.

Відповіді на теоретичні питання, які поставлені студенту в контрольній роботі, повинні містити елементи аналізу та зіставлення фактів, отриманих з різних літературних джерел.

Під час написання роботи студент повинен дотримуватися таких вимог:

 1. Вивчити рекомендовану літературу, яка допомагає розкрити завдання контрольної роботи. Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги наукової бібліотеки СумДУ, Української академії банківської справи, обласної наукової бібліотеки, бібліотеки за місцем проживання.

 2. Робота має бути граматично та стилістично грамотно оформлена. Комп‘ютерний набір та друк тексту не повинні викликати у викладача труднощів під час його перевірки.

 3. Відповідь на питання повинна мати чіткий, логічно закінчений виклад.

 4. Відповідь на кожне питання повинна містити власні висновки й узагальнення, рекомендації щодо практичного застосування або варіанти можливого вирішення тієї чи іншої проблеми.

Студенту потрібно враховувати, що механічно переписані з літературних джерел тексти не будуть оцінюватись, якщо вони подані без посилання на авторів.

Теоретичні питання до першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ) обираються студентом таким чином: необхідно за останньою цифрою номера залікової книжки вибрати завдання з першого по третій десяток питань. Наприклад, остання цифра 5, потрібно вибрати теоретичні питання 5 та 15 та 25; остання цифра 0 – вибрати теоретичні питання 10, 20 та 30 (40 ).  1. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи
   (обов’язкового домашнього завдання)Контрольні роботи падаються на перевірку у зброшурованому вигляді (папка з прозорим аркушем обгортки). Всередині папки допускається розміщення аркушів у файлах.

Контрольна робота повинна бути надрукована на стандартних білих аркушах формату А4 (210297мм), поля зверху та знизу – 1,5см, справа – 1см, зліва – 2см. Текст повинен бути набраний на комп‘ютері в редакторі Microsoft Word (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12пт, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання тексту – за шириною).


   1. ^ Вимоги до виконання теоретичної частини контрольної роботи (першого ОДЗ)


Обсяг першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ) повинен становити не менше 8-10 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані. Контрольна робота (ОДЗ) повинна містити титульний аркуш, зміст (перелік питань, які висвітлюються студентом у роботі), відповіді на теоретичні запитання, список використаної літератури. Зразок титульного аркуша наведений в кінці методичних вказівок (див.додаток А).

Відповідь на кожне питання повинна починатися з нового аркуша. Перед відповіддю на питання потрібно навести його номер і формулювання.


   1. ^ Вимоги до виконання практичної частини контрольної роботи (другого ОДЗ)


До складу практичної частини КР (другого ОДЗ) обов’язково повинні входити такі розділи: "Технічне завдання", "Пояснювальна записка" (ПЗ). До ПЗ обов’язково вмістити такі пункти: "Функціонально-технічні характеристики мережі", "Функціональні та економічні показники мережевого обладнання", "Структурна та територіальна схема ЛОМ підприємства".

До теоретичної та практичної контрольної роботи (ОДЗ) студент повинен додати на дискеті чи оптичному носієві файли з текстом контрольної роботи у форматі Microsoft Word, малюнки та схеми, що стосуються КР (ОДЗ), повинні бути подані у форматі, в якому вони створювалися (MS Visio, AutoCAD, CorelDraw, SPlan та ін.). Дозволяється виконувати архівацію файлів.


  1. Здача контрольної роботи на перевіркуКонтрольну роботу (ОДЗ) необхідно здати на перевірку своєчасно. На перевірку роботи (ОДЗ) відводиться 10 діб.

Якщо одна з контрольних робіт (ОДЗ) не зарахована, то студент повинен її забрати, виправити помилки та знову здати контрольну роботу (ОДЗ) на перевірку.

Якщо до дня іспиту з дисципліни “Локальні обчислювальні мережі” контрольна робота (два ОДЗ) не зарахована, то студент не допускається до складання іспиту.

  1   2   3   4

Схожі:

1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
З кожним роком зростають обсяги інформації, які потрібно передавати, обробляти та зберігати для своєчасного використання їх під час...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи