«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки




Скачати 73.44 Kb.
Назва«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Дата29.06.2012
Розмір73.44 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Інженерно-педагогічний факультет

Комп’ютерні технології


«Затверджую»


Ректор Кравець В. П.

«___» ______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

для вступників напряму підготовки

«Професійна освіта»

спеціальність

Комп’ютерні технології”

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст»)


Тернопіль – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Комп’ютерні технології”.

Завдання спрямовані на визначення у вступників рівня знань матеріалу теоретичного характеру, наукової термінології інформаційної культури та вмінь використовувати апаратну та програмну складову ПК.

Завдання рівноцінні за ступенем складності.


^ «КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

 1. Елементи систем цифрового зв’язку.

 2. Основні характеристики каналів зв’язку.

 3. Топології комп’ютерних мереж

 4. Модель OSI

 5. Базові мережеві технології Ethernet, Token Ring, FDDI.

 6. Сучасні стандарти Ethernet.

 7. Основні стеки комунікаційних протоколів

 8. Мережевий протокол IP

 9. Мережевий протокол ARP

 10. Протоколи транспортного рівня TCP та UDP


^ «КОМП‘ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ОБ‘ЄКТІВ»

 1. Особливості геометричного моделювання листових деталей інструментами Sheet Metal в середовищі SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 2. Моделювання елементів зварних конструкцій інструментом Weldments в середовищі SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 3. Моделювання кріпильних елементів інструментом Fastening Features в програмному середовищі SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 4. Практичне застосування засобів експрес-аналізу інженерних об‘єктів програмними інструментами CosmosXpress та MoldflowXpress. /основні можливості, команди, налаштування/

 5. Особливості ескізного геометричного моделювання режимом Part в середовищі SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 6. Геометричне моделювання складальних вузлів режимом Assembly в середовищі SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 7. Геометричне моделювання елементів прес-форм MoldTools в середовищі SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 8. Особливості створення креслярських проекцій в режимі Drawing середовища SolidWorks. /основні можливості, команди, налаштування/

 9. Особливості кінематичного і динамічного аналізу в середовищі CosmosMotion. /основні можливості, команди, налаштування/

 10. Моделювання процесів аерогідродинаміки і теплопередачі в інженерних системах програмним модулем CosmosFlowWorks. /основні можливості, команди, налаштування/


^ «КОМП‘ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УСТАНОВОК І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

 1. Особливості моделювання фізичних систем, що описуються лінійними і нелінійними диференційними рівняннями. /алгоритми розв‘язку, блоки, налаштування/

 2. Моделювання траєкторії і дальності польоту фізичного тіла. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 3. Розробка моделей однофазних кіл змінного струму. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 4. Створення моделей трифазних кіл змінного струму. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 5. Моделювання процесу наповнення і спорожнення ємності водонапірної башти. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 6. Моделювання процесів енергетичної ефективності способів регулювання продуктивності турбомеханізмів. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 7. Створення комп’ютерних моделей процесів опалення і вентиляції. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 8. Модель системи: електропривід – робоча машина. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 9. Моделювання процесів повітряобміну. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/

 10. Моделювання процесу пневмотранспортування продукції. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи/


^ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ»

 1. Загальна характеристика дидактичного проектування.

 2. Професійна освіта України і основні поняття.

 3. Методика постановки мети навчання окремим дисциплінам комп’ютерного профілю.

 4. Методика конкретизації мети навчання з окремих тем і розділів.

 5. Методика аналізу навчальної літератури

 6. Дидактичні характеристики навчальної мотивації і способи її здійснення.

 7. Етапи розробки проектів.

 8. Сучасні засоби для забезпечення інтерактивної взаємодії в Інтернет-навчанні і їх педагогічний потенціал

 9. Етапи створення презентації.

 10. Види проектів.
^

«СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ» (СУБД)


 1. Етапи проектування баз даних. Поняття інфологічної та даталогічної моделей даних, їх основні складові.

 2. Етапи проектування баз даних. Поняття інфологічної та даталогічної моделей даних, їх основні складові.

 3. Проектування баз даних шляхом нормалізації. Характеристика перших трьох нормальних форм.

 4. Реляційні бази даних, їх структура, принципи реалізації звязків та їх основні види. Поняття цілісності даних.

 5. Типи даних в СУБД Access. Задання основних властивостей поля (формату, маски, умови на значення, значення по замовчуванні). Індексовані поля та їх значення в роботі баз даних.

 6. Використання запитів в СУБД Access. Принципи створення заптів вибірки даних та основні запити дій.

 7. Створення форм в СУБД Access, їх призначення та основні види. Компоновка головної кнопкової форми.

 8. Використання макросів в СУБД Access, послідовність їх створення. Формування інтерфейсу користувача з використанням макросів.

 9. Основні оператори SQL, що використовуються в СУБД Access, їx конструкції та приклади використання.

 10. Оператор вибірки SELECT. Створення конструкцій для обґєднання, сортування та групування даних.

 11. Відновлення баз даних. Поняття журналізації та транзакції.


^ «ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»

 1. Основні поняття інформаційної безпеки комп’ютерних систем.

 2. Основні загрози безпеки автоматизованих систем обробки інформації

 3. Поняття шифру. Шифри заміни, зсуву та перестановок

 4. Основні методи криптоаналізу

 5. Шифр гамування. Методи генерування послідовностей псевдовипадкових цілих чисел.

 6. Потоковий шифр RC4.

 7. Поняття симетричних криптосистем. Сучасні симетричні методи шифрування

 8. Принципи функціонування асиметричних криптосистем. Сучасні асиметричні шифри.

 9. Криптографічні хеш-функції та електронні цифрові підписи.

 10. Поняття стеганографії. Метод приховування інформації LSB.



^ ШКАЛА І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно володіє матеріалом, оперує науковою термінологією, має стійкі навички в керуванні інформаційними системами та творчо їх використовує.

«Добре» виставляється абітурієнту, який дав ґрунтовну відповідь, володіє системним знанням матеріалу, однак допускає певні неточності в трактуванні окремих понять, самостійно вміє виправити вказані помилки, визначати спосіб розв’язування навчальних задач та використовує довідкові системи програмних засобів.

«Задовільно» виставляється абітурієнту, який має задовільний рівень знань, розуміє і самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, має стійкі навички виконання основних практичних завдань засобами ПК.

«Незадовільно» виставляється абітурієнту, який не орієнтується в теоретичному матеріалі, не може пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, має значні труднощі у виконанні завдань практичного характеру.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антонов В. М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: МК-Пресс, 2005.– 480 с.

 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд.– СПб.: Питер, 2003.– 864 с.

 3. Эд Уилсон. Мониторинг и анализ сетей. Методы выявления неисправностей.: Пер. с англ. – М.: Издательство «ЛОРИ», 2002. – 352 с.

 4. Шиндер Д. Основы компьютерных сетей. – СПб.: Издательский дом «Вільямс», 2002. – 656 с.

 5. Тику Ш. Эффективная робота: SoliWorks 2006. – СПб.: Питер,2005. – 768с.

 6. Дударева Н.Ю., Загайко С.А. Самоучитель SolidWorks 2006. – СПб.:БХВ-Петербург,2006. – 336с.

 7. Алямовский А.А. Компьтерное моделирование в инженерной практике / Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В. и др.. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800с.

 8. Дьяконов В.П. MatLAB 6.5SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. Серия «Библиотека профессионала». – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 576с.

 9. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде Matlab. – Спб: ПИтер, 2000. – 432с.

 10. Корчемний М.О., Федорейко В.С. Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів. Частина 3. Розробка і дослідження комп’ютерних моделей виробничих установок і технологічних процесів: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 84с.

 11. Міхеєв В.В. Методика навчання інформатики: Мет. посібник дня студ. вищих навч. закл. / Міхеєв В.В. – Житомир. 2004. – 224 с: іл.

 12. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисцитин системы профессионально-технического и высшего образований / Коваленко Елена Эдуардовна - X.: ЧП «Штрих», 2003. - 480 с.

 13. Шестопалов Є.А. Інформатика, комп'ютерні тести, практичні роботи. Базовий курс. Частина 1. / Є.А.Шестопалов – 2004. – 96с.

 14. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, «Вильямс»,2001, -485с.

 15. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. -М.: Мир, 1991. – 252 с.

 16. Ульман Дж. Базы данных на Паскале. – М.: Машиностроение, 1990 – 386с.

 17. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. – М.: Мир, 1984. – 294 с.

 18. Куприянов А.И., Шевцов В.А., Сахаров А.В. Основы защиты информации. – К.: Академия, 2006. – 256 с.

 19. Фионов А.Н., Рябко Б.Я. Криптографические методы защиты информации.– М.: Горячая линия – Телеком, 2005.– 229 с.

 20. Щеглов А.Ю. Защита информации от несанкционированного доступа. – М.: Наука и Техника, 2004. – 384 с.


Схожі:

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю “Комп’ютерні...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Призначена для вступників на 2-й курс навчання напряму підготовки «Професійна освіта. Транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи