«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Скачати 74.17 Kb.
Назва«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Дата29.06.2012
Розмір74.17 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Інженерно-педагогічний факультет

Комп’ютерні технології


«Затверджую»


Ректор Кравець В. П.

«___» ______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

для вступників напряму підготовки

«Професійна освіта»

спеціальність

Комп’ютерні технології”

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)


Тернопіль – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю “Комп’ютерні технології”.

Завдання спрямовані на визначення у вступників рівня знань матеріалу теоретичного характеру, наукової термінології інформаційної культури та вмінь використовувати апаратну та програмну складову ПК.

Завдання рівноцінні за ступенем складності.


^ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 1. Операційна система, її призначення, склад та принципи побудови. Характеристики ОС: багатопроцесорність, багатозадачність, переносимість.

 2. Режими роботи ОС. Класифікація та склад ОС. Принципи побудови ОС.

 3. Визначення та структура обчислювального процесу. Стани процесу. Класифікація процесів. Планування процесів.

 4. Функції файлової системи ОС і ієрархія даних. Головний завантажувальний запис диску. Таблиця розділів.

 5. Розбиття диску на розділи. Характеристика файлових систем. Основні утиліти ОС Windows для розбиття диску на розділи.

 6. Основні можливостей інтерфейсу командного рядка ОС Windows. Призначення та параметри командного рядка. Команди ОС Windows для роботи з файлами і каталогами.

 7. Файлова структура ОС Linux. Системні каталоги.

 8. Командний інтерпретатор ОС Linux. Базові операції виводу файлів: ls, cat, more і lpr. Керування каталогами: mkdir, rmdir, cd і pwd. Операції з файлами і каталогами: ср, mv, rm.

 9. Права доступу до файлів і каталогів ОС Linux: команда chmod. Символьний метод встановлення прав доступу. Абсолютні права доступу: двійкові маски. Права доступу до каталогів.

 10. Архівування та стиснення файлів в ОС Linux: утиліти tar, gzip, bzip2, zip.


^ «АРХІТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН»

 1. Основні комбінаційні цифрові пристрої

 2. Типові функціональні вузли послідовних цифрових пристроїв

 3. Класифікація комп’ютерних систем

 4. Архітектура комп’ютерних систем

 5. Формфактори та компоненти системних плат

 6. Поняття мікропроцесора. Основні параметри мікропроцесорів

 7. Основні характеристики мікросхем та модулів пам’яті

 8. Поняття шини. Основні характеристики шини.

 9. Принцип роботи дискових накопичувачів.

 10. Поняття відеосистеми. Сучасні технології відображення інформації.
^

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР)


 1. Сутність процесу проектування, його типи. Основні проектні процедури.

 2. Зміст технічного завдання на проектування. Типовий алгоритм проектування.

 3. Правила задання функцій та їх дослідження в САПР MathCAD.

 4. Засоби програмування в середовищі MathCAD. Основні команди та приклади їх реалізації.

 5. Обробка експериментальних даних в MathCAD. Поняття сплайнової та лінійної інтерполяції та функції для їх реалізації.

 6. Основні методи оптимізації цільової функції в MathCAD

 7. Особливості побудови геометричних обґєктів в САПР AutoCAD.

 8. Типи координат, що використовуються в AutoCAD та способи їх задання. Поняття систем координат користувача.

 9. Використання засобів функціонального програмування в середовищі AutoCAD. Правила задання списків, функцій та обчислення виразів в Autolisp.

 10. Поняття параметричного проектування. Алгоритм роботи програми-параметризатора.


^ «КОМП‘ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ОБ‘ЄКТІВ»

 1. Особливості процесу проектування на сучасному етапі розвитку комп‘ютерних технологій. /алгоритми проектування, автоматизовані програми/

 2. Особливості функціонування ескізного середовища програми автоматизованого проектування SolidWorks. /організація інтерфейсу, команди, функціональні можливості/

 3. Особливості побудови просторових елементів в SolidWorks. / структура середовища, етапи створення, інструментарій, налаштування/

 4. Загальні положення створення елементів і категорій в SolidWorks. /основні типи елементів і категорій, інструментарій їх створення/

 5. Довідкова просторова геометрія./елементи, інструментарій, особливості створення і застосування просторової довідкової геометрії/

 6. Створення елементів і категорій методом витягування і обертання./особливості застосування, інструментарій, різноманіття налаштувань/

 7. Створення елементів і категорій методом по траєкторії і за перетинами. /особливості застосування, інструментарій, різноманіття налаштувань/

 8. Моделювання просторових кривих в SolidWorks. /типи кривих, особливості та інструментарій створення, особливості застосування при проектуванні об‘єктів/

 9. Моделювання основних конструктивних елементів в SolidWorks. /основні конструктивні елементи, конструктивні особливості та команди створення/

 10. Професійні інструменти моделювання SolidWorks. /типи і особливості створення масивів, інструменти, налаштування/


^ «КОМП‘ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УСТАНОВОК І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

 1. Основні поняття теорії моделювання. /значення і мета, види і властивості моделей, етапи моделювання/

 2. Особливості Simulink як середовища імітаційного моделювання динамічних систем. /Призначення і основні властивості, інтеграція із MatLab, загальні особливості інтерфейсу/

 3. Основи створення моделей в середовищі Simulink. Джерела простих сигналів і впливів. /Підготовка моделі, структурне формування, особливості форматування, основні блоки джерел і отримувачів сигналів/

 4. Керування сигналами в середовищі Simulink. /загальні характеристики блоків відповідних бібліотек, особливості використання і налаштування в s-моделях/

 5. Моделювання математичних операцій. /функціональні можливості, інструментарій моделювання, особливості/

 6. Особливості застосування ППП SimMechanics. /бібліотечна структура, основні блоки, призначення, особливості застосування/

 7. Моделювання кінематичних і динамічних і статичних систем в SimMechanics. /інструментальні блоки, алгоритми роботи систем, аналіз роботи, засоби VR/.

 8. Особливості застосування ППП SimPowerSystem. /бібліотечна структура, основні блоки, призначення, особливості застосування/.

 9. Моделювання енергетичних систем ППП SimPowerSystem. /типові системи, блоки енергетичних елементів, особливості використання і налаштувань/


^ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ»

 1. Загальна характеристика дидактичного проектування.

 2. Професійна освіта України і основні поняття.

 3. Методика постановки мети навчання окремим дисциплінам комп’ютерного профілю.

 4. Методика конкретизації мети навчання з окремих тем і розділів.

 5. Методика аналізу навчальної літератури

 6. Дидактичні характеристики навчальної мотивації і способи її здійснення.

 7. Етапи розробки проектів.

 8. Сучасні засоби для забезпечення інтерактивної взаємодії в Інтернет-навчанні і їх педагогічний потенціал

 9. Етапи створення презентації.

 10. Види проектів.^ ШКАЛА І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно володіє матеріалом, оперує науковою термінологією, має стійкі навички в керуванні інформаційними системами та творчо їх використовує.

«Добре» виставляється абітурієнту, який дав ґрунтовну відповідь, володіє системним знанням матеріалу, однак допускає певні неточності в трактуванні окремих понять, самостійно вміє виправити вказані помилки, визначати спосіб розв’язування навчальних задач та використовує довідкові системи програмних засобів.

«Задовільно» виставляється абітурієнту, який має задовільний рівень знань, розуміє і самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, має стійкі навички виконання основних практичних завдань засобами ПК.

«Незадовільно» виставляється абітурієнту, який не орієнтується в теоретичному матеріалі, не може пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, має значні труднощі у виконанні завдань практичного характеру.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Таненбаум Э. Современные операционные системы – СПб.: Изд. Питер, 2002.

 2. Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] / А. В. Гордеев. - Спб.:Питер, 2005. - 426с.

 3. Федорчук, А. Доступный UNIX [Текст] / А. Федорчук. - Спб.: БХВ-Петербург, 2006. - 672 с.

 4. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005.

 5. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 15-е юбилейное издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1344 с.

 6. Э. Таненбаум. Архитектура компьютера, 4-е издание.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 698 с.

 7. Верхола А. Елизаров, С. А. Машков. Графические средства в САПР систем управления: Метод.указания к практическим и лабораторным занятиям. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 32с.

 8. Джамп Д. Програмирование AutoCad: Пер. с англ.-М.: Радио и связь, 1992.-336 с.

 9. Дьяконов В. П. MathCAD 2000: Учебный курс. СПб.: Питер, 2001. 501 с.

 10. Тику Ш. Эффективная робота: SoliWorks 2006. – СПб.: Питер,2005. – 768с.

 11. Дударева Н.Ю., Загайко С.А. Самоучитель SolidWorks 2006. – СПб.:БХВ-Петербург,2006. – 336с.

 12. Алямовский А.А. Компьтерное моделирование в инженерной практике / Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В. и др.. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800с.

 13. Дьяконов В.П. MatLAB 6.5SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. Серия «Библиотека профессионала». – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 576с.

 14. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде Matlab. – Спб: ПИтер, 2000. – 432с.

 15. Корчемний М.О., Федорейко В.С. Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів. Частина 3. Розробка і дослідження комп’ютерних моделей виробничих установок і технологічних процесів: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 84с.

 16. Міхеєв В.В. Методика навчання інформатики: Мет. посібник дня студ. вищих навч. закл. / Міхеєв В.В. – Житомир. 2004. – 224 с: іл.

 17. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисцитин системы профессионально-технического и высшего образований / Коваленко Елена Эдуардовна - X.: ЧП «Штрих», 2003. - 480 с.

 18. Шестопалов Є.А. Інформатика, комп'ютерні тести, практичні роботи. Базовий курс. Частина 1. / Є.А.Шестопалов – 2004. – 96с.


Схожі:

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Комп’ютерні...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Призначена для вступників на 2-й курс навчання напряму підготовки «Професійна освіта. Транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи