«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Скачати 60.89 Kb.
Назва«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Дата29.06.2012
Розмір60.89 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Інститут педагогіки і психології

Психолого-педагогічне відділення


«Затверджую»


Ректор Кравець В. П.

«___» ______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

співбесіди для вступників напряму підготовки

Соціологія»

спеціальність

СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Тернопіль – 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна робота".

Завдання співбесіди спрямовані на визначення у вступників мотивації і зацікавленості соціальною роботою як видом професійної діяльності.

Завдання рівноцінні за ступенем складності.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

 1. Дайте визначення поняттю „гуманізм” та обґрунтуйте актуальність використання цього принципу у повсякденному житті.

 2. Розкрийте актуальність соціальної роботи на сучасному етапі розвитку суспільства.

 3. Що зацікавило вас у професії соціального працівника. Які фактори зумовили вибір Вами цієї професії?

 4. Назвіть якості особистості які, на Вашу думку, є найбільш важливими для соціального працівника. Які риси вашого характеру допомагатимуть Вам успішно опанувати обраною професією.

 5. Назвіть головні відмінності живого від неживого? У чому, на ваш погляд, полягає головна відмінність людини від інших живих істот?

 6. Яка з тез, на вашу думку, є найбільш правильною:

а) природа має визначальний вплив на розвиток суспільства;

б) суспільство має визначальний вплив на природу;

в) природа і суспільство перебувають у діалектичній взаємодії, впливаючи одне на одного.

 1. Чому розв’язання міжнародних проблем збройним шляхом є неприйнятними у наш час?

 2. Який вплив на становлення особистості здійснюють спадковість і середовище? Чому не можна абсолютизувати дію цих чинників?

 3. Обґрунтуйте положення про те, що людина є найвищою цінністю.

 4. Які моральні якості людини ви вважаєте найбільш важливими?

 5. Обґрунтуйте необхідність нерозривного зв'язку між правами та обов'язками людини,

 6. Які людські якості ви вважаєте для себе найголовнішими?

 7. Які головні чинники впливають на становлення людини?

 8. Що таке соціальне середовище і яку роль воно виконує у формуванні людини?

 9. Яке значення у становленні людини мають її самовиховання і самовдосконалення?

 10. Якою Ви уявляєте собі ідеальну людину?

 11. Назвіть права і обов’язки громадян України, що визначаються Конституцією.

 12. Обґрунтуйте, чому діти і люди похилого віку потребують особливо уважного і турботливого ставлення з боку інших людей?

 13. Що б Ви хотіли змінити у своєму житті? Що таке життєва позиція? У чому полягає Ваша життєва позиція?

 14. Як ви розумієте сутність таких понять:

а) життєвий шлях особистості;

б) громадянський обов’язок;

в) громадянська позиція.

 1. Як Ви розумієте народну поговірку: „Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти”?

 2. Чи погоджуєтесь Ви з думкою філософа Платона: „Пізнай себе і ти пізнаєш увесь світ”. Обґрунтуйте свою відповідь.

 3. Поясність думку Т. Манна: „Пізнавши себе, ніхто не залишиться тим, ким він є”. Чи займаєтесь Ви самовихованням? Відповідь обґрунтуйте.

 4. На основі власного життєвого досвіду і прочитаної літератури дайте характеристику одному з вікових періодів:

а) молодшого шкільного віку;

б) підліткового, або середнього шкільного віку;

в) ранньої юності, або старшого шкільного віку.

 1. Ваші роздуми стосовно того, чи кожна людина є особистістю?

 2. Проаналізуйте роль сім’ї у процесі формування і становлення молодої людини.

 3. Що Ви можете розповісти про проблему наркоманії?

 4. Чому не можна вимірювати життя людини виключно прожитими роками?

 5. Що означає вміти реалізувати себе у житті?

 6. Що приваблює Вас у професії соціального працівника?

 7. Які риси має розвивати в собі людина, щоб бути творчою особистістю?

 8. Чому людина має передбачати можливі наслідки своїх дій і нести за них відповідальність?

 9. Чому Істина, Добро і Краса вважаються найвищими людськими цінностями?

 10. Яку роль відіграє спілкування в житті людини?

 11. Що ви розумієте під культурою спілкування? Чому вона необхідна кожній людині?

 12. Що таке міжособистісні стосунки?

 13. Яке значення в житті людини має сім’я?

 14. Чому в сучасних умовах кожна людина повинна усвідомлювати себе не лише представником своєї нації або країни, але й людства загалом?

 15. Чи є у вас досвід добродійної (волонтерської) діяльності? Який саме?

 16. Охарактеризуйте пияцтво як соціальне лихо суспільства.


^ ШКАЛА І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно володіє матеріалом, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну оцінку, здійснює самостійний аналіз, знає сучасні теорії та методи соціальної роботи, вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.

«Добре» виставляється абітурієнту, який дав ґрунтовну відповідь, володіє системним знанням матеріалу, однак допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем, при здійсненні самостійного аналізу окремих аспектів соціальної роботи, застосуванні теоретичних знань при вирішенні практичних завдань, але може самостійно їх виправити.

«Задовільно» виставляється абітурієнту, який в цілому орієнтується в проблематиці соціальної роботи, але не може достатньо вміло пов'язати теоретичні узагальнення з практикою, має труднощі у здійсненні самостійного аналізу проблем соціальної роботи, не достатньо вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.

«Незадовільно» виставляється абітурієнту, який не орієнтується в проблематиці соціальної роботи, не може пов'язати теоретичні узагальнення з практикою, має значні труднощі у здійсненні аналізу проблем соціальної роботи, не вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Алексеева Л.С. Адресный социальный патронаж семи и детей: Научно-методическое пособие. / Под ред. Л.С. Алексеевой. М.,2000

 2. Безпалько О.В Соціальна робота в громаді Київ: Центр навчальної літератури, 2005

 3. Бочарова В.Г., Гурьянова М.П.Социальная защита человека: региональные модели. / Под ред. В.Г. Бочаровой, М.П. Гурьяновой. М.: АСОПиР РФ, 1995

 4. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей. – М.: Изд. МГУ, 1990.

 5. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., ЗахаровД.К. Конфликтология: Учеб. для студ. вузов. М.: Инфра-М, 2002. – 240с

 6. Емельянов Ю.М. Активное социально-психологическое обучение. -Л.: ЛГУ, 1985-167 с.

 7. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. М.: Мысль, 1999

 8. Козубовська І.В., Керецман В.Ю Товканець Г.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім'єю. Ужгород: УжДУ, 1998, українська.

 9. Лактіонова Г.М. рава дитини: від витоків до сьогодення: Зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів. Метод. видання. / Під ред. Г.М. Лактіонової, 2001 К.,2001

 10. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.К.,1990.

 11. Макашева З.М., Калинникова И.О.Социальный менеджмент: Учеб. для студ. вузов. М.: ЮНИТИ, 2002. – 207с.

 12. Нельсон- Джоунс Р. Теорія и практика консультирования – СПб.,2000

 13. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології За ред. Т.І. Пашукової. К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 204 с.

 14. Поліщук В.А. Професійна підготовка соціальних працівників: зарубіжний досвід Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005, – 178 с.

 15. Словник-довідник для соціального працівника / Автор-упоряд. Литвин А.П. Тернопіль, ФОП “Шпак”. – 2008. – 225 с.

 16. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты: Учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. М.: Мастерство, Высшая школа, 2001

 17. Ред..кол.:Ю.С.Шемшученко, В.П.Горбатенко, Ю.Я.Касяненко та інші; За ред. Ю.С.Шемшученка. – Великий енциклопедичний юридичний словник: А –Я К.: Юридична думка, 2007. – 992 с.


Схожі:

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Комп’ютерні...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю “Комп’ютерні...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Призначена для вступників на 2-й курс навчання напряму підготовки «Професійна освіта. Транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи