«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Скачати 62.97 Kb.
Назва«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Дата29.06.2012
Розмір62.97 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Інститут педагогіки і психології

Психолого-педагогічне відділення


«Затверджую»


Ректор Кравець В. П.

«___» ______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

співбесіди для вступників напряму підготовки

Соціологія»

спеціальність

СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст»)


Тернопіль – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна робота”.

Завдання співбесіди спрямовані на визначення у вступників рівня знань матеріалу, наукової термінології, сучасних теорій та методів соціальної роботи; вмінь здійснювати самостійний аналіз соціальних проблем у суспільстві, громаді чи конкретного клієнта; здатності і готовності застосовувати теоретичні знання на практиці.

Завдання рівноцінні за ступенем складності.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

 1. Соціальна робота: суть і завдання.

 2. Охарактеризуйте шляхи вирішення проблеми попередження та подолання наркоманії.

 3. Мережа соціальних служб в Україні: основні характеристики і тенденції розвитку.

 4. Охарактеризуйте функціональні аспекти соціальної роботи.

 5. З’ясуйте соціально-економічні передумови зростання числа осіб з адиктивною поведінкою.

 6. Охарактеризуйте основні методи соціальної роботи.

 7. Соціальні відносини як об’єкт дослідження теорії соціальної роботи.

 8. Психологічне консультування у соціальній роботі.

 9. Проблема бідності як об’єкт соціальної роботи. Принципи та схеми аналізу проблемних ситуацій.

 10. Пріоритети соціальної політики в Україні на сучасному етапі її розвитку.

 11. Кодекс етики соціального працівника.

 12. Соціальна політика і соціальна роботи на сучасному етапі розвитку нашої країни.

 13. Законодавча основа прав і обов’язків соціального працівника.

 14. Меценатська діяльність в історії соціальної роботи України.

 15. Державно-правові основи соціального захисту населення.

 16. Нормативно-правові аспекти і соціальні гарантії захисту прав і свобод громадян України.

 17. Охарактеризуйте зміст і форми роботи соціального працівника з особами, залежними від алкоголю.

 18. Функції соціального працівника у наданні допомоги жінкам, які постраждали внаслідок сімейного насилля.

 19. Охарактеризуйте основні стратегії, форми і методи роботи соціальної служби, в якій Ви проходили виробничу практику.

 20. Характеристика основних сфер соціальної роботи в Україні.

 21. Реалізація державних і галузевих програм соціальної підтримки молоді в Україні.

 22. Форми та методи соціальної роботи з людьми, які мають функціональні обмеження.

 23. Просвітницька робота з питань профілактики паління, вживання алкоголю та наркотиків .

 24. Галузева програма поліпшення соціального становища дітей, молодих жінок, сімей, охорони материнства і дитинства та участь ЦССМ в її реалізації.

 25. Особливості соціальної реабілітації дисфункціональних сімей.

 26. Реалізація державних і галузевих програм соціальної підтримки дітей-сиріт.

 27. Характеристика інститутів соціальної роботи у сучасній Україні.

 28. Порівняльний аналіз понять “криза” і “катастрофа”.

 29. Реалізація державних і галузевих програм профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

 30. Психодіагностика у діяльності соціального працівника.

 31. Соціальна робота з людьми похилого віку.

 32. Реалізація державних і галузевих програм профілактики наркоманії та захворювання на ВІЛ-СНІД.

 33. Соціальна робота з сім’єю.

 34. Феномен “меценатства” в соціальній роботі.

 35. Розвиток мережі телефонів довіри в Україні: функції, зміст, методи роботи.

 36. Явище “професійного жебрацтва” в Україні.

 37. Сутність профілактичної діяльності соціального працівника: зміст, форми та методи.

 38. Організаційні та технологічні аспекти проведення консультаційної бесіди.

 39. Види і функції спостереження. Організація спостережень.

 40. Характеристика явища безробіття молоді та методи роботи з ними.

 41. Робота соціального працівника з людьми, які опинилися у кризовій ситуації.

 42. Причини виникнення дисфункціональних сімей. Можливості їх соціальної та психологічної корекції.

 43. Діяльність соціального працівника із соціальної адаптації дітей-інвалідів.

 44. Основні напрями роботи соціального працівника з людьми похилого віку.

 45. Специфіка роботи соціального працівника у притулках для неповнолітніх.

 46. Методи роботи соціального працівника з групами ризику.

 47. Становлення соціальної роботи як сфери професійної діяльності в Україні.

 48. Класифікація катастроф за соціальними наслідками, типологія катастроф. Соціально-психологічна допомога постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

 49. Види, форми і наслідки насильства в сім’ї. Робота соціального працівника з такою сім’єю.

 50. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку.^ ШКАЛА І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно володіє матеріалом, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну оцінку, здійснює самостійний аналіз, знає сучасні теорії та методи соціальної роботи, вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.

«Добре» виставляється абітурієнту, який дав ґрунтовну відповідь, володіє системним знанням матеріалу, однак допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем, при здійсненні самостійного аналізу окремих аспектів соціальної роботи, застосуванні теоретичних знань при вирішенні практичних завдань, але може самостійно їх виправити.

«Задовільно» виставляється абітурієнту, який в цілому орієнтується в проблематиці соціальної роботи, але не може достатньо вміло пов'язати теоретичні узагальнення з практикою, має труднощі у здійсненні самостійного аналізу проблем соціальної роботи, не достатньо вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.

«Незадовільно» виставляється абітурієнту, який не орієнтується в проблематиці соціальної роботи, не може пов'язати теоретичні узагальнення з практикою, має значні труднощі у здійсненні аналізу проблем соціальної роботи, не вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Алексеева Л.С. Адресный социальный патронаж семи и детей: Научно-методическое пособие. / Под ред. Л.С. Алексеевой. М.,2000

 2. Безпалько О.В Соціальна робота в громаді Київ: Центр навчальної літератури, 2005

 3. Бочарова В.Г., Гурьянова М.П.Социальная защита человека: региональные модели. / Под ред. В.Г. Бочаровой, М.П. Гурьяновой. М.: АСОПиР РФ, 1995

 4. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей. – М.: Изд. МГУ, 1990.

 5. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., ЗахаровД.К. Конфликтология: Учеб. для студ. вузов. М.: Инфра-М, 2002. – 240с

 6. Емельянов Ю.М. Активное социально-психологическое обучение. -Л.: ЛГУ, 1985-167 с.

 7. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. М.: Мысль, 1999

 8. Козубовська І.В., Керецман В.Ю Товканець Г.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім'єю. Ужгород: УжДУ, 1998, українська.

 9. Лактіонова Г.М. рава дитини: від витоків до сьогодення: Зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів. Метод. видання. / Під ред. Г.М. Лактіонової, 2001 К.,2001

 10. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.К.,1990.

 11. Макашева З.М., Калинникова И.О.Социальный менеджмент: Учеб. для студ. вузов. М.: ЮНИТИ, 2002. – 207с.

 12. Нельсон- Джоунс Р. Теорія и практика консультирования – СПб.,2000

 13. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології За ред. Т.І. Пашукової. К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 204 с.

 14. Поліщук В.А. Професійна підготовка соціальних працівників: зарубіжний досвід Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005, – 178 с.

 15. Словник-довідник для соціального працівника / Автор-упоряд. Литвин А.П. Тернопіль, ФОП “Шпак”. – 2008. – 225 с.

 16. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты: Учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. М.: Мастерство, Высшая школа, 2001

 17. Ред..кол.:Ю.С.Шемшученко, В.П.Горбатенко, Ю.Я.Касяненко та інші; За ред. Ю.С.Шемшученка. – Великий енциклопедичний юридичний словник: А –Я К.: Юридична думка, 2007. – 992 с.


Схожі:

«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Комп’ютерні...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю “Комп’ютерні...
«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Призначена для вступників на 2-й курс навчання напряму підготовки «Професійна освіта. Транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи