Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Скачати 116.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Дата29.06.2012
Розмір116.89 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

___________________ В.П.Кравець

«_______» _________________2012 р.


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування з


«ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
^
для здобуття ОКР «магістр»
за спеціальністю «Фізичне виховання»Тернопіль, 2012
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма іспиту складається з питань теорії і методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю «Фізичне виховання».

Курс «Теорія і методика фізичного виховання» є профілюючим у професійній підготовці фахівців галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». Всі спеціальності цього напряму підготовки вимагають високої професійної підготовленості з питань теорії і методики фізичного виховання.

Курс орієнтований на узагальнення специфічних теоретико-методичних закономірностей фізичного виховання людей різного віку, які розглядаються в структурі спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін, а також спортивної підготовки.

Іспит проводиться за питаннями екзаменаційних білетів.

За екзамен виставляється диференційована оцінка за 4-бальною шкалою.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

«5» (відмінно) - студент продемонстрував глибокі і різнобічні знання теорії, методики і організації процесу фізичного виховання людей різного віку, а також вміння вирішувати фахові завдання шляхом побудови алгоритмів діяльності, що відповідають різноманітним умовам і різним групам людей та сприяють досягненню оптимального результату.

«4» (добре) - студент продемонстрував різнобічні знання теорії, методики і організації процесу фізичного виховання людей різного віку, а також вміння вирішувати фахові завдання шляхом застосування алгоритмів діяльності, що відповідають відносно стандартним умовам і сприяють досягненню позитивного результату.

«3» (задовільно) - студент продемонстрував основи знань теорії, методики і організації процесу фізичного виховання людей різного віку в обсязі, що необхідний для вирішення фахових завдань, вміння вирішувати фахові завдання на рівні репродуктивного відтворення, а також припустився непринципових помилок у побудові алгоритмів вирішення фахових завдань.

«2» (незадовільно) - у висвітленні питань студент виявив суттєві недоліки у знаннях основ теорії, методики і організації фізичного виховання людей різного віку, а також припустився принципових помилок у побудові алгоритмів вирішення фахових завдань.


РОЗДІЛ 1.

^ ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1. Теорія і методика фізичного виховання як навчальна і наукова дисципліна:

базові поняття; предмет і об’єкт навчальної дисципліни теорії і методики фізичного виховання; джерела та зв’язок теорії і методики фізичного виховання з іншими науками і дисциплінами; значення теорії і методики фізичного виховання в системі підготовки спеціалістів галузі фізичного виховання і спорту; теорія і методика фізичного виховання як наукова дисципліна; зв’язок теорії і методики фізичного виховання з іншими науками та дисциплінами; актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання; методологія і методи наукових досліджень у фізичному вихованні.

^ 2. Національна система фізичного виховання:

витоки фізичної культури українського народу; фізична культура українського народу в період Київської Русі; система фізичного виховання запорізьких козаків; традиції української фізичної культури в новітній період. Сучасні системи фізичного виховання в зарубіжних країнах: поняття “система фізичного виховання”; фактори, які упорядковують соціальну практику фізичного виховання в сучасних умовах розвитку суспільства; характеристика систем фізичного виховання в окремих країнах світу.

^ 3. Мета, завдання, закономірності та принципи фізичного виховання:

мета і завдання фізичного виховання; загальні принципи фізичного виховання;

методичні (дидактичні) принципи фізичного виховання; принципи побудови занять в процесі фізичного виховання.

^ 4. Засоби фізичного виховання:

фізична вправа - основний засіб фізичного виховання; поняття про техніку фізичної вправи; характеристики рухів; класифікація фізичних вправ; природні і гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.

^ 5. Методи фізичного виховання:

вихідні поняття («метод», «методичний прийом», «методичний підхід»); структурні основи методів фізичного виховання (навантаження і відпочинок); класифікація методів і загальні вимоги до їх вибору.

^ 6. Рухові дії як предмет навчання:

рухове вміння та навичка; закономірності і механізми формування рухових вмінь і навичок; відмінні риси рухових вмінь та навичок; перенос навичок. Педагогічні основи процесу навчання руховим діям: передумови та етапи навчання; загальна характеристика процесу навчання; початковий етап навчання руховим діям; поглиблене навчання; етап закріплення і вдосконалення рухових дій.

^ 7. Загальна характеристика фізичних якостей людини:

перенос фізичних якостей; засоби розвитку фізичних якостей; вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність розвитку фізичних якостей; адаптація і компенсаторика як найважливіші закономірності розвитку фізичних якостей; принципова схема побудови алгоритму методики розвитку фізичних якостей.

^ 8. Основи методики розвитку силових якостей

загальна характеристика силових якостей; фактори, що зумовлюють силові якості людини; вікова динаміка розвитку силових якостей; методика розвитку силових якостей.

^ 9. Основи методики розвитку швидкісних якостей:

загальна характеристика швидкісних якостей; фактори, що зумовлюють прояв швидкісних якостей; вікова динаміка швидкісних якостей; методики розвитку швидкісних якостей; контроль за розвитком швидкісних якостей.

^ 10. Основи методики розвитку витривалості:

загальна характеристика витривалості; фактори, що зумовлюють витривалість; вікова динаміка витривалості; методики розвитку витривалості; контроль за розвитком витривалості.

^ 11. Основи методики розвитку гнучкості:

загальна характеристика гнучкості; фактори, що зумовлюють прояв гнучкості; вікова динаміка гнучкості; методика розвитку гнучкості; контроль за розвитком гнучкості.

^ 12. Планування процесу фізичного виховання і контроль за навчальним процесом з фізичного виховання:

функції планування навчального процесу з фізичного виховання; сутність системного планування фізичного виховання; технологія перспективного та поетапного планування фізичного виховання; характеристика основних та допоміжних документів планування фізичного виховання; мета і види контролю; самоконтроль у фізичному вихованні.

^ 13. Цілеспрямоване формування особистості в процесі фізичного виховання:

особливості формування потреби у заняттях фізичними вправами; головні виховні аспекти; аспекти естетичного виховання; визначальні чинники формування особистості; структура і зміст ідеалу гармонійної особистості; особистість викладача як фактор виховання; самовиховання.

^ 14. Урок як основна форма фізичного виховання школярів:

характерні риси, зміст і побудова уроку; завдання уроку; організація діяльності учнів на уроці; підготовка до уроку; особливості проведення підготовчої, основної і заключної частин уроку; способи дозування навантаження; оцінка діяльності учнів на уроках; різновиди шкільних уроків фізичної культури.

^ 15. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами:

виховання інтересу до занять; озброєння школярів знаннями, формування переконань; вироблення вмінь і навичок працювати самостійно; залучення учнів до самостійних занять.

^ 16. Форми фізичного виховання протягом навчального дня:

загальна характеристика позаурочних форм; гімнастика перед заняттями; фізкультурні хвилинки і паузи; години здоров’я; спортивна година у групах продовженого дня.

^ 17. Позакласні заняття фізичними вправами:

некласифікаційні заняття школярів; фізкультурно-художні свята; спортивно-художні вечори; Дні здоров’я.

^ 18. Фізичне виховання учнів поза школою:

фізичне виховання за місцем проживання; організація фізичного виховання в літніх таборах відпочинку дітей; роль сім’ї у фізичному вихованні дітей; індивідуальні самостійні заняття; дитячі громадські організації та фізичне виховання школярів.

^ 19. Учитель фізичної культури – організатор здорового способу життя:

учитель і учні як суб’єкти процесу фізичного виховання; педагогічні функції, уміння та техніка вчителя; просвітницька діяльність учителя; підготовка фізкультурного активу; створення матеріальної бази та боротьба проти травматизму в школі; учитель фізичної культури як дослідник.


РОЗДІЛ 2.

^ МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

 1. Підготуйте тези виступу вчителя фізичної культури на загально батьківських зборах (тематика довільна).

 2. Складіть програму проведення Олімпійського тижня та Олімпійського уроку у вашій школі.

 3. Складіть план сценарію фізкультурно-художнього свята ( тематика за вибором студента) та розподіліть обов’язки між членами педагогічного колективу для його успішної реалізації.

 4. Розробіть план дій щодо співпраці з педагогічним колективом, спрямованої на створення дієвої системи фізичного виховання у вашій школі.

 5. Складіть програму змагань «За шкільною програмою».

 6. Розробіть план дій запровадження години здоров’я у вашій школі.

 7. Сплануйте власні дії у запроваджені гімнастики перед заняттями у вашій Запропонуйте комплекс фізичних вправ для корекції сколіозу II ступеня у школярів групи СМГ (вид сколіозу за вибором студента).

 8. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для корекції порушення постави школярів в СМГ (вид порушення постави у сагітальній площині за вибором студента).

 9. Розробіть комплекс фізичних вправ для вирішення завдання «Сприяти формуванню стереотипу правильної постави».

 10. Сформулюйте (2-3) завдання уроків фізичної культури, спрямовані на виховання здатності управляти рухами та запропонуйте засоби і методичні прийоми для їх вирішення.

 11. Розробіть положення про некласифікаційне змагання (за вибором студента) у вашій школі.

 12. Сплануйте власні дії у запроваджені гімнастики перед заняттями у вашій школі та складіть комплекс вправ (клас за вибором) для такої форми організації занять і обґрунтуйте його.

 13. Змоделюйте безпосередню підготовку до уроку фізичної культури з визначеними вами завданнями.

 14. Опишіть оптимальну, на Ваш погляд, матеріальну базу для ефективного вирішення завдань фізичного виховання та обґрунтуйте її.

 15. Підготуйте та обґрунтуйте ескіз «стежки здоров’я».

 16. На прикладах різних фізичних вправ продемонструйте можливості прийомів регулювання фізичного навантаження.


РОЗДІЛ 3.

^ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИМ ЕЛЕМЕНТАМ.


 1. Методика навчання техніки ведення м’яча в баскетболі.

 2. Методика навчання техніки ловіння м’яча в баскетболі.

 3. Методика навчання техніки передачі м’яча в баскетболі.

 4. Методика навчання техніки кидка м’яча в стрибку в баскетболі.

 5. Методика навчання техніки приймання і передачі м’яча двома руками зверху.

 6. Методика навчання техніки нижньої прямої подачі.

 7. Методика навчання техніки прямого нападаючого удару.

 8. Методика навчання техніки блокування.

 9. Методика навчання техніки стрибка у висоту способом «переступання».

 10. Методика навчання техніки метання м’ячика.

 11. Методика навчання техніки стрибка з розбігу способом «зігнувши ноги».

 12. Методика навчання техніки стрибка ноги нарізно (кінь в ширину).

 13. Методика навчання техніки перекиду вперед.

 14. Методика навчання техніки стійки на голові.

 15. Методика навчання техніки підйому переворотом силою з вису.

 16. Методика навчання техніки лазіння по канату в три прийоми.

 17. Методика навчання техніки плавання кролем на грудях.


РОЗДІЛ 4.

^ ОСНОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Дайте загальну характеристику методів науково-педагогічних досліджень.

2. Охарактеризуйте неекспериментальні методи досліджень: спостереження, анкетування, бесіда.

3. Охарактеризуйте експериментальні методи досліджень: природний і лабораторний.

4. Охарактеризуйте основні положення і відповідні їм закономірності і принципи сучасних педагогічних досліджень.

5. Назвіть основні методологічні і теоретичні проблеми сучасних педагогічних досліджень у ФК і спорті.

6. Запропонуйте систему власних педагогічних досліджень у ФК і спорті.


Література:

1. Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 152 с.

2. Бальсевич В.Н. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: Физкультура и спорт, 1988. – 189 с.

3. Бальсевич В.Н., Запорожанов В.А. Физическая активность человека.-К.:Здоров’я, 1987. – 96 с.

4. Боген М.М. Обучение двигательним действиям. - М.: Физкультура и спорт, 1985.- 192с.

5. Бузюк О.І., Завацький В.І., Завацька Л.А. Практикум з фізичної культури в умовах загальноосвітніх закладів. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 216 с.

6. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: Учеб.пособие для техникумов физической культуры . М.: Высшая школа, 1986. – 255 с.

7. Вилькин Я.Р., Канивец Т.М. Организация роботы по массовой физической культуре: Учеб. пособие для ин-тов физ. культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1985. – 216 с.

8. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.- Л.: ЛОНМІО, 1998.- 336 с.

9. Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980. – 104 с.

10. Волков Л.В. Физическое виспитание учащихся: Учеб.-метод. пособие. - К.:Радянська школа, 1988. - 184 с.

11. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі „Фізичне виховання і спорт”: Навч. посіб. – Л.: Українські технології, 2002. – 232 с.

12. Деминский А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: АО Донеччина, 1995. – 520 с.

13. Державна національна програма "Освіта". Україна ХХI століття. - К.: Райдуга, 1994.- 61 с.

14. Дубогай С.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи: Навч. посіб. – Луцьк: Надстир’я, 1995. - 220 с.

15. Про фізичну культуру і спорт: Закон України. – К., 1993. - 22 с.

16. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. -К.: Здоров’я, 1988. – 56 с.

17. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания: Учеб. пособие для студ. ВУЗов физ. воспитания и спорта: - К.: Олімпійська література, 1999. - 232 с.

18. Линець М.М. Основи методики розвитку фізичних якостей.- Л.: Штабар, 1998.- 117 с.

19. Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры.-М.:Физкультура и спорт, 1991.- 543 с.

20. Матвеев А.П., Мельников С.Д. Методика физического воспитания с основами теории: Учеб. пособие для студ. ин-тов и учащихся пед. училищ. - М.: Просвещение,1991.- 191 с.

21. Новосельский В.Ф. Физическое воспитание учащихся 9-10 классов / Под ред. Н.А.Козленко. - К.: Радянська школа, 1980. – 128 с.

22. Фізична культура в школі: методичний посібник /за загальною редакцією С.М.Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 176 с. (Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Лист №1/11-4630 від 01.07.09).

23. Основы теории и методики физической культуры / Учебник для техникумов физической культуры / Под ред. А.А.Гужаловского. - М.:Физкультура и спорт, 1986. - 319 с.

24. Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. – Л.: ЧСА, 1995. – 224 с.

25. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк: Новый мир, УКЦентр, 1999. – С. 245-296.

26. Рыбковский А.Г. Управление двигательной активностью человека. – Донецк: ДонГУ, 1998. – 300 с.

27. Теория и методика физического воспитания: Учебник для ин-тов физической культуры / Под общ. ред.Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова.- 2-е изд., испр. И доп. - М.: Физкультура и спорт, 1976. –Т.1.- 304 с.; Т.2. – 256 с.

28. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического воспитания различных групп населения /Под.ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 392 с.

29. Фізична культура. Програма для студ. вищих навч. закл. України I - II рівнів акредитації. – К., 1996. - 32 с.

30. Фізичне виховання: Базова навч. програма для вищих закл. освіти України III – IV рівнів акредитації.- К., 1998.-26 с.

31. Фурманов А.Я., Юсин М.В. Физическая культура трудящихся. - Минск: Полымя, 1988. – 223 с.

32. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. – 2 –е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2001. – 480 с.

33. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. - Л.: Світ, 1993.- 160с.

34. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Т.: Навчальна

книга – Богдан, 2001.- Ч.1. – 272 с.

35. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. -Т.: Навчальна книга – Богдан, 2002. – Ч.2.– 248 с.

36. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с.

Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: ЛОНМІО, 1996. - 220 с.

37. Язловецький В.С. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. – К.:Здоров’я, 1991. – 232 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи