Рішення конференції організатори конференції icon

Рішення конференції організатори конференції
Скачати 77.21 Kb.
НазваРішення конференції організатори конференції
Дата29.06.2012
Розмір77.21 Kb.
ТипРішення

Регіональна науково-практична конференція

«Менеджмент міського і регіонального розвитку»


26 - 27 квітня 2012 р.

м. Харків, Україна


РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Харківський міськвиконком, Харківська національна академія міського господарства.


Мета проведення конференції:

Розгляд основних проблем та перспектив міського та регіонального розвитку на сучасному етапі:

  • обговорення проблематики розвитку міських та регіональних господарських систем а також галузевих та міжгалузевих систем, що утворюють міську та регіональну економіку;

  • дослідження існуючих процедур управління міським та регіональним розвитком, аналіз їх недоліків та розробка напрямів підвищення їх ефективності;

  • розробка заходів щодо об’єднання та координації зусиль центральних і місцевих органів законодавчої влади у прискоренні соціально-економічного розвитку міста та регіону;

  • узагальнення методів планування, управління та регулювання міськими та регіональними комплексами, обґрунтування та розробка інструментарію прискорення міського та регіонального розвитку.

Особливу увагу приділено дослідженню соціально-економічних параметрів життєдіяльності, розробці напрямів підвищення ефективності використання основних ресурсів розвитку міста та регіону, забезпеченню умов для створення фінансових можливостей самозабезпечення, стимулювання точок економічного росту та отримання конкурентних переваг містом та регіоном.


^ Основна тематика конференції:

1. Обговорення проблематики розвитку міських та регіональних господарських систем а також галузевих та міжгалузевих систем, що утворюють міську та регіональну економіку:

- аналіз та узагальнення сучасних напрямків міського розвитку, що включають до себе: систему сучасного забезпечення громадян, систему забезпечення зайнятості населення, розвиток сучасної будівельної галузі, систему формування фінансово-інвестиційних напрямків розвитку міста, розвиток інформаційного середовища;

- розкриття сутнісно-змістових особливостей розвитку міст, визначення їх ролі у перетворювальних процесах, осмислення специфіки впливу зовнішніх умов на розвиток сучасного міста;

- аналіз рівня фінансової безпеки регіону, виявлення індикаторів фінансової безпеки та формування й реалізація ефективної стійкої фінансової політики для забезпечення економічної безпеки в регіоні;

- проблематика розвитку житлово-господарського комплексу міста з позицій системного та комплексного підходів;

- дослідження проблем розвитку первинного ринку нерухомості як один з факторів розвитку міста;

2. Дослідження існуючих процедур управління міським та регіональним розвитком, аналіз їх недоліків та розробка напрямів підвищення їх ефективності:

- обґрунтування концепції визначення статусу регіону як територіальної, соціально-економічної, природно-ресурсної бази формування розвитку економіки;

- аналіз методів моделювання цільових напрямків розвитку регіону, як сукупності довгострокових планів та програм;

- розробка оновлених принципів керування розвитком міст, що включають до себе принципи диверсифікованості, концентрації, реорганізації функціональних структур, координації діяльності різних елементів систем керування;

- формування та інтеграція збалансованої системи показників соціально-економічного розвитку в процес фінансування міста та регіону.

3. Розробка заходів щодо об’єднання та координації зусиль центральних і місцевих органів законодавчої влади у прискоренні соціально-економічного розвитку міста та регіону:

- удосконалення управління системою взаємодії населення з органами місцевого самоврядування на основі дослідження потенціалу муніципальних інтересів та форм активізації населення та формування основних принципів муніципального управління;

- розробка практичних підходів до вирішення проблеми оптимального співвідношення централізованого управління та інтересів регіонального розвитку;

- активізація механізмів регіональної самоорганізації та отримання позитивних синергетичних ефектів від активізації взаємодії держави та регіонів з урахуванням збалансованості взаємодії регіональних та державних інтересів;

- формування інформаційних систем для міського та регіонального моніторингу та їх інтеграція в системи муніципального, регіонального та державного управління.


4. Узагальнення методів планування, управління та регулювання міськими та регіональними комплексами, обґрунтування та розробка інструментарію прискорення міського та регіонального розвитку:

- розробка інноваційного комплексу модулів та ключових індикаторів регіонального розвитку, формування системи значної кількості сценаріїв розвитку на основі урахування умов невизначеності та постійної трансформації зовнішніх умов;

- формування муніципального управлінського парку проектів, цільових програм, координаційних планів, кабінетів, рад для удосконалення муніципального управління та активізації підприємницьких ініціатив;

- забезпечення ефективного використання сучасних засобів міського та регіонального менеджменту - взаємозв’язків стратегії та бюджету, замикання стратегічної петлі, перевірки, дослідження та адаптації та на їх основі створення нової системи управління;

- розробка ефективних інструментів регіонального інвестування на основі використання усього різноманіття інвестиційних стратегій та розподіл інвестиційних інструментів та механізмів з урахуванням інтересів різних соціальних груп, масштабів виробництва та державних завдань;

- активізація нових джерел підвищення конкурентоспроможності та розвитку продуктивних сил регіону на основі підвищення ефективності інноваційних процесів на місцевому рівні за рахунок відбору та реалізації інноваційних програм та проектів та розбудови розвиненої інноваційної інфраструктури.


З метою реалізації основних результатів теоретичних, методичних та практичних розробок щодо вирішення проблем розвитку регіону та міста у сучасних умовах

^ Конференція рекомендує:

1. Взяти за основу підготовлений Оргкомітетом науково-практичної конференції Проект рішення науково-практичної конференції «Менеджмент міського та регіонального розвитку», і після внесень до нього запропонованих під час дискусії доповнень та уточнень, направити Рішення конференції усім учасникам, міністерствам та відомствам, що брали учать у її роботі, зацікавленим адміністративним органам та органам самоврядування.

2. Створити збалансовану систему показників та індикаторів соціально-економічного розвитку міста та інтегрувати її в інформаційну систему моніторингу муніципального розвитку; розробити механізм взаємодії між стратегічними та операційними ініціативами та програмами.

3. Створити та запровадити в практику муніципального управління систему критеріїв соціальної діагностики, що дозволяє охопити увесь процес розвитку місцевого співтовариства за стадіями «Спільність» - «Соціальна взаємодія» - «Самосвідомість співтовариства»на основі дворівневого підходу.

4. Розробити та інтегрувати в систему регіонального керування в якості її підсистеми комплекс методів моделювання цільових напрямків розвитку регіону, як сукупності довгострокових планів та програм. Запровадити механізм індикативного планування, яке розглядається як процес формування системи індикаторів, що характеризують рівень соціально-економічного розвитку регіону.

5. Для підвищення рівня інноваційності регіональної економіки запровадити комплекс заходів на рівні Облдержадміністрації: створення системи фінансового стимулювання виробничих підприємств, що укладають угоди з вищими навчальними закладами та
науковими установами з метою покращення виробничих процесів
шляхом використання наукових розробок на законодавчому рівні; впровадження пільгового оподаткування підприємств, що впроваджують інновації; зменшення оподаткованого прибутку суб'єктів інноваційної та науково-технічної діяльності на суму в розмірі 50% витрат підприємств (крім капіта­льних вкладень) на проведення власними силами або науковими організаціями НДДКР; спрощення системи придбання наукового обладнання та матеріалів для виконання наукових досліджень за кошти державного бюджету без проведення тендерів та довготривалих торгів; забезпечення бюджетного фінансування наукових досліджень на рівні, який сприяв би ефективній реалізації інноваційного поте­нціалу з використанням субсидій банківського кредиту; забезпечення рівних умов фінансування наукових досліджень у академічній, галузевій та вузівській науці; створення механізмів економічного стимулювання і пільгового оподаткування науково-дослідних розробок; покращення умов підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та підвищення мотивації здобуття науко­вих ступенів і звань; сприяння створенню регіональних центрів трансферу технологій.

6. З метою активізації залучення інвестицій в регіональну та міську економіку розвивати такі джерела реального інвестування, як самофінансування, емісійне фінансування, кредитування, державне фінансування, лізинг, проектне фінансування; реалізувати ефективні інструменти регіонального інвестування на основі використання усього різноманіття інвестиційних стратегій та розподіляти інвестиційні інструменти та механізми з урахуванням інтересів різних соціальних груп, масштабів виробництва та державних завдань.

7. Запровадити в практику регіонального управління регіональні інформаційні системи для підвищення ефективності рішення оперативних, тактичних та стратегічних завдань соціально-економічного розвитку, що призведе до створення єдиного інформаційного простору, підвищення оперативності надання суспільних послуг, скорочення часу обробки заявок та пропозицій, забезпечення відкритості, інформаційної прозорості та формування інформаційно-аналітичних баз даних, що дозволять органам місцевого управляння підвищити ефективність прогнозування та моніторингу соціально-економічних процесів.

8. Запровадити в системи управління розвитком міста та регіону принципи екологічної безпеки: впровадження ресурсозберігаючої політики господарювання, впровадження мало- та безвідхідних технологій, комплексне використання вторинних ресурсів; затвердження органами місцевої влади програм окремих підприємств-суб’єктів господарювання комплексних програм охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження та контроль за їх виконанням місцевими органами охорони природи.

9. Харківській національній академії міського господарства проводити конференції щодо дослідження сучасних проблем соціально-економічного розвитку міст та регіонів.

10. Прийняті на конференції рекомендації та пропозиції донести широкому загалу громадськості, опублікувати їх у науково-технічному збірнику «Комунальне господарство міст», розмістити на сайті Харківської національної академії міського господарства та в інших засобах масової інформації.


Рішення одностайно прийнято

Учасниками конференції на підсумковому засіданні

27 квітня 2012 р.

Схожі:

Рішення конференції організатори конференції iconРішення конференції організатори конференції
move to 0-16299087
Рішення конференції організатори конференції iconРішення про внесення доповіді до програми конференції до комітету конференції необхідно надіслати: Заявку на участь від кожного учасника конференції; Підтвердження оплати оргвнеску (копії п / п або квитанції)
Для прийняття рішення про внесення доповіді до програми конференції до комітету конференції необхідно надіслати
Рішення конференції організатори конференції iconРішення про відповідність резюме темі конференції буде прийняте до 15 квітня. Збірка резюме буде опублікована до початку конференції. Вимоги до резюме назва роботи
Оргкомітет конференції: д е н., професор А. Філіпенко, д е н., професор О. Шнирков
Рішення конференції організатори конференції iconРішення про відповідність тез темі конференції буде прийняте до 1 листопада 2011 р. Збірка тез буде опублікована до початку конференції. Вимоги до тез назва роботи
Оргкомітет конференції: д е н., професор А. Філіпенко, д е н., професор О. Шнирков, к е н., О. Чугаєв, к е н. М. Хмара
Рішення конференції організатори конференції iconРішення ІІІ всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Перекладацькі інновації"
Перекладацькі інновації” проводилася 15-16 березня 2013 р. Сумським державним університетом. Матеріали конференції включають доробки...
Рішення конференції організатори конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Рішення конференції організатори конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Рішення конференції організатори конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Рішення конференції організатори конференції iconМіжнародна науково-практична конференція
Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум-2008:...
Рішення конференції організатори конференції iconМіжнародна науково-практична конференція
Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум 2007:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи