В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” icon

В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці”
Скачати 68.69 Kb.
НазваВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці”
Дата29.06.2012
Розмір68.69 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.І. Заіченко,

І.О. Мікуліна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці”

(для студентів спеціальності 6.030601 - “Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів спеціальності 6.030601 - “Менеджмент організацій”) / Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2008. - 8с.


Укладачі: В.І. Заіченко, І.О. Мікуліна


Рецензент: Ю.І. Жигло.


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 7 від 11.12.2007 р.


ЗМІСТ


Стор.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

2.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . .5

3.ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . .


6

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи охорони праці” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва.


^ 2. Рекомендації дО самостійної роботи


На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Основи охорони праці”, передбачено 36 годин. Нижче наведений перелік матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту та рекомендований для цього час і література.

№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1.

Вивчення закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.

2

1,9

2.

Вивчення положення про “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” від 25.08.2004 р.

4

9,12

3.

Вивчення небезпечних та шкідливих виробничих факторі згідно з ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

1

3,9,10

4.

Виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів 3-го курсу денної форми навчання факультету “Менеджмент організацій”.

6

3,8-11

5.

Знайомство з приладами контролю параметрів мікроклімату і методами їх застосування.

3

4-8

6.

Знайомство з приладами контролю шкідливих речовин у повітрі робочої зони і методами їхнього застосування.

4

4-8

7.

Знайомство з віброакустичною апаратурою і методами вимірів шуму та вібрації.

2

4-8

8.

Знайомство з приладами для вимірювання освітленості робочих місць.

2

2,5-8

9.

Знайомство з технічними засобами, які забезпечують безпечну експлуатацію електроустановок.

4

2,5-8

10.

Знайомство з технічними засобами пожежогасіння.

2

5,6,8

11.

Оформлення звіту і підготовка до його захисту.

6Усього

36

^ 3. Вказівки до самостійної роботи


Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу повинно виконуватися послідовно. Так, для виконання індивідуального семестрового завдання (поз. 4) треба вивчити матеріал, наведений у п.п. 1-3. Самостійна робота, яка запропонована у п.п. 5-10 повинна відбуватися паралельно з викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики.

Індивідуальне семестрове завдання (поз. 4) включає три задачі і виконується згідно з вимогами методичних вказівок до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів денної форми навчання спеціальності “Менеджмент організацій”.

Кожне завдання п.п. 5-10 оформлюється під окремою відповідною назвою. Воно повинно включати довідки про методи застосування того або іншого приладу, його ескіз з переліком складових частин, опис принципу дії та інші матеріали.

Самостійну роботу оформлюють у вигляді звіту на аркушах А-4 з титульною сторінкою з необхідними вихідними даними (назва академії, кафедра, назва звіту, прізвище та ініціали студента, спеціальність, курс та група, посада і прізвище викладача, який веде курс).

Правильно оформлений і в повному обсязі звіт подається викладачеві, а питання проробленого самостійно матеріалу включаються в тестування або екзамен при проведенні підсумкового контролю з модулю.


Список літератури


1. Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.

2. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. –Львів: Афіша, 2000. -349 с.

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2001. -320 с.

4. Основи охорони праці: Навчальний посібник /За ред.. проф.. В.В. Березуцького. –Харків: Факт, 2005. -480 с.

5. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України /За ред.. проф. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. -105 с.

6. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

7. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій. –К.: Основа, 2004. -348 с.

8. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.. В.В. Сафонова. –К.: Основа, 2000. -336 с.

9. Охорона праці в Україні. Нормативна база. (3-є вид., змін. і доп.) /Роїна О.М.. –К.: КНТ, 2007. -548 с.

10. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

11. Заіченко В.І. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів 3-го курсу денної форми навчання факультету МО. –Харків: ХНАМГ, 2007. -16 с.

12. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. –К.: КМУ, від 25.08.2004 р. № 1112.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів спеціальності 6.030601 - “Менеджмент організацій”)


Укладачі: Віктор Іванович Заіченко

Ірина Олексіївна Мікуліна


Редактор: М.З. Аляб’євПлан 2008, поз. 189М

Підп. до друку 23.01.08р. Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,5 Обл.-вид. арк. 0,8

Замовл. № Тираж 300 прим.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12Схожі:

В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (для студентів спеціальності 092100 “Охорона...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconІ. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів спеціальності 050201, 050201 “Менеджмент...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconВ. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 070900 “Геоінформаційні системи...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Заіченко методичні вказівки
До виконання самостійної роботи І контрольні завдання з навчальної дисципліни «основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconMihictepctbo осв1ти I науки україни xapkibcьka національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці” (для студентів 4 курсу...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconВ.І. Заіченко конспект лекцій з навчальної дисципліни «основи охорони праці»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” iconЯ. О. Сєріков, І. О. Мікуліна програма І робоча програма навчальної дисципліни „основи охорони праці”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи