Дисертації icon

Дисертації
Скачати 144.46 Kb.
НазваДисертації
Дата29.06.2012
Розмір144.46 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан факультету __електроніки та інформаційних технологій_

___________________________________________


___декана_____ ________ПІБ декана____

(підпис) (ініціали, прізвище)


“_______”______дата протоколу_____ 20 ____ р.

Протокол № ______


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНІЙ ПЛАН АСПІРАНТА


Прізвище, ім’я та по батькові _____________Прізвище, ім’я, по-батькові ______________

________________________________________у називному відмінку____________________

Рік народження _________________ Громадянство ___________назва країни____________

заповнюється відділом аспірантури

Дата зарахування “____”__________ 20 ____ р., наказ № _____ від “____”__________ 20 ____ р.

Дата закінчення “____”__________ 20 ____ р., наказ № _____ від “____”__________ 20 ____ р.

Факультет електроніки та інформаційних технологій___________________________________

Кафедра назва кафедри_________________________________________________________

Форма навчання з відривом від виробництва

Наукова спеціальність _________________шифр та назва спеціальності_______________

(згідно з переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій)

_____________________________________________________________________________

Тема дисертації Тема власної роботи, яка вказана у протоколі та поданих документах___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

заповнюється відділом аспірантури

Затверджена Вченою радою університету “____”__________ 20 ____ р., протокол № _____

Науковий керівник _____________________Прізвище, ім’я, по-батькові_____________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я по батькові, посада)

______науковий ступінь та вчене звання; назва посади за основним місцем роботи______

_____________________________________________________________________________

Пояснювальна записка до вибору теми дисертації:

___________________________Заповнюється рукою керівника!_______________________

_____________________________________________________________________________

Необхідно обґрунтувати доцільність дослідження обраної теми дисертації, її актуальність та важливість з погляду розвитку вітчизняної та світової науки, відповідно до обраної спеціальності.______________________________________________

Висвітлити проблемні аспекти, що досі не досліджені.______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Науковий керівник ___підпис керівника__

(підпис)

^ ЗАГАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА

(Заповнюється на початку І року навчання в аспірантурі)


Вид роботи

Обсяг та зміст роботи

Строки виконання

1. Навчальна робота

Кандидатські іспити

1. Філософія

2. Іноземна мова (___________назва мови__________)

3. Спеціальність ______назва спеціальності________


квітень наст. Року


зазвичай вказується ІІІ рік навчання

Дисципліни для вивчення

1. Основи педагогіки та психології вищої школи


2. Основи математичного моделювання та обчислюваної техніки

ІІ рік навчання

І рік навчання

2. Наукова робота

^ Визначення мети, цілей, об’єкта, завдань дослідження.


Наводимо перелік питань, що будуть досліджуватися.
Протягом навчання в аспірантурі


3. Педагогічна практика (50 год)

^ Проведення практичних занять

ІІ-ІІІ роки навчання в аспірантурі

4. Попередній захист дисертації на кафедрі

підготовлений до друку матеріал дисертаційної роботи

І півріччя ІІІ року

5. Захист

підготовка відповідних документів та захист роботи

ІІІ рік навчання
Аспірант ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Науковий керівник ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Заступник декана

з наукової роботи ____________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА

(Заповнюється на початку І року навчання в аспірантурі)


Вид роботи

Обсяг та зміст роботи

Строки виконання

Відмітка про виконання

1. Навчальна робота

Кандидатські іспити

1. Іноземна мова (_________назва мови________)

2. Філософія

3. ________________________________________

Дисципліни для вивчення

1.Основи математичного моделювання та обчислюваної техніки___________________________

2. __________________________________________

__________________________________________


І півр. І року

виконано «оцінка»

І півр. І року

виконано «оцінка»термін

виконано «оцінка»2. Наукова робота

Визначаємо основні результаті наукової роботи:

  • Визначаємо мету та цілі дослідження;

  • Основні положення І розділу, що Вами будуть опрацьовані;

  • Вказуємо заплановані до друку статті та основні їх положення;

  • Вказуємо кількість та орієнтовані назви, терміни та міста проведення конференцій, у яких Ви плануєте брати участь та за результатами яких буде надруковано тези доповідей.

зазначаються точні терміни виконання (місяць / квартал / півріччя відповідного року)

Відмітки про виконання

^ Заповнюється рукою керівника (за його підписом) із зазначенням:

«Виконано:» та наведенням переліку виконаних робіт (що саме досліджено, отримані висновки, кількість та назви статей, кількість та місця проведення конференцій, у яких взято участь)
3. Педагогіч-на практика

не планується4. Направити до публікації

кількість статей, кількість тез

_____________________________________

термін1 2 3 4 *

Аспірант ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Науковий керівник ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Заступник декана

з наукової роботи ____________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.


*графи 1-3 заповнюються на початку навчання, а графа 4 – наприкінці першого року

^ АТЕСТАЦІЯ ЗА

1-Й РІК ПІДГОТОВКИ

(Заповнюється наприкінці І року навчання в аспірантурі)


1. Стисла характеристика наукової діяльності аспіранта:

___________________________Заповнюється рукою керівника!_______________________

_____________________________________________________________________________

Відображено:_________________________________________________________________

___Досліджені теоретичні аспекти відповідно до тематики дисертації;______________

___Надрукована кількість статей, тез (назви, основні положення, міста, де надруковано / видано);_____________________________________________________________________

___Результати складання іспитів;_______________________________________________

___Подальші напрямки наукових досліджень.______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


“____”____дата_____ 20 ____ р. Науковий керівник ___підпис керівника__

(підпис)


Висновок кафедри: заповнюється на підставі пункту «Ухвалили / Постановили» Витягу з протоколу засідання кафедри, де Ви представили звіт.______________________________

_____________________________________________________________________________

Протокол засідання № ______, від “____”__________ 20 ____ р.

Завідувач кафедри __________________

(підпис)

3. Висновки ради факультету: заповнюється на основі Витягу з протоколу засідання Вченої ради факультету ЕлІТ__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Протокол засідання № ______, від “____”__________ 20 ____ р.

Декан факультету ________________

(підпис)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА

(Заповнюється наприкінці І року навчання в аспірантурі)


Вид роботи

Обсяг та зміст роботи

Строки виконання

Відмітка про виконання

1. Навчальна робота

Кандидатські іспити

1. _________________________________________

2. _________________________________________

Дисципліни для вивчення

1. Основи педагогіки та психології вищої школи__

__________________________________________

2. __________________________________________

__________________________________________

термін

виконано «оцінка»2. Наукова робота

^ Заповнюється аналогічно попереднього року.

Основою для написання плану на 2 рік мають бути виявлені Вами проблемні аспекти під час дослідження наукових публікацій.

зазначаються точні терміни виконання (місяць / квартал / півріччя відповідного року)

Відмітки про виконання

^ Заповнюється рукою керівника (за його підписом) із зазначенням:

«Виконано:» та наведенням переліку виконаних робіт (що саме досліджено, отримані висновки, кількість та назви статей, кількість та місця проведення конференцій, у яких взято участь)
3. Педагогіч-на практика

плануються заняття за видами (практичні)

термін протягом року
4. Направити до публікації

кількість статей, кількість тез

_____________________________________

термін протягом рокуАспірант ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Науковий керівник ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Заступник декана

з наукової роботи ____________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

^ АТЕСТАЦІЯ ЗА

2-Й РІК ПІДГОТОВКИ

(Заповнюється наприкінці ІІ року навчання в аспірантурі)


1. Стисла характеристика наукової діяльності аспіранта:

___________________________Заповнюється рукою керівника!_______________________

_____________________________________________________________________________

Висвітлюються аспекти:_______________________________________________________

____Результати наукової роботи (написані розділи, вирішені проблеми, доопрацьовані методики) за ІІ рік навчання;____________________________________________________

____Перелічуються основні положення, висвітленні у надрукованих (підготованих до друку) статтях, їх кількість та видавництва;_____________________________________

____Перелічуються наукові конференції, у яких взято участь (міста, терміни тощо);___

____Зазначаються складені іспити (оцінки, назви тощо);____________________________

____Проведені заняття.________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


“____”____дата_____ 20 ____ р. Науковий керівник ___підпис керівника__

(підпис)


Висновок кафедри: заповнюється на підставі пункту «Ухвалили / Постановили» Витягу з протоколу засідання кафедри, де Ви представили звіт.______________________________

_____________________________________________________________________________

Протокол засідання № ______, від “____”__________ 20 ____ р.

Завідувач кафедри __________________

(підпис)

3. Висновки ради факультету: заповнюється на основі Витягу з протоколу засідання Вченої ради факультету ЕлІТ__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Протокол засідання № ______, від “____”__________ 20 ____ р.

Декан факультету ________________

(підпис)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 3-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА

(Заповнюється наприкінці ІІ року навчання в аспірантурі)


Вид роботи

Обсяг та зміст роботи

Строки виконання

Відмітка про виконання

1. Навчальна робота

Кандидатські іспити

1. _____________назва спеціальності___________

Дисципліни для вивчення

1. __________________________________________

______________________________________________


термін


2. Наукова робота

^ Заповнюється аналогічно попереднім рокам, відповідно до тематики ІІІ розділу.

Проведення попереднього захисту роботи.

Захист дисертаційної роботи.

зазначаються точні терміни виконання (місяць / квартал / півріччя відповідного року)

^ Відмітки про виконання
3. Педагогіч-на практика

плануються заняття за видами (практичні)

термін протягом року
4. Направити до публікації

кількість статей, кількість тез

_____________________________________

термін протягом рокуАспірант ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Науковий керівник ___________підпис / ПІБ_____________ «____»____дата_____20___р.

Заступник декана з наукової роботи підпис / ПІБ_________ «____»____дата_____20___р.

^ АТЕСТАЦІЯ ЗА 3-Й РІК ПІДГОТОВКИ

ТА УВЕСЬ ПЕРІОД НАВЧАННЯ


1. Стисла характеристика наукової діяльності аспіранта:

___________________________Заповнюється рукою керівника!_______________________

_____________________________________________________________________________

Висвітлюються аспекти:_______________________________________________________

____Результати наукової роботи (написані розділи, вирішені проблеми, доопрацьовані методики) за ІІІ рік та весь період навчання;_____________________________________

____Перелічуються основні положення, висвітленні у надрукованих (підготованих до друку) статтях, їх кількість та видавництва;_____________________________________

____Перелічуються наукові конференції, у яких взято участь (міста, терміни тощо);___

____Зазначаються складені іспити (оцінки, назви тощо);____________________________

____Проведені заняття.________________________________________________________

“____”__________ 20 ____ р. Науковий керівник ________________________

(підпис)


2. Висновок кафедри:

На підставі попереднього захисту дисертації на тему: _тема Вашої дисертаційної роботи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ: Аспірант _ПІБ____________________________________________________________


1. Виконав індивідуальний навчальний план.


Дисертаційну роботу направити до спецради у ________ кварталі 20____ р.


2. Дисертаційну роботу рекомендувати доопрацювати та подати до попереднього захисту на кафедрі у ________ кварталі 20____ р. з послідуючим представленням до спецради у ________ кварталі 20____ р.


Протокол засідання № ______, від “____”__________ 20 ____ р.

Завідувач кафедри __________________

(підпис)


3. Висновки ради факультету: заповнюється на основі Витягу з протоколу засідання Вченої ради факультету ЕлІТ__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Протокол засідання № ______, від “____”__________ 20 ____ р.

Декан факультету ________________

(підпис)

^ ПІДСУМКИ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ


Аспірант ___ПІБ____________________________________ за період навчання в аспірантурі з «___» _______________ 20___ р. по «____» ______________ 20___ р.:


1. Склав іспити:


№ з/п

Іспит

Дата складання

Оцінка

^ Кандидатські іспити:

1

Філософія

дд.мм.рік

оцінка

2

Іноземна мова (____________________)

дд.мм.рік

оцінка

3

Спеціальність__________________________

дд.мм.рік

оцінка

Іспити, складені згідно рішення Вченої ради:

1

Основи педагогіки та психології вищої школи

дд.мм.рік

оцінка

2

Основи математичного моделювання та обчислюваної техніки

дд.мм.рік

оцінка


2. Пройшов педагогічну практику в обсязі _50__ годин.

3. Опублікував наукових робіт _кількість __у тому числі _кількість___ статей у фахових виданнях

4. заповнюється на основі Витягу з протоколу засідання Вченої ради факультету ЕлІТ_

(висновок ради факультету)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Декан факультету ____________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Зав. кафедри ____________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник ____________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Аспірант ____________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Схожі:

Дисертації iconОсвіта: Харківський фармацевтичний інститут (1987р.) Дисертації
Дисертації: у 1990 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Поиск новых противосудорожных средств в ряду производных малоновой...
Дисертації iconЧумак Михайло Михайлович кандидат історичних наук асистент кафедри педагогіки захист дисертації відбувся 29 червня 2009 року тема дисертації
Купецтво як фактор розвитку промисловості лівобережної україни (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.)
Дисертації iconОсвіта: Харківський медичний інститут (1990 р.) Дисертації
Дисертації: у 1992 р захистила кандидатську дисертацію, а в 1997 р. – докторську дисертацію на тему «Ефективність створення гіпоглікемічних...
Дисертації iconПро затвердження наукового керівника, теми наукової роботи (дисертації) " Тема дисертації " та індивідуального навчального плану аспіранта кафедри економіки Петрова П. П. Виступили
Піб керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада про затвердження наукового керівника, теми наукової роботи (дисертації) "Тема...
Дисертації iconПро надання матеріалів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
Стипендія віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації,...
Дисертації iconПовідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно до зразка одразу після прийняття спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту. Зразок
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно...
Дисертації iconПовідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно до зразка одразу після прийняття спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту. Зразок
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно...
Дисертації iconКонкурс на здобуття стипендії верховної ради україни для найталановитіших молодих вчених
Айталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували...
Дисертації iconРішення про висунення кандидатур на отримання Стипендії приймається на засіданні Ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Ради
Стипендія віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації,...
Дисертації iconОсвіта: Харківський медичний інститут (1990 р.) Дисертації: у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія»
Дисертації: у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія» за темою «Фармакологічна активність...
Дисертації iconОсвіта: Харківський фармацевтичний інститут (1982р.) Дисертації: у 1986 р захистила кандидатську дисертацію «Фітохімічне вивчення вільхи клейкої»
Дисертації: у 1986 р захистила кандидатську дисертацію «Фітохімічне вивчення вільхи клейкої»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи