Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації icon

Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації
Скачати 74.09 Kb.
НазваЗатверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації
Дата28.07.2012
Розмір74.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор Підпис Смирний М.Ф.

«____»______________ 2006 р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

(змінені та доповнені)


Оцінювання якості знань студентів в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю.


1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ


1.1. Метою проведення поточного контролю є:

– стимулювання дисциплінованості та мотивованого відношення студента до навчання;

– створення умов для виконання індивідуального навчального плану студента та графіку навчального процесу;

– отримання попередніх результатів рівня знань для формування оцінки відповідного модульного контролю та оперативного управління навчальним процесом.

1.2. Об’єктами поточного контролю є: лабораторні роботи; задачі (завдання) на практичних заняттях; виступи, доклади на семінарах, колоквіумах; окремі розділи індивідуального завдання; теми або питання, що виносяться на самостійне опрацювання; тести з навчального матеріалу тощо.

1.3. Заходи поточного контролю проводяться, як правило, під час аудиторних занять.

1.4. Система поточного контролю повинна охоплювати навчальний матеріал окремих завершених тем та розділів дисципліни.

1.5. Кількість заходів поточного контролю повинна бути якомога більшою.

1.6. Графік контрольних заходів поточного контролю наводиться в семестровому робочому плані дисципліни.

1.7. Форма поточного контролю визначається кафедрою, яка викладає відповідну дисципліну.

1.8. Методика проведення поточного контролю повинна виключати суб’єктивний підхід викладача до оцінювання знань студентів.

1.9. Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни оцінюється за університетською (12-бальною) шкалою. Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи.


^ 2. МОДУЛЬНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) КОНТРОЛЬ


Метою модульного контролю є оцінювання рівня знань і ступеня засвоєння навчального матеріалу з певного змістового модуля із дисципліни, що вивчається.

2.1. Модульний контроль, як правило, проводиться двічі на семестр, відповідно до графіка навчального процесу.

2.2. Оцінка модульного контролю (МК1, МК2) виставляється з урахуванням результатів поточного контролю та контрольного заходу даного МК.

2.3. Контрольні заходи модульного контролю з дисциплін проводяться під час тижнів модульного контролю окремо в кожній академічній групі за додатковим розкладом.

2.4. Контрольні заходи модульного контролю з дисциплін, у яких робочим навчальним планом передбачено екзамен, проводить викладач, який читає у відповідній академічній групі лекції, а з дисциплін, в яких передбачено залік, модульний контроль (МК1, МК2) оцінює викладач, який проводить в групі (підгрупі) практичні (семінарські) заняття або лабораторні робота і у якого проведення заліку передбачено індивідуальним планом роботи викладача на поточний навчальний рік.

2.5. Контрольні заходи модульного контролю можуть проводитися за різними формами: у вигляді тестування, письмових контрольних робіт, завдань, усного опитування тощо. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за МК1 та МК2 визначається кафедрою, яка викладає відповідну дисципліну.

2.6. Завдання для контрольного заходу модульного контролю повинні носити комплексний характер.

2.7. На тижнях самостійної роботи та модульного контролю студент може виконати окремі пропущені лабораторні роботи, захистити індивідуальні завдання, реферати, отримати консультації, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

2.8. До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю.

2.9. Оцінки за МК1 та МК2 виставляються в журнал обліку роботи академічної групи та у відомість обліку успішності за 12-6альною шкалою як для дисциплін, у яких робочим навчальним планом передбачено екзамен, так і для дисциплін, у яких передбачено залік.

2.10. З курсових проектів (робіт) модульний контроль не проводиться. Результати захисту виставляються у відомість обліку успішності як підсумковий контроль ПК (див. п. 3.2).

2.11. У разі відсутності студента на контрольному заході модульного контролю МК1 або при одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю МК1 йому надається право на повторне складання МК1 в індивідуальному порядку без листка обліку успішності При цьому одержана позитивна оцінка модульного контролю МК1 виставляється в журнал обліку роботи академічної групи через дріб, В подальшому аналогічний запис робиться у відомості обліку успішності в графі оцінок МК1.

2.12. У разі відсутності студента на контрольному заході модульного контролю МК2 або при одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю МК2, а також у випадку наявності незадовільної оцінки за результатами модульного контролю МК1 на момент проведення модульного контролю МК2 студент вважається таким, що має незадовільну оцінку підсумкового контролю ПК (див. п. 3.4).


^ 3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ


3.1. За результатами модульного контролю МК1 та МК2 у відомість облі­ку успішності, залікову книжку та навчальну картку студента виставляється оцінка підсумкового контролю ПК як середньозважена з оцінок першого та другого модульного контролю.

3.2. З дисципліни, у якої робочим навчальним планом передбачено екза­мен або диференційований залік, у відомість обліку успішності оцінка підсум­кового контролю ПК виставляється у трьох графах таким чином:

– у графі «12-бальна» – за 12-бальною шкалою: «12», «11», «10», «9», «8», «7», «6», «5», «4», «3», «2», «1» або «0»;

– у графі «4-бальна» – за національною 4-бальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно»;

– у графі «ECTS» – за шкалою ECTS: «A», «B», «C», «D», «E», «FX» або «F».

У залікову книжку та навчальну картку студента вноситься оцінка за 12-бальною шкалою. При цьому оцінки «3», «2», «1» і «0» як незадовільні не вносяться.

3.3. Оцінка підсумкового контролю з дисципліни, у якої робочим навча­льним планом передбачено залік, у відомість обліку успішності вноситься так само, як і за екзамен, окрім графи «2-6альна», куди вноситься «зараховано» або «незараховано».

У залікову книжку та навчальну картку студента вноситься тільки оцінка «зараховано», оцінка «незараховано» як незадовільна не вноситься.

3.4. Студенти, які отримали незадовільні оцінки підсумкового контролю ПК, вважаються такими, що мають академічну заборгованість. Студенти, які отримали під час проведення МК2 більше двох незадовільних оцінок ПК, від­раховуються із університету. Студентам, які одержали під час проведення МК2 не більше двох незадовільних оцінок ПК, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

3.5. Дозвіл студенту на повторне складання підсумкового (семестрового) контролю ПК надає директор навчально-наукового інституту (декан факультету) в індивідуальному порядку. При цьому оцінка ПК виставляться в листок обліку успішності. Позитивна оцінка вноситься також у залікову книжку та навчальну картку студента.

3.6. Повторне складання ПК допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється директором інституту (деканом факультету).


^ 4. ПОРЯДОК РУХУ ДОКУМЕНТАЦІЇ З КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ


4.1. Відомості обліку успішності у двох примірниках одержують у відповідних деканатах уповноважені від кафедр, що здійснюють навчальний процес із даної дисципліни, і видають їх напередодні контрольного заходу модульного контролю МК2 викладачу, який буде їх заповнювати. Факт одержання відомостей уповноваженим від кафедри фіксується у спеціальному журналі в деканаті (директораті).

4.2. У день проведення контрольного заходу модульного контролю МК2 викладач заносить до відомості результати модульних контролів МК1 і МК2, а також на базі МК1 і МК2 заповнює графи підсумкового контролю ПК за трьома шкалами. У цей же день викладач підписує відомість у завідуючого кафедрою та особисто передає один примірник відомості обліку успішності на кафедру, а другий примірник – у деканат (директорат), про що робляться відповідні позначки в журналах обліку відомостей.

4.3. Оцінки першого модульного контролю МК1 фіксуються у день його проведення в журналі обліку роботи академічної групи. Якщо у деяких студентів незадовільні оцінки МК1 на момент проведення контрольного заходу модульного контролю МК2 (ПК) були перескладені на позитивні, то це фіксується викладачем шляхом виставлення через дріб нової оцінки у відомості обліку успішності та в журналі обліку роботи академічної групи.

4.4. Відомості обліку успішності з оцінками за залік, диференційований залік або курсовий проект (курсову роботу) викладач особисто повертає на кафедру та в деканат (директорат) напередодні тижнів модульного контролю МК2(ПК).

4.5. У день проведення першого повторного складання ПК викладач заносить до листка обліку успішності у графи підсумкового контролю ПК оцінку за трьома шкалами. У цей же день викладач особисто передає листок обліку успішності до деканату (директорату), про що робиться відповідна позначка в журналі обліку листків.

4.6. При другому повторному складанні ПК декан факультету (директор навчально-наукового інституту), на якому навчається студент, звертається до, декана факультету (директора навчально-наукового інституту), на якому викладається навчальна дисципліна, із проханням створити комісію для прийому заборгованості. Після виходу відповідного розпорядження студент повторно складає ПК вже комісії. У день проведення прийому заборгованості голова комісії передає листок обліку успішності до деканату (директорату), про що робиться відповідна позначка в журналі обліку листків.

Рекомендована кількість членів комісії (разом із головою) – три викладачі. У конфліктній ситуації до складу комісії має увійти декан факультету (директор навчально-наукового інституту) або його заступник з навчальної роботи. У цьому разі процедуру прийому заборгованості у студента доцільно протоколювати.


Директор департаменту навчальної роботи підпис В.А. Слащов


Начальник навчального відділу підпис Ю.А. Тищенко


Схожі:

Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconЗатверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації
move to 0-16311127
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconЗатверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації
move to 0-16311127
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconПерший проректор
Методичні рекомендації до вивчення курсу “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології
Зінчина О. Б., Клименко Г. Т., Кудрявцев О. Ю., Радіонова Л. О. перший проректор Стадник Г. В
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації icon«Затверджую» Проректор з навчальної роботи Гумінський Ю. Й. підпис calendar plan of lectures

Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні рекомендації по розробці та використанню мережевих курсів в інтегрованому середовищі WebCT
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconOverview Гек-2006 Гек-2006-дв sheet 1: Гек-2006
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації iconOverview Гек-2006 Гек-2006-дв sheet 1: Гек-2006
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації icon"затверджую" Перший проректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи