Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Скачати 258.58 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Дата29.06.2012
Розмір258.58 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


О.В.Овчаров


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”


(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності:

6.080101 - „Геодезія, картографія та землеустрій”)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 6.080101 - „Геодезія, картографія та землеустрій”) / Укл.: Овчаров О.В.. –Харків: ХНАМГ, 2008. –16с.


Укладач: О.В.Овчаров


Рецензент: к. військ. н. С.О.Обухов


Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,

протокол № 11 від 03 березня 2008р.

ЗМІСТ


Стор.


ВСТУП........................................................................................................ 4 1. ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ........................ 5
 1. ^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ 72.1. Щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу

літературних джерел, новітньої періодики й Інтернет видань................. 7


2.2.Посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни,

з метою наполегливої підготовки до успішної відповіді на запитання,

поставлені викладачем за матеріалом змістового модуля №1................. 11


2.3.Наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет

виданнями, новітньою періодикою та літературою для

ґрунтовної підготовки до контрольного опитування за матеріалом

змістового модуля №2................................................................................. 11


2.4. Належне вивчення основних понять, визначень та числових

значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою

успішної участі в питально-відповідальному контрольному

опитуванні.................................................................................................... 12


2.5. Повторення всього пройденого курсу дисципліни та серйозна

підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1

„Безпека життєдіяльності”......................................................................... 13


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................................ 15


ВСТУП


Відповідно до Конституції України та чинного законодавства людина, її життя, здоров’я й безпека визнаються найвищою цінністю. Для забезпечення цих конституційних вимог й існує „Безпека життєдіяльності” як галузь знання та науково-практичної діяльності, спрямованої на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек [1-20].

Курс „Безпека життєдіяльності” призначений не тільки для вивчення різних видів небезпек, визначення ступеня ризику, наслідків впливу небезпечних і шкідливих факторів на здоров’я людини, придбання умінь грамотно діяти в складних умовах і надзвичайних ситуаціях, але передусім для усвідомлення кожним сенсу свого життя, природи і призначення людини, з’ясування основних закономірностей життєвих процесів.

Лейтмотивом дисципліни „Безпека життєдіяльності” є людина, її здоров'я, життя та діяльність.

Отже саме на підставі „Безпеки життєдіяльності” в нормальній демократичній державі повинні формуватись політичні, економічні та соціальні засади виховання та життєдіяльності гармонійно розвинутої особистості. Це вимагає від сьогоднішніх студентів вищої школи-майбутніх фахівців України наполегливої інтелектуальної роботи з опанування основами та постулатами безпечної життєдіяльності людини в життєвому середовищі. Значна роль у цьому процесі відведена вмінню студентів самостійно опрацьовувати літературні та інші першоджерела з даної дисципліни, самостійно ефективно готуватись до занять, семінарів і опитувань, обґрунтовувати свою думку, всебічно й комплексно розглядати будь-які проблеми сьогодення під час їх вирішення. Відповідно до „Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації”, затверджених наказом МОН України від 30.12.2005р. №774, особливу увагу слід приділяти методичному забезпеченню організації такої самостійної роботи і виконанню індивідуальних завдань студентів у вищій школі.

У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, які є запорукою належного вивчення матеріалу дисципліни „Безпека життєдіяльності”.


^ 1. ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Навчальним планом передбачено вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності” протягом одного семестру. Інформаційний обсяг дисципліни складається з одного модуля в 2 кредити ЕСТS, на вивчення якого планується 72 навчальні години. Модуль „Безпека життєдіяльності” поділяється на 3 змістових модулі:


Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1 ____^ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ__ (2 кредити/72 години)


ЗМ №1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (0,6/24)

1. Вступ. Етапи формування БЖД як науки.

 1. Безпека життєдіяльності як категорія.

 2. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

 3. Ризик як оцінка небезпеки.ЗМ №2. Людина як елемент системи „Людина – життєве середовище (0,7/24)


 1. Людина як біологічний та соціальний суб’єкт.

 2. Середовище життєдіяльності.

 3. Фізіологічні особливості організму людини.

 4. Психологічні особливості людини.

 5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

 6. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я.


ЗМ №3. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій. Заходи зменшення їх наслідків та шляхи запобігання (0,7/24) 1. Природні небезпеки.

 2. Небезпеки техногенного характеру.

 3. Соціально-політичні небезпеки.

 4. Комбіновані небезпеки.

 5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

 6. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків.

 7. Правові основи безпеки життєдіяльності.

 8. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

У обсязі навчального часу на самостійну роботу студента з вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності” припадає половина (50%) всього навчального часу – 36 год.

Самостійна робота студента протягом семестру складається з декількох видів інтелектуальної підготовки [1-20], а саме:

1)щоденне вивчення наданого викладачем лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань;

2)посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни, з метою належної підготовки до успішної відповіді на запитання, поставлені викладачем з матеріалу 4-х лекцій змістового модуля №1 під час контрольного опитування;

3)наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет виданнями, новітньою періодикою та літературою для ґрунтовної структурованої підготовки до контрольного опитування по матеріалу змістового модуля №2;

4)належне вивчення основних понять, визначень та числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні.

5)повторення всього пройденого курсу дисципліни та серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності.

Види та тривалість самостійної роботи студента наведені в табл. 1:


Таблиця 1
п/п

Вид самостійної роботи

Тривалість,

год.

1

Щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань

12

2

Посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни, з метою належної підготовки до успішної відповіді на запитання, поставлені викладачем з матеріалу 4-х лекцій змістового модуля №1 під час контрольного опитування;

4

3

Наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет виданнями, новітньою періодикою та літературою для ґрунтовної структурованої підготовки до контрольного опитування з матеріалу змістового модуля №2

4

4

Належне вивчення основних понять, визначень та числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні.

4

5

Повторення всього пройденого курсу дисципліни та серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”

12
Всього:

36 год.

^ 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ


2.1. Щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, новітньої періодики й Інтернет видань


Протягом семестру студент повинен у вільний від занять час щоденно вивчати матеріал наданих викладачем лекцій, опрацьовувати рекомендовану основну і додаткову навчальну літературу з дисципліни, новітні періодичні та Інтернет видання згідно з такою тематикою:


Таблиця 2
п/п

Найменування теми для самостійного опрацювання студентами

Тривалість самостійної роботи студента,

год.

1

Вступ. Етапи формування БЖД як науки.

1

2

Безпека життєдіяльності як категорія.

1

3

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

1

4

Ризик як оцінка небезпеки.

1

5

Людина як біологічний та соціальний суб’єкт.

0,67

6

Середовище життєдіяльності.

0,67

7

Фізіологічні особливості організму людини.

0,67

8

Психологічні особливості людини.

0,67

9

Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

0,67

10

Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я.

0,65

11

Природні небезпеки.

0,5

12

Небезпеки техногенного характеру.

0,5

13

Соціально-політичні небезпеки.

0,5

14

Комбіновані небезпеки.

0,5

15

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

0,5

16

Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків.

0,5

17

Правові основи безпеки життєдіяльності.

0,5

18

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

0,5

19

^ Усього самостійної роботи студента:

12 год.


Для належного вивчення лекційного матеріалу з курсу „Безпека життєдіяльності” доцільно використовувати виданий у 2006 році автором Овчаровим О.В. Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності” –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с. [2], який знаходиться в зброшурованому вигляді в бібліотеці ХНАМГ.

З метою більш посиленого вивчення курсу під час самостійної роботи студент повинен постійно звертатись до друкованих літературних джерел, де наведена тематика висвітлюється більш повно та детально. Для реалізації цього завдання нижче наводиться перелік основної і додаткової літератури, наявної в бібліотеці ХНАМГ[1-20], якою можна скористатись:

Таблиця 3 - ^ Перелік основної та додаткової літератури з БЖД,

наявної в бібліотеці ХНАМГ
п/п

Назва підручника, посібника

Місце знаходження

^ Кількість примірників

1

2

3

4

ПІДРУЧНИКИ:

1

1.Безопасность жизнедеятельности. С.В. Белов, -М.: Высшая школа, 1999. -248с.

бібліотека

2

2

2. Безопасность жизнедеятельности. С.В. Белов, -М.: Высшая школа, 2000. -320с.

бібліотека

1

3

3.Безпека життєдіяльності. В.С. Джигирей, -Львів: Афіша, 2001. -356с.

бібліотека

1

^ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

4

1.Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії. Н.Ю. Максимова, -К.:Либідь, 2006. -328с.

бібліотека

5


5

2.Безпека життєдіяльності. Р.С. Яким, -Львів: Бескид Біт, 2005. -304с.

бібліотека

10


6

3. Безпека життєдіяльності. Є.П. Желібо, -К.: Каравела, 2005. -344с.

бібліотека

150


7

4.Безпека життєдіяльності. Ю.С. Скобло, -К.: Кондор, 2003. -424с.

бібліотека

5


8

5.Безпека життєдіяльності. В.А. Лукашин, -К., 2001. -350с.

бібліотека

48


9

6.Безпека життєдіяльності. Є.П. Желібо, -К.: Каравела, 2001. -340с.

бібліотека

6


10

7.Безпека життєдіяльності. В.С. Джигирей, -Львів: Афіша, 2000. -248с.

бібліотека

1


11

8. Безпека життєдіяльності. Є.П. Желібо, -К.: Каравела, 2000. -322с.

бібліотека

1

12

9.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производства. П.П. Кукин. –М.: Высшая школа, 1999. -318с.

бібліотека

1

13

10.Безпека життєдіяльності. Я.І. Бедрій. –Львів.: Афіша, 1999. 275с.

бібліотека

5Продовження табл.3

1

2

3

4

14

11.Безпека життєдіяльності. І.П. Пістун, -Суми.: Університетська книга, 1999. -301с.

бібліотека

2

15

12.Безопасность жизнедеятельности. Э.А. Арустамов, -М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. -448с.

бібліотека

2

16

13. Безпека життєдіяльності. І.П. Пістун, -Львів.: Світ, 1995. -288с.

бібліотека

5

17

14.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Коржик Б.М. –Харків: ХДАМГ, 1995. -97с.

бібліотека

47

18

15.Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. С.В. Белов, С.В. Белов, -М.: Высшая школа, 1992. -110с.

бібліотека

4

19

16.Безпека життєдіяльності.(Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. І.П. Пістун. –Львів: Афіша, 2000. -239с.

бібліотека

1

20

Усього:
297


Студентам, яким не вистачить зазначених літературних джерел, можна скористатись послугами Центру дистанційного навчання (ЦДН) ХНАМГ (адреса: центральний корпус ХНАМГ, 3 поверх, ауд. 303, тел. 7073147, веб-адреса: http://www. ksame. kharkov. ua.). В ЦДН розміщено сервер, на якому базується веб-сайт академії. Саме тут можна отримати електронну версію Конспекту лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. О.В. Овчаров, -Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с., або Конспекта лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». А.В. Овчаров, - Харьков: СОП ИВЦ ХНАМГ, -2007. -146с. За наявності доступу до Інтернету студенти ХНАМГ, окрім наведених електронних джерел, можуть ознайомитись з повним комплексом навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни „Безпека життєдіяльності” для різних напрямів підготовки та спеціальностей. Додаткову навчально-методичну інформацію з курсу „Безпека життєдіяльності” можна також отримати на сайтах Інтернету: http://www. mns. gov. ua.; http://www. school-obz. org.


Крім того, на кафедрі безпеки життєдіяльності зберігаються плакати, які допоможуть студентам більш повно опанувати курс БЖД. Перелік плакатів наведено в табл. 4:

Таблиця 4 - ^ Перелік плакатів з курсу „Безпека життєдіяльності”


Найменування плакату

Номер змістового модуля, де застосовується

1.Схема ієрархії техногенної і природної безпеки.

ЗМ №3

2.Схема структури наук про безпеку.

ЗМ №1

3.Таблиця „Порівняльна характеристика коефіцієнта частоти нещасних випадків на 100 тис. населення”.

ЗМ №1

4.Таблиця „Категорії серйозності небезпеки”.

ЗМ №1

5.Таблиця „Матриця оцінки ризику”.

ЗМ №1

6.Таблиця „Джерела та рівні шуму”.

ЗМ №2-3

7.Таблиця „Одиниці виміру радіоактивних випромінювань”.

ЗМ №2-3

8.Таблиця „Приблизний хронометраж енерговитрат людей”.

ЗМ №2

9.Таблиця „Енерговитрати людини на різних етапах діяльності”.

ЗМ №2

10.Таблиця „Стан травматизму в Україні по роках”.

ЗМ №1

11.Таблиця „Медикаменти і засоби для надання першої долікарської допомоги”.

ЗМ №3

12.Таблиця „Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у ґрунтах”.

ЗМ №2-3

13.Таблиця „Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у питній воді”.

ЗМ №2-3

14. Таблиця „Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у атмосфері населених пунктів”.

ЗМ №2-3

15.Таблиця „Характеристика та дія хвороб”.

ЗМ №3

16.Таблиця „Отруйні тварини”.

ЗМ №2-3

17.Таблиця „Отруйні рослини”.

ЗМ №2-3

18.Таблиця „Основні параметри, що характеризують вібрацію”.

ЗМ №2-3

19.Гістограма показників смертності від нещасних випадків невиробничого характеру по Україні в 2004 році.

ЗМ №1-3

20. Гістограма показників смертності від нещасних випадків невиробничого характеру по Україні в 2004 році порівняно з 2003 р.

ЗМ №1-3

21.Гістограма показників смертності дітей віком до 14 років від нещасних випадків невиробничого характеру по Україні в 2004 році порівняно з 2003 роком.

ЗМ №1-3

22.Графік динаміки кількості загиблих у побуті.

ЗМ №1-3

23.Графік глобальних пріоритетів основних загроз техногенній та природній безпеці.

ЗМ №2-3

24.Графік розподілу ризиків у конкретній державі.

ЗМ №1-3

25.Графік індексу втрат, що очікуються.

ЗМ №1-3


Для отримання студентом новітніх знань з курсу БЖД студенту необхідно знайомитись з новітніми періодичними виданнями:

  1. Журнал „Надзвичайна ситуація”, засновник: Агентство „Чорнобильінтерінформ”, м.Київ, адреса в Інтернеті: http://www. mns. gov. ua.

  2. Журнал „Безпека життєдіяльності”, засновники: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; видавництво „Основа”, поштовий індекс: 01237, 01893, e-mail: osnova @ iptelekom. net. ua.

  3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», печатный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, адрес в Интернете: http://www. school-obz. org.


2.2. Посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни з метою належної підготовки до успішної відповіді на запитання, поставлені викладачем за матеріалом змістового модуля №1


Змістовий модуль №1 „Теоретичні основи безпеки життєдіяльності” становить 0,6 кредиту ЕСТS на його вивчення передбачається 24 год. навчального часу. Даний змістовий модуль містить чотири теми: 1.Вступ. Етапи формування БЖД як науки; 2.Безпека життєдіяльності як категорія; 3.Системний аналіз у безпеці життєдіяльності; 4.Ризик як оцінка небезпеки. На вивчення цих тем планується 12 год. лекційних занять та 12 год. самостійної роботи студента протягом семестру, з них 4 год. на підготовку до контрольного опитування по матеріалу змістового модуля, 4 год. на поточне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань, 4 год. на повторення всього пройденого курсу дисципліни та серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”[1-20].

Перш за все студент повинен посилено вивчити матеріал наведених у цьому розділі лекцій, літературних джерел з дисципліни, використовуючи для цього Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. Овчаров О.В. –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с., а також інші літературні джерела, наведені в розділі 2.1 [1-20].


2.3. Наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет виданнями, новітньою періодикою та літературою для ґрунтовної структурованої підготовки до контрольного опитування за матеріалом змістового модуля №2


Змістовий модуль №2. „Людина як елемент системи „Людина – життєве середовище” становить 0,7 кредиту ЕСТS, на його вивчення передбачається 24 год. навчального часу. Даний змістовий модуль містить 6 тем: 1.Людина як біологічний та соціальний суб’єкт; 2.Середовище життєдіяльності; 3.Фізіологічні особливості організму людини; 4.Психологічні особливості людини; 5.Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини; 6.Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я [1-20].

На їх вивчення планується 12 год. лекційних занять та 12 год. самостійної роботи студента протягом семестру, з них 4 год. безпосередньо на наполегливу аналітико-синтетичну роботу з Інтернет виданнями, новітньою періодикою і літературою, для ґрунтовної структурованої підготовки до занять з контрольного опитування по матеріалу цього змістового модуля, 4 год. на щоденне вивчення лекційного матеріалу, літературних джерел, періодики й Інтернет видань і 4 год. на повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозну підготовку до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”.


2.4. Належне вивчення основних понять, визначень та числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні


Змістовий модуль №3. „Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій. Заходи зменшення їх наслідків та шляхи запобігання” становить 0,7 кредиту ЕСТS, на його вивчення передбачається 24 год. навчального часу. Даний змістовий модуль містить 7 тем: 1. Природні небезпеки; 2.Небезпеки техногенного характеру; 3.Соціально-політичні небезпеки; 4.Комбіновані небезпеки; 5.Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі; 6.Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків; 7.Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності [1-20].

На їх вивчення планується 12 год. лекційних занять та 12 год. самостійної роботи студента протягом семестру, з них 4 год. безпосередньо на належне вивчення основних понять, визначень та числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні, 4 год. на вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань і 4 год. на повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозну підготовку до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”.

Під час підготовки до цього контрольного опитування студент в першу чергу повинен вивчити матеріал, наведений у своєму конспекті лекцій, Конспекті лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. О.В.Овчаров. –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с.[2], посібнику „Безпека життєдіяльності”. Є.П. Желібо. -К.: Каравела, 2005. -344с. та інших літературних джерелах[1-20].


2.5. Повторення всього пройденого курсу дисципліни та серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”


Для успішного проходження підсумкового контролю в цілому з курсу дисципліни „Безпека життєдіяльності” студенту доцільно за два тижні до заліку повторити всі теми, передбачені робочою програмою для самостійного опрацювання, а саме:


Таблиця 5
п/п

Найменування теми для самостійного опрацювання студентами

Тривалість самостійної роботи студента,

год.

1

Вступ. Етапи формування БЖД як науки.

1

2

Безпека життєдіяльності як категорія.

1

3

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

1

4

Ризик як оцінка небезпеки.

1

5

Людина як біологічний та соціальний суб’єкт.

0,67

6

Середовище життєдіяльності.

0,67

7

Фізіологічні особливості організму людини.

0,67

8

Психологічні особливості людини.

0,67

9

Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

0,67

10

Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я.

0,65

11

Природні небезпеки.

0,5

12

Небезпеки техногенного характеру.

0,5

13

Соціально-політичні небезпеки.

0,5

14

Комбіновані небезпеки.

0,5

15

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

0,5

16

Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків.

0,5

17

Правові основи безпеки життєдіяльності.

0,5

18

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

0,5

18

^ Усього самостійної роботи студента:

12 год.


Звернути увагу на чітке усвідомлення та запам’ятовування основних понять, визначень, тлумачень курсу дисципліни.

З цією метою необхідно використати не тільки основну й додаткову літературу [1-20], наведену в табл. 3 цих вказівок, а й скористатись методично-інструктивною літературою, зазначеною в табл. 6:


Таблиця 6 - ^ Методично-інструктивна література з курсу „Безпека життєдіяльності”


Назва методично-інструктивних вказівок

Змістовий модуль, де застосовується

1. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.050107 ЕБП, ЕПМГ, БОА; 6.050200 – «Менеджмент організацій»; 6.100400 – «Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті»; 6.092100 ОПБ, ПЦБ, МБГ, ТОРРБ; 6.092100 ТВ) /Укл.: Овчаров О.В., Обухов С.О., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2006. – 37с.

ЗМ №1-№3

2. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей). Укл.: О.В. Овчаров, В.Д. Губенко. – Харків: ХНАМГ, 2005. -17с.

ЗМ №1-№3

3. Методичні вказівки по оформленню розділу “Охорона навколишнього природного середовища” в дипломних проектах (для студентів-дипломників спеціальностей 7.092101-“Охорона праці в будівництві”, 7.092202–“Охорона праці на електричному транспорті”) /Укл.:- Овчаров О.В. –Харків: ХНАМГ, 2004. – 15 с.

ЗМ №1-№3

4. Овчаров О.В., Обухов С.О., Чеботарьова О.В. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” –Харків: ХНАМГ, -2006. -21с.

ЗМ №1-№3^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1.Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2005. -344с.

2.Овчаров О.В. Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с.

3.Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Бескид Біт, 2005. -304с.

4.Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії. -К.: Либідь, 2006. -328с.

5.Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності. -К.: Кондор, 2003. -424с.

6.Лушкін В.А. Безпека життєдіяльності. -К., 2001. -350с.

7.Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2001. -340с.

8.Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2000. -248с.

9.Желібо Є.П.Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2000. -322с.

10.Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производства.–М.: Высшая школа, 1999. -318с.

11.Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності. –Львів.: Афіша, 1999. 275с.

12.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. -Суми.: Університетська книга, 1999. -301с

13.Арустамов Э.А.Безопасность жизнедеятельности. -М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. -448с.

14.Пістун І.П.Безпека життєдіяльності. -Львів.: Світ, 1995. -288с.

15.Серіков Я.О. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. –Харків: ХДАМГ, 1995. -97с.

16.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. -М.: Высшая школа, 1992. -110с.

17.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності.(Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття.–Львів: Афіша, 2000. -239с.

18.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Высшая школа, 1999. -248с.

19.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Высшая школа, 2000. -320с.

20.Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2001. -356с.


Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 6.080101 - „Геодезія, картографія та землеустрій”)


Укладач: Олександр Володимирович Овчаров


Редактор: М.З. Аляб’єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2008, поз.(додатково)

Підп. до друку 21.03.08 Формат 60 х 84 х 1/16 Папір офісний.

Друк на різографі. Умовн.-друк. арк. 0,7 Обл.-вид.арк. 1,2

Тираж 50 прим. Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconО. В. Овчаров методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів заочної форми навчання спеціальності: 030601«Менеджмент...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Нікітченко методичні вказівки
...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconО. В. Третьяков методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
«Промислове та цивільне будівництво», 092100 – «Міське будівництво І господарство»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності»
Екологія 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи