Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 icon

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Скачати 77.63 Kb.
НазваНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Дата29.06.2012
Розмір77.63 Kb.
ТипДокументи

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Наукова бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ

Миколаїв 2012


Навчальні посібники, підручники, словники
Україна. Кодекси

Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № 5. – 220 с.

(1 прим.)Гавриленко, Б. Б.

Соціальна екологія : навч. посібник / Б. Б. Гавриленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 240 с.

(1 прим.)Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області : метод. посібник / В. Б. Мокін та ін. ; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2009. – 228 с.

(1 прим.)Жмаков, Г. Н.

Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 237 с. 

(3 прим.)Запольський, А. К.

Водопостачання, водовідведення та якість води : підручник / А. К. Запольський. – К. : Вища шк., 2005. – 671 с.

(10 прим.)Калицун, В. И.

Гидравлика, водоснабжение и канализация : учеб. пособие / В. И. Калицун. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 2004. – 397 с.

(5 прим.)Кінько, Т.

Земля – планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн. 1 / Т. Кінько, М. Кінько. – К. : Літопис-ХХ, 2004. – 285 с.

(2 прим.)Ковальчук, П. І.

Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : навч. посібник / П. І. Ковальчук. – К. : Либідь, 2003. – 208 с.

(90 прим.)Кравченко, В. С.

Водопостачання та каналізація : підручник / В. С. Кравченко. – К.  : Кондор, 2009. – 288 с.

(36 прим.)Кульский, Л. А.

Технология очистки природных вод : учебник / Л. А. Кульский, П. П. Строкач. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища шк., 1986. – 352 с.

(1 прим.)Левківський, С. С.

Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник / С. С. Левківський, М. М. Падун. – К. : Либідь, 2006. – 280 с.

(27 прим.)Лейв, Ж. Я.

Справочная книга по санитарной технике (отопление, вентиляция, теплоснабжение) / Ж. Я. Лейв, И. С. Либер, В. А. Евдокимова. – Л. : Лениздат, 1966. – 440 с.

(1 прим.)Ленский, В. А.

Водоснабжение и канализация : учебник / В. А. Ленский. – М. : Высш. шк., 1969. – 432 с.

(1 прим.)Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води" / С. С. Рижков та ін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 44 с. + ел. копія.

(81 прим.)Охрана окружающей среды : учебник / авт.-сост. А. С. Степановских. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 559 с.

(1 прим.)Слесаренко, В. Н.

Опреснение морской воды / В. Н. Слесаренко. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 278 с.

(1 прим.)Соснин, Ю. П.

Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома : справ. пособие / Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин. – М. : Стройиздат, 1991. – 384 с.

(1 прим.)Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : підручник / за ред. А. К. Запольського. – К. : Лібра, 2000. – 552 с.

(1 прим.)^
Статті з періодичних виданьВовченко, Н.

Газована вода: пити чи не пити? / Н. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 9. – С. 28.

У статті розглядаються питання шкідливого впливу газованої води.

Гафурова, О.

Правове регулювання забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів / О. Гафурова // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 72-76.

Стаття присвячена питанням правового регулювання централізованого водопостачання сільських населених пунктів.

Гвоздяк, П.

Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води / П. Гвоздяк // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 2. – С. 14-17.

У статті розглядається біологічна проблема питної води крізь призму еволюції.

Гончарук, В. В.

Сравнительная характеристика качества питьевых вод различного происхождения по результатам комплексного биотестирования / В. В. Гончарук, В. Ф. Коваленко, И. А. Злацкий // Химия и технология воды. – 2012. – Т. 34, № 1. – С. 98-104.

Цель статьи – сопоставление результатов биотестирования вод различного происхождения, полученых с помощью комплекса животных и растительных тест-организмов.

Григор'єва, Т.

Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів / Т. Григор'єва // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 92-96.

У статті проаналізовані питання щодо правового стимулювання захисту й охорони водних живих ресурсів.

Изменение содержания в воде биологически доступного органического углерода в процессах водоподготовки / Н. А. Клименко и др. // Химия и технология воды. – 2009. – Т. 31, № 6. – С. 703-712.

Исследовано содержание биологически доступного органического углерода в нескольких видах вод и его изменение в процессе обработки воды различными методами.

Луць, В.

Якість води: порівняльний аналіз директиви Європейського Союзу та нормативно-правових актів України / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 51-55.

Автор розглядає законодавче врегулювання стандартів якості води, призначеної для споживання людьми.

Огонь, Ц. Г.

Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів / Ц. Г. Огонь // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 16-28.

У статті розглянуто питання ефективності оподаткування водних ресурсів у контексті побудови економічного механізму раціонального їх використання й відновлення.

Очистка воды баромембранными методами на керамических мембранах / В. В. Гончарук и др. // Химия и технология воды. – 2009. – Т. 31, № 6. – С. 688-702.

В статье отражены преимущества и недостатки керамических мембран, которые применяются в технологии очистки воды баромембранными методами.

Пашков, А. П.

Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 4. – С. 10-16.

Проблеми, їх стан та зв'язок із науковими і практичними завданнями. Аналіз досліджень і публікацій. Соціально-економічні аспекти захисту водних ресурсів довкілля.

Правове регулювання ненавігаційного використання транскордонних водних ресурсів: європейські стандарти та договірна практика України // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 137-142.

Метою даної статті є аналіз двосторонніх угод України з державами-членами ЄС, які створили правову основу для їх співробітництва у сфері транскордонних вод.

Рябець, К. А.

Правова охорона водних ресурсів / К. А. Рябець // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 11. – С. 19-21.

У статті розглядаються питання ефективного правового регулювання водокористування в умовах сьогодення.

Рябич, О. М.

Комплексна оцінка якості води річки Південний Буг у межах Миколаївської області / О. М. Рябич, Н. І. Магась // Вісник Національного університету кораблебудування : електрон. серійне наук. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. – Миколаїв, 2010. – № 5.

Висвітлено результати досліджень гідрохімічного режиму та якості води річки Південний Буг у межах Миколаївської області. Оцінено якість води річки за останні роки (2004–2009 рр.) за методикою індексів забруднення води, визначено динаміку показників якості води за шестирічний період. Виконано екологічну оцінку стану річки Південний Буг на основі класифікації якості поверхневих вод суші за трьома блоками показників: сольовим складом, трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) і специфічними речовинами токсичної дії.
Тимочко, Т. В.

Всеукраїнська екологічна ліга про поліпшення питного водопостачання та охорону вод в Україні / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2009. – № 2 (54). – С. 27-29.

Наведено пропозиції ВЕЛ з питань поліпшення питного постачання та охорони вод в Україні.


Трохименко, Г. Г.

Оцінка впливу розробки Сафонівського родовища урану методом свердловинного вилуговування на водні ресурси / Г. Г. Трохименко, А. В. Кубрак // Вісник Національного університету кораблебудування : електрон. серійне наук. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. – Миколаїв, 2010. – № 5.

Досліджено вплив процесу свердловинного вилуговування на водне середовище і доведено доцільність та ефективність його використання на прикладі Сафонівського родовища урану.


Схожі:

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Інформаційно-бібліографічний відділ
Як зазвичай ви собі уявляєте екскурсію до музею? Ще зі шкільних років ви пригадуєте, що це нудне місце, куди іти зовсім не хочеться,...
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Кафедра
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова щоденник практики
Кафедра курс, група
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи