Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 251.72 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата29.06.2012
Розмір251.72 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет
«ЗАТВЕРДЖУЮ»


В.о. проректора
з навчальної роботи

проф. Ю.Т.Ахтемійчук

«____» ___________ 2009 р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ” _______________________________________________________________

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з клінічної фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Київ, 2008).


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 15 червня 2009 року (протокол № 41) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 24червня 2009 року (протокол № 16)


^ Завідувач кафедри внутрішньої

медицини, клінічної фармакології

та професійних хвороб, професор О.С.Хухліна


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, професор В.К. Тащук


Чернівці, 2009

Навчальна дисципліна «Клінічна фармакологія»

1.Вступ:

«Клінічна фармакологія» як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, медичної та біологічної фізики, нормальної та патологічної фізіології, мікробіології, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини, внутрішньої медицини та інтегрується із зазначеними дисциплінами;

б) закладає основи вивчення принципів раціонального вибору лікарських засобів для лікування конкретного хворого, а також методів контролю терапевтичної ефективності та безпеки застосування ліків.

в) формує уміння оптимізації схем медикаментозної терапії різних захворювань для проведення максимально індивідуалізованої раціональної лікарської терапії у конкретного хворого.

^ Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни «Клінічна фармакологія» викладається на 5 році навчання та складає 1,5 кредити ECTS (45 годин), із яких 30 годин складає аудиторна підготовка (у вигляді практичних занять – 30 годин) і 15 годин – самостійна робота студентів. Зміст модуля «Клінічна фармакологія» структуровано на 2 змістових модуля.


^ 2. Опис структурованого начального плану з дисципліни «Клінічна фармакологія» за спеціальністю «Лікувальна справа»


^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

^ Всього
(годин/ кредитів)


Аудиторних

СРС

Лекцій

Практич-них занять

^ Всього годин/

Кредитів ЕСТS

45/1,5

0

30

15

V
Модуль 1:

клінічна фармакологія

^ Змістових модулів – 2:

Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2

45/1,5 кредити ЕСТS

0

30


12


14

15


7


8

V

Поточний та підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 14
V

Підсумковий модульний контроль


Змістовий модуль1 - «Загальні питання клінічної фармакології. Клінічна фармакологія окремих груп препаратів І» (Протизапальні засоби. Антибіотики, синтетичні антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби, противірусні, протипротозойні, та протигельмінтні препарати)

Змістовий модуль 2 - : «Клінічна фармакологія окремих груп препаратів ІІ (засоби що застосовуються для лікування хвороб органів кровообігу, дихання, травлення )»

 • Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин.

 • Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%.


^ 3. Кінцеві цілі вивчення дисципліни «Клінічна фармакологія»

Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної апрограми (ОПП) і освітньо-професійної характеристики (ОКХ):

 • формування цілісної системи теоретичних основ клінічної фармакології;

 • вивчення та оцінка фармакодинамічних та фармакокінетичних параметрів лікарських засобів;

 • засвоєння методології проведення порівняльної оцінки різних лікарських засобів;

 • засвоєння загальної методології вибору оптимального лікарського препарату, його дози, шляху і режиму введення для конкретного хворого для ефективної та безпечної медикаментозної терапії з урахуванням стану пацієнта;

 • засвоєння принципів взаємодії лікарських засобів;

 • виявлення та прогнозувати на ранніх стадіях побічної дії ліків та проведення відповідної корекції;

 • вивчення факторів, що підвищують ризик розвитку побічної дії лікарських засобів та їх комбінацій;

 • засвоєння методів і критеріїв оцінки ефективності і безпеки застосування конкретних лікарських препаратів при проведенні комплексної терапії різних захворювань.

В результаті вивчення клінічної фармакології студент повинен знати:

 • фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських засобів різних фармакологічних груп, фактори, що сприяють їх зміні.

 • принципи взаємодії лікарських препаратів в організмі хворого.

 • принципи комплексної медикаментозної терапії основних захворювань внутрішніх органів;

 • методи та критерії оцінки клінічної ефективності і безпеки застосування засобів різних фармакологічних груп;

 • принципи прогнозування, критерії прояву можливих побічних реакцій різних лікарських засобів, способи їх корекції та профілактику.^ 4. Модуль «Клінічна фармакологія» (всього годин – 45/1,5 кредити)

(практичні заняття – 30 год, СРС – 15 год )


Кінцеві цілі модуля

Студенти повинні:

 • Вміти використовувати фармкодинамічні та фармакокінетичні показники для оцінки ефективності та безпеки лікарських засобів, основні фактори, що впливають на біодоступність, розуміти значення біоеквівалентності

 • Використовувати принципи контролю ефективності та безпеки лікарських засобів, клініко-фармакологічні підходи до вибору адекватних методів контролю ефективності таа безпечності ліків різних фармакологічних груп

 • ^ Аналізувати листки лікарських призначень щодо можливої доцільності комбінованої терапії конкретного хворого.

 • Визначати види побічних дій лікарського препарату та проводити відповідну корекцію.

 • Вміти заповнювати карту «Повідомлення про побічні реакції/дії ліків»

 • Визначати види та характер взаємодії лікарських препаратів при проведенні лікування.

 • Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками протизапальних препаратів в конкретних клінічних ситуаціях (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності глюкокортикоїдів, нестероїдних протизапальних, базисних протиревматичних засобів)

 • Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками окремих груп антибактеріальних та противірусних засобів (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності антибіотиків, синтетичних хіміотерапевтичних, противірусних, протипротозойних засобів)

 • ^ Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками інгаляційних глюкокортикоїдів, Н1-гістаміноблокаторів, антилейкотрієнових, бронхолітиків, відхаркуючих та муколітиків (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності).

 • Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками протисекреторних, антацидних, прокінетиків, спазмолітиків, жовчогінних, ферментних, протидіарейних та засобів для лікування закрепів, гепатопротекторів (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності)

 • ^ Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками ліків, що застосовуються для лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності).

 • ^ Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками діуретиків та ліків, які застосовуються для лікування аритмій, серцевої недостатності (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності).

 • ^ Оперувати клініко-фармакологічними характеристиками ліків, які впливають на гемостаз (характерні риси фармакодинаміки та фармакокінетки, взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, оцінка ефективності та безпечності)

 • Вміти провести вибір лікарського засобу(засобів), в залежності від конкретної клінічної ситуації


^ 5 Структура модуля «Клінічна фармакологія» та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка в балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).


^ Номер модуля /годин /кредити

Кількість змістових модулів

Кількість практичних занять

Традиційні оцінки

Бали СРС

Мінімальна кількість балів*

5

4

3

2

«Повідом-лення»

Курсова робота

45/1,5

2

9

12

9

7

0

3

2

1

9

7

6

70

* мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового иодульного контролю.

^ Тематичний план практичних занять модуля

«Клінічна фармакологія»


п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та завдання клінічної фармакології. Фармакокі­нетика та фармакодинаміка. Взаємодія та побічні дії ліків.

3

2

Клінічна фармакологія протизапальних засобів (глюко­кортикоїдів, нестероїдних протизапальних препаратів, базисних протиревматичних препаратів)

3

3

Клінічна фармакологія антибіотиків, синтетичних анти­бактеріальних хіміотерапевтичних засобів

3

4

Клінічна фармакологія противірусних, протипротозойних та антигельмінтних препаратів.

3

5

Клінічна фармакологія ліків, що використовуються у лікуванні порушень бронхіальної прохідності (інгаляцій­них глюкокортикоїдів, Н1-гістаміноблокаторів, антилей­котрієнових засобів, бронхолітиків, відхаркувальних та муколітиків).

3

6

Клінічна фармакологія ліків, що використовуються для лікування захворювань органів травлення (протисекре­торних, антацидів, прокінетиків, спазмолітиків, жовчо­гінних, ферментних, протидіарейних, засобів для ліку­вання закрепів, гепатопротекторів)

3

7

Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії.

3

8

Клінічна фармакологія діуретиків та ліків, які застосовуються для лікування аритмій, серцевої недостатності

3

9

Клінічна фармакологія ліків, які впливають на гемостаз

2

10

Підсумковий модульний контроль

4

Всього

30


Види самостійної роботи студентів

модуля «Клінічна фармакологія»


п/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять модуля

9

2.

Індивідуальна робота:

 • заповнення «Повідомлення про побічні реакції/дії ліків»

 • курсова робота студентів

4

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

3.

Клінічна фармакологія анальгетиків. Лікування болю

2

Всього

15^ Оцінювання навчальної діяльності студентів

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному практичному занятті. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, ситуаційні задачі ІІІ рівня, контроль виконання практичних навичок з подальшою інтерпретацією отриманих даних: аналіз листків призначень, вибір оптимального засобу в конкретній ситуації.

^ Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Вага кожної теми в межах одного модуля є однаковою і визначається кількістю тем в модулі.

Оцінка з дисципліни «Клінічна фармакологія» є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним передбачених програмою модулів. Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з подальшою конвертацією у багатобальну(рейтингову) шкалу.

^ Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.

^ Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.

^ Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

^ Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.

Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, а також індивідуальної самостійної роботи студентів контролюється на підсумковому модульному контролі.

До індивідуальної самостійної роботи студентів відносяться заповнення «Повідомлення про побічні реакції/дії ліків» та курсова робота «Протокол вивчення ефективності та безпеки застосування лікарських засобів» та вивчення 1 теми для самостійного засвоєння.

Кожний студент отримує форму «Протоколу…», яку заповнює під час роботи з хворим у позааудиторний час (з визначенням діагнозу, призначення плану лікування, характеристика лікарських засобів, можливі взємодії). Здається курсова робота в передостанній день проведення модуля, захист відбувається під час проведення підсумкового контролю та оцінюється окремо. Два заповнених «Повідомлення про побічні реакції/дії ліків» здаються на передостанній день проведення модуля.

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля «Клінічна фармакологія»:

Оцінка «відмінно»12 балів

Оцінка «добре»9 балів

Оцінка «задовільно»7 балів

Оцінка «незадовільно»0 балів

Критерії оцінювання студентів при вивченні модулю

«Клінічна фармакологія»

^ Модуль «Клінічна фармакологія»

ІСРС
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

№ теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Максимальний бал

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимум 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «відмінно», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (курсова робота + протокол-повідомлення) (максимум 12 балів).(12х9+12=120)

Критерії оцінювання курсової роботи, написання якої передбачено при вивченні модуля «Клінічна фармакологія»:

9 балів – написана методично вірно, без зауважень;

7 балів – написана методично вірно, але окремі розділи недостатньо деталізовано;

6 балів – мають місце окремі зауваження щодо деталізації та послідовності описання розділів;

0 балів – порушено схему та правила написання курсової роботи (в цьому випадку студент має переписати курсову роботу з урахуванням зауважень викладача).

Критерії оцінювання протоколів-повідомлень про побічну дію ліків, заповнення яких передбачено при вивченні модуля «Клінічна фармакологія»:

3 бали – заповнені методично вірно, без зауважень;

2 бали – заповнені методично вірно, але окремі розділи недостатньо деталізовані;

1 бал – мають місце окремі зауваження щодо деталізації та правильності описання розділів;

0 балів – порушено схему та правила заповнення в цілому (в цьому випадку студент має переписати протокол-повідомлення з урахуванням зауважень викладача).

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «задовільно», на кількість тем у модулі плюс мінімальна оцінка (7), яку студент може отримати за індивідуальну самостійну роботу: 7 х 9 + 7 =70 балів.

Підсумковий модульний контроль з модулю «Клінічна фармакологія»

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які повністю виконали програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 70 балів.

Підсумковий модульний контроль з модулю передбачає відповідь на 20 питань тестового контролю (з них 10 тестових завдань та 10 задач), захисту курсової роботи, вирішення ситуаційного завдання (практичної навички) (аналіз схеми фармакотерапії) та відповідь на 2 питання усної співбесіди.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80, при цьому оцінка за тестовий контроль – повинна складати 15 балів (5 балів за тестові завдання, 10 за тестові задачі), за вирішення ситуаційної задачі – 15 балів, за захист курсової роботи – 20 балів, відповідь на питання співбесіди – 30 балів (по 15 балів за кожне питання).

Тестовий контроль складається з двох типів оцінювання: тести складені на основі знання переліку лікарських засобів, властивості яких контролюються при закінченні модуля. Задачі ІІ рівня засвоєння (формату «Крок-2») – друга частина тестового контролю.

Критерії оцінювання тестового контролю:

тести - 5 балів за вирішення мінімум 9-10 тестових завдань; 4 бали за вирішення 8 тестових завдань; та 3 бали за вирішення 6-7 тестових завдань.

Критерії оцінювання тестових задач:

10 балів за вирішення 9-10 тестових задач.

8 балів за вирішення 8 тестових задач.

7 балів за вирішення 7 тестових задач.

Максимально студент за тестовий контроль може отримати 15 балів, мінімально - 10 балів.

Критерії оцінювання ситуаційної задачі - 15 балів – відповідь на «відмінно», 12 балів – відповідь на оцінку «добре», 10 балів – оцінка «задовільно», 0 балів – відповідь не зарахована.

Критерії оцінювання захисту курсової роботи - 20 балів – відповідь на «відмінно», 15 балів – відповідь на оцінку «добре», 10 балів – «задовільно», 0 балів – відповідь не зарахована

Критерії оцінювання усної співбесіди: 15 балів – відповідь 1 питання на «відмінно», 12 балів – відповідь на1 питання на оцінку «добре», 10 балів – відповідь на 1 питання на «задовільно», 0 балів – відповідь не зарахована. (максимально - 30 балів, мінімально – 20 балів).

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів (обов‘язково 10 балів за тестовий контроль (3+7), 10 балів за вирішення ситуаційної задачі, 10 балів за захист курсової роботи, 20 балів за відповідь на питання співбесіди).

^ Оцінювання дисципліни «Клінічна фармакологія».

Оцінка з «Клінічної фармакології» виставляється студентам, яким зараховано модуль з дисципліни та ними складено модульний контроль. Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

^ Конвертація середньої кількості балів з дисципліни «Клінічна фармакологія» у оцінки за шкалами ЕСТS та 4-бальною (традиційною)

^ За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)

А (відмінно)

відмінно

180-200

В (дуже добре)

добре

165-179

С (добре)

150-164

D (добре)

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно

з можливістю повторного складання

70-119

F

незадовільно

з обовۥязковим повторним курсом

1-69

^ Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до
підсумкового контролю засвоєння модуля


«Клінічна фармакологія»


 1. Предмет та завдання клінічної фармакології.

 2. Номенклатура лікарських засобів, «Закон про лікарські засоби». Визначення специфічних понять клінічної фармакології.

 3. Фармакодинаміка. Механізми дії лікарських засобів.

 4. Рецептори клітинних мембран: фармакодинамічні аспекти (природа рецепторів, агонізм та антагонізм, парціальні агоністи, конкурентні та неконкурентні агоністи та антагоністи).

 5. Раціональне дозування лікарських засобів. Види доз, що використовуються у лікуванні уражень різних органів та систем.

 6. Фармакокінетика. Основні шляхи всмоктування, шляхи введення лікарських засобів.

 7. Розподіл лікарських засобів в організмі людини. Клінічне значення зв’язування лікарських засобів із білками плазми.

 8. Біотрансформація лікарських засобів. Порушення функції печінки та метаболізм лікарських засобів.

 9. Виведення лікарських засобів. Кліренс.

 10. Фармакокінетика. Показники фармакокінетики.

 11. Фармакокінетика. Біодоступність. Ефект первинного проходження. Біоеквівалентність. Кумуляція.

 12. Взаємодія ліків. Фармакокінетична взаємодія ліків.

 13. Взаємодія ліків. Фармакодинамічна взаємодія ліків.

 14. Основні види побічних дій лікарських засобів та механізми їх виникнення. Профілактика ускладнень фармакотерапії. Система фармакологічного нагляду. Особливості функціонування в Україні.

 15. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 16. Клінічна фармакологія ненаркотичних та наркотичних анальгетиків.

 17. Основні принципи гормональної протизапальної терапії. Побічні дії глюкокортикоїдів.

 18. Клінічна фармакодинаміка глюкокортикоїдів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 19. Клінічна фармакологія імуномодуляторів та “базисних” протизапальних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 20. Клінічна фармакологія інтерферонів та препаратів, що впливають на їх синтез та активність, контроль ефективності та безпечності використання.

 21. Клінічна фармакологія пеніцилінів. Побічні дії. Ускладнення.

 22. Клінічна фармакологія аміноглікозидів. Побічні дії. Ускладнення.

 23. Клінічна фармакологія цефалоспоринів. Побічні дії. Ускладнення.

 24. Клінічна фармакологія макролідів, тетрацикліну та левоміцетину. Побічні дії. Ускладнення.

 25. Клінічна фармакологія фторхінолонів, лінкозамідів, глікопептидів. Побічні дії. Ускладнення.

 26. Клінічна фармакологія сульфаніламідних засобів, нітрофуранів, нітроімідазолів. Побічні дії. Ускладнення. Контроль ефективності та безпечності використання.

 27. Клінічна фармакологія противірусних засобів. Класифікація. Побічні дії. Ускладнення.

 28. Принципи раціонального підбору, призначення та дозування препаратів антимікробної дії.

 29. Клінічна фармакологія протипротозойних засобів

 30. Клінічна фармакологія протигельмінтних засобів.

 31. Клінічні випробування. Фази клінічних випробувань нового лікарського засобу.

 32. Клінічна фармакологія нітратів, спектр застосування, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 33. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію, контроль ефективності та безпечності використання.

 34. Клінічна фармакологія бета-блокаторів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 35. Клінічна фармакологія протиатеросклеротичних засобів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 36. Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів, що діють переважно на центральну симпатичну активність (агоністи центральних адренергічних та неадренергічних рецепторів), симпатолітиків, гангліоблокаторів: контроль ефективності та безпечності використання.

 37. Клінічна фармакологія альфа-адреноблокаторів та прямих вазодилататорів, які використовуються у лікуванні артеріальної гіпертензії, контроль ефективності та безпечності використання.

 38. Клінічна фармакологія засобів, які впливають на ренін-ангіотензинову систему; контроль ефективності та безпечності використання.

 39. Клінічна фармакологія тіазидних діуретиків та інгібіторів карбоангідрази, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 40. Клінічна фармакологія петльових та осмотичних діуретиків, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 41. Клінічна фармакологія діуретиків калійзберігаючої дії, контроль ефективності та безпечності використання.

 42. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів. Клініко-фармакологічна характеристика. Контроль ефективності та безпечності використання. Інтоксикація серцевими глікозидами.

 43. Клінічна фармакологія неглікозидних інотропних засобів, спектр застосування, контроль ефективності та безпечності використання.

 44. Тактика застосування лікарських засобів в фармакотерапії хронічної серцевої недостатності.

 45. Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів. Блокатори натрієвих каналів. Засоби, що подовжують ефективний рефрактерний період та потенціал дії. Контроль ефективності та безпечності використання.

 46. Клініко-фармакологічна характеристика бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів, серцевих глікозидів, аденозину як антиаритмічних засобів. Контроль ефективності та безпечності використання.

 47. Клінічна фармакологія фібринолітичних та антитромбоцитарних засобів, контроль ефективності та безпечності використання.

 48. Клінічна фармакологія прямих та непрямих антикоагулянтів, контроль ефективності та безпечності використання.

 49. Клінічна фармакодинаміка основних груп ліків, що використовуються для лікування порушень бронхіальної прохідності, контроль ефективності та безпечності використання.

 50. Клінічна фармакологія протизапальних засобів, що використовуються для лікування бронхіальної астми, контроль ефективності та безпечності використання.

 51. Клінічна фармакологія блокаторів Н1-гістамінових рецепторів, контроль ефективності та безпечності використання.

 52. Клінічна фармакологія теофілінів (метилксантинів), контроль ефективності та безпечності використання.

 53. Клінічна фармакологія протикашльових засобів та засобів, що стимулюють відхаркування, контроль ефективності та безпечності використання.

 54. Клінічна фармакологія засобів, що пригнічують кислотоутворюючу функцію шлунка (антисекреторних), контроль ефективності та безпечності використання.

 55. Клінічна фармакологія засобів, що використовуються у протирецедивній терапії виразкової хвороби, контроль ефективності та безпечності використання.

 56. Клінічна фармакологія протиблювотних засобів, прокінетиків, спазмолітиків.

 57. Клінічна фармакологія засобів, що використовують при закрепах та протидіарейних засобів.

 58. Клінічна фармакологія жовчогінних засобів, засобів для лікування жовчнокам’яної хвороби.

 59. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

 60. Клінічна фармакологія засобів для ферментної замісної терапії та засобів для лікування дисбактеріозу, контроль ефективності та безпечності використання.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

для підсумкового контролю засвоєння модуля «Клінічна фармакологія»


 1. Зібрати та проаналізувати фармакологічний анамнез у хворого.

 2. Провести аналіз листків лікарських призначень та провести їх корекцію.

 3. Вибрати оптимальний лікарський препарат для лікування різних нозологій з урахуванням його фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей, можливої взаємодії та можливих побічних дій.

 4. Вибрати оптимальну лікарську форму, шлях введення, схему дозування лікарського засобу у конкретного хворого.

 5. Виявити та прогнозувати на ранніх стадіях побічну дію ліків та провести її корекцію.

 6. Виявити та оцінити ефекти від взаємодії лікарських засобів, своєчасно провести корекцію та заміну лікарського препарату, що викликав небажаний ефект.

 7. Визначити критерії ефективності лікування та контролювати ефективність фармакологічної дії лікарського засобу.

 8. Визначити критерії безпечності дії лікарського засобу на організм при використанні його у лікуванні конкретного хворого

 9. Призначити додаткове лабораторне та інструментальне дослідження з метою оцінки дії лікарського засобу на організм конкретного хворого.

 10. Оформити медичну документацію (листок лікарських призначень, «Повідомлення про побічні дії/реакції лікарських засобів».

Рекомендована література


 1. Дороговоз С.М.Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту / С.М. Дороговоз, В.В. Страшний - Харьков, 2004. - 480 с.

 2. Клінічна фармакологія: підручник / Під. ред. О.Я. Бабака, І.С. Чекмана – К.:Медицина. – 2008. – 760 с.

 3. Базисная и клиническая фармакология: Учебное пособие / Под ред. Б.Г. Катцунга (В 2-х томах). – СПб: Невский Диалект, 2005. – Т.1 – 612 с., /Т.2 – 669 с./

 4. Белоусов Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия./ Ю.Б. Белоусов, В. С.Моисеев, В. К. Лепахин – М.: Универсум Паблишинг, 2002. – 530 с.

 5. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. Выпуск. серии «Рациональная фармакотерапия» / Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич. — М.: Литтерра, 2005. — 288 с.

 6. Грэхам-Смит Д.Г., Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии/ Д.Г. Грэхам-Смит, Дж.К. Аронсон – М.: Медицина, 2000. – 740 с.

 7. Клиническая фармакология и фармакотерапия / Под ред. В. Г. Кукеса, А.К.Стародубцева. 2-е изд. исп.- М.: ГЭОТАР Медицина, 2004. - 640 с.

 8. Клиническая фармакология: Учеб. / Под ред. В. Г. Кукеса. - М.: ГЕОТАР- Медиа, 2006. - 944 с.

 9. Клінічна фармакологія: Посібник / [Коломоєць М.Ю., Ткач Є.П., Шоріков Є.І. та ін.]. – Чернівці, 2007. – 466 с.

 10. Максимович Я.Б. Прописывание, несовместимость и побочное действие лекарственных средств / Я.Б. Максимович, А.И. Гайденко - К.: Здоров’я, 1988. - 143 с.

 11. Михайлов И.Б. Клиничекая фармакология: Учебник для студентов педиатрических и лечебных факультетов медицинских высших учебных заведений / И.Б. Михайлов - СПб.:Фолиант, 1998.-512 с.

 12. Михайлов И.Б. Основы рациональной фармакотерапии: учебное пособие по клинической фармакологии для студентов педиатрических и лечебных факультетов медицинских высших учебных заведений. / И.Б. Михайлов-СПб.:Фолиант, 1998.- 480с.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи