Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради icon

Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Скачати 190.03 Kb.
НазваЗатверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Дата29.06.2012
Розмір190.03 Kb.
ТипДокументи

затверджено

Вченою радою економіко-правового факультету

протокол № 4 від 23.12.2011 р.

Голова Вченої ради


_____________Гринюк Р.Ф.


Порядок проведення та критерії оцінки

фахового випробування

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

на спеціальність «Правознавство»

у 2012 році


Головною метою проведення фахового випробування у формі тестування для тих, хто поступає на спеціальність «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спорідненим напрямом підготовки, яке проводиться у письмовій формі, є визначення об'єму і характеру знань осіб, які мають ОКР молодшого спеціаліста з основ теорії права і держави, конституційного законодавства, судової системи, правоохоронних органів України, адміністративного, кримінального законодавства, цивільного, законодавства тощо.

Кожному абітурієнту видаються тестові завдання загальною кількістю 45 тестів, які поділяються на:

а) двадцять тестів першого рівня складності (тестові завдання А), для кожного з яких запропоновано п'ять варіантів відповідей, позначених буквою, причому вірною з них є лише одна відповідь. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно знайти і вказати найбільш правильну і повну відповідь. Кожна правильно вказана відповідь оцінюється в 1 бал.

б) п’ятнадцять тестів другого рівня складності (тестові завдання Б), які містять питання з приведеними варіантами відповідей, позначеними цифрою, при цьому у кожному завданні дві та більше правильних відповідей. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно знайти і вказати номери, під якими приведені правильні відповіді. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 2 бали;

в) десять тестів третього рівня складності (тестові завдання В), які містять завдання на встановлення відповідності або певної правильної послідовності. Серед запропонованих варіантів необхідним є визначення логічних пар або проведення розширеного вибору, або визначення правильної послідовності. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 3 бали.

Максимальна кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань, складає 80 балів.

Відповідно до нижче приведеної схеми, відбувається переведення балів, отриманих абітурієнтом за виконання фахового вступного іспиту у формі тестування, у шкалу 100-200 балів наступним чином:


тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200

0

100
21

113
41

124
54

150
69

175

1

101
22

114
42

127
55

152
70

178

2

102
23

114
43

129
56

154
71

180

3

103
24

115
44

131
57

156
72

182

4

104
25

115
45

133
58

157
73

184

5

104
26

116
46

135
59

158
74

186

6

105
27

116
47

137
60

160
75

188

7

105
28

117
48

139
61

162
76

191

8

106
29

118
49

141
62

164
77

194

9

106
30

118
50

143
63

166
78

196

10

107
31

119
51

145
64

167
79

198

11

107
32

119
52

147
65

169
80

200

12

108
33

120
53

149
66

171


13

108
34

120

67

173


14

109
35

121

68

174


15

110
36

121
16

111
37

122
17

111
38

122
18

112
39

123
19

112
40

123
20

113


Всі відповіді на тестові завдання повинні заноситися в аркуш відповідей (екзаменаційний аркуш) шляхом вписування необхідної відповіді, позначеної буквою (на тестові завдання А), цифрою (на тестові завдання Б), певною послідовністю букв або відповідністю певної цифри певній букві (на тестові завдання В). Він заповнюється ручкою синього або чорного кольору. Обов’язково фіксується номер варіанта на аркуші. Жодні зайві помітки на аркуші не допускаються.


Тестові завдання повинні бути виконані протягом 90 хвилин.


Примітка. Абітурієнти, які отримали 0 - 123 бали (за 100-200 бальною шкалою) вважаються такими, які отримали оцінку «незадовільно» і участі в конкурсі не приймають.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

^ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


затверджено

Вченою радою економіко-правового факультету

(протокол № 4 від 23.12.2011 р.)

Голова Вченої Ради

____________ ^ Гринюк Р.Ф.


програма

фахового випробування для вступників

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

для спеціальності «Правознавство»

у 2012 році


Донецьк - 2011


^ ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА


1. Теорія права і держави


Держава. Поняття і види влади. Особливості державної влади. Поняття й ознаки держави. Основні теорії походження держави. Суверенітет та його види. Поняття функції держави та їх класифікація. Поняття форми держави. Громадянське суспільство. Поняття державного ладу. Класифікація держав за їх формою. Основні форми правління. Поняття, ознаки та види монархій та республік. Форми державного устрою. Поняття та ознаки унітарної держави, федерації, конфедерації та імперії. Державно-політичні режими. Ознаки демократії. Поняття і ознаки правової держави. Громадянське суспільство. Поняття державного ладу. Державна влада та її ознаки.

^ Право та законодавство. Поняття та види соціальних норм. Співвідношення та взаємовплив права і моралі. Поняття та ознаки права. Право як суспільне явище (об’єктивне право) і як конкретне повноваження особи (суб’єктивне право). Функції права. Джерела (форми) права. Поняття системи права. Галузі, інститути та норми права. Види норм права. Поняття та види нормативно-правових актів. Співвідношення права та закону. Структура законодавства та її види. Види підзаконних актів. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів. Поняття правовідносин. Структурні елементи правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення, припинення та зміни правовідносин. Правомірна і неправомірна поведінка. Поняття, причини і види правопорушень. Поняття, цілі, види і підстави юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.


^ 2. Основні засади конституційного ладу України


Основи конституційного права України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. Правонаступництво України. Конституція України - Основний закон держави. Порядок внесення змін до Конституції України.

Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму України. Державні символи України. Адміністративно-територіальний устрій України. Статус Автономної Республіки Крим. Правовий статус національних меншин. Законодавство про мови в Україні.

Громадянство. Поняття громадянство та підданство. Біпатриди та апатриди. Порядок та підстави набуття громадянства України. Порядок та підстави припинення громадянства України. Порядок вирішення питань, які стосуються громадянства України. Правовий статус іноземця і особи без громадянства в Україні.

^ Права, свободи і обов’язки людини і громадянина. Система конституційних прав людини в Україні. Поняття невід’ємних прав людини. Сучасні міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини. Загальна Декларація прав людини. Єдність прав і обов’язків, неприпустимість зловживання правами і свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави і громадянина.

Громадянські (особисті) права людини і громадянина. Право людини на життя, повагу до її гідності, свободу та особисту недоторканність. Принцип презумпції невинуватості і право на судовий захист. Недоторканність житла. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання. Поняття свободи світогляду і віросповідання. Зміст принципу відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Поняття свободи думки і слова. Право на інформацію. Захист державної й комерційної таємниці.

Політичні права. Право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації. Види об’єднань громадян в Україні. Особливості правового статусу молодіжних та дитячих громадських організацій. Право громадян на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій та його юридичні гарантії. Право на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Конституційні соціальні, економічні та культурні права людини і громадянина. Конституційне закріплення права на освіту. Обов’язковість отримання повної загальної середньої освіти. Права та обов’язки учнів. Конституційне закріплення права на достатній життєвий рівень. Право на працю. Юридичні гарантії конституційного права на охорону здоров’я. Конституційне закріплення права на житло. Конституційний захист сім’ї, материнства та дитинства. Конвенція про права дитини.

Конституційні обов’язки громадян України. Порядок призову на військову службу та її проходження. Відстрочки від призову. Альтернативна служба.

^ Вибори і референдуми. Безпосередня й представницька демократія та їх основні форми. Поняття референдуму. Предмет, порядок призначення та проведення Всеукраїнського та місцевих референдумів. Види виборчих систем. Принципи виборчого права. Порядок підготовки та проведення виборів.

^ Система органів державної влади в Україні. Принцип поділу державної влади в Україні. Склад, правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Правовий статус народного депутата. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України і Народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Порядок роботи Верховної Ради України. Правовий статус Президента України та його повноваження. Порядок обрання, підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Рада національної безпеки і оборони України.

Правовий статус і повноваження Кабінету Міністрів України. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади. Повноваження та порядок формування місцевих державних адміністрацій. Система та повноваження місцевих органів державної виконавчої влади.

Поняття про місцеве самоврядування. Територіальні громади. Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. Міський, селищний, сільський голова.

Судова влада в Україні. Конституційний суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Система та повноваження судів загальної юрисдикції в Україні. Основні принципи судочинства в Україні. Порядок розгляду справ у судах.

Система правоохоронних органів в Україні, їх основні завдання. Правовий статус та функції прокуратури України. Правовий статус міліції, Служби безпеки України. Права та обов’язки співробітників міліції та інших правоохоронних органів. Правовий статус та завдання адвокатури.


^ 3. Найважливіші положення окремих галузей законодавства України


Цивільне законодавство. Цивільно-правові відносини. Цивільний кодекс України. Поняття фізичних та юридичних осіб. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг дієздатності малолітньої та неповнолітньої особи. Визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною.

Поняття особистих немайнових прав та їх захист. Поняття права власності. Форми власності в Україні. Інтелектуальна власність та авторське право.

Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину.

Поняття договору в цивільному праві. Поняття і зміст договору купівлі-продажу. Захист прав споживачів. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування.

Поняття, ознаки і особливості цивільно-правової відповідальності. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Договірна і позадоговірна відповідальність. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб. Поняття делікту. Відповідальність без вини. Поняття джерела підвищеної небезпеки та особливості відповідальності власника джерела підвищеної небезпеки. Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.

Поняття спадкування та спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Черги спадкоємців за законом. Право на обов’язкову долю спадщини. Порядок оформлення заповіту.

^ Житлове законодавство. Основні принципи забезпечення громадян України житлом. Договір найму жилого приміщення. Права і обов’язки власників та наймачів жилого приміщення. Приватизація державного житлового фонду.

^ Сімейне законодавство. Поняття шлюбу та сім’ї. Умови і порядок укладання шлюбу. Підстави та порядок припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.

Особисті та майнові права і обов’язки батьків та дітей. Усиновлення (удочеріння). Порядок та підстави позбавлення батьківських прав. Опіка і піклування.

^ Трудове законодавство. Право на працю. Предмет трудового права. Трудові правовідносини. Кодекс законів про працю. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Колективний договір. Умови і порядок прийняття на роботу. Підстави і порядок припинення трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Скорочений та неповний робочий час. Види відпусток та порядок їх надання. Системи оплати праці. Поняття трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Особливості праці неповнолітніх. Порядок розв’язання індивідуальних трудових спорів. Колективні трудові спори та порядок їх розв’язання.

Поняття матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі або організації. Обмежена і повна матеріальна відповідальність.

^ Адміністративне законодавство. Правове регулювання державного управління в Україні. Адміністративний примус та переконання.

Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

^ Кримінальне законодавство. Дія кримінального кодексу в часі та просторі. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину. Поняття вини та її види. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину Поняття повторності, рецидиву та сукупності злочинів. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність. Поняття неосудності та обмеженої осудності. Обставини, які пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Поняття та мета кримінального покарання. Види покарань. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Примусові заходи виховного характеру. Амністія і помилування.

Види злочинів. Злочини проти життя, здоров’я, честі і гідності особи. Злочини проти власності. Хуліганство.

Схожі:

Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Вченою радою Луцького нту 27. 06. 2012 р. (протокол №11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27. 09....
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради
Аспірантура І докторантура є формами підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів вищої кваліфікації
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПоложення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.)
Вченою Радою Національного універси­тету „Львівська політехніка” (протокол №8 від 25. 12. 2007 р.)
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­
Схвалено вченою радою факультету документальнихкомунікацій та менеджменту протокол №7 від­­­­ 28 лютого 2013 р
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПрограма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconС. К. Реверчук Грошово-банківські системи зарубіжних країн удк 339. 732 Ббк 65. 5 Р32 Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету лну ім. Івана Франка протокол
Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету лну ім. Івана Франка (протокол №10 від 27 червня 2007 року)
Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
Сумському державному університеті на 2009-2011 роки (затверджений Вченою радою університету, протокол засідання № 3 від 13. 11. 2008 р.),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи