Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» icon

Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит»
Скачати 78.43 Kb.
НазваР програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит»
Дата29.06.2012
Розмір78.43 Kb.
ТипЛитература


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА „ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

обліково-фінансового факультету

Протокол № _______від____________р.


ПРОГРАМА

усної співбесіди зі спеціальності «Облік і аудит» - 6.030509

для тих, хто має вищу освіту


Донецьк, 2011


Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік і аудит» - 6.030509 для тих, хто бажає одержати другу вищу освіту на базі . – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 8с.


Автори:

Сідюк О.В. доц., к.е.н.


ЗМІСТ


Вступ

4

Тема 1. Економічна система суспільства. Відносини власності.

5

Тема 2. Суспільне виробництво і форми його організації. Гроші.

5

Тема 3. Виробництво в ринковій економіці.

5

Тема 4.Бухгалтерський облік як мова бізнесу: його сутність і сучасний зміст.

6

Литература

7
1. Вступ

Зміни в економіці України вимагають нових підходів до управління підприємством. Значення і роль якісного менеджменту різко зростають. В арсеналі знань менеджменту особлива роль приділяється розумінню глибинних економічних процесів, нових відносин власності економіки України, що формуються в перехідний період розвитку, суті підприємництва, основ функціонування підприємств. Важливо також розуміння таких категорій як капітал, витрати виробництва, доходи, витрати, прибуток. Нові підходи до керування бізнесом неможливі без радикальних змін у системі обліку. Саме облік формує необхідну інформацію для контролю за збереженням і ефективним використанням матеріальних засобів і грошових коштів підприємств, для прийняття менеджментом підприємств своєчасних і необхідних управлінських рішень. Бухгалтерський облік є нормативною дисципліною в циклі загальноекономічної підготовки широкого спектра фахівців сучасного бізнес середовища, а для бухгалтерів і аудиторів є фундаментальною дисципліною. Тільки глибоке і усебічне вивчення теоретичних основ обліку дає можливість надалі розвивати практичні знання і навички. Успішне освоєння курсу «Бухгалтерський облік» має першорядне значення для формування професійних і ділових якостей бухгалтерів і аудиторів.


^ Тема 1. Економічна система суспільства. Відносини власності.


Економічна система: сутність і структурні елементи. Цілісність, ієрархичність економічної системи, її органічність.

Типи і моделі економічних систем. Критерії класифікації.

Власність як економічна категорія. Взаємозв'язок присвоєння і відчуження. Суб'єкти й об'єкти власності.

Теорія прав власності.

Форми власності і їхня еволюція. Особливості акціонерної форми власності. Інтелектуальна власність.

Новітні тенденції в розвитку відносин власності. Відносини власності в Україні в період переходу до ринку. Роздержавлення, приватизація, реприватизація: їх сутність і розходження. Методи приватизації. Закордонний досвід приватизації.


^ Тема 2. Суспільне виробництво і форми його організації. Гроші.


Поняття суспільного виробництва і його прості елементи. Суспільний поділ праці і його форми. Фази суспільного виробництва.

Фактори виробництва, їх взаємодія.

Результативність суспільного виробництва і її показники.

Величина вартості товару і фактори, що на неї впливають.

Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. Сучасні теорії грошей. Функції грошей.

Загальне поняття про інфляції, її причинах і наслідках.


^ Тема 3. Виробництво в ринковій економіці.


Підприємництво, його сутність і принципи. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

Організаційно-правові форми підприємств. Індивідуальні підприємства. Товариства (партнерства). Корпорації. Малий бізнес і його роль в економіці. Венчурний бізнес і тенденції його розвитку.

Матеріальні основи функціонування підприємств. Капітал як фактор виробництва. Авансований капітал, його кругообіг і оборот. Основний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу. Амортизація. Роль амортизаційного фонду у відтворенні і відновленні основного капіталу. Ефективність використання основного капіталу. Оборотний капітал і ефективність його використання.

Витрати виробництва і їх види. Бухгалтерські й економічні витрати. Доходи і прибуток підприємства. Види доходу і прибутку. Рентабельність. Мінімізація витрат і максимізація прибутку.


^ ТЕМА 4. Бухгалтерський облік як мова бізнесу: його сутність і сучасний зміст.


Поняття господарського обліку і його місце в управлінні економічними суб'єктами діяльності. Вимоги, висунуті до господарського обліку. Вимірники, які застосовуються в господарському обліку. Види господарського обліку і їхня характеристика: фінансовий, управлінський, податковий облік. Поняття бухгалтерського обліку, його характерні риси. Реалізація програми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні з використанням міжнародних стандартів. Види бухгалтерського обліку. Відмінні риси фінансового й управлінського обліку.

Роль і призначення бухгалтерського балансу. Структура і побудова бухгалтерського

балансу.

Основні задачі інвентаризації. Ціль проведення інвентаризації, об'єкти і періодичність проведення інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Башнянин Г. І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Г.І. Башнянина, Є.С. Шевчук.- Львів: “Новий Світ- 2000”, К.: “Каравела”, 2004. – 480 с.

 2. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. – СПб: Питер, 2004. – 288 с.

 3. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.: Кондор, 2003. – 492 с.

 4. Конотоп Г.И., Дорошенко В.Ю. Политическая экономия. – Донецк: «Китис», 2000. – 350с.

 5. Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.- 856с.

 6. Основы экономической теории / Под ред. Мочерного С.В. – К.: Знання, 2004. – 607 с.

 7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.

 8. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 714 с.

 9. Україна у цифрах у 2004 році. Короткий статистичний довідник. – К., 2004.

 10. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. - Житомир: “Рута”, ЖІТІ. – 2003. – 444 с.

 11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М.В. Кужельного. – 6- те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 266 с.

 12. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16 июля 1999г., № 966-ХІV с доп. и изм.

 13. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций от 30.11.99 г. № 291.

 14. Инструкция «О применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций» от 30.11.99 г. № 291.

 15. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: КНЕУ. - 2001. – 334 с.

 16. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Изд-во “Центр учебной литературы”, 2006. – 707 с.

 17. Положения (стандарты) бухгалтерского учета.

 18. Партин Г.О., Завгородній А.Г., Корягін М.В. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2006. – 240 с.

 19. Попова Н.И. Теория бухгалтерского учета. Учеб. пособие. – Донецк, КИТИС, 1998. – 203 с.

 20. Сердюк В. Н. Бух. Учт: учеб. пособие. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 578 с.

 21. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.Схожі:

Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconЦиганок В. Н. Програма І робоча програма дисципліни «податковий облік»
Програма І робоча програма дисципліни «Податковий облік» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 – «Облік І аудит»...
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
«Економіка І підприємництво» спеціальності «Облік І аудит», 030509 – «Облік І аудит»
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconЄ. В. Гавриличенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0501 – «Економікапідприємництво», спеціальності «Облік І аудит»,(...
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 030509...
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconКонспект лекцій з дисципліни «система національних рахунків»
Для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 «облік І аудит» та напряму підготовки 030509 «облік І аудит»
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінський облік» для студентів спеціальності 050100 "Облік І аудит"
«Облік і аудит» 3 курсу денної форми навчання і 4 курсу заочної форми навчання
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Р програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» 030509 для тих, хто має вищу освіту Донецьк, 2011 Програма усної співбесіди зі спеціальності «Облік І аудит» iconОрганізація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з курсу: “Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи