1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей icon

1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Скачати 125.2 Kb.
Назва1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Дата29.06.2012
Розмір125.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою

обліково-фінансового факультету

Протокол №___від ___________ 20 р.


ПРОГРАМА

співбесіди для абітурієнтів, яки поступають на прискорену форму навчання і одержують другу вищу освіту


Донецьк, 2011

Програма вступного іспиту зі спеціальності 6.030508 - «Фінанси і кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с.


Автори:

Бєлопольська В.М., доц., к.е.н.

Волкова Н.І., доц., к.е.н.

Карлова Н.П., доц., к.е.н.


Науковий редактор Єгоров П.В. – декан ОФФ, завідувач кафедрою „Фінанси та банківська справа”, д.е.н., проф., акад. АЕН України.


^ МОДУЛЬ 1 «ГРОШІ І КРЕДИТ»

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Походження грошей. Роль товарного виробництва і розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей.

Сутність грошей. Роль протиріч товару у формуванні сутності грошей. Суспільне призначення грошей. Гроші як носій капіталу.

Форми грошей і їх еволюція. Повноцінні гроші. Товарні гроші. Металеві гроші і їх еволюція. Неповноцінні гроші і їх основні форми. Сучасні види грошей.

Функції грошей. Дискусійний характер визначення функцій грошей. Зв'язок функцій грошей з розвитком економіки. Роль грошей у розвитку економіки України.


^ ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА ЙОГО ОБСЛУГОВУЮЧА

Грошовий обіг і його роль у суспільному відтворенні, концептуальні ознаки грошового обігу. Сукупний грошовий обіг. Механізм формування й умови реалізації сукупного грошового обігу. Грошові потоки. Структура грошового обігу.

Грошова маса і швидкість звертання грошей. Структуризація грошової маси. Грошові агрегати. Грошова база. Показники обігу грошей. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу. Механізм поповнення маси грошей в обороті.

Тенденції формування грошової маси в Україні.


^ ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

Сутність грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Структура грошового ринку. Механізм функціонування грошового ринку.

Регулювання ринку грошей. Поняття попиту на гроші. Мета і мотивація попиту на гроші. Теорія монетаризма про попит на гроші і її значення для розвитку економіки. Фактори, що визначають динаміку попиту на гроші. Поняття пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що визначають пропозицію грошей.

Умови збалансованості попиту та пропозиції на грошовому ринку. Особливості формування попиту та пропозиції на гроші в сучасних умовах.

Сутність фінансового посередництва. Призначення і види фінансових посередників. Банки як ведучі суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків. Банківська система: сутність, принципи побудови і функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.


^ ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Поняття грошової системи. Економічні передумови виникнення грошових систем. Елементи грошових систем, їх характеристика.

Типи грошових систем і їх еволюція. Неринкова і ринкова грошові системи і їх відмінні риси. Грошові системи відкритого і закритого типу. Саморегулююча і регульовані грошові системи. Металеві і паперово-кредитна грошові системи. Биметализм, монометализм і їх різновиди.

Створення і розвиток грошової системи України.

Державне регулювання грошового обігу і місце в ньому фіскально-бюджетної і грошово-кредитної політики.

Грошово-кредитна політика: мети, задачі й інструменти.


^ ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Сутність інфляції, форми її прояву. Закономірності розвитку інфляційного процесу.

Типи інфляції і характеристика. Соціально-економічні наслідки інфляції. Державне регулювання інфляційних процесів. Особливості інфляції в Україні.

Грошова реформа як радикальний метод оздоровлення грошового обігу.

Необхідність, мета, задачі і передумови проведення грошової реформи. Особливості проведення грошової реформи в Україні.


^ ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Сутність валюти і валютних відносин. Поняття конвертованості валюти. Характеристика валют по ступені конвертованості.

Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку.

Валютний курс: види, способи встановлення, фактори його формування. Регулювання валютних курсів.

Валютні системи: поняття, характеристика елементів. Національна валютна система, міжнародна (регіональна), світова. Особливості формування валютної системи України.

Зміст платіжного балансу.


^ ТЕМА 7. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Загальні передумови й економічні фактори необхідності кредиту. Сутність кредиту. Характеристика основних ознак відносин, що складають сутність кредиту. Відмінність кредиту від грошей, фінансів і ціни. Об'єкти і суб'єкти кредиту. Поняття функцій кредиту, їх дискусійне трактування.

Стадії і закономірності руху кредиту. Принципи кредитування.

Форми кредиту і види кредиту, методологічні основи їх класифікації. Характеристика основних видів кредиту. Міжгосподарський, банківський, державний, споживчий, міжнародний кредит: їх сутність, види і роль.

Економічні границі кредиту. Взаємозв'язок кредиту і грошей.

Сутність позичкового відсотка. Відмінність позичкового відсотка від кредиту. Види позичкового відсотка. Норма позичкового відсотка і фактори її визначення. Функції відсотка, їх дискусійне трактування. Стан і розвиток кредитних відносин в Україні в сучасних умовах.


^ ТЕМА 8. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

Призначення центрального банку країни і форми його організації.

Функції центрального банку. Сутність і розвиток функції емісійного центра готівково-грошового обороту. Зміст функції банку банків. Центральний банк як орган банківського регулювання і нагляду. Сутність і значення функції банкіра і фінансового агента уряду. Функція центрального банку як провідника монетарної політики.

Походження і розвиток центральних банків. Шляхи утворення центральних банків. Європейська система центральних банків, її функції й організаційна структура.

Становлення центрального банку в Україні. Правовий статус Національного банку України, принципи його функціонування. Функції НБУ, визначені Законом України «Про Національний банк України», їх роль у керуванні грошовим обігом країни і стабілізації національної валюти.


^ ТЕМА 9. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Сутність і класифікація комерційних банків.

Походження і розвиток комерційних банків. Основи організації комерційних банків. Пасивні операції комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Сутність кредитних операцій, вимоги й умови їхнього проведення. Характеристика позичкових рахунків як форм банківського кредитування. Інвестиційні операції банків. Сутність і функції банківських інвестицій. Банківські послуги. Сутність банківських послуг і їхня класифікація.

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Поняття банківської стабільності і роль системи економічних нормативів регулювання банківської діяльності.

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні. Становлення комерційних банків. Діяльність комерційних банків України на сучасному етапі.


^ МОДУЛЬ 2 «ФІНАНСИ»

ТЕМА 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

Сутність фінансів. Фінанси – економічна категорія товарного виробництва. Грошовий характер фінансових відносин. Границі фінансів у системі товарно-грошових відносин. Специфічні ознаки фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Визначення фінансів.

Необхідність фінансів в умовах товарного виробництва. Причини, що породжують функціонування фінансів. Фонди коштів як основна форма задоволення суспільних потреб, їх особливості.

Зміст фінансів, види фінансових відносин. Угруповання фінансових відносин. Поняття фінансової системи держави. Значення окремих сфер, ланок і елементів фінансової системи держави.

Функції фінансів як прояв їх сутності. Розподільна (перерозподільна) функція фінансів, її зміст. Об'єкти і суб'єкти фінансового розподілу (перерозподілу), його види. Контрольна функція фінансів. Розвиток функцій фінансів в умовах ринкової економіки.


^ ТЕМА 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ

Поняття фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - матеріальна основа формування централізованих і децентралізованих фондів коштів. Чистий доход (основна форма прибутку) у складі ВВП - основне джерело формування фінансових ресурсів. Децентралізовані фінансові ресурси – головна форма забезпечення розширеного відтворення суб'єктів, господарювання. Централізовані фінансові ресурси – результат перерозподілу чистого доходу суб'єктів господарювання.

Нові форми вираження доходу: податки, неподаткові платежі і відносини в позабюджетні фонди; внески у фонд обов'язкового державного майнового й особистого страхування; частина доходів (в основному у формі прибутку) на розширене відтворення самих об'єктів, що хазяюють.

Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових (бюджетних) ресурсів держави. Державний бюджет - основний канал перерозподілу національного доходу країни. Податкові надходження - основне джерело формування бюджетних ресурсів. Неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти, внески в цільові позабюджетні фонди як джерела доходів державного бюджету України: їх характеристика й економічна оцінка. Роль бюджетних ресурсів у рішенні стратегічних задач держави. Концентрація фінансових ресурсів на здійснення цільових комплексних програм (ЦЮТ). Використання бюджетних ресурсів на формування і розвиток соціально-економічної інфраструктури. Роль асигнувань державного бюджету в створенні фонду споживання. Бюджет - регулятор структури фінансових ресурсів підприємств і їх використання.

Місцеві бюджети - фінансова база підвідомчих територій, їхня роль у формуванні і використанні фінансових (бюджетних) ресурсів.


^ ТЕМА 3. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ

Загальне поняття фінансової системи України. Дискусійні питання поняття, сутності і складу фінансової системи України: точки зору авторів:
Василика О. Д., Безгубенко Л. М., Шокуна В. В., Опарна В. М., Ткачука О. М., Суторминой В. Н., Федосова В. М. і ін.

Склад фінансової системи України по сферах і ланкам: взаємозв'язок і взаємозалежність. Бюджетна система; небюджетні фонди; фінанси підприємств усіх форм власності; місцеві фінанси; страхування; фінансовий ринок -основні сфери фінансової системи України. Державний бюджет України -ведуча ланка фінансової системи.

Принципи побудови фінансової системи: розмежування грошових фондів на централізоване і децентралізовані; цільове призначення кожного грошового фонду, що входить до складу фінансової системи; самостійність; єдність; збалансованість.

Незбалансованість грошових фондів, що входять до складу фінансової системи України; падіння виробництва; неплатежі; банкрутство підприємств; неефективна приватизація; недосконалість і нестабільність фінансового законодавства і права; неефективність керування фінансовими ресурсами - основні причини, що знижують роль і значення фінансової системи в становленні і розвитку ринкових відносин і соціально-економічному розвитку країни.

Органи керування: Міністерство фінансів; Державна податкова адміністрація (ГНА); Контрольно-ревізійна служба України; Державне Казначейство; Рахункова палата України; Аудиторська палата; Комітет з нагляду за страховою діяльністю (Госстрахнадзор); Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку; Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування; державний інноваційний фонд.

Фінансові інститути: Національний Банк України; комерційні банки; страхові компанії; небанківські кредитні установи; міжбанківська валютна біржа; фондова біржа; фінансові посередники на ринку цінних паперів.


^ ТЕМА 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Зміст, значення і задачі фінансової політики. Фінансова стратегія і тактика. Взаємозв'язок фінансової політики й економіки. Посилення впливу фінансової політики на економічне і соціальне життя суспільства в умовах суспільного прогресу. Науковий підхід до вироблення фінансової політики, його основні вимоги.

Умови, необхідні для успішної реалізації фінансової політики. Значення державного регулювання в області проведення фінансової політики. Фінансове право і законодавство, необхідність їх удосконалювання. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики, його склад і структура. Вимоги, пропоновані до нього. Трансформація фінансового механізму під впливом змін умов господарювання.

Фінансова політика держави на сучасному етапі розвитку. Фінансове становище країни як основа для вироблення фінансової політики. Вплив економічної політики на фінансову політику.

Зміст основних напрямків фінансової політики в Україні на сучасному етапі. Аналіз і економічна оцінка впливу проведених фінансових мір і заходів на економічний і соціальний розвиток України. Шляхи підвищення ефективності фінансового механізму в системі його впливу на процес формування, розподіли і використання фінансових ресурсів країни.


^ ТЕМА 5. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ

Зміст, значення і задачі фінансового планування. Зміна ролі фінансового планування в умовах ринкової економіки.

Методи фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування. Значення фінансових прогнозів. Балансовий метод, його вимоги. Методи розрахунків показників. Система фінансових планів, їх характеристика.

Територіальне фінансове планування, його розвиток в умовах формування ринкових відносин і демократизації українського суспільства, матеріально - фінансова збалансованість, способи її досягнення в процесі фінансового планування.


^ ТЕМА 6. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Сутність фінансів підприємств. Фінансові відносини підприємств. Грошові фонди і резерви підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Принципи організації фінансів. Фінансовий механізм підприємства.

Фінанси сфери матеріального виробництва - важлива частина фінансової системи України. Специфічні ознаки фінансової сфери матеріального виробництва. Виторг від реалізації продукції, робіт і послуг, її використання і розподіл. Фонд відшкодування, валовий доход. Фонд оплати праці. Чистий доход. Балансовий і чистий прибуток. Механізм розподілу прибутку. Фонд коштів, сформований за рахунок прибутку. Податкові платежі підприємств, джерела їх сплати.

Оборотні кошти підприємств, їх економічна сутність і організація. Методи визначення потреби в оборотних коштах. Показники ефективності використання оборотного капіталу.

Основні засоби, їхній склад. Джерела фінансування основних фондів. Амортизація і її роль у відновленні основного капіталу. Прямі інвестиції як спосіб відтворення нового капіталу.

Фінансовий стан підприємства, його оцінка. Ліквідність і платоспроможність підприємства. Оцінка потенційного банкрутства підприємства. Шляхи досягнення фінансової стійкості підприємства. Фінанси приватного підприємництва.

Фінанси невиробничої сфери. Зміст і специфіка фінансів невиробничої сфери. Поняття невиробничої сфери. Підприємства невиробничої сфери, їх класифікація з урахуванням характеру їх діяльності, методів організації керування і фінансування. Фінансові відносини невиробничої сфери.

Особливості фінансів у невиробничих відносинах. Принципи бюджетного фінансування. Особливості змішаного планування і фінансування. Фінансово-господарський механізм у невиробничій сфері в умовах трансформації економіки і переходу до ринкових відносин. Удосконалювання фінансово-господарського механізму установ, охорони здоров'я, утворення, культури й ін. сфери діяльності бюджетної сфери. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг і виконанням робіт з договорів з підприємствами, організаціями на платній основі - вирішальний крок в активізації розвитку соціально-культурної сфери України. Науково обґрунтовані нормативи фінансування витрат невиробничої сфері - орієнтир у визначенні обсягу фінансових ресурсів для організації діяльності установи. Поєднання бюджетного фінансування і позабюджетних ресурсів. Нові методи надання бюджетних асигнувань установам і організаціям, що одержують дотації з бюджету.

Зміст фінансів суспільних об'єднань, їх характерні риси. Специфіка формування фінансових ресурсів, напрямку їх використання.

Форми інвестування коштів.

Фінанси політичних партій. Склад фінансових відносин. Джерела формування фінансових ресурсів. Розподіл членських внесків. Грошові фонди, їхня характеристика. Напрями використання фінансових ресурсів.

Фінанси профспілкових організацій, їх зміст. Бюджет профспілки, джерела доходів і напряму використання засобів. Розподіл доходів по ланках профспілкової системи. Кошторис профспілкової організації, його характеристика.

Фінанси добровольчих суспільств. Джерела і види фінансових ресурсів, їх структура. Напрями використання фінансових ресурсів. Грошові фонди цільового призначення, їх формування і використання.

Благодійні фонди, їх види і призначення. Джерела формування і напрями використання благодійних фондів. Розвиток системи благодійних фондів.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Активні методи вивчення курсу «Гроші, кредит, банки». Науково-практичний посібник / Під заг. ред. П.В. Егорова. – Донецьк: Донгу, «КИТИС», 2000. – 140 с.

 2. Волкова Н.І. Гроші, кредит, банки. Навчальний посібник. – Донецьк.: Донгу, «КИТИС», 2000. – 286 с.

 3. Волкова Н.І., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Керування банківською діяльністю: Учбово-практичний посібник / Під заг. ред. П.В.Егорова. – Донецьк: ТОВ «Південно-Схід, Лтд», 2003. – 338 с.

 4. Гроші та кредит (практикум): навч. посіб. / I.П. Булєєв, С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова. – К.: Центр учбов. л-ри, 2007. – 120 с.

 5. Гроші та кредит: підручник / М.I. Савлук, А.М. Мороз, I.М. Лазепко та ін. – 4-ті вид. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

 6. Демківський А.В. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: Дакор, 2007. – 527 с.

 7. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 324с. – (Вище утворення ХХІ сторіччя)

 8. Карлін М.І. Фінанси України на сусідніх держав: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 589с. – (Вище утворення ХХІ сторіччя)

 9. Карлін М.І. Державні фінанси України: Навч. посіб. – К: Знання, 2008. – 348с. – (Вище утворення ХХІ сторіччя)

 10. Ковалочук С.В., Форкун И.В. Фінанси Навч. посіб. – Львів: „новый Світ - 2000”, 2006. – 568с.

 11. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. - К: Знання, 2006. – 677с.

 12. Олейник О.В., Філон И.В. Податкова система: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

 13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання – Пресс, 2006. – 607с.- (Вище утворення ХХІ сторіччя)

 14. Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Семко, М.В. Руденко. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 157 с.

 15. Синцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560с.

 16. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535с.

Схожі:

1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconТема сутність І функції грошей
Виникнення грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей icon1. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей та її визначення

1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconПерелік екзаменаційних питань
Суть грошей як економічної категорії. Характеристика основних підходів до розуміння суті грошей
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconСтруктура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва”
Змістовий модуль Особливості розвитку грошей І банківництва на українських землях в епоху античності до ХVІІ ст
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconРобочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів»
Змістовний модуль Загальна характеристика та інструменти міжнародного ринку грошей І капіталів
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей icon2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг”
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconВ., Рябченко Л. О. Формування економічної свідомості І ставлення до грошей у процесі соціалізації особистості постановка проблеми
Роші та ставлення до них у залежності від особливостей їхнього входження у світ дорослих. У процесі особистісного розвитку І соціалізації...
1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей iconТема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи