Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 icon

Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005
Скачати 67.58 Kb.
НазваУкраїнськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005
Дата30.06.2012
Розмір67.58 Kb.
ТипДокументи

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького


БИБЛИОТЕКА


У К Р А Ї Н С Ь К А М О В А
Рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик»


Донеьцк, 2005


У покажчик включена література на українській й російській мовах, видана в період з 1980-2005 рр., що й перебуває у фонді бібліотеки.

Література усередині розташована за алфавітом авторів або назв. Описи частково анотовані.

Бібліографічний опис, в основному, відповідає діючим стандартам.

Для складання покажчика були використані інформаційні й бібліографічні видання, наявні у фонді бібліотеки ДонДМУ, електронний і традиційний каталоги бібліотеки.

В основному, відбір матеріалу закінчений в 2005 р., але покажчик продовжує поповнюватися, відповідно до поповнення фонду бібліотеки.

У покажчик включено 29 видань.

Покажчик розрахований на слухачів університету "Юний медик", абітурієнтів, студентів, широкі кола медичних працівників.

Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу, хоча укладачі прагнули саме до цього.

Ми будемо вдячні читачам за всі критичні зауваження, пов'язані зі справжнім покажчиком.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

95-53-72 - директор бібліотеки

95-91-30 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua


1. Ш 141.4-923

Б 40 Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М.

Граматика української мови. Морфологія: Підручник.- К.: Либідь, 1993.- 336 с.

У підручнику аналізуються теоретичні питання граматики з огляду на нові теоретичні здобутки українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї.


2. Ш141.4

В68 Волох О. Т.

Сучасна украiнська лiтературна мова. Морфологiя.

Синтаксис: Пiдручник.-2-е вид., перероб. i доп.-К.: «Вища школа»,1989.-334 с.


3. Ш 141.4

В 94 Выхованец И.Р., Карпиловская Е.А., Клименко Н.Ф.

Изучаем украинский язык. Расширенный курс: Самоучитель / Под ред. В.М.Русановского.- К.: Либідь, 1993.- 272 с.

Книга содержит полное изложение грамматики современного украинского литературного языка. Особое внимание уделяется трудным случаям формо- и словообразования, законом построения словосочетания и предложения.


4. Ш141.4

Г56 Гнатюк Л. П. Украiнська мова.- К.: Фемiна, 1995.-192 с.

(Старшокласникам i абiтурiєнтам).


5. Ш141.4

Г61 Головащук С. I. Складнi випадки наголошення: Словник

довiдник.-К.: Либiдь,1995.-192 с.


6. Ш141.4-4

Г61 Головащук С. I. Украiнське лiтературне слововживання:

Словник-довiдник.- К.: Вища школа, 1995.-319 с.


7. Ш 141.4

Ж 75 Жлуктенко Ю.А., Карпиловская Е.А., Ярмак В.И.

Изучаем украинский язык: Самоучитель /Под ред. В.М.Русановского.- К.: Либідь, 1991.- 216 с.

Книга представляет собой первое комплексное издание по украинскому языку для начинающих, которое сочетает в себе характерные черты учебника, разговорника, хрестоматии и руководства по культуре речи. Пособие содержит вводный фонетико-орфографический курс и элементарную грамматику современного украинского литературного языка.


8. Ш5(4УКР)

З-81 Золотий гомiн.Украiнська лiтература: Хрестоматiя для 11-го

класу серед.шк./ Упоряд.О.С.Непорожнiй.-К.: Освiта, 1995.-623 с.


9. Ш 141.4

И 85 Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А.

Самоучитель украинского языка.- К.: Вища школа, 1990.- 278 с.

Предложенная авторами книги система уроков последовательно и в доступной форме раскрывает основы украинской фонетики и грамматики, формирует базисный словарный запас, навыки устной и письменной речи.

^ Для желающих самостоятельно изучать украинский язык, может быть использован в качестве пособия по украинскому языку на курсах, семинарах.


10. Ш141.4-923

К59 Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 1993.- 367 с.

Подано теоретичний матеріал з орфоепії і орфографії, морфології, синтаксису і пунктуації української мови. Вміщено систему вправ і завдань на закріплення вивченого матеріалу.


11. Ш 141.4-923

К 59 Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: навчальний посібник.- К.: Вища школа, 1993.- 272 с.


12. Ш 141.4

К 64 Кононенко П.П., Кадомцева Л.О., Мацько Л.І.

Українська мова. Посібник для вступників до вузів.- К.: Либідь, 1990.- 224 с.

Посібник містить виклад теоретичних положень шкільного курсу української мови, контрольно – тренувальні вправи та завдання, схеми та зразки всіх розборів, поради щодо мовної структури та оформлення творів. Для вступників до вищих навчальних закладів.


13. Ш141.4

Л48 Лепеха Т.В. Украiнська мова: Навчальний посiбник для

старшокласникiв, абiтурiентiв, студентiв нефiлологiчних факультетiв вузiв.-Донецьк: ДонГМУ, 1997.-167 с.


14. Ш141.4

Л48 Лепеха Т. В. Украiнська мова: Навч.посiбн. для

старшокл., абiтурiентiв, студентiв нефiлолог. ф-тов вузiв/ Т.В.

Лепеха.-К.: Просвiта, 2000.-328 с.

Виіщено основні павила правопису слів, запропоновано завдання для їх поглибленого сприйняття, наведено запитання для самоперевірки. У кінці кожного розділу зацікавлений читач знайде тренувальні вправи, спрямовані на закріплення сприйнятого.


15. Ш141.4

Л74 Ломакович С.В. Украiнська мова: Зб. текстiв для

переказiв з творчим завданням на випускних екзаменах.-Харкiв: Свiт

дитинства, 2000.-248 с.


16. Ш 141.4-921-99

М 36 Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова. Усний та письмовий екзамени: Навчальний посібник.- К.: Либідь, 1992.- 208 с.

Висвітлюються теоретичні питання з усіх розілів шкільного курсу. Наводяться основні вимоги до усного екзамену з української мови; подано перелік основних екзаменаційних питань, зразки усіх видів граматичного розбору речення. Для вступників до вищих навчальних закладів.


17. Ш141.4

О-53 Олiйник О. Украiнська мова.: Пiдручник для 10-11 кл.

середньоi школи.- К.: Вiкторiя, 1998.- 460 с.


18. Ш5(4УКР)

С79 Степанишин Б. Викладання украiнськоi лiтератури в школi:

Метод. посiбник для вчителя.- К.: РВЦ «Проза», 1995.-254 с.


19. Ш 141.4

Т 35 Терлак З.М., Сербенская А.А. Украинский язык для начинающих.- Львов: Свит, 1991.- 240 с.

Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов.


20. Ш3(4УКР)

У45 Украiнськi перекази / Возняк М., упоряд.- К.: Абрис, 1993.-120

с.


21. Ш 141.4

У 45 Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні.- 4-те вид., випр. й доп.- К.: «Наукова думка», 1993.- 240 с.
^

У нову редакцію «Українського правопису» внесено ряд змін, зумовлених


безперервним розвитком і удосконаленням мови. З наявного орфографічного

кодексу усувається все застаріле, нечітко сформульовано, суперечливе.


22. Ш141.4

У45 Беляев О.М. Украiнська мова: Пiдручник для 10-11 класiв

шкiл з украiнською та росiйською мовами навчання.- 2-е вид.- К.:

Освiта, 1997.- 240 с.


23. Ш141.4

У45 Беляев О.М. Украiнська мова: Пiдручник для 10-11

класiв шкiл з украiнською та росiйською мовами навчання.-3-е вид.- К.:

Освiта, 1998.-240 с.


24. Ш141.4

У45 Беляев О.М. Украiнська мова: Пiдручник для 10-11 класiв шкiл з

украiнською та росiйською мовами навчання.-3-е вид.- К.:

Освiта, 1999.- 240 с.


25. Ш141.4

У45 Бiляев О.М. Украiнська мова: Пiдручник для 10-11 класiв шкiл з

украiнською та росiйською мовами навчання.-4-е изд.- К.: Освiта,

2000.-240 c.


26. Ш141.4

У45 Мацько Л.I Украiнська мова: Збiрник текстiв для переказiв на

випускних екзаменах у загальноосвiтнiх навчальних закладах.-К.: Магiстр-S, 1998.- 256 с.


27. Ш141.4

У45 Караман С. О. Украiнська мова. Як писати переказ: (Навчально-

методичний посiбник).- К.: Магiстр-S, 1998.- 224 с.


28. Ш141.4

Ш37 Шевелева, Л. А. Збiрник диктантiв з украiнськоi мови

для 5-11 класiв: Навчальне видання.- Харкiв: Досуг, 1997.- 176 с.


29. Ш 141.4

Ю 99 Ющук И.Ф. Я выучу украинский язык: Правописание. Синтаксис. Стилистика. Украинская литература XX века: Учебное пособие.- К.: Освіта, 1992.- 334 с.

Схожі:

Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиблиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик» Донецк, 2005
move to 0-16347982
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиблиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик». Донецк, 2005
move to 0-16347981
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиблиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик». Донецк, 2005
move to 0-16347980
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиблиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик» Донецк, 2005
move to 0-16347978
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБібліографічний покажчик
Ф 59 Фінансові ризики (2005 – 2010 рр.): бібліогр покажчик / Харк нац акад міського госп-ва; уклад.: Н. Б. Давидова, О. Ф. Сергієнко....
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиологи я
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиблиотека
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconБиблиотека
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Українськамов а рекомендційний бібліографічний покажчик для слухачей народного університета «Юний медик» Донеьцк, 2005 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи