Б. М. Коржик методичні вказівки icon

Б. М. Коржик методичні вказівки
Скачати 497.73 Kb.
НазваБ. М. Коржик методичні вказівки
Сторінка8/8
Дата30.06.2012
Розмір497.73 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Список літератури


 1. Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р.

 2. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р.

 3. Закон України «Про колективні договори» від 1.07.1993 р.

 4. Конституція України від 28.06.1996 р.

 5. Типове положення про службу з охорони праці. Наказ Держнагляд охорон-праці від 15.11.2004 р., № 255.

 6. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво-рювань і аварій на виробництві. Постанова Кабміну України від 25.08.2004 р. за № 1112.

 7. Типове положення про навчання з питань охорони праці від 26.01.2005 р. № 15.

 8. Типове Положення про комісію з охорони праці від 21.03.2007 р.за № 55.

 9. Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності на виробництві, затвердж.23.09.1999 р. за № 1105-ХІV.

 10. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджено наказом Мінздрава України від 31.03.1994 р. за № 45.

 11. Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці, № 9 від 29.01.1998 р.

 12. Законодавство України з охорони праці. Збірник нормативних документів. У 4-х томах. – К., 1995.

 13. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, № 15 від 26.01.2005 р.

 14. Порядок видачі дозволу Держнаглядохоронпраці і його теріторіальними органами, постанова Кабміну України від 15.10.2003 р., № 1631.

 15. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» в колективному договорі, від 26.11.1993 р., м. Київ.

 16. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, постанова Кабміну України від 22.03.2001 р., № 270.

 17. Денисенко И.Ф. Охрана труда. – М., Высшая школа, 1985.

 18. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. – М., 1991.

 19. Закон України про внесення змін до Закону «Про страхові тарифи на загально-обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві», № 660-ІV, від 03.04.2003 р.

 20. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – Л., Энергоиздат, 1981.

 21. Полихун И.В. Техника безопасности при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий. – К., Будівельник, 1983.

 22. СНіП ІІІ-4-80*, Техника безопасности в строительстве. – М, Стройиздат, 1989.

 23. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, від 10.02.1998 р., Київ.

 24. Белов С.В. и др. Безопасность производственных процессов. Справочник. – М., 1985.

 25. .Денисенко В.В., Точилкина В.Г. Пожарная безопасность в строительстве. Справочник. – К., 1987.

 26. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном строительстве Укра-инской ССР. Специальные работы / Под ред. К.П.Зайцева / – К., Будівельник, 1989.

 27. Желібо Е.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К., «Каравела», 2005.

 1. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельніков О.В. Основи охорони праці. Підручник, – Львів, Афіша, 2000.


Додаток 1

до Порядку


^ Форма Н-1ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________________
(посада роботодавця або керівника, який призначив комісію)

_____________ ____________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____________ 20___ р.
МПАКТ № ________

про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом


(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання нещасного випадку


(число, місяць, рік)

(год., хв.)


2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілийМісцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область
район
населений пункт
Форма власності

Орган, до сфери управлінняякого належить підприємство
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:


реєстраційний номер страхувальникадата реєстрації
найменування основного виду діяльностіта його код згідно з КВЕД встановлений клас професійногоризику виробництва
Найменування і місцезнаходження підприємства,
де стався нещасний випадокЦех, дільниця,місце, де стався нещасний випадок3. Відомості про потерпілого:
стать: чоловіча, жіноча

число, місяць, рік народження

професія (посада)
розряд (клас)

стаж роботи загальний

стаж роботи за професією(посадою)
ідентифікаційний код

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:
навчання за професією чи роботою, під час виконання якої

стався нещасний випадок


(число, місяць, рік)
проведення інструктажу:
вступного


(число, місяць, рік)
первинного


(число, місяць, рік)
повторного


(число, місяць, рік)
цільового(число, місяць, рік)перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний

випадок (для робіт підвищеної небезпеки)(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів


5. Проходження медичного огляду:


попереднього(число, місяць, рік)

періодичного


(число, місяць, рік)


6. Обставини, за яких стався нещасний випадок
Вид події
Шкідливий або небезпечнийфактор та його значення
7. Причини нещасного випадку:
основна
супутні:
8. Устатковання, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація

яких призвела до нещасного випадку


(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою

лікувально-профілактичного закладу
Перебування потерпілого в стані алкогольного

чи наркотичного сп’яніння(так, ні)

10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці:


(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада, підприємство,


порушення вимог законодавства про охорону праці ізДНАОП

зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)
11. Свідки нещасного випадку


(прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання)
12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
п/п

Найменування заходу

Строк

виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4


Голова комісії(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Члени комісії(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

_____ ______________ 20___ р.


^ Навчальне видання


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 – «Еко-номіка підприємства», 6.050200 – «Менеджмент організацій», 6.050100 – «Облік і аудит»).


Укладач: Віктор Дмитрович Губенко,

Борис Михайлович Коржик


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 85 М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 05.09.2008 р. Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 1,3 Обл.-вид. арк. 1,6

Тираж 200 прим. Замовл. №

____________________________________________________________________


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів усіх форм навчання спец. 092103 мбг І 092101...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціальності 092101, 092101 "Промислове та цивільне...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconВ.І. Шевченко > С. В. Нестеренко Рецензент: В.І. Торкатюк Рекомендовано кафедрою "Безпека життєдіяльності", протокол №8 від 02. 07
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Охорона праці І безпека життєдіяльності” (для студентів 5,6 курсів заочної форми навчання спец. 050107 “Економіка підприємства”,...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconБ. М. Коржик Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для слухачів 2-ї вищої освіти напряму підготовки 0922...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи