Митне регулювання карта самостійної роботи студента icon

Митне регулювання карта самостійної роботи студента
Скачати 81.57 Kb.
НазваМитне регулювання карта самостійної роботи студента
Дата30.06.2012
Розмір81.57 Kb.
ТипДокументи

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ


Карта самостійної роботи студента

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обовязкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

  1. Підготовка до семінарських (практичних) занять (систематичність і активність на семінарському заняті)
Протягом модуля
5 х 3 = 15  1. Виконання (розв’язання й письмове оформлення) завдань для самостійної роботи

Протягом модуля
5 х 3 = 15


За виконання модульних (контрольних) завдань

1.3. Підготовка до атестації за модулемПо завершенні модульного етапу

Перевірка правильності виконання модульної роботи

40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

Написання і захист реферату за обраною тематикою

Протягом модуля

Обговорення (захист) підготовленого матеріалу

20

Разом балів за обовязкові види роботи

90

ІІ Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Складання тематичного кросворду

-ІІ-
5

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з обраної тематики / Підготовка бібліографії

-ІІ-
5

Разом балів за вибіркові види роботи

10

Всього балів за СРС

1001. Систематичність та активність роботи протягом семестру (1.1., 1.2) - оцінюється за максимальною оцінкою 30 балів (по 6 балів за кожне заняття). Підставою є виконання й оформлення завдань семінарських і практичних занять (3 х 5 занять =15), а також активність та рівень знань студентів у процесі обговорення питань семінарських занять(3 х 5 занять =15), (за умови відвідування 80% семінарів) за шкалою оцінювання: 1, 2, 3 бали (відповідно до середньої оцінки за шкалою 3/4/5)


^ 2. Атестація за модулем. По закінченні навчального семестру студент виконує Модульну контрольну роботу з отриманням максимальної оцінки 40 балів.

Оцінювання роботи здійснюється за 40-бальною шкалою : 36-40 балів – «відмінно» А; 32-35балів – «добре» В; 28-31 балів – «добре» С; 24-27 – «задовільно» D; 20-23 балів – «задовільно» Е; 12-19 балів – «незадовільно» FX; 0-11 бали – «незадовільно» F.

Загальна оцінка роботи складається із суми балів оцінки теоретичного питання (до 20 балів залежно від повноти викладу), оцінки за виконання тестового завдання (10 балів за правильні відповіді на 90% тестів, відповідно 8 балів – за 80% вірних відповідей; 6 балів – за 70%, 4 балів – за 60%; 2 бали – за 50% вірних відповідей) і оцінки за виконання ситуаційного (творчого завдання) (до 10 балів залежно від повноти відповіді)


^ 3. Якість виконання завдань для самостійного опрацювання.

Метою виконання завдань для самостійного опрацювання є прищеплення навичок аналітичної роботи, формування у студентів компетентності щодо проблематики митного регулювання, визначення факторів, що впливають на його ефективність.

Оцінювання реферату у 20 балів - здійснюється тільки за умови його захисту .


Виконаня всіх зазначених видів робіт є обовязковим для всіх студентів. Студенти, що не виконали у повному обсязі ці роботи, не допускаються до здачі заліку за причини невиконання графіка навчального процесу в межах даної дисципліни.

 1. ^

  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота з вивчення навчальної дисципліни «Митне регулювання» включає:


 1. опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, у т.ч. і винесеного на самостійне опрацювання (див. п 2);

 2. підготовка до виступів на семінарських заняттях (контрольні запитання, реферативні доповіді, доклади / див. п.3);

 3. розв’язання і письмове оформлення задач, ситуаційних вправ, інших завдань;

 4. систематизування вивченого матеріалу курсу перед поточним і модульними контролем.

 5. написання реферативної роботи за обраною тематикою;

 6. складання комплексного тематичного кросворду.


^ Складання комплексного тематичного кросворду


Складання тематичних кросвордів дозволяє студентам більш глибоко засвоїти зміст тем, які включені до курсу «Митне регулювання» ознайомитися з понятійним апаратом, зрозуміти сутність навчальних категорій і понять.

Вимоги до складання кросворду:

 • кросворд охоплює всі теми курсу “Митне регулювання” містить не менше 50 термінів;

 • це класичний кросворд; він має бути компактним і відповідати основному правилу складання класичних кросвордів – слова можуть перетинатися, але не можуть мати суміжних клітин;

 • українська мова;

 • не допускається використання скорочень та абревіатур;

 • завдання до включених до кросворду термінів мають бути у вигляді їх повних визначень; поруч у дужках подається правильна відповідь;

 • контрольне слово до 5 букв включно повинно перетинатися кросвордом 2 рази, більше 5 букв – 3 і більше разів;

 • кількість слів по вертикалі і по горизонталі повинна бути приблизно однаковою.

Кросворд, набраний на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1,5) здається викладачеві в охайному вигляді за такою структурою:

 • титульний лист,

 • заповнена сітка кросворду з проставленою нумерацією клітин,

 • перелік завдань повинен бути надрукований у стовпчик (із зазначенням у дужках поряд із завданням правильних відповідей),

 • перелік відповідей, надрукованих у стовпчик (з відповідною нумерацією),

 • список використаної літератури.Написання реферативної роботи


До написання реферативної роботи ставляться такі вимоги:

 1. Теоретичні питання повинні бути розкриті чітко, змістовно, лаконічно.

 2. Загальна структура реферату повинна мати наступний вигляд: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, література..

 3. Реферування матеріалу обов’язково повинно супроводжуватися посиланням на відповідні літературні джерела.

 4. Тема повинна бути обрана із запропонованого переліку.


Теми рефератів

 1. Характеристика основних напрямків державного управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання. Влив державного регулювання на структуру зовнішньої торгівлі.

 2. Діяльність митних органів в контексті державної стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 3. Аналiз Митного кодексу України на вiдповiднiсть нормам СОТ

 4. Законодавча регламентація митної справи в Україні: еволюційний аспект.

 5. Антидемпінгове мито в українському законодавстві .

 6. Валютний контроль за експортними та імпортними операціями. Роль та місце митних органів у системі валютного контролю.

 7. Державне регулювання операцій з давальницькою сировиною: зміст, мотиви, технологія.

 8. Порядок транзиту товарів і транспортних засобів митною територією України.

 9. Умови і порядок надання митних пільг щодо сплати мита та податків.

 10. Адміністративне регулювання (заборони, ліцензування, дозвільна система, сертифікація) зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 11. Процедура сертифікації експортних та імпортних товарів.

 12. Особливості організації та функціонування митних ліцензійних складів.

 13. Митне регулювання відносин з державами-членами СНД.

 14. Митно-тарифна політика України у контексті членства у ГАТТ/СОТ.

 15. Верифікація сертифікатів походження товарів як один із напрямків роботи митних органів України.

 16. Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції.

 17. Діяльність митних органів в контексті державної стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю

 18. Особливості збереження товарів під митним контролем до завершення процедури митного оформлення. Законодавство України про відкриття митного ліцензійного складу і умови збереження товарів.

 19. Митний режим як засіб визначення статусу товарів, що переміщуються через митний кордон і передумова застосування до них процедур митного контролю.

 20. Еволюційне формування і вдосконалення основних класифікаційних систем для кодування товарів у зовнішньоекономічній діяльності.

 21. Роль Українського класифікатора товарів для ЗЕД (УКТЗЕД) у діяльності митних органів.

 22. Митно-тарифна політика держави. Вплив митної політики на розвиток зовнішньої торгівлі України.

 23. Митний тариф та його зв’язок з Українським класифікатором товарів для ЗЕД (УКТЗЕД).

 24. Принципи формування загального рівня тарифних ставок.

 25. Визначення митної вартості як передумова об’єктивності реалізації фіскальних і контролюючих функцій митних органів. Сутність і принципи застосування митними органами методів визначення митної вартості.

 26. Фіскальні функції митних органів. Сутність і види митних платежів.

 27. Експортний ПДВ: проблеми, перспективи і порядок відшкодування у форматі чинного законодавства.

 28. Світова практика застосування нетарифних обмежень: ефективність і масштаби застосування.

 29. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.^ Підготовка бібліографії

Студент може самостійно вибрати питання з визначеної проблематики, або запропонувати проблему, яка його цікавить. У такому випадку вибрана проблема повинна бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.

У бібліографії дається аналіз літературних джерел (монографії, підручники, навчальні посібники тощо) за даною проблематикою. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Необхідно звернути увагу на висвітлення теоретичних аспектів даної проблематики. У бібліографії треба зазначити підходи до визначення понять, категорій, принципів, ознак, рис, складових частин тощо у різних авторів.

Бібліографія повинна бути набрана на комп'ютері. Загальний обсяг - не більше 6 сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 20 мм знизу і зверху, 30 мм ліворуч і 15 мм праворуч. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

За бажанням студент має право готувати бібліографічний опис за обраною проблематикою без висвітлення теоретичних аспектів даної проблематики. В такому випадку кількість запропонованих джерел не повинна бути менше 20 з 2006 по 2010 роки включно.

Схожі:

Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconМитне регулювання карта самостійної роботи студента
Підготовка до семінарських (практичних) занять (систематичність і активність на семінарському заняті)
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconМитне регулювання список рекомендованої літератури
Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Цнл, 2005. – 696 с
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Карта самостійної роботи студента
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconМитне регулювання Метою викладання дисципліни „Митне регулювання”
Україні, основних напрямків митної політики, порядку й умов переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, стягнення...
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconІндивідуальна карта наукової роботи студента
Прізвище, ім´я, по-батькові студента
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconКарта самостійної роботи студента
Методологічні засади підготовки вчителя початкових класів до викладання української мови в початкових класах
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки І управління Кафедра економіки підприємств
Карта самостійної роботи студента
Митне регулювання карта самостійної роботи студента iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи