Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» icon

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Скачати 278.89 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Дата30.06.2012
Розмір278.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

(для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальностей 6.050100   «Економіка підприємства»

і 6.050200   “Менеджмент організацій”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


УДК 338.4


Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 6.050100   «Економіка підприємства» і 6.050200   “Менеджмент організацій”). Укл. Карлова О.А.   Харків, ХНАМГ, 2007.   32 с.


У рекомендаціях розкрито основні проблеми, що виникають при організації міського господарства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Детально висвітлений механізм функціонування міського комунального комплексу, організації виробництва галузевих підприємств міського господарства.

Розрахованій на студентів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економіки і менеджменту в міському господарстві.


Рецензент: доцент кафедри міської і регіональної економіки ХНАМГ доц., к.е.н. В.В.Величко


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол від 28. 08. 2006, № 1.


© Карлова О.А., ХНАМГ, 2007


ЗМІСТ


Стор.

Вступ………………………………………………………………………….

4

Загальні зауваження………………………………………………………….

6

ТЕМА 1. Теоретичні основи організації виробництва…………………….

7

ТЕМА 2. Особливості організації міського господарства………………..

9

ТЕМА 3. Виробнича структура підприємств житлово-комунального господарства………………………………………………………………….


9

ТЕМА 4. Аналіз виробничих структур у міському господарстві………...

11

ТЕМА 5. Організація виробництва в житловому господарстві…………..

12

ТЕМА 6. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та водовідведення……………………………………………………………….


13

ТЕМА 7. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському електротранспорті…………………………………………………………….


16

ТЕМА 8. Організація виробництва на підприємствах тепло- та енергопостачання……………………………………………………………..


18

ТЕМА 9. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою населених пунктів…………………………………………………………….


18

ТЕМА 10. Організація санітарного очищення міст…………………….….

19

Теми додаткових самостійних робіт………………………………………..

22

Тестові завдання……………………………………………………………..

23

Список літератури…………………………………………………………...

30ВСТУП

Реформування економіки України впливає на зміну характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва. Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед підприємствами і організаціями завдання з випуску конкурентоздатної продукції або послуг, відповідних попиту і майбутнім прогнозам. Тому завданням кожного підприємства є підвищення рівня його організації, використання методів ситуаційного менеджменту, гнучкість реагування на попит, ефективність і економічність виробництва продукції при забезпеченні високої культури праці.

Міське господарство є складним об'єктом управління, що має в своєму комплексі різні за галузевим забарвленням, характером господарської діяльності й підлеглістю підрозділи, що надають населенню житлові й комунальні послуги. Робота міських комунальних служб і виробництв послуг схильна до сезонних коливань попиту й пропозиції. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства як галузі народного господарства країни з іншими його галузями, з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій“ (“Менеджмент у міському господарстві”) вивчають дисципліну “Організація виробництва в міському господарстві”. Ця дисципліна належить до спеціалізовано-управлінських і має на меті озброїти майбутніх спеціалістів сучасними знаннями з організації системи керування підприємствами (об’єднаннями) основних галузей житлово-комунального господарства. Вона дозволяє виявити загальні тенденції розвитку організації виробництва в ринкових умовах, розвинути творчий підхід студентів до вивчення теоретичних питань.

«Організація виробництва в міському господарстві» логічно зв'язана з іншими функціональними економічними дисциплінами, що викладаються в Харківській національній академії міського господарства. Вивчення дисципліни проводиться в органічному зв’язку з такими предметами навчального плану, як системи життєзабезпечення міст, статистика міського господарства, житлові й громадські споруди, санітарне очищення міст, міський електротранспорт та енергопостачання міст.

Структура і зміст предмету дозволяють студентам ознайомитися з принципами організації підприємств, методами раціонального формування їх виробничої структури, способами оперативного управління основним та допоміжним виробництвом.

Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Додаткова література сприяє поглибленню знань з організації виробництва на підприємствах міського господарства. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, передовий досвід, діюче законодавство. Матеріали рекомендацій можуть бути корисними для системи підвищення кваліфікації керівників і фахівців міських житлово   комунальних підприємств.

^ Загальні зауваження


Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця

Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом складає 108 годин/ 2,5 кредиту ЕСТS. Мета вивчення дисципліни   формування у студентів знань з питань складу та перспектив розвитку організації міського господарства.

Предмет дисципліни: загальні складові організації міського господарства.

Змістовні модулі:

 1. Організація виробництва в житловому господарстві.

 2. Організація виробництва на підприємствах інженерної інфраструктури.

 3. Організація виробництва із зовнішнього благоустрою населених пунктів.


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану

На цю дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: системи життєзабезпечення міста, технологія виробництва в міському господарстві, організація виробництва на підприємствах міського господарства, економіка підприємств міського господарства

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • знати основні методи й стратегії організації міського господарства в конкурентному середовищі;

 • вміти досліджувати й аналізувати технічні, технологічні можливості підприємства міської інфраструктури, його галузеві особливості, визначати оптимальність системи життєзабезпечення міста.


ТЕМА 1. Теоретичні основи організації виробництва
^
Питання для теоретичної підготовки

1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

3. РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 • Сутність організації виробництва

 • Організація - це якнайдавніше суспільне явище

 • Ототожнення організації з соціальною системою

 • Організація як економічна система

 • Функції організації виробництва

 • Завдання організації виробництва

 • Організація виробництва

 • Організаційні відносини

 • Виробнича структура підприємств

 • Раціональна модель господарювання

 • Ключова проблема розвитку конкуренції на ринку послуг ЖКГ

 • Методів стратегічного менеджменту

 • Формування внутрішнього середовища комунальних підприємств міського господарстваЗАПитання для контролю знань

 1. Який предмет організації виробництва на підприємствах міського господарства як науки?

 2. Опишіть, за якими принципами проходить створення і розвиток внутрішнього середовища підприємств і організацій житлово-комунального господарства.

 3. Перерахуйте класичні принципи організації виробництва, що використовуються менеджерами на підприємствах галузі.

 4. Чому в умовах розвитку конкурентного середовища зростає роль організації виробництва як підґрунтя ефективного управління?

 5. У чому полягає соціальна значущість діяльності підприємств житлово-комунального господарства.

 6. Сутність процесу організації виробництва.

 7. Зміст поняття "організація".

 8. Що таке соціальні організації.

 9. Визначіть поняття організації, як економічної системи.

 10. Дайте визначення поняттям організація виробництва, організаційні відносини.

 11. У житлово-комунальному господарстві звичайно розглядають чотири форми організацій. Визначіть їх.

 12. Визначення правового поля ринкових перетворень в організації міського господарства України.

 13. Направленість реформ житлово-комунального господарства.


Література:

 1. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ,2006.   с.389.

 2. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 3. Набатніков В.М. Технічне нормування праці у харчовій промисловості.   М.: Харчова промисловість, 1985.   280 с.

 4. Пєтухов Р.М. Економічна ефективність і організація виробництва. – М.: Економіка, 1982.  182 с.

 5. Салливан А. Экономика города. 4-е изд. – М.: НФРА, 2002. – 706с.

ТЕМА 2. Особливості організації міського господарства


Зв’язки і взаємодія підприємств галузі залежно від розміру міської території та чисельності населення.

Класифікація підприємств міського господарства за галузевою приналежністю, розміром та іншими ознаками.


Література:

 1. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, 2006.  389 с.

 2. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 3. Тян Р.Б.,Черныщук Н.М. Организация производства. – К.:Наука і освіта,1994.   254 с.

 4. Економіка міського господарства: Навч. пос./ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.ТЕМА 3. Виробнича структура підприємств

житлово-комунального господарства

^
Питання для теоретичної підготовки

 1. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЖКГ

 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

 4. ^ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 • Житлово-комунальне господарство

 • Специфіка діяльності житлово- комунального господарства

 • Проблема підвищення якості й ефективності діяльності

 • Ефектівность капітальних вкладень

 • Схема подвійного підпорядкування

 • Методи управління

 • Економічні методи управління

 • Організаційні методи управління

 • Інтегральний системний підхід

 • Маркетинговий (ринковий) підхідЗАПитання для контролю знань

 1. Якими із структурних одиниць підприємства забезпечується процес виготовлення продукції або надання послуги.

 2. Які визначальні особливості виробничої системи ЖКГ?

 3. Як впливає організація виробництва на підприємствах міського господарства на конкурентоспроможність міста.

 4. Вплив ринкових перетворень на організацію виробництва в міському господарстві.

 5. Як здійснюється ресурсозбереження на підприємствах галузі.

 6. Нові форми організації виробництва в умовах формування ринку комунальних послуг.

 7. Нормативно-правові засади реформування організацій міського господарства.

 8. Основні заходами для забезпечення реалізації соціальних гарантій і захисту підприємств житлово-комунального господарства у процесі реформування.

 9. Проблеми подвійного підпорядкування об’єктів організації виробництва в міському господарстві.

 10. Організація виробництва в міському господарстві.

 11. Маркетинговий (ринковий) підхід.

 12. Програмно-цільовий підхід.

 13. Системний підхід.


Література:

 1. Бусалов Е.Ф. Организация управления в городском хозяйстве. - М.:МИУ, 1982. – 137 с.

 2. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 3. Ковалевський Г.В. Харьковская экономическая школа.   Харьков: ХНАГХ, 2005. – 179 с.

 4. Пєтухов Р.М. Економічна ефективність і організація виробництва. – М.: Економика, 1982.   182 с.

 5. Пасічник В.Г. Організація виробництва. – К.,2005.   245 с.

 6. Тян Р.Б.,Черныщук Н.М. Организация производства. – К.:Наука і освіта, 1994.   254 с.

 7. Економіка міського господарства: Навч. посібник/ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.ТЕМА 4. Аналіз виробничих структур у міському господарстві


Специфіка виробничих структур підприємств і організацій ЖКГ. Проектування та удосконалення виробничих структур у міському господарстві .

Література:

 1. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства, Харків: ХНАМГ, 2006. – 389 с.

 2. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 3. Тян Р.Б.,Черныщук Н.М. Организация производства. – К.:Наука і освіта,1994.- 254 с.

 4. Економіка міського господарства: Навч. посібник/За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.

 5. Чернышов Л.Н. Экономика городского хозяйства.   М.:1999.   178 с.

 6. Куценко В.И. Сфера услуг: новые подходы, Киев, 1989.   89 с.


ТЕМА 5. Організація виробництва в житловому господарстві
^
Питання для теоретичної підготовки
 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНІ

 2. РЕФОРМА СИСТЕМИ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 3. ^ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

 4. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ • Цілі регіональної економіки

 • Принципи державного регулювання регіональної економіки

 • Основні принципи в державного регулювання регіональної економіки

 • Інтеграційність

 • Селективність

 • Проблеми державного управління житловою політикою

 • Стратегічна політика

 • Принципи державного регулювання регіональної економіки


ЗАПитання для контролю знань

  1. З яких моментів складається підвищення якості житлово-комунального обслуговування населення.

  2. Управляючі житлові організації в Україні.

  3. Для здійснення ефективної діяльності з управління житловим фондом потрібно…

  4. Що необхідно зробити державним органам управління для апробування системи переведення житлово-комунального господарства на бездотаційний принцип фінансового забезпечення.

  5. Призначення міського центру житлових субсидій.

  6. Як проводиться передача житлових будинків в управління товариствам власників житла.

  7. Основні завдання управлінь з житлової і будівельної політики при державних обласних адміністраціях.

  8. Проблеми державного управління і їх оптимальне рішення.

  9. Система управління житловою економікою в Україні, особливості розвитку місцевої житлової системи.

  10. Житлова політика у Швеції.

  11. Житлова політика Великобританії.

  12. Житлова політика Шотландії.

  13. Інтеграційність житлової політики.

  14. Селективність житлової політики за кордоном України.


Література:

 1. Бусалов Е.Ф. Организация управления в городском хозяйстве.   М.:МИУ, 1982. – 137 с.

 2. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 3. Чернышов Л.Н. Экономика городского хозяйства.   М.:1999.   178 с.

 4. Симонова А.А. Экономика систем инженерного оборудования.   М.: Стройиздат,1990.   344 с.

 5. Економіка міського господарства: Навч. посібник/ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.ТЕМА 6. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та водовідведення

^
Питання для теоретичної підготовки

 1. ПРОБЛЕМИ ЯКІСНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В МІСТАХ

 • Показники якості води природних джерел

 • Системи водопостачання міст

 • Показники якості води за ДБНіП “Вода питна”

 • Методи очищення води

 • Каналізація, функції міського каналізаційного господарства

 • Потужність, місце знаходження та технологія каналізування міста

 • Режим водовідведення у містах

 • Економічна ефективність систем каналізації

 • Методи очищення міських стічних вод

 • Методи обробки та утилізації осадів


ЗАПитання для контролю знань

 1. Класифікуйте категорії витрат води.

 2. Норми споживання води.

 3. Показники якості води природних джерел.

 4. Провідні ланки водопроводу.

 5. Системи водопостачання міст.

 6. Типи конструкцій водоприйому.

 7. Підземні води

 8. Схеми, відмінні за наявністю і порядком розташування окремих споруд.

 9. Схема водопостачання міста при використанні поверхневих вод.

 10. Показники виробничих програм.

 11. Плановий річний об'єм водоспоживання.

 12. Показники якості води за ДБНіП “Вода питна”.

 13. Методи очищення води.

 14. Каналізація, функції міського каналізаційного господарства.

 15. Основними завданнями правильної експлуатації каналізаційного господарства являється…

 16. Форма організації водовідведення в населеному пункті залежить від…

 17. Потужність, місце знаходження та технологія каналізування міста

 18. Оборотне водопостачання

 19. Види стічних вод.

 20. Норми водовідведення.

 21. Режим водовідведення у містах.

 22. Комбінована система.

 23. Напівроздільна система складається...

 24. Неповна роздільна система.

 25. Повна роздільна система.

 26. Роздільна система.

 27. Загальносплавна система.

 28. Режим експлуатації систем водопостачання та каналізації.

 29. Специфічна особливість виробничого водопостачання.

 30. Економічна ефективність систем каналізації.

 31. Методи очищення міських стічних вод.

 32. Методи обробки та утилізації осадів.


Література

 1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. – Харків: ХДАМГ, 2000. – 303 с.

 2. Бардаков В.А. Економіка водопостачання і водовідведення.   Харків: ХНАМГ, 2006. – 330 с.

 3. Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы. – М.: Высш. шк, 1968. – 408 с.

 4. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 5. Петросов В.А. Водоснабжение Харькова. — Харьков: Основа, 1999. — 56с.

 6. Симонова А.А. Экономика систем инженерного оборудования.   М.: Стройиздат, 1990.   344 с.

 7. Экономика водопроводно-канализационного строительства и хозяйства. Шифрин С.М. и др. – Л., 1982.   319 с.ТЕМА 7. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському електротранспорті
^
Питання для теоретичної підготовки

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ЕЛЕКТОРОТРАНСПОРТУ

 2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
  • ^

   Сучасний етап розвитку і планування міського пасажирського транспорту


  • Транспортне обслуговування міського населення

  • Взаємозв'язок між розвитком транспорту та інших галузей економіки
  • ^

   Завдання міського електротранспорту

  • Особливості організації і управління міським пасажирським транспортом


  • Специфічний характер продукції (послуг) МЕТ

  • Регіональний підхід

  • Дерегуляційний підхід

  • Франко-шведский підхід

  • ЕОМ

 • АСУ


ЗАПитання для контролю знань
 1. ^

  Сучасний етап розвитку і планування міського пасажирського транспорту.


 2. Транспортне обслуговування міського населення.

 3. Взаємозв'язок між розвитком транспорту та інших галузей економіки.
 4. ^

  Завдання міського електротранспорту.

 5. Особливості організації і управління міським пасажирським транспортом.


 6. Специфічний характер продукції (послуг) МЕТ.

 7. Правовий документ, який регламентує діяльність підприємств транспорту.

 8. Регіональний, дерегуляційний і франко-шведскьий підхід до організації і управління міським пасажирським транспортом.

 9. Транспортні проблеми в великих містах.

 10. Підприємства міського електротранспорту.

 11. Завдання ремонтних цехів і заводів міського електротранспорту.

 12. Оптимальний режим руху транспорту.

 13. Використання АСУ і ЕОМ при організації міського пасажирського транспорту.


Література

 1. Бусалов Е.Ф. Организация управления в городском хозяйстве.   М.:МИУ, 1982. – 137 с.

 2. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, 2006.  389 с.

 3. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 4. Салливан А. Экономика города. 4-е изд. – М.: НФРА, 2002. – 706с.

 5. Тян Р.Б.,Черныщук Н.М. Организация производства. – К.:Наука і освіта,1994.   254 с.

 6. Економіка міського господарства: Навч. посібник/ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.ТЕМА 8. Організація виробництва на підприємствах тепло –

та енергопостачання


Організація виробництва на підприємствах теплопостачання. Організація експлуатації газового господарства.

Виробнича структура підприємств з експлуатації газових мереж.


Література

 1. Босуглавский Л.Д. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции. – М.: Стройиздат, 1988  137 с.

 2. Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы. – М.: Высш. шк, 1968. – 408 с.

 3. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, 2006. – 389 с.

 4. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 5. Симонова А.А. Экономика систем инженерного оборудования.   М.: Стройиздат,1990.   344 с.

 6. Стоянов Ф.А., Андреев С.Ю. Методы системного анализа в задачах оптимального проектирования централизованных систем теплоснабжения. – Харьков, 2005.   138 с.ТЕМА 9. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою населених пунктів

Організація шляхово-експлуатаційного господарства міста.

Основні елементи зеленого господарства міста.

Організація зеленого господарства.


Література

 1. Бусалов Е.Ф. Организация управления в городском хозяйстве.   М.:МИУ, 1982. – 137 с.

 2. Использование вторичных ресурсов.: Экономические аспекты/ Под. ред. Давида У. Пирса и И.Уолтера.   М.: Экономика, 1981. – 286 с.

 3. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, 2006. – 389 с.

 4. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 5. Салливан А. Экономика города. 4-е изд. – М.: НФРА, 2002. – 706с.

 6. Економіка міського господарства: Навч. пос./ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. - 670 с.ТЕМА 10. Організація санітарного очищення міст

^
Питання для теоретичної підготовки

1. Оорганізація санітарного очищення населеного пункту

2. Закордонний досвід поводження з відходами в містах

 • ^

  Санітарне очищення будинковолодіння як неодмінна умова створення нормальних умов комфортного проживання людей

 • Санітарне очищення будинковолодіння

 • Вивіз ТПВ з території будинковолодінь

 • Основний спосіб знешкодження ТПВ


 • Способи збору і видалення ТПВ з територій будинковолодінь.

 • ТПВ складаються з …
 • ^

  Знешкодження побутових відходів на звалищах (полігонах)

 • Схеми складування ТПВ на полігонах

 • Вибір технологічної схеми сміттєспалювальної уста­новки


 • Санітарне очищення міст

 • Вивізна система

 • Диференційований збір відходів

 • Використання вторинної сировини


ЗАПитання для контролю знань

 1. Санітарне очищення будинковолодіння як неодмінна умова створення нормальних умов мешкання людей.

 2. Вивіз ТПВ з територій будинковолодіння.

 3. Основний спосіб знешкодження ТПВ.

 4. Способи збору і видалення ТПВ з територій бунковолодіння:

 5. Головна умова ефективного очищення побутових відходів з територій.

 6. Склад ТПВ.

 7. Знешкодження побутових відходів на звалищах (полігонах) має наступну мету…

 8. Основні принципи складування ТПВ.

 9. Практично висота полігону визначається…

 10. Вибір технологічної схеми сміттєспалювальної установки.

 11. Склад побутових відходів у різних країнах, % за масою.

 12. Методи й способи організації видалення та переробки ТПВ у країнах світу.


Література

 1. Использование вторичных ресурсов.: Экономические аспекты/ Под. ред. Давида У. Пирса и И.Уолтера. - М.: Экономика, 1981. – 286 с.

 2. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.   Харків: ХНАМГ, 2006.   389с.

 3. Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві.   Харків: ХНАМГ, 2005.   156 с.

 4. Санитарная очистка городов от твердых бытовых отходов / Под ред. З.И.Александровской. - М.: Стройиздат, 1977. – 320 с.

 5. Фурманенко О.С. Прибирання і санітарне очищення населених місць.   К.: Будівельник, 1991.   144 с.

 6. Шевченко Ю.Л. Справочник по санитарной очистке городов и поселков.   К.: 1984. – 160 с.

^ ТЕМИ ДОДАТКОВИХ САМОСТІЙНИХ РОБІТ


1. Сутність і методи організації та управління виробництвом.

2. Елементарна модель системи управління виробництвом на прикладі галузевого підприємства.

3. Фактори й змінні внутрішнього та зовнішнього середовища комунального підприємства.

4. Формування структури організацій та управління технологічними підприємствами міського комунального господарства.

5. Основні поняття і принципи управління підприємствами житлово-комунального господарства.

6. Органи управління міським господарством в залежності від розмірів населених пунктів України.

7. Типологія технологічних схем систем організації виробництва галузевими підприємствами.

8. Організація виробництва і управління підприємствами водопостачання та водовідведення.

9. Організація виробництва в житловому господарстві.

10. Організація виробництва підприємств міського електричного транспорту.

11. Організація виробництва шляхового господарства міста.

12. Організація зеленого господарства.

13. Організація санітарного очищення міст.

14. Організація управління виробництвом на підприємствах комунальної енергетики.

15. Організація виробництва в газовому господарстві.

Тестові завдання


1. Організація з точки зору виробника   це:

 1. координація та оптимізація в часі й просторі всіх трудових і матеріальних елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної споживачам продукції чи послуг;

 2. умови для найефективнішого використання робочої сили, предметів праці та техніки в процесі виробництва послуг;

 3. сприяння підвищенню результативності праці;

 4. всі відповіді невірні.


^ 2. Організація виробництва – це:

 1. спосіб вибору, розподілу й кооперування елементів виробництва для досягнення поставлених цілей при мінімальних затратах ресурсів;

 2. сукупність правил, процесів, дій, що забезпечують форму поєднання праці й речових елементів виробництва з метою підвищення його ефективності та збільшення прибутку;

 3. одна з основних функцій управління, що реалізується у створенні й удосконаленні системи, підтримці порядку в її функціонуванні

 4. всі відповіді вірні.


^ 3. Організація виробництва на підприємстві житлово — комунального господарства   це сукупність:

 1. технології;

 2. кадрової політики;

 3. координування процесів;

 4. контролю.


^ 4. До системи управління виробництвом послуг на підприємстві включають:

 1. зовнішнє середовище;

 2. внутрішнє середовище;

 3. об’єкт управління;

 4. управляючу систему.


^ 5. Структура управління характеризується такими змінними, як:

 1. спеціалізований розподіл праці і сфера контролю;

 2. кількість управлінського й робочого персоналу;

 3. багаторівнева структура управління;

 4. модель структури та її якісна характеристика.


^ 6.Організаційна структура підприємства комунального господарства залежить від:

 1. обсягу виробничої програми;

 2. кількості робітників;

 3. місцевих умов;

 4. чисельності населення.


^ 7. Який період часу повинен займати в житті підприємства процесс організації виробництва послуг :

 1. як найменший початковий період часу;

 2. не більше 50 % відведеного для реалізації накреслених планів;

 3. організація повинна бути завершена до початку виконання послуги;

 4. організація повинна здійснюватись постійно через невизначеність майбутнього.


^ 8. Який метод формування систем управління підприємством прийнятий в житлово-комунальному господарстві:

 1. індивідуальний;

 2. математичний;

 3. технологічний;

 4. інституціональний.


^ 9. До факторів, що зумовлюють особливості організації управління комунальним господарством великого міста, відносять:

 1. технологію;

 2. адміністративне значення міста;

 3. чисельність населення;

 4. обсяг послуг.


^ 10. Мережне господарство комунальних підприємств буває:

 1. наземне;

 2. підземне;

 3. повітряне;

 4. рейкове.


11. До складу виробничої структури підприємства водопостачання включають:

 1. обслуговуючі підрозділи;

 2. основні підрозділи;

 3. апарат управління;

 4. обладнання.


^ 12. Галузь зовнішнього міського благоустрою – це:

 1. шляхово-мостове господарство;

 2. зелене господарство;

 3. банно-пральні комбінати;

 4. санітарне очищення.


^ 13. Тролейбусне господарство має у своєму складі:

 1. службу руху;

 2. службу шляху;

 3. депо;

 4. ремонтні майстерні.


14. Комунальна організація як відкрита система характеризується:

 1. зв’язками елементів;

 2. структурою виробництва послуг;

 3. технологією;

 4. навколишнім середовищем;


^ 15. Що являє собою управлінський цикл на підприємстві міського господарства:

  1. незалежні одна від одної функції, кожна з яких являє собою окремий процес;

  2. планування організації і контролю;

  3. перелік функціональних обов’язків керівника у кваліфікаційній характеристиці;

  4. всі відповіді вірні.


^ 16. Що являє собою системний підхід у керівництві підприємством міського господарства:

 1. набір принципів для менеджерів, що дозволяє бачити підприємство як систему;

 2. вміння пердставити всі частини підприємства як одне ціле;

 3. спосіб мислення;

 4. метод прийняття управлінських рішень, що враховують всю систему факторів, які впливають на підприємство.


^ 17. Типи технологій підприємств і галузевих організацій можна класифікувати як:

 1. технологічні, управлінські;

 2. індивідуальні, непереривні;

 3. робота з людьми, предметами інформації;

 4. за повтором операцій та часом їх виконання.


^ 18. Критерієм оцінки якості послуг теплового виробництва є:

 1. кількість поданої теплоенергії в мережу;

 2. кількість реалізованої енергії споживачам;

 3. витрати теплоенергії в мережі;

 4. температура повітря у приміщенні.


^ 19. Які чинники обумовлюють необхідність планувати наявність середньодобової потужності комунальних підприємств більш ніж середньодобова потреба:

 1. відстутність чіткого уявлення про майбутній попит;

 2. необхідність враховувати потенційне зростання попиту в майбутньому;

 3. коливання попиту протягом року і доби;

 4. всі відповіді невірні.


20. Показники виробничої програми можуть мати вартісні одиниці вимірювання. Що насамперед треба віднести до їх переваг у процесі використання у плануванні та аналізі господарської діяльності:

 1. наочність;

 2. відсутність впливу сторонніх факторів на їх значення;

 3. універсальність при порівнянні обсягів різноманітних робіт;

 4. всі відповіді вірні.


^ 21. Кондомінімум — це:

 1. організація праці;

 2. організація мешканців;

 3. товариство домовласників;

 4. мережне господарство.


^ 22. Головна мета бізнес — плану — це:

 1. випуск запланованого обсягу послуг;

 2. розширення підприємницької діяльності;

 3. отримання прибутку.


^ 23. Центральним розділом плану розвитку виробництва є:

 1. план розвитку науки й техніки;

 2. виробнича програма;

 3. фінансовий план;

 4. план підвищення економічної ефективності виробництва.


^ 24. Основній розділ бізнес — плану:

 1. цілі та завдання підприємства, його ефективність;

 2. план (програма) дій та організаційні заходи;

 3. узагальнене резюме, загальні параметри й показники бізнес-плану.


^ 25. Галузева структура комунального господарства характеризується:

 1. часткою прибутку галузі в загальному прибутку непромислової сфери виробництва;

 2. часткою продукції (послуг) галузі в загальному випуску непромислової продукції;

 3. часткою основних виробничих фондів галузі в загальному обсязі основних виробничих фондів невиробничої сфері;

 4. часткою оборотних фондів галузі в загальному обсязі оборотних фондівнепромислової сфері.


^ 26. Факторами підвищення ефективності управління виробництвом вважають:

 1. Вдосконалення організації праці та виробництва;

 2. Приріст кількості робітників;

 3. Зростання обсягів переробленої сировини;

 4. Підвищення якості обслуговування.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. -Харків, 2000.- 303 с.

 2. Босуглавский Л.Д. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции. – М.: Стройиздат, 1988 с.

 3. Бусалов Е.Ф. Организация управления в городском хозяйстве. - М.:МИУ, 1982. – 137 с.

 4. Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы. – М.: Высш. шк, 1968. – 408 с.

 5. Закон України «Про місцеве самоврядування»// Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 25.

 6. Использование вторичных ресурсов.: Экономические аспекты/ Под. ред. Давида У. Пирса и И.Уолтера. - М.: Экономика, 1981. – 286 с.

 7. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки. Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-IV.

 8. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.

 9. Ковалевський Г.В. Харьковская экономическая школа. Харьков, ХНАГХ, 2005. – 179 с.

 10. Салливан А. Экономика города. 4-е изд. – М.: НФРА, 2002. – 706с.

 11. Петросов В.А. Водоснабжение Харькова. — Харьков: Основа, 1999. — 56с.

 12. Санитарная очистка городов от твердых бытовых отходов / Под ред. З.И.Александровской. - М.: Стройиздат, 1977. – 320 с.

 13. Симонова А.А. Экономика систем инженерного оборудования. - М.: Стройиздат,1990, - 344 с.

 14. Титяев В.Й., Кислощаев А.Г. Организация управления и планирования жилищно-коммунального хозяйства. — Харьков.: Вища школа, 1980. - 120 с.

 15. Тян Р.Б.,Черныщук Н.М. Организация производства. – К.:Наука і освіта,1994.- 254 с.

 16. Фурманенко О.С. Прибирання і санітарне очищення населених місць. - К.: Будівельник, 1991 - 144 с.

 17. Шевченко Ю.Л. Справочник по санитарной очистке городов и поселков. – К.: Будівельник,11984. – 160 с.

 18. Економіка міського господарства: Навч. пос./ За ред. Юр’євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002.   670 с.


Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 6.050100   «Економіка підприємства» і 6.050200   “Менеджмент організацій”)


Укладач: Олена Анатоліївна Карлова


Редактор: М.З. Аляб'єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз. 391-М
Підп. до друку 2.02.2007 Формат 60Ч84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,3 Облік.-вид. арк. 1,8 Тираж 300 прим. Зам. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconРгр з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Методичні вказівки до виконання ргз з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко конспект лекцій з курсу «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Кондратенко Н. О. Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «технологія виробництва в міському господарстві»
«Технологія виробництва в міському господарстві»(для студентів денної І заочної форм навчання спеціальностей 050100   "Економіка...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconОрганізація виробництва та маркетинг
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та
Організація виробництва на підприємствах міського господарства” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200   „Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи