Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” icon

Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції”
Скачати 224.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції”
Дата30.06.2012
Розмір224.05 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ

до виконання курсового проекту

Частина 1 „Балочна клітка і колони робочого майданчика”

з курсу „Металеві конструкції”

(„Будівельні конструкції”)

(для студентів 3 курсу спеціальності 6.092101 –

"Промислове та цивільне будівництво")


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка і колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” („Будівельні конструкції”) (для студентів 3 курсу спеціальності 7.092101 - "Промислове та цивільне будівництво") / Укл. Рудаков В.М., Мазур В.А. - Харків: ХНАМГ, 2007. - с.


Укладачі: В.М. Рудаков,

В.А.Мазур


Рецензент: к.т.н., С.М. Золотов
Рекомендовано кафедрою будівельних конструкції,

протокол № 9 від

^

ПРОГРАМА ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ „ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”


Короткий історичний шлях розвитку металевих конструкцій (МК). Загальна характеристика МК. Номенклатура й область застосування, достоїнства і недоліки, структура вартості, принципи проектування.

Матеріали, що застосовуються в будівництві МК. Сталі: маловуглецеві і низьколеговані. Вибір марок сталі для будівельних МК. Алюмінієві сплави (АС).

Робота сталі при статичному навантаженні. Явище крихкості: наклеп, старіння, нерівномірний розподіл напруження, вплив температури, втомна міцність, випробування на ударну в'язкість.

Сортамент. Коротка характеристика основних профілів сортаменту.

Основні положення розрахунку МК. Метод розрахунку за граничними станами. Навантаження і впливи. СНиП 2.01.07-85*. Граничні стани МК і визначення зусиль у їхніх елементах.

Робота під навантаженням і розрахунок елементів МК; види напружень і їхнє врахування при розрахунку елементів; робота сталі при одноосьовому напруженому стані; граничні відстані і розрахунок розтягнутих елементів; граничні стани і розрахунок елементів, що згинаються; граничні стани і розрахунок стержнів, стиснутих осьовою силою; граничні стани і розрахунок позацентрово розтягнутих і позацентрово стиснутих елементів; крутіння, розрахунок на крутіння конструкцій; граничні стани і розрахунок елементів при впливі змінних навантажень; розрахунок елементів на міцність з урахуванням крихкого руйнування.

Зварні з'єднання: види зварювання і їхня характеристика; види зварних з'єднань, класифікація швів і їхня характеристика; термічний вплив зварювання на з'єднання; робота і розрахунок зварених з'єднань; види і загальна характеристика з'єднань; робота і розрахунок болтових і заклепувальних з'єднань; конструювання болтових і заклепувальних з'єднань; особливості роботи і розрахунку високоміцних болтів.

Основи проектування, виготовлення і монтажу МК: основні вимоги до проектних рішень; технологічність конструкцій і методи її забезпечення; організація проектування; склад проекту; норми проектування за СНиП II-23-81*; поняття САПР; коротка характеристика операцій по виготовленню конструкцій і технічних можливостей заводів; коротка характеристика основних операцій з монтажу конструкцій, методів монтажу і технічних можливостей монтажних організацій.

Балки й балкові конструкції. Загальна характеристика балкових конструкцій; типи балок, компонування балкових кліток, настили балкових кліток. Прокатні балки: підбір перерізу і перевірка несучої здатності (місцеві напруження, загальна стійкість балок, перевірка місцевої стійкості поясів і стінок балок) перевірка жорсткості балок. Складені балки: підбір перерізу балок, зміна перерізу балки за довжиною, перевірка міцності й прогину балки, перевірка і забезпечення загальної стійкості балки, перевірка і забезпечення місцевої стійкості елементів, з'єднання поясів балки зі стінкою, стики балок, обпирання і сполучення балок.

Шляхи удосконалення балкових конструкцій: бістальні балки, балки з алюмінієвих сплавів, попередньо-напружені балки, балки з гнучкою стінкою, балки з перфорованою стінкою.

Колони (стояки), що працюють на центральний стиск:

Загальна характеристика, суцільні колони, наскрізні колони, підбір перерізу суцільних і наскрізних колон, типи і конструктивні особливості баз, розрахунок і конструктивне оформлення баз, оголовки колон і сполучення балок, конструювання і розрахунок оголовків колон.

Ферми: загальна характеристика.

Ферми у складі покрівельного покриття: склад покрівельного покриття, тип ферм, генеральні розміри ферм, крок ферм. Розрахунок і дійсна робота легких кроквяних ферм: визначення розрахункового навантаження, визначення зусиль у стержнях ферм, особливості роботи ферм під навантаженням, підбор перерізів стержнів ферм, стійкість ферм (зв'язку), конструктивний розрахунок вузлів ферм (опорного, проміжного, гребеневого). Особливості конструювання легких ферм із широкосмугових таврів, прямокутних гнутозварених замкнутих профілів, труб.

Важкі ферми: коротка характеристика, особливості розрахунку, типи перерізів стрижнів, особливості конструювання вузлів.

Попередньо-напружені ферми: конструктивні рішення й основи роботи ферм, основи розрахунку.
^

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ, ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ І ОБСЯГИ ЕТАПІВ ЗАВДАННЯ


Курсовий проект складається з пояснювальної записки і робочого креслення металоконструкцій у форматі А-1.

Розрахункова частина (60 %) курсового проекту реалізується у рамках методичних вказівок для виконання курсового проекту „Балочна клітка і колони робочого майданчика”:

 • Частина І. Розрахунок та конструювання елементів балочної клітки. - Харків: ХНАМГ, 2002;

 • Частина ІІ. Розрахунок та конструювання центрально стислих колон. - Харків: ХНАМГ, 2002,

розроблених к.т.н., доц.. Мазур В.А., і включає наступне:

1. Компонування конструктивної схеми балкової клітки (1-й тиждень; за графіком - 10 %)

 • Скомпонувати відповідно до шифру студента варіант конструктивної схеми балкової клітки нормального типу залежно від кроку колон у поздовжньому напрямку (проліт головної балки), кроку колон у поперечному напрямку (проліт балки настилу), кроку балок і настилу оцінки низу бази колони й оцінки рівня верхнього пояса балки настилу (див. рис. 1; Додаток 1);

 • Зробити розрахунок настилу ( за індивідуальним завданням) і прокатної балки настилу;

 • Розглянути інші можливі варіанти конструктивних схем балкових кліток залежно від типу балкової клітки, кроку другорядних балок і кроку балок настилу (за індивідуальним завданням);

 • Підрахувати техніко-економічні показники, зробити аналіз результатів розрахунку і вибрати найбільш раціональну схему робочої площадки (за індивідуальним завданням).

Отримані результати погодити з викладачем.

2. Розрахунок і конструювання головної балки (2-й і 3-й тижні; за графіком - 30%);

 • Визначити розрахункову схему головної балки;

 • Зробити статичний розрахунок головної балки;

 • Підібрати переріз балки і перевірити її міцність та жорсткість;

 • Змінити переріз балки за довжиною;

 • Перевірити загальну стійкість балки;

 • Перевірити місцеву стійкість елементів балки;

 • Розрахувати поясні шви балки;

 • Розрахувати опорне ребро балки;

 • Розрахувати і законструювати вузол з’єднання балки настилу з головною балкою;

Отримані результати погодити з викладачем.

3. Розрахунок і конструювання центрально - стиснутої колони наскрізного чи суцільного перетину(4-й тиждень; за графіком - 20 %)

 • Визначити розрахункову схему колони;

 • Визначити навантаження на колону;

 • Підібрати переріз колони;

 • Перевірити стійкість колони в обох площинах;

 • Для наскрізної колони розрахувати планки і їхнє прикріплення до гілок;

 • Розрахувати базу колони;

 • Розрахувати оголовок колони.

Отримані результати погодити з викладачем.

Розрахункова частина оформляється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки з необхідними ескізами. Розрахунково-пояснювальна записка повинна також містити вступ і зміст з вказівкою сторінок і список використаної літератури.

4. Графічна частина на аркуші формату А-1 (5-й тиждень; за графіком - 40 %), на якому розміщують:

 • монтажну схему робочого майданчика з вказівкою марок усіх відправних елементів, поздовжній і поперечний розріз майданчика;

 • детальовані креслення другорядної і головної балки з усіма необхідними видами і перерізами;

 • вузли обпирання головної балки на колону, з’єднання балки настилу з головною балкою;

 • специфікація металу;

 • необхідні таблиці й примітки.

Графічна частина проекту повинна давати повне уявлення про розроблену конструкцію, всі елементи, їхні перерізи і деталі мають бути накреслені відповідно до вимог ЄСКД і СПДС, мати необхідні розміри і супроводжуватися відповідними написами.

5. Вихідні дані для виконання проекту наведені в табл. 1- 4 (див. додаток 2) залежно від шифру (номера залікової книжки) студента.

Приклад вибору даних завдання за допомогою табл. 1-4 для шифру 5327:

 • Крок колон у поздовжньому напрямку (проліт головної балки) =12,5 м

 • Крок колон у поперечному напрямку (проліт балки настилу) =6,6 м

 • Крок балок настилу: а=2,5 м

 • Постійне рівномірно розподілене навантаження =2,2 кН/м2

 • Тимчасове рівномірно розподілене навантаження =13,2 кН/м2

 • Тип з’єднання балок: в одному рівні

 • Тип перерізу колон: наскрізне

 • Клас бетону для фундаменту: В 12,5

 • Оцінка низу бази колони: - 0,52 м

 • Оцінка рівня верхнього пояса (ВП) балки настилу: 6,5 м

 • Матеріал МК: на вибір студента (СНиП II-23-81*).^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА


1. Стальные конструкции. Нормы проектирования: СНиП II-23-81* – М., 1990.

2. Нагрузка и воздействия. Нормы проектирования СНиП 2.01. 07-85 . М.,1987.

3. Металлические конструкции / Под ред. проф. Белени. - М: Стройиздат, 1986.

4. Клименко Ф.Е., Барабаш В. Н. Металеві конструкції. – Львів, 1994.

ДОДАТКОВА


4. Расчет стальных конструкций: Справ. пособие / Я.М Лихтарников, Д.В Ладыженский, В.М. Клыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1984. –с.368.

5. Мандриков А.П. Примеры расчёта металлических конструкций. – М., 1991.

6. Мазур В.А. Методичні вказівки для виконання курсового проекту „Балочна клітка і колони робочої площадки” з дисципліни „Основи проектування металевих конструкцій”. Частина I. Розрахунок та конструювання елементів балочної клітки. Харків.: - ХДАМГ, 2002.

7. Мазур В.А. Методичні вказівки для виконання курсового проекту „Балочна клітка і колони робочої площадки” з дисципліни „Основи проектування металевих конструкцій”. Частина II. Розрахунок та конструювання центрально стислих колон. Харків.: - ХДАМГ, 2002.

ДОДАТОК 1


Приклад конструктивної схеми балочної клітки

а) План


в

в


б) Розріз 1-1. З’єднання в одному рівні
в) Розріз 1-1. З’єднання поверховег) Розріз 2-2


ДОДАТОК 2


ТАБЛИЦЯ 1 - Вибір кроку балок настилу в м (перед рискою), кроку колон у поперечному напрямку, м (чисельник), кроку колон у поздовжньому напрямку, м / (знаменник).

Передостання

цифра шифру

Остання цифра шифру студента

1,3

2,4

5,7

6,9

8,0

1

2,2

5,2

1,9

5,4

2,1

5,8

2,3

5,8

2,5

6

11,0

11,4

12,8

13,8

16,0

2

2,4


6,2

2,7


6,4

2,5


6,6

2,8


6,8

2,9


7,0

12,0

13,5

12,5

12,8

14,5

3

2,1


6,1

2,5


6,1

2,657,1

2,2


5,3

2,6


6,3

12,6

15,0

15,9

13,2

15,6

4

3,1


7,3

2,3


6,6

2,7


6,5

2,6

5,7

3,2

6,7

15,3

16,2

16,2

16,0

16,0

5

2,4

5,9

3,3

6,9

3,4

7,2

2,8

7,3

1,9

7,4

12,0

16,0

17,0

14,0

15,2

6

2,6

6,0

2,0

5,8

1,8

5,2

2,1


5,4

2,3

5,6

15,6

12,2

14,4

12,6

12,5

7

3,1


6,3

2,4

5,3

2,2

5,1

2,9

5,1

3,2

7,1

16,6

14,4

11,0

14,5

16,0

8

3,4


7,0

2,5

6,8

2,25

6,4

2,75

6,2

2,4

6,6

13,6

17,5

13,5

16,5

12,0

9

2,9


6,7

3,2

6,5

2,1

5,7

2,0

5,5

3,0

7,3

14,5

12,8

12,6

12,0

15,0

10

2,6

7,4

3,3


7,2

2,0

7,3

1,9

6,9

2,5

5,9

13,0

16,5

14,0

13,3

12,5ТАБЛИЦЯ 2 - Вибір постійного рівномірного розподіленого навантаження, кН/м2 (чисельник) і тимчасового рівномірно розподіленого навантаження кН/м2 (знаменник).

Передостання

цифра шифру

Остання цифра шифру студента

0,1

2,3

4,5

6,7

8,9

1

3,1

15,0

2,5

15,2

4,0

15,4

2,1

15,6

3,6

15,8

2

3,2

13,8

2,6

13,6

3,0

13,4

2,2

13,2

3,7

13,0

3

3,3

10,9

2,7

10,7

2,0

10,5

2,3

10,3

3,8

10,1

4

3,5

9,8

2,8

12,5

3,15

13,0

2,4

11,0

3,9

11,5

5

3,5

9,8

2,9

9,6

2,65

11,8

2,55

11,6

4,2

14,0

6

2,15

14,1

3,15

14,5

3,65

16,1

4,05

15,5

2,55

9,0

7

2,25

9,08

3,25

15,0

3,75

12,6

3,05

6,0

2,65

16,0

8

2,35

11,6

3,35

14,4

3,85

12,0

2,05

7,0

2,75

16,0

9

2,45

12,4

3,45

13,8

3,95

11,4

3,08

8,0

2,85

14,0

0

2,03

14,2

3,53

13,2

4,25

10,8

3,12

9,0

2,95

13,0


ТАБЛИЦЯ 3 - Вибір типу з’єднання балок (чисельник) і типу перерізу колон (знаменник).

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру студента

1,2

3,4

5,6

7,8

9,0

0

П

С

Р

Н

П

Н

Р

С

П

Н

1

Р

Н

П

С

Р

С

П

Н

Р

С

2

П

С

Р

С

П

Н

Р

Н

П

С

3

Р

Н

П

С

Р

С

П

Н

Р

Н

4

П

Н

Р

С

П

Н

Р

С

П

Н

5

П

С

П

Н

Р

С

Р

Н

П

С

7

П

Н

Р

Н

П

С

Р

Н

П

Н

8

Р

С

Р

С

Р

Н

П

Н

П

С

9

Р

Н

П

С

П

Н

Р

С

Р

Н

Умовні позначення:

П – поверхове; Р – в одному рівні; С – суцільне; Н - наскрізне


ТАБЛИЦЯ 4 - Вибір класу бетону для фундаменту, оцінки низу бази колони, оцінки рівня верхнього пояса балки настилу.


Клас бетону


Відмітка рівня балки настилу, м

Відмітка низу бази колони, м
Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру студента

1,4

2,5

3,9

6,8

7,0

0

В10

9,4

В12,5

8,4

В15

7,4

В20

6,4

В25

10,4

-0,6

-0,8

-0,5

-0,7

-0,45

1

В25

6,8

В15

9,0

В20

8,0

В12,5

7,0

В10

10,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,5

-0,6

2

В20

7,5

В25

8,5

В10

9,5

В10

10,5

В12,5

6,5

-0,55

-0,65

-0,48

-0,68

-0,52

3

В15


8,2

В10


6,8

В12,5

7,95

В15


6,7

В20


9,35

-0,9

-0,85

-0,75

-0,8

-0,65

4

В12,5

8,38

В20


7,9

В25


7,3

В25


10,6

В15


6,25

-0,6

-0,7

-0,8

-0,9

-0,4

5

В10


9,7

В12,5

9,05

В15


6,9

В20


8,8

В25


7,45

-0,52

-0,62

-0,72

-0,82

-0,92

6

В25


7,55

В15


10,15

В25


7,15

В12,5

6,0

В10


8,1

-0,45

-0,90

-0,50

-0,7

-0,60

7

В20


10,2

В25


8,9

В10


8,3

В10


6,2

В12,5

9,0

-0,50

-0,80

-0,45

-0,95

-0,40

8

В15


9,3

В10


7,63

В12,5

8,6

В15


7,1

В20


10,7

-0,75

-0,85

-0,65

-0,70

-0,80

9

В12,5

6,65

В20


7,7

В25


9,9

В25


8,75

В15


9,1

-0,65

-0,90

-0,70

-0,50

-0,60ЗМІСТ

ПРОГРАМА ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ „ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ” 3

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ, ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ І ОБСЯГИ ЕТАПІВ ЗАВДАННЯ 4

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 6

ОСНОВНА 6

ДОДАТКОВА 6

ДОДАТОК 1 7

ДОДАТОК 2 8


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсового проекту Частина 1 "Балочна клітка і колони робочої площадки" з курсу "Основи проектування металевих конструкцій" ("Будівельні конструкції") (для студентів 3 курсу спеціальності 7.092101 - "Промислове та цивільне будівництво")


Укладачі: Рудаков Володимир Миколайович,

Мазур Василь Андрійович

Редактор: М.З. Аляб’євПлан 2007, поз. 589

Підп. до друку 21.01.08 Формат 60 х 84 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі

Обл.- вид. арк. 0,6. Тираж 100 прим. Зам. №

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції,12Схожі:

Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconМетодичні вказівки
Балочна клітка І колони робочого майданчика” з дисципліни “ Металеві конструкції “(для студентів денної І заочної форм навчання спец....
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconМіського господарства методичні вказівки І завдання до курсового проекту
Методичні вказівки І завдання до курсового проекту “механічний розрахунок елементів конструкції вуличних світильників” (для студентів...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconЖиляков в. Я. методичні вказівки до виконання курсового проекту
Металеві конструкції” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво» спеціальності...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconУкладач: Сєдишев Є. С
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту із залізобетонних конструкцій з програмою дисципліни „Будівельні конструкції....
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconЛ. Д. Гуракова методичні вказівки для виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла " (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Розрахунок люмінесцентних ламп». «Газорозрядні джерела світла» (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи