Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

Організація анімаційних послуг В туризмі”

(для студентів 3 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки „Туризм”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Байлік С.І., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 46 с.Укладачі

С.І. Байлік,

О.М. Кравець


Рецензент:

доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. геогр. наук Поколодна М.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 3 від «26» грудня 2007 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………................

1. Програма навчальної дисципліни .............................................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни ...................................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............................

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни ....................................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............................

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері гостинності ..........

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями ................

2.4. Плани лекцій ......................................................................................

2.5. Плани практичних занять ................................................................

2.6. Індивідуальне завдання ....................................................................

2.6.1. Тематика контрольних робіт .....................................................

2.7. Самостійна робота студентів ...........................................................

2.8. Контрольні питання для самодіагностики ......................................

2.9. Індивідуально-консультативна робота ......................................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів ..........

2.12. Рекомендована література ..............................................................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................................

2.12.2. Основна література ......................................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet ................................................................

Додаток а „Бланк для проведення тестування з дисципліни „Організація анімаційних послуг у туризмі” ..................................................

4

5

5

6

6

8

9

11

12

14

16

20

22

23

24

25

28

33

33

37

42

42

42

43

44


45

ВСТУП


Сьогодні туристська анімація, як пожвавлення програм обслуговування і організації дозвілля туристів, є адекватним засобом у конкурентній боротьбі між подібними за рівнем сервісу і облаштуванням інтер'єрів готелями і курортами.

Підвищення ступеня задоволеності туриста якістю обслуговування, створення позитивного іміджу готелю, розширення активного туристського сезону, підйом престижності професій сфери гостинності, що досягається професійною, інтелектуальною, ефективною роботою талановитих тураніматорів є закономірним наслідком вдало організованих анімаційних послуг.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” розроблена для студентів напряму підготовки „Туризм”.  1. ^ Мета, предмет і місце дисципліни


Метою вивчення дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” є формування системи спеціальних знань з туристської і готельної анімації, набуття практичних вмінь і навичок впровадження анімаційних програм.

Предметом вивчення дисципліни є механізм функціонування анімаційних програм.

Місце дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

1

2

Фізична культура

Спортивний туризм

Вступ до фаху

Організація екскурсійних послуг

Історія туризму

Менеджмент туристської індустрії

Рекреалогія

Рекреаційні комплекси

Основи менеджменту

Технологія туристської діяльності

Технологія готельної справи

Організація рекреаційних послуг

^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Організація анімаційних послуг в туризмі (1,0 / 36) (кредит/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Особливості і значення анімації в індустрії гостинності

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Анімація в туристській діяльності.

 2. Історія організації дозвілля.

 3. Соціально-економічні і соціально-психологічні особливості надання анімаційних послуг.

 4. Анімаційні програми в комплексі туристської анімації.

 5. Технологія створення анімаційних програм.


Змістовий модуль 1.2. Організація анімаційних послуг у засобах розміщення

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Менеджмент готельної анімації.

 2. Організація діяльності анімаційної служби.

 3. Персонал служби анімації.

 4. Спортивна анімація.

 5. Дитяча анімація.

 6. Екскурсійна діяльність в анімації туризму.

 7. Ігорний бізнес у готельній анімації.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння та знання

Сфери діяльності

Функції діяльності

1

2

3

Проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі технології

Виробнича

Проектувальна

Складати перспективні анімаційні програми з метою подальшої апробації їх на ринку і виявлення рівня відповідності запитань туристів

Проектувати туристську послугу, використовуючи її вербальну модель і інформацію щодо вимог діючих стандартів на вид послуги, яку проектують

Розробляти проекти нових турів, пропонуючи ефективні форми надання рекреаційних, анімаційних послуг, враховуючи потенційний попит споживачів

Управлінська

Взаємодіяти з виробниками туристських послуг, засобами розміщення, підприємствами ресторанного господарства, транспорту, екскурсійних бюро, музеями, спортивними установами, іншими закладами рекреаційно-курортної сфери, сфери культури тощо з дотримання правил ведення договірної роботи

Організаційна

Розробляти різні види туристських маршрутів з урахуванням рекреаційних, пізнавальних, анімаційних та ін. потреб індивідів на підставі знань рекреаційних ресурсів, комплексів соціокультурологічних характеристик рекреаційного регіону

Технічна

Розробляти нові технології в галузі, нові туристські послуги і визначати соціально-економічний ефект і екологічні наслідки від їх упровадження на підставі аналізу ринкових тенденцій екологозахисних обмежень і змін макро- і мікросередовища й екології навколишнього середовища
Управлінська


Продовження табл. 2

1

2

3

Приймати рішення щодо каналів реалізації турпродукту на основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів на засадах дотримання основ господарського і міжнародного права, документоведення і методики проведення ділових переговорів

Соціально-виробнича

Виконавча

Контролювати дотримання затверджених програм, протокольних заходів, правильність оформлення турдокументації, правильність бронювання і оформлення послуг

Управлінська

Здійснювати пошук перспективних партнерів зі збуту турпродукту, використовуючи основні форми продажу туристичного продукту, схеми просування продукту, туроператора, методи і нормативні основи

Соціально-економічна

Організаційна^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


 1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

 2. ДСТУ 4268:2003. Національний стандарт України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”.

 3. ДСТУ 4269:2004. Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

 4. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року N 19.

 5. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: Учебн. пособие. – Харьков: Прапор, 2006. – 160 с.

 6. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник. – К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2004. – 288 с.

 7. Гальперина Т.И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации: Учебно-методическое пособие. – М.: РИБ «Турист», 2004.

 8. Гаранин Н.И., Булыгина И.Н. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.

 9. Приезжева Е.М. Социально-культурная анимация в туризме: Учебно-методическое пособие. - М.: РИБ «Турист», 2003.^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

Організація анімаційних послуг в туризмі”


Метою вивчення дисципліни є формування системи спеціальних знань з туристської і готельної анімації, набуття практичних вмінь і навичок впровадження анімаційних програм.

Предметом вивчення дисципліни є механізм функціонування анімаційних програм.

Модуль 1. Організація анімаційних послуг в туризмі. Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Особливості і значення анімації в індустрії гостинності. ЗМ 1.2. Організація анімаційних послуг у засобах розміщення.


Аннотация программы учебной дисциплины

Организация анимационных услуг в туризме”

Целью изучения дисциплины является формирование системы специальных знаний по туристской и гостиничной анимации, приобретение практических умений и навыков в разработке и реализации анимационных программ.

Предметом изучения дисциплины является механизм функционирования анимационных программ.

Модуль 1. Организация анимационных услуг в туризме. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Особенности и значение анимации в индустрии гостеприимства. СМ 1.2. Организация анимационных услуг в средствах размещения.


Annotation of the program of scientific discipline

Organization of animation services in tourism”


The goal of the discipline is the formation of the system of theoretical knowledge on the tourism and hotel animation, acquisition of the necessary knowledge and skills in elaboration and realization of animation programs.

The subject of the discipline is the mechanism of functioning animation programs.

Module 1. Organization of animation services in tourism. Contextual module (CM) 1.1. Features and importance of animation in hospitality industry. CM 1.2. Organization of animation services in the means of location.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура робочої програми навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” наведена в табл. 3.

Таблиця 3 – Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість кредитів, відповідних до ECTS – 1:

у тому числі:

модулів – 1;

змістових модулів –2;

самостійна робота – 12 годин;

Індивідуальне завдання (ІЗ) –контрольна робота (КР).

Напрям підготовки

0504 „Туризм”, спеціальність 6.050400 „Туризм” (напрям підготовки бакалавра 6.020107 „Туризм” галузі знань „Культура”),

освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Нормативна.

Рік підготовки: 3.

Семестр: 6.

Кількість годин:

усього – 36 годин;

за змістовими модулями:

ЗМ 1.1 – 16 годин;

ЗМ 1.2 – 20 година.


Лекції: кількість годин –

24.

Практичні заняття не передбачені навчальним планом.

Самостійна робота:

кількість годин – 12,

у тому числі КР: кількість годин – 5.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 12.

Кількість годин на тиждень –1.


Вид контролю: залік.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Гідротехніка"(водні ресурси) спеціальності 092600 "Водопостачання та водовідведення")
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна геодезія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Прородничі науки" за напрямом підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишньго середовища, та збалансоване природокористування"
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Прородничі науки" за напрямом підготовки 070800 "Екологія, охорона навколишньго середовища, та збалансоване природокористування"
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Євтушенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «теплопостачання»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. А. Назаренко програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності – «Світлотехніка І джерела світла»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи