А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань icon

А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Скачати 91.54 Kb.
НазваА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Дата30.06.2012
Розмір91.54 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського
державного університету


______________ А.В. Васильєв


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» («спеціаліст») за спеціальністю 8.18010010 (7.18010001)
«Якість, стандартизація та сертифікація»


Суми 2012

1  Загальні положення


Фахівці з цієї спеціальності планують рівень якості продукції/послуг, що виготовляються/надаються організаціями усіх галузей економіки; здійснюють контроль за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки й техніки, потребам ринку, експортним вимогам. Запобігають випуску виробів та наданню послуг, які не відповідають потребам споживачів. Вивчають причини невідповідностей, розробляють корегуючі та попереджувальні заходи. Беруть участь у створенні стандартів підприємств (установ) з усіх видів діяльності та систем менеджменту (систем управління якістю ISO 9001, систем екологічного управління ISO 14001, систем управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001, систем управління соціальної відповідальності SA 8000, систем управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000). Беруть участь в процедурах відбору та сертифікації персоналу.

Випускники можуть виконувати діяльність з організації нормативного та метрологічного забезпечення усіх видів робіт з виробництва продукції та/або надання послуг у відділах технічного контролю; стандартизації; управління якістю та/або підтвердження відповідності (сертифікації); випробувальних або вимірювальних лабораторіях усіх галузей економіки:

   на будівництві та хімічному виробництві;

   в туристичному, ресторанному та готельному бізнесі;

   в машинобудуванні та в металургійній галузі;

   в закладах освіти та медицини;

   в держаних установах та в установах місцевого самоврядування тощо.

Займати посаду менеджера з реалізації тощо.

На навчання приймаються фахівці, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста чи магістра будь-якої кваліфікації.

Вступні випробування базуються на виявленні знань з таких загальних дисциплін, як «Математика», «Хімія», «Фізика», «Безпека життєдіяльності» та «Метрологія»

Форма проведення вступних випробувань: тестова, протягом 90 хвилин1.


^ 2  Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на іспит


2.1  Дисципліна «Математика»

Розділи:

1  Алгебра.

2  Тригонометрія.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Алгебраїчні рівняння.

2  Логарифми.

3  Прогресії.

4  Визначення основних тригонометричних функцій кута.

5  Рішення прямокутних трикутників.

^ 2.2  Дисципліна «Хімія»

Розділи:

1  Будова атома.

2  Хімічні реакції.

Типові питання, що можуть бути:

1  Атомні спектри.

2  Хвильова функція.

3  Енергетичний стан електрона в атомі.

4  Головне квантове число.

5  Періодичний закон Менделєєва.

6  Окислювально-відновні реакції.

7  Електронна будова металів.

^ 2.3  Дисципліна «Фізика»

Розділи:

1  Характеристики руху.

2  Робота.

Типові питання, що можуть бути:

1  Нерівномірний рух.

2  Тертя.

3  Робота й потужність.

^ 2.4  Дисципліна «Безпека життєдіяльності»

Розділи:

1  Документація з оформлення нещасного випадку

2  Клімат на виробництві.

Типові питання, що можуть бути:

1  Як оформляються результати розслідування нещасного випадку на виробництві, що викликав втрату працездатності не менше одного робочого дня?

2  У скількох екземплярах оформляється акт за формою Н-1?

3  Яку відповідальність несуть посадовці, винні в порушенні законодавства про працю і правил з охорони праці.

4  Якими параметрами характеризуються метеорологічні умови (мікроклімат) у виробничих умовах.

5  В яких одиницях вимірюється величина рівня звукового тиску?

6  Які лампи застосовуються для освітлення промислових підприємств.

7  У яких одиницях вимірюється світловий потік лампи?

^ 2.5  Дисципліна «Метрологія»

Розділи:

1  Вимірювання та контроль.

Типові питання, що можуть бути:

1  Похибки вимірювання.

2  Ціна поділки шкали приладу.

3  Еталони одиниць фізичної величини.

4  Діапазон вимірювання приладу.

5  Довжина поділки шкали.

6  Що таке контроль.

7  Визначення кваліметрії.


^ 3  Структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання відповідей


Екзаменаційний білет складається з 32 тестових питань.

Шкала оцінювання: R = 100 балів.

Розподіл рейтингових балів:

письмовий екзамен: 100 балів; оцінюється членами атестаційної комісії.

Підсумкова оцінка відповідно до отриманих балів визначається із таких співвідношень:

Визначення

Рейтингова бальна шкала оцінювання

^ Кількість вірних відповідей

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  RD 100

29  N 32

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

80  RD  90

26  N  29

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

65  RD  80

21  N  26

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю помилок

55  RD  65

18  N  21

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

RD < 55

N < 18

Примітка 1. RD=3,125ЧN; де N – кількість балів, що набрав студент за результатами перевірки відповідей.

Примітка 2. Кожне питання оцінюється в 1 бал.

Примітка 3. Якщо відповідь є неповною, тобто студент вказав не всі вірні відповіді, то питання оцінюється в 0 балів.


4  Список літератури


^ 4.1  Дисципліна «Математика»

1 Математика [Текст] : посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. В 2-х ч. Ч.2 : Завдання та тести (відповіді).   К. : Генеза, 1993.   126 с.

2 Математика (опыт вступительных экзаменов) [Текст] / Сост. В.А. Ячменев. — Суми : СумГУ, 2002.   28 с.

3 Математика для вступників до вузів [Текст] : навч. посiб. / М.Ф. Бондаренко, В.А. Дікарєв, О.Ф. Мельников, В.В.Семенець, Л.Й. Шкляров; За ред В.В. Семенця.   Х. : "Компанія СМІТ", 2002.   1120 с.

4 Математика для инженеров [Текст] : Рекомендательный указатель литературы.   М. : Книга, 1965.   158 с.

5 Математика для поступающих в вузы [Текст] : Решения сборника задач по математике под ред. М.И,Сканави. "Варианты заданий для самопроверки".   К. : Эридан, 1992.   92 с.

6 Математика: Пособие для подготовительных отделений [Текст] : уч. пос. / Под ред. А.И. Бородина.   К. : Вища школа, 1980.   280 с.

7 Інші.

^ 4.2  Дисципліна «Хімія»

1 Загальна та неорганічна хімія. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М.С. Слободяник, Н.В. Улько, К.М. Бойко, В.М. Самойленко; За ред. М.С. Слободяника. — К. : Либідь, 2004. — 336 с.

2 Дмитрів, Г.С.  Загальна та неорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Дмитрів, В. В. Павлюк. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 300 с.

3 Кириченко, В.І. Загальна хімія (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кириченко. — К. : Вища школа, 2005. — 639 с.

4 Левітін, Є.Я. Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підручник / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва. — Вінниця, 2003. — 468 с.

5 Романова, Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Романова. — К. : Либідь, 2003. — 208 с.

6 Сейфулліна, І.Й. Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Сейфулліна, Т. В. Кокшарова. — Одеса : Астропринт, 2000. — 176 с.

7 Цветкова, Л.Б. Загальна хімія: теорія і задачі [Текст] : навч. посіб. Ч.І / Л. Б. Цветкова. — Львів : Магнолія-2006, 2007. — 398 с.

8 Інші.

^ 4.3  Дисципліна «Фізика»

1 Антоняк, О.Т. Загальна фізика: основи електрики і магнетизму [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Антоняк. — Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 240 с.

2 Дущенко, В.П. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Дущенко, І. М. Кучерук. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Вища школа, 1993. — 432 с.

3^ Кучерук, І.М. Горбачук І.Т. Загальна фізика [Текст] : Електрика і магнетизм. Підручник / І.М. Горбачук І.Т. Кучерук ; За заг. ред. В.Й. Сугакова. — К. : Вища школа, 1990. — 367 с.

4 Кучерук, І.М. Загальна фізика: Електрика і магнетизм [Текст] : підручник / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Вища школа, 1995. — 392 с.

5 Общая физика [Текст] : Пособие для проведения колоквиумов с применением контролирующих машин. — К. : Высш. шк., 1975. — 120 с.

6 Ахиезер, А.И. Общая физика. Электрические и магнитные явления [Текст] : справочное пособие / А. И. Ахиезер. — К. : Наукова думка, 1981. — 472 с.

7 Інші.

^ 4.4  Дисципліна «Безпека життєдіяльності»

1 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 3-є вид., стереотип. — К. : Знання, 2004. — 397 с.

2 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 397 с.

3 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко та ін. — К. : Кондор, 2006. — 422 с.

4 Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / За ред. М.М. Радька. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 360 с.

5 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. Вершиніна та ін. — Х. : Факт, 2007. — 384 с.

6 Дуднікова, І.І. Екологія і безпека життєдіяльності [Текст] : Термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. — К. : Вища школа, 2005. — 247 с.

7 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; За ред.: Є.П. Желібо, В.М. Пічі. — К., Львів : Каравела, "Новий Світ-2000", 2001. — 320 с.

8 Інші.

^ 5.5  Дисципліна «Метрологія»

1 Метрологія та вимірювальна техніка (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук та ін.; За ред. Є.С. Поліщука. — Львів : Бескид Біт, 2003. — 544 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=46272

2^ Бичківський, Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. (Авторизований доступ) [Текст] : Підручник / Р.В. та ін. Бичківський ; Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. — Львів : Львівська політехніка, 2004. — 560 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=154564

3 Боженко, Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Боженко. — Львів : Світ, 2003. — 328 с.

4^ Клименко, М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. — К. : Академія, 2006. — 368 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=100586

5 Саранча, Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю [Текст] : підручник / Г. А. Саранча. — К. : ЦНЛ, 2006. — 672 с.

6 Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; За заг. ред. В.В. Тарасової. — К. : ЦНЛ, 2006. — 264 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=118067

7 Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. — Львів : Магнолія 2006, 2009. — 212 с.

8 Інші.


Голова атестаційної комісії, к.т.н., доц.


С.П. Кулініч(підпис)
(ініціали, прізвище)

Завідувач кафедрою «Технологія машинобудування верстати та інструменти», д.т.н., проф.


В.О. Залога(підпис)
(ініціали, прізвище)

Розглянуто на засіданні кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»

Протокол №06 від 25.01.2012 р.

Затверджено на засіданні приймальної комісії Сумського державного університету

Протокол №__ від «___»___________ 2012 р.Відповідальний секретар приймальної комісії, к.ф.-м.н.


М.М. Колесник(підпис)
(ініціали, прізвище)
1 При проведенні вступних випробувань поза межами конкурсу будуть задані по одному питанню з зазначених дисциплін.

Схожі:

А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Спеціальність готує фахівців з конструювання, виготовлення та експлуатування будь-якого інструменту
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Спеціальність готує фахівців з проектування та впровадження технологічних процесів обробки деталей машин в машинобудуванні
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Спеціальність готує фахівців з конструювання, технологічній підготовці, експлуатації та ремонту прогресивного верстатного устаткування...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи