Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 124.55 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата30.06.2012
Розмір124.55 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету

______________А.В. Васильєв

«__»_______________20__ р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 8.18010017 «Економіка довкілля та природних ресурсів»


Суми 2012

1 Загальні положення

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів з напряму підготовки «Специфічні категорії» - спеціальність «Економіка довкілля та природних ресурсів» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціаліста та магістра.

Фахові вступні випробування здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Специфічні категорії», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування складаються з письмової відповіді на 2 теоретичних запитання та розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних теоретичних знань та практичних умінь та навичок.

На фахові вступні випробування виносяться наступні дисципліни:

1. Основи екології

2. Основи економіки.


2. Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на фахові вступні випробування

2.1 Дисципліна: «основи Економіки

Зміст дисципліни:

Сутність та зміст поняття «економіка», основні етапи розвитку економічної науки. Використання терміну «економіка» в сучасних умовах. Рівні вивчення економічних процесів. Господарська діяльність економічних суб’єктів, цілі та основні стадії.

Підприємство: сутність, фактори, принципи функціонування. Види підприємств в ринковій економіці та їх об’єднання. Процес виробництва: основні поняття. Організація виробництва та технологія. Основні засоби виробництва. Амортизація. Затрати виробництва: сутність та види.

Економічні ресурси в ринковій економіці, їх обмеженість. Виробничі можливості суспільства. Основні типи економічних систем. Сутність та функції ринку в сучасних умовах. Умови функціонування та інфраструктура ринку. Ринкова рівновага: сутність та фактори, попит, пропозиція, еластичність. Конкуренція та її види в умовах розвитку ринкової економіки. Власність: сутність та зміст поняття, основні форми власності. Оподаткування підприємств в умовах ринкової економіки: сутність, види податків, об’єкти та суб’єкти оподаткування.

Перелік типових запитань

 1. Економіка: сутність та зміст поняття, рівні вивчення економіки.

 2. Основні етапи розвитку економічної науки.

 3. Господарська діяльність економічних суб’єктів: цілі та основні стадії.

 4. Підприємство в умовах ринку: сутність та фактори, які обумовлюють діяльність.

 5. Види підприємств.

 6. Особливості розвитку вітчизняного промислового комплексу.

 7. Процес виробництва: основні поняття.

 8. Основні засоби виробництва.

 9. Сутність та класифікація затрат на виробництво. Амортизація.

 10. Види економічних ресурсів та їх обмеженість.

 11. Виробничі можливості: сутність та фактори.

 12. Типи економічних систем.

 13. Сутність, функції та умови функціонування ринку.

 14. Інфраструктура ринку.

 15. Ринкова рівновага: сутність та фактори, попит, пропозиція, еластичність.

 16. Конкуренція: сутність та види.

 17. Власність: зміст поняття, основні форми власності.

 18. Оподаткування підприємств: сутність та види податків.

 19. Об’єкти та суб’єкти оподаткування.

 20. Види банків. Призначення банківської системи.^ 2.2 Дисципліна: «основи екології»

Зміст дисципліни:

Екологія як наука. Сутність та зміст основних понять. Біосфера та її основні складові.

Основні системні закони і закономірності взаємодії суспільства і природи. Еволюція та специфіка взаємовідносин суспільства і природи. Загальна соціально-екологічна ситуація в світі і в Україні.

Основні системні закони і закономірності взаємодії суспільства і природи. Еволюція та специфіка взаємовідносин суспільства і природи. Загальна соціально-екологічна ситуація в світі і в Україні.

Природні умови і природні ресурси, їх економічна сутність та роль в економіці. Функції природних ресурсів, їх класифікація та сучасний стан. Використання природних ресурсів та проблеми, пов’язані з їх використанням. Природні ресурси України. Економічна оцінка природних ресурсів, її зміст та функції.

Причинно-наслідкові зв’язки між використанням природних ресурсів і забрудненням довкілля. Класифікація забруднень, джерела та масштаби забруднення, його вплив на здоров’я населення, економічну та природо ресурсну систему.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

  1. Основні визначення сучасної екології: поняття, головні завдання.

  2. Основні закони та принципи екології.

  3. Проблеми взаємодії суспільства та природи.

  4. Екологічні фактори середовища.

  5. Біосфера та її функціональні одиниці.

  6. Атмосфера: сутність, склад та функції.

  7. Гідросфера: особливості використання в господарській діяльності суспільства.

  8. Літосфера: поняття та проблеми використання мінерально-сировинних ресурсів.

  9. Сутність та зміст природних ресурсів.

  10. Біологічні ресурси: поняття та напрями збереження.

  11. Наведіть класифікацію природних ресурсів.

  12. Відновлювальні та невідновлювальні ресурсі: характеристика та напрями використання.

  13. Функції лісових ресурсів.

  14. Проблема використання земельних ресурсів в Україні.

  15. Природокористування: сутність та зміст поняття.

  16. Екологічні проблеми сучасності.

  17. Причини загострення екологічної ситуації в світі.

  18. Причини загострення екологічної ситуації в Україні.

  19. НТП як фактор виникнення екологічних проблем.

  20. Глобальні екодеструктивні процеси на Землі.

  21. Сутність та види забруднення довкілля.

  22. Основні джерела забруднення довкілля .

  23. Проблеми утворення та накопичення відходів діяльності людини.

  24. Види антропогенного забруднення довкілля.

  25. Основні джерела забруднення атмосферного повітря.

  26. Основні джерела забруднення поверхневих та підземних вод.

  27. Забруднення грунтів.

  28. Проблеми забруднення Світового океану.

  29. Основні причини деградації довкілля.

  30. Вплив забруднюючих речовин на організм людини.

  31. Сутність та види шкідливих речовин.

  32. Регіональні екологічні проблеми: приклади та їх характеристика.

  33. Екологічні проблеми урбанізованих територій.

  34. Надзвичайні ситуації як джерело забруднення довкілля.

  35. Екологічний моніторинг: поняття, види, значення для екології.

  36. Екологічне нормування якості довкілля.

  37. Сутність природоохоронної діяльності.

  38. Сутність та зміст процесу екологізації.

  39. Організація управління в сфері охорони навколишнього природного ередовища.

  40. Економіка природокористування: сутність та основні завдання.3. Структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання відповідей


Екзаменаційний білет складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Оцінка знань здійснюється за бальною системою.

Кількість балів за виконання:

- теоретичного завдання 0–30 балів

- практичного завдання 0–16 балів

Максимально можлива кількість балів, при правильній відповіді на всі завдання – 70. Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

«5» – 39–46 балів,

«4» – 27–38 балів,

«3» – 17–37 балів,

«2» – 16 балів і менше.

Теоретична і практична частини містять завдання та задачі з дисциплін "Основи економіки", "Основи екології.


^ Приклад завдань теоретичної частини

1. Інфраструктура ринку.

2. Проблеми взаємодії суспільства та природи.

.^ Приклад завдань практичної частини


На основі вихідних даних зробіть аналіз впливу трудових факторів на виконання плану щодо обсягу випуску екологічно чистої продукції методом ланцюгових різниць та абсолютних різниць. Зробіть необхідні висновки.

^

Вихідні дані для розрахунків.


Показники

План

Факт

Середньосписочна чисельність робітників (R), чол.

95

100

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником у рік, (D)

320

250

Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником у день, (Ч)

6

7

Питома вага екологічно чистої продукції в загальному обсязі продукції

0,34

0,32

Середня продуктивність праці на одну відпрацьовану чоловіко-годину (П), грн.

3

4^ 4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА БІЛЕТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ


4.1 Оцінювання теоретичного завдання екзаменаційного білету

Характеристика відповіді

Бали

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

 • самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах;

 • вміле формулювання висновків та узагальнень

25–30

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

 • правильне і без особливих труднощів застосування знань в конкретних умовах;

 • формулювання висновків та узагальнень;

 • допущення окремих несуттєвих помилок.

19–24

 • звання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

 • спрощений виклад матеріалу з вказаного питання;

 • застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

 • допущення окремих суттєвих помилок.

16–18

 • поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

 • непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок;

 • невміння робити узагальнення та висновки;

 • невміння застосовувати знання у практичній діяльності.

0–15


^ 4.2.  Структура оцінювання практичного завдання екзаменаційного білету

Характеристика розв’язання задачі

Бали

Задача розв’язана вірно в правильній логічній послідовності з застосуванням необхідного математичного апарату. До всіх розрахунків наведені детальні пояснення та висновки.

16

Задача розв’язана вірно в правильній логічній послідовності з застосуванням необхідного математичного апарату. Допущені незначні арифметичні помилки, яки не вплинули на подальше розв’язання задачі. До всіх розрахунків наведені детальні пояснення та висновки.

14–15

Задача розв’язана вірно із застосуванням необхідного математичного апарату. Порушена логічна схема розрахунків і відсутні коментарі та висновки по результатам розрахунків.

10–13

Задача не розв’язана або розв’язана не повністю.

0–9^ 5 Список рекомендованої літератури


Дисципліна: «Основи економіки »

 1. Мельник Л. Г., Каринцева А. И., Экономика предприятия. Конспект лекций: Учебное пособие- Сумы: ИТД « Университеская книга»,2002.-400с

 2. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ. ред. д .э. н. Мельника Л.Г. –Сумы: ИТД « Университетская книга», 2002.- 632 с.

 3. Экономика машиностроительного производства. Учеб/ Ю.А. Абрамов,И.Э. Берзинь, Н.Н. Застрожнова и др.: Под. Ред. И.Э. Берзиня, В.П. Калинина. – Москва: Высш. школа. 1998. – 304 с.

 4. Нелидов И.Е. Экономика энергомашиностроения: Учебник. – М.:Высш. школа, 1980. – 495.Экономика социалистической промышленности: Учебник для эк. спец. вузов/ Зуслан.Л.Л., Итин Л.И., Улицкий Л.И. и др.- М.: Высш. школа, 1980. – 495 с.

 5. Прикладная экономика: Учебное пособие: Пер. с анг. – Москва: Просвещение, 1992.- 224 с.

 6. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.- К.: МАУП, 200.-216 с.

 7. Золотогоров В.П. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие:Мн.: ИП

 8. Ілляшенко С.М. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку. – Суми: Університетська книга, 2006. -728с.

 9. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник.- Суми: ВІД «Університетська книга», 2003.- 278 с.

 10. Ілляшенко С.М. Маркетинг:бакалаврський курс: навчальний посібник. - Суми: ВІД «Університетська книга», 2005.- 932 с.

 11. Ф.Котлер, Г.Армстронг, Дж.Сондерс, В.Вонг Основы маркетинга – К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 994 с.

 12. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України. – К.: Вища школа, 1997.

 13. Розміщення продуктивних сил / За ред. Ковалевського В.В. – К.: Либідь, 1996.Дисципліна: «Основи екології»

 1. Білявський Г.О., Бутченко А.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практика: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

 2. Крисаченко В. С. Людина і біосфера і основа екологічної антропології: Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

 3. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

 4. Завырюха Н.М. Основи екології. Навчальний посібник / Н.М. Завірюха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скита. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

 5. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Л.Г. Мельника, О.І Карінцевої. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 6. Основи екології.Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник / За ред.. Л.Г. Мельника та М.К. Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 759 с.

 7. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. Ред. Л.Г. Мельника . Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.

 8. Хенс Л., Мельник Л.Г., Бун Э. и др.. Экономика природопользования: Учебник / Под ред. Л.Хенса, Л.Г. Мельника, Э.Буна. – К.: Наук.думка, 1998.

 9. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001. – 350 с.

 10. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. Проф. Л.Г. Мельник (Украина) и проф. Л.Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. 1120 с.Затверджено на засіданні кафедри економіки та БА протокол № 10 від 14.02.2012р.

Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол №__ від __________ р.


Голова атестаційної комісії Прокопенко О.В.


Голова атестаційної комісії Фролов С.М.


Заступник голови атестаційної комісії Мельник Л.Г.


Секретар приймальної комісії Колесник М.М.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи